လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
Alert Image

ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်မၤသီထီၣ်န browser (အ့ထၢၣ်နဲးသန့ထံး)

ဖျါလီၤဂာ်လၢ internet browser (အ့ထၢၣ်နဲးသန့ထံး) လၢနစူးကါအီၤအံၤတၢ်တမၤသီထီၣ်အီၤဖးယံာ်လံန့ၣ်လီၤ. ဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တစိၢ်ဖိလၢနကမၤသီထီၣ်န browser လၢအလူၤချုးထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤတက့ၢ်. ဝံသးစူၤမၤနီၣ်ဃာ်လၢကယံာ်ဝဲဒၣ်စှၤမံးနံးလၢတၢ်မၤသီထီၣ်န browser အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

Google Chrome Logo

Google Chrome

ပ auto-detected (သမံသမိးထံၣ်န့ၢ်ဝဲလၢ) browser လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤသီထီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်မၤသီထီၣ်ဝံၤဝဲဒၣ်အခါ, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် browser ကမၤကဆှီထီၣ်ဒၣ်အ page (သန့) ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. န browser အမဲာ်သၣ်မ့ၢ်ဟါမၢ်ဝဲဖဲနမၤသီထီၣ်အီၤဝံၤအလီၢ်ခံ, တဘၣ်ဘၣ်ယိၣ်တဂ့ၤ. ထဲဒၣ်အိးထီၣ်န browser အမဲာ်သၣ်အသီတဘ့ၣ်. ဝံၤကွၢ်ကဒါက့ၤဖဲပပှာ်ယဲၤသန့တက့ၢ်. နကသးခုဝဲလၢန browser မၤတၢ်ဂ့ၤထီၣ်, ချ့ဒိၣ်ထီၣ်ဒီးတအိၣ်ဒီးတၢ်နိးတၢ်ဘျးနီတဘျီလၢၤဘၣ်.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink