လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

2023 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS D-SNP)

2024 UHC Dual Complete MN-Y001 (HMO D-SNP)

Medicare

တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

H7778-001 -000

တလါစုာ်စုာ်ဖြံးမံၣ်ယၢၣ်- $0.00 *

* နတၢ်ဘူးတၢ်လဲကလၢာ်စှၤထဲဒၣ် $0, ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ န ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ (Medicaid) အတၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲအပတီၢ်န့ၣ်လီၤႋ 

SNBC (H7778-001-000): Minnesota Special Needs BasicCare (SNBC) (Minnesota တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီ BasicCare)- Medicare & Medical Assistance (Medicaid) (တၢ်မၤစၢၤကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲ)

ပတၢ်တိာ်ကျဲၤမ့ၢ်၀ဲ Medicare Advantage HMO Plan (HMO အခီပညီ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲ တၢ်ကရၢကရိ (Health Maintenance Organization) ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤ တၢ်မၤအလီၢ် (Point-of-Service - POS) တၢ်ဃုထၢလၢဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤအီၤလၢ Medicare ဒီးဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢအီၤလၢ ပှၤနီၢ်တဂၤ ခီပနံာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤတၢ်မၤအလီၢ် (Point-of-Service) အခီပညီ နစူးကါ တၢ်တိာ်ကျဲၤ အပှာ်ဘျးစဲ လၢတၢ်ချၢ လၢတၢ်အပှ့ၤအါထီၣ်အဂီၢ် သ့န့ၣ်လီၤ.

  • သမံသမိး တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်ဃုထၢအဂ့ၢ် ( အိးထီၣ်မိဒဲ(လ)ဝ့ဒိ)

1-844-812-5967 TTY: 711 or use your preferred relay service 8:00 AM to 8:00 PM local time, 7 days a week

တၢ်န့ၢ်အဘျုးတဖၣ် ဒီး အက့ၢ်အဂီၤတဖၣ်

တၢ်အိၣ်တၢ်အီ, OTC, မ့ၣ်အူလဲထံလဲ

တလါ $130 လၢကပှ့ၤဝဲဒၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီကဲဘျုးလၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဂီၢ်ဒီး OTC တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်မ့ၣ်အူလဲထံလဲအစရီတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအံၤအဂ့ၢ်

တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ $0 လၢ ကသံၣ်ကသီပနံာ်မံၤတအိၣ် ဒီးကသံၣ်ကသီလၢအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤ အကသံၣ်ထံလဲလၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဃုာ်ဒီး တၢ်ဆှၢလီၤတုၤလၢဟံၣ်ဃီ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအံၤအဂ့ၢ်

တၢ်ဒီသဒၢတၢ်အုၣ်ကီၤလၢတၢ်သမံထံမၤကွၢ်, တၢ်မၤကဆှဲကဆှီ, တၢ်ဒိကွၢ်အဲးစရ့ဒီးတၢ်မၤ ဖျူအိၣ်ရဲး(ဒ) (fluoride) အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.  တၢ်အုၣ်ကီၤဝဲဒၣ်တၢ်မၤကျၢၤမဲခီၣ်ထံး, တၢ်ပြံာ်တံၢ်မဲဒီးတၢ်မၤမဲအပျီၢ်တဖၣ်အလီၢ်အိၣ်ဝဲလၢကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

UHC ဆှၢနုာ်ပာ်ဖျါဝဲဒၣ် 48 တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤကျဲတဘိလၢတၢ်လဲၤဆူ မ့တမ့ၢ် ဟဲက့ၤဖဲတၢ်လီၢ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလၢတနံၣ်စုာ်စုာ်အဂီၢ် (တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဝဲထဲလၢဝံစိာ်တီဆှၢအပျီပူၤ) လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲတၢ်လီၢ်လၢအဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤဝဲဖဲ တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါ (Medicaid) အဖီလာ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အုၣ်ကီၤဝဲဒ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်အသိးဖဲလၢကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါအလီၢ်အိၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်အုၣ်ကီၤဝဲဒၣ်မဲာ်ချံအလါဒ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်မဲာ်ထံကလၤအသိးဖဲလၢကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါအလီၢ်အိၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

မဲာ်ထံကလၤ မ့တမ့ၢ် မဲာ်ချံလါနါတစူၣ်စုာ်စုာ်ဖဲတၢ်ကူးကွဲးယါဘျါမဲာ်ပှၤဖိတဘျီစုာ်စုာ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, မ့တမ့ၢ် မဲာ်ချံလါနါလၢတၢ်အိၣ်သးတနီၤနီၤအဂီၢ်ဖဲတၢ်စူးကါမဲာ်ထံကလၤတသ့အခါန့ၣ်လီၤ.

ဒၢးမၤကွၢ်တၢ်ဆါဃၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ

တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ $0 လၢဒၢးမၤကွၢ်တၢ်ဆါအတၢ်ဖံးတၢ်မၤခဲလၢာ်အဂီၢ်

တၢ်ဆှၢတၢ်အီၣ်တၢ်အီ

တၢ်အီၣ်တၢ်အီ 28 ဘျီလၢ 14 သီအဂီၢ်, တၢ်ဆှၢဃီၤဝဲဆူနတြဲၤခီၣ်ထံးဖဲပှၤဆါလၢအထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံကအိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်သဲကတီၤပာ်န့ၢ်အီၤတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအဂီၢ်

တၢ်ဆှၢခီတၢ်ဂ့ၢ်အလီၢ်တအိၣ်

မၤန့ၢ်စူးကါဘၣ် ပပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ကရၢမၤသကိးတၢ် အနီၣ်ဂံၢ်အါဖု လၢတဘၣ်လိၣ်တၢ်ဆှၢခီတၢ်ဂ့ၢ်

Nurse Hotline (တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါအဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီၤကျိၤ)

ကတိၤတၢ်ဒီး သရၣ်မုၣ်ကွၢ်ပှၤဆါအဖိးသဲစးတဂၤ ဘၣ်ဃးဒီး နတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အဂ့ၢ် သ့ထီရီၤတဘျီ မုၢ်ဆါခီ မ့တမ့ၢ် မုၢ်နၤခီ လၢတလၢာ်ဒီးဘူးလဲ

နီၢ်ကစၢ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ခီဆၢအတၢ်မၤကျိၤကျဲ (PERS)

နီၢ်ကစၢ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ခီဆၢအပီးလီ လၢအဃ့န့ၢ်နၤတၢ်မၤစၢၤ ချ့သဒံး 24 နၣ်ရံၣ်လၢတနံၤတီၢ်ပူၤ တလၢာ်အါထီၣ်ဘူးလဲဂုၤဂၤ

တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢဒီသဒၢဆိပာ်တၢ်

တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ $0 လၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢဒီသဒၢဆိပာ်တၢ်အဂီၢ် ပာ်ဃုာ်ဒီး တနံၣ်တဘျီတၢ်ဒိးကွၢ်နီၢ်ခိဒီးတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢတိးကွ့တၢ်ဘၣ်သမုာ်

တၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲအခိၣ်သ့ၣ်

တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ $0 လၢတၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲခိၣ်သ့ၣ်လၢအကမၤစၢၤနၤလၢနတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ်

Renew Active®(တၢ်မူအသီ) Fitness Program (နီၢ်ခိဂံၢ်ဆူၣ်အတၢ်တိာ်ကျဲၤ)

Renew Active® မ့ၢ်၀ဲ နီၢ်ခိဂံၢ်ဆူၣ်အတၢ်တိာ်ကျဲၤတမံၤလၢ နီၢ်ခိမိၢ်ပှၢ်ဒီးနီၢ်သးအဂီၢ် ဒ်သိးကဒုးအိၣ်ဖှံအိၣ်ညီသးအဂီၢ် လၢတၢ်မၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအလီၢ် မ့တမ့ၢ် လၢဟံၣ်ပူၤ လၢတဘၣ်လၢာ်အဘူးလဲ

တၢ်ကွၢ်ထွဲခီၣ်ဒ်ညီနုၢ်အသိး

တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ $0 လၢ တၢ်လဲၤမၤကွၢ်ခီၣ်ဒ်ညီနုၢ်အသိး တနံၣ်တဘျီ သ့တုၤ 6 ဘျီ ဒ်သိးကဒုးအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဘၣ်ခီၣ် ခီဖျိ တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢအဒီသဒၢဆိပာ်တၢ်

တၢ်မၤကွၢ်နၢ်အတၢ်နၢ်ဟူတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်

တၢ်မၤကွၢ်နၢ်အတၢ်နၢ်ဟူ ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ကဒွဲ $2000 လၢ ပနံာ်ကၤပီးလီမၤစၢၤတၢ်နၢ်ဟူ မ့တမ့ၢ် UnitedHealthcare ပနံာ်ကၤနၢ်ပီးလီလၢဘၣ်ထွဲ™ မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအံၤအဂ့ၢ်

UnitedHealthcare® HouseCalls

တၢ်သမံသမိးကွၢ်သးလၢဟံၣ်တနံၣ်တဘျီလၢအမၤစၢၤနၤလၢနကသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအသီဖဲနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဖီခိၣ်ဖဲတၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်ကသံၣ်သရၣ်ဒ်ညီနုၢ်အသိးလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်မၤအါထီၣ်အပှ့ၤ

UnitedHealthcare® Navigator (ပှၤဃုကွၢ်ဒုးနဲၣ်တၢ်)

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢန Navigator လၢအမ့ၢ် နပှၤအိၣ်ခိးမၤစၢၤတၢ် လၢကမၤန့ၢ်စၢၤနၤတၢ်ကဲဘျုး အဒိၣ်ကတၢၢ်လၢနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

တၢ်ဒိးကူစါယါဘျါသးခီဖျိပှာ်ယဲၤ

တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ $0  လၢ တၢ်ဒိးကွၢ်သးဒီးကသံၣ်သရၣ်ခီဖျိပှာ်ယဲၤ လၢကတၢၣ်ပိၣ်သကိး တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂ့ၢ် ဒိးန့ၢ်တၢ်မၤကွၢ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဆါ ဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါလၢ တၢ်ဆိးက့ဆါဘီလၢတမ့ၢ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူအဂီၢ်

UnitedHealthcare Complete® (HMO-POS D-SNP)

တလါစုာ်စုာ် ဖြံးမံၣ်ယၢၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢပှၤလၢဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်အုၣ်ကီၤလီၤဆီ ဟဲခီဖျိ Medicare လၢကဟ့ၣ်စၢၤတၢ်ဘူးလဲလၢ အ ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီ အဘူးလဲအဂီၢ်

နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီအဂၤ လၢ Medicare လၢကဟ့ၣ်စၢၤတၢ်ဘူးလဲလၢန Medicare ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီအဂီၢ်န့ၣ် နဖြံးမံးယၢၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတလါစုာ်စုာ်ဂီၢ် ကလၢာ်စှၤန့ၢ်ဒံးတၢ်လၢအအိၣ်၀ဲ ဖဲနမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီအဂၤလၢ Medicare ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီအဂၤ အနီၣ်ဂံၢ်လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤ ကဆၢတဲာ်၀ဲဒၣ် နဖြံးမံးယၢၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတလါစုာ်စုာ်ဂီၢ် အနီၣ်ဂံၢ်လၢပှဲၤ ဒ်ပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကရၢဖိတဂၤအသိး န့ၣ်လီၤႋ

လံာ်တိၤရဲၣ်အံၤ ဒုးနဲၣ်နၤတၢ်လၢနဖြံးမံးယၢၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တလါဂီၢ်စုာ်စုာ် ကမၤသးဒ်လဲၣ်ဖဲနမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီအဂၤ န့ၣ်လီၤႋ

နတၢ်မၤစၢၤလီၤဆီအဂၤအပတီၢ် တလါစုာ်စုာ်ဖြံးမံၣ်ယၢၣ်*
100% $0.00
75% $10.00
50% $20.00
25% $29.90

*တၢ်အံၤတပာ်ဃုာ်ဒီး Medicare အကူာ် B ဖြံးမံးယၢၣ်နီတမံၤ လၢနကဘၣ်ဟ့ၣ်အဘူးလဲဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီအဂၤ နသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢနခွဲးအိၣ်ဧါသ့ခီဖျိတၢ်ကိးလီတဲစိ-

  • 1-800-Medicare မ့တမ့ၢ် ပှၤစူးကါ TTY တဖၣ်ကိး 1-877-486-2048 (တသီန့ၣ်24 နၣ်ရံၣ်/တနွံ 7 သီ),
  • နကီၢ်စဲၣ် Medicaid Office, မ့တမ့ၢ်
  • တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ (Social Security Administration) ဖဲ 1-800-772-1213 တက့ၢ်. ပှၤစူးကါ TTY တဖၣ် ကြၢးကိးလီတဲစိ 1-800-325-0778 လၢဂီၤခီ 7 နၣ်ရံၣ် ဒီး ဟါခီ7 နၣ်ရံၣ် အဘၢၣ်စၢၤ, မုၢ်တနံၤ တုၤလၢ မုၢ်ယဲၢ်နံၤန့ၣ်လီၤ.

နတၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့မ့ၢ်တၢ်အလီၤဆီ န့ၣ်လီၤႋ လံာ်တီလံာ်မီတဖၣ်အံၤ မၤလီၤတံၢ်စၢၤနၤ လၢနကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢလၢအကြၢးအဘၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႋ

လံာ်တီလံာ်မီတဖၣ် ပာ်ဃုာ်ဒီး တနံၣ်တဘျီတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဆီတလဲအဂ့ၢ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်သး တၢ်မၤအကျိၤကျဲတဖၣ် တၢ်ဟ့ၣ် Medicare တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပတီၢ် ပှၤမၤစၢၤဖံးမၤတၢ်အတၢ်နဲၣ်ကျဲၤ တၢ်ကွဲးဖုၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂ့ၢ် တၢ်အိၣ်ယၢၤအဂုၤဂၤတဖၣ်လၢထုးလီၤပာ်အီၤသ့ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢထုးလီၤပာ်အီၤသ့ (အိးထီၣ်ပှာ်ယဲၤမဲာ်ဒိ)
တၢ်ဆၢတဲာ် တၢ်ကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်န့ၢ်တၢ်အပှ့ၤတဖၣ်, တၢ်ပတံသကွံၢ်ကညးဒီး တၢ်ဆှိးထီၣ်တၢ်သးတမံ (အိးထီၣ်အီၤလၢ ဝ့ဒိလၢအဒုးနဲၣ်ဖျါတၢ် (modal window))

ကရူၢ်ဖိတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်

ကွၢ်တၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢပှၤဒိးန့ၢ်သ့ (အိးထီၣ်မိဒဲ(လ)ဝ့ဒိ)
မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ

မၤလိအါထီၣ်

UnitedHealthcare Complete® (HMO-POS D-SNP)

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink