လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်နုာ်လီၤမၤန့ၢ်ခွဲးလၢတၢ်လဲၤအဂီၢ်

ဖဲနဟးလၢတၢ်ချၢအခါ, UnitedHealthcare® app ပာ်လီၤ ဝဲဒၣ်နဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤဖဲနစုနၢခိၣ်ထိးန့ၣ်လီၤ. မၤဒီးလီတဲစိစိာ်စုဖဲတနံၤအံၤ.


Quick Lookup (တၢ်ဃုကွၢ်လၢအချ့)

တၢ်ဆၢကတီၢ်စှၤဧါ. ထၢနုာ်လီၤန ZIP နီၣ်ဂံၢ်ဖဲလာ်အံၤလၢနဃုထံၣ်န့ၢ်ဝဲဒၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤထီရီၤအဂ့ၢ်အကျိၤအဂီၢ်, လၢတၢ်ဃုကွၢ်ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲ, ဒီးတၢ်ဃုကွၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤကသံၣ်ကသီအဂ့ၢ်ဖဲ UHCCommunityPlan.com တက့ၢ်.

ဖဲနတၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ်အါထီၣ်န့ၣ်, မၤလီၤတံၢ်လၢနကနုာ်လီၤဖဲ myUHC.com အပူၤဒီးထၢနုာ်လီၤ UnitedHealthcare® app လၢအကဟ့ၣ်လီၤနၤတၢ်ပိးတၢ်လီတဖၣ်လၢအကမၤစၢၤနၤလၢနတၢ်စူးကါတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကယံာ်ဝဲဒၣ်စှၤကိာ်မံးနံးလၢတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink