လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

မၤန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်လိၣ်လီၤဆီတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ

UnitedHealthcare Dual Complete® မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤလၢအအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နကပာ်ဃာ်ဝဲဒၣ်န Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်, လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါနကဒိးန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်မၤအါထီၣ်လီၤဆီတၢ်အပှ့ၤကလံၤလၢနဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လိၣ်လီၤဆီတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအါတက့ၢ်ပၣ်ဃုာ်ဒီး-

တၢ်အုၣ်ကီၤဘၣ်ဃးမဲ

တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲမဲဒ်အညီနုၢ်အသိးပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အလဲ $0 ဖဲတၢ်ကျၢၢ်ဘၢတၢ်ဒီသဒၢအကလုာ်တဖၣ်အဖီခိၣ်ဒီးတၢ်ကျၢၢ်ဘၢတၢ်ကွၢ်ထွဲမဲလၢလၢပှဲၤပှဲၤန့ၣ်လီၤ.2

ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

တၢ်အုၣ်ကီၤကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤဃုာ်ဒီးကသံၣ်လၢတၢ်ဆှၢဃီၤဆူဟံၣ်ထီဘိန့ၣ်ပၣ်ဃုာ်ဝဲဖဲတၢ်လိၣ်လီၤဆီတၢ်အုၣ်ကီၤခံမံၤအပူၤ, အါတက့ၢ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အလဲ $0 ဖဲတၢ်ကျၢၢ်ဘၢတၢ်နဲၣ်လီၤကသံၣ်ထီရီၤဒီးအိၣ်ဒီးပနံာ်အမံၤန့ၣ်လီၤ. 

Over-The-Counter (OTC) (ကသံၣ်လၢတအိၣ်ဒီးကသံၣ်သရၣ်အတၢ်နဲၣ်လီၤ) အတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်

တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်စ့ကဒွဲခးက့လၢတၢ်ပှ့ၤဝဲဒၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီးဆူၣ်ချ့လၢတၢ်တူၢ်လိာ်ဝဲတဖၣ်လၢတလၢာ်အပှ့ၤကလံၤလၢနဂီၢ်, ဃုာ်ဒီး Over-The-Counter (OTC) (ကသံၣ်လၢတအိၣ်ဒီးကသံၣ်သရၣ်အတၢ်နဲၣ်လီၤ) ကသံၣ်ကသီတဖၣ်ဒ်ညီနုၢ်အသိးန့ၣ်လီၤ.3

တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်

တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်စ့ကဒွဲခးက့လၢတၢ်ပှ့ၤဝဲဒၣ်တၢ်ကစဲးကစီးလၢတၢ်ကျၢၢ်ဘၢဝဲတဖၣ်ဖဲတၢ်ဆါကစဲးကစီးအကျး မ့တမ့ၢ် အ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.3

တၢ်အုၣ်ကီၤဘၣ်ဃးမဲာ်ချံတၢ်ထံၣ်

တအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အလဲတဖၣ်ဖဲတၢ်မၤညီနုၢ်တၢ်မၤကွၢ်မဲာ်ချံတနံၣ်တဘျီအဂီၢ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဟ့ၣ်လီၤစ့လၢမဲာ်ထံကလၤလၢအိၣ်ဒီးအလါတဖၣ်လၢတလၢာ်အပှ့ၤန့ၣ်လီၤ.5

ဝံစိာ်တီဆှၢတၢ်မၤစၢၤ

တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အလဲ $0 လၢတၢ်ဒိးဝဲဒၣ်သိလ့ၣ်လၢတၢ်လဲၤဒီးဟဲက့ၤဖဲကသံၣ်သရၣ်အဝဲၤဒၢး မ့တမ့ၢ် ဖဲကသံၣ်ကျးန့ၣ်လီၤ.

အဝဲအံၤမ့ၢ်တၢ်ဃုထၢအညီသၢကလုာ်လၢနကစးထီၣ်မၤဝဲအဂီၢ်-

ကိးဘၣ်ခၢၣ်စးလၢအဆါတၢ်လၢအဒိးန့ၢ်လံာ်တၢ်ပျဲ

1-844-812-5967, TTY- 711
နၣ်ရံၣ်တဖၣ်- 8 AM တုၤ 8 PM, တနွံ 7 သီ*
Se habla español.

ဃုကွၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

ထံၣ်လိာ်ဒီးခၢၣ်စးလၢအဆါတၢ်လၢအဒိးန့ၢ်လံာ်တၢ်ပျဲ

မၤပှဲၤဝံၤတၢ်ဃ့ထီၣ်အလံာ်တကွီၣ်ဒိဒီးခၢၣ်စးကဆဲးကျိးနၤလၢတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်တဲသကိးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤအါဂၤနာ်န့ၢ်ပှၤလၢအဝဲသ့ၣ်အဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအတၢ်အုၣ်ကီၤအဂီၢ်အါန့ၢ်ဒံးခီပနံာ်တၢ်အုၣ်ကီၤအဂၤတဖၣ်1

ဃုာ်ဒီး UnitedHealthcare Dual Complete (UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢပှဲၤခံမံၤ), နကဒိးန့ၢ်ဝဲဒၣ်-

တၢ်ဃုထၢဒီးတၢ်နဲၣ်ကျဲအါထီၣ်
  • ဃုထၢဖဲတၢ်ဃုထၢတၢ်တိာ်ကျဲၤအပတီၢ်လဲၢ်လဲၢ်ဃဲာ်ဃဲာ်အလီၢ်, ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်စံးဆၢလၢန Medicare ဒီး Medicaid တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အဂီၢ်, ဒီးနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးနကဘၣ်စူးကါနတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.
ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤတၢ်လၢအကြၢးဒီးအပှ့ၤကလံၤအါထီၣ်, တၢ်အုၣ်ကီၤအကံၢ်စီဂ့ၤကတၢၢ်
  • တၢ်သးခုမၤအါထီၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဆဲးထးယါဘျါတၢ်ဆါအတၢ်မၤစၢၤဒ်ညီနုၢ်အသိး, တၢ်မၤကွၢ်နီၢ်ကစၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တနံၣ်တဘျီဖဲဟံၣ်လၢအမၤစၢၤနၤဒ်သိးနကဒိးန့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်ဖဲတၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်မၤကွၢ်ဆူၣ်ချ့အဘၢၣ်စၢၤ, ဒီးအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.4
တၢ်နုာ်လီၤမၤန့ၢ်အါထီၣ်နီၢ်ကစၢ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ဒီးတၢ်သုးကျဲၤစၢၤဝဲဒၣ်နတၢ်ကွၢ်ထွဲ
  • ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်နုာ်လီၤမၤန့ၢ်ပပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဖိအပှာ်ဘျးစဲဒိၣ်ထီၣ်လဲၢ်ထီၣ်လၢတလိၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ဒိးသန့ၤဒီးနီၢ်ကစၢ်တၢ်မၤစၢၤဃုာ်ဒီးတၢ်မၤသကိးတၢ်ကွၢ်ထွဲဖဲနနီၢ်ကစၢ်ဟံၣ်ပူၤလၢအညီဝဲလၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဘၣ် Dual Complete မၤတၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်

ဖဲနအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလိာ်အခါ, နကလိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤန့ၣ်လီၤ. UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢပှဲၤခံမံၤမၤစၢၤနၤသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ကွၢ်ဘၣ်တၢ်ဂီၤမူအံၤဒ်သိးနကမၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤအဂီၢ်တက့ၢ်.

တလါန့ၣ်ပှ့ၤဘၣ်တုၤလၢဒီလၣ်သၢကယၤ 

တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢအကြၢးဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ,

OTC ပနံာ်တဖၣ်

တကးဒ်ဘၣ် ဟ့ၣ်န့ၢ်၀ဲဟံၣ်ဃီအဘူးအလဲကဒွဲစရီတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပၣ်ဃုာ်ဒီး UnitedHealthcare Dual Complete, အိၣ်ဒံးအါမးလၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ


*ဖဲ HI ဒီး AK အပူၤ, 8 AM တုၤ 8 PM မုၢ်တနံၤတုၤလီၤလၢမုၢ်ယဲၢ်နံၤ, ဂီၤ 8 AM တုၤ 5 PM မုၢ်ဃုနံၤဒီး မုၢ်နံၤဒိၣ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်န့ၢ်ဘျုး, တၢ်အက့ၢ်ဂီၤလီၤဆီဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်ခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်. ပှာ်ဘျးစဲအက့ၢ်ဂီၤလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်ခီဖျိတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.
1 ဒိးသန့ၤထီၣ်သးဖဲ CMS အဖီခိၣ်ဒီးတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲခီပနံာ်ဒွဲပူၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဖဲလါအီကူာ် 2021 န့ၣ်လီၤ.
2 $0 တၢ်နီၤလီၤသကိးတၢ်အပှ့ၤကလံၤလၢတၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲမဲဖဲပှာ်ဘျးစဲပူၤအဂီၢ်, ဒီးတၢ်မၤစၢၤလီၤဆီတဖၣ်အဂီၢ်ဧိၤန့ၣ်လီၤ. နတၢ်တိာ်ကျဲၤမ့ၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤမဲတၢ်အုၣ်ကီၤဖဲပှာ်ဘျးစဲအချၢဒီးနမ့ၢ်ထံၣ်လိာ်ဒီးမဲကသံၣ်သရၣ်ဖဲပှာ်ဘျးစဲအချၢန့ၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကထၢအါထီၣ်နၤစ့စရီ, ဖဲလၢတၢ်မ့ၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်မၤစၢၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အလဲ $0 ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ.
3 OTC ဒီးတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢာ်အတကွီၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကိးဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ကွၢ်ဘၣ်န Evidence of Coverage (EOC) (တၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်အုၣ်သး) လၢကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်တက့ၢ်.
4 ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် UnitedHealthcare® HouseCalls တအိၣ်ဝဲဖဲတၢ်လီၢ်ကိးတီၤဒဲးအပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.
5 တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဟ့ၣ်လီၤစ့လၢမဲာ်ချံလါနါ မ့တမ့ၢ် မဲာ်ထံကလၤအတၢ်ကျီၤအိၣ်ဒီးအတီၤပတီၢ်အဂီၢ် (တခါ, လါနါခံခါ, လါနါသၢခါ မ့တမ့ၢ် Tier I အပတီၢ်လၢအလဲၤထီၣ်လဲၤထီ) အလါနါတဖၣ်လၢတၢ်ကျၢၢ်ဘၢဝဲဖဲတၢ်မၤစၢၤတနံၣ်တဘျီပှဲၤပှဲၤအပူၤ မ့တမ့ၢ် ခံနံၣ်တဘျီန့ၣ်လီၤ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink