လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ်ဧါ. ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ပပှၤဆါတၢ်ဖိခၢၣ်စးအဖိးသဲစးတဖၣ် အိၣ်ကတီၤသးလၢ ကဟ့ၣ်ဘၣ် တၢ်သးစၢၢ်ဆၢလၢပှၤတဂၤစုာ်စုာ် ဒီးစံးဆၢဘၣ်တၢ်သံကွၢ်တဖၣ် ဘၣ်ဃးဒီး-

  • Medicare မ့တမ့ၢ် တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ
  • တၢ်မၤလၢမၤပှဲၤထီၣ် တၢ်သမံထံကွၢ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်
  • တၢ်ဃုကွၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ UnitedHealthcare တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါ လၢမ့ၢ်တၢ်အကြၢးဂ့ၤဒိၣ်ကတၢၢ်လၢနဂီၢ်

ပဟ့ၣ်ထီၣ်ဘၣ် Medicare လၢဘၣ်ထွဲဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဃုထၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါန့ၣ် ဖျါလၢမ့ၢ်တၢ်အသဘံၣ်ဘုၣ်န့ၣ်လီၤႋ UnitedHealthcare အိၣ်ကတီၤသးဒ်သိးကဒုးနၢ်ပၢၢ်စၢၤနၤ နတၢ်ဃုထၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပကွၢ်သမံသမိးဘၣ်က့ၤ နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်လီၢ်အိၣ် ဒီး ဃုထၢစၢၤနၤ UnitedHealthcare တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ -- မ့တမ့ၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပာ်ဖှိၣ်ဃုာ် -- လၢအကြၢးဂ့ၤဒိၣ်ကတၢၢ်လၢနဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

ဆဲးကျၢတၢ်ဃ့ထီၣ်လံာ်ကွီၣ်ဒိ

* - ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်လီၤဟိလၢဘၣ်မၤပှဲၤလီၤႋ

လံာ်ကွီၣ်ဒိကတၢၢ်

ခီဖျိတၢ်တီၣ်ထီၣ်လံာ်ကွီၣ်ဒိအံၤန့ၣ် နတူၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢ UnitedHealthcare ပှၤဆါတၢ်ဖိခၢၣ်စးအဖိးသဲစး ဆဲးကျၢဘၣ်နၤ ဘၣ်ဃးဒီး Medicare မ့တမ့ၢ် တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အဂ့ၢ်အကျိၤ သ့န့ၣ်လီၤႋ

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink