လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

Indiana, ပအုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဃာ်နၤန့ၣ်လီၤ

အပှ့ၤကလီ မ့တမ့ၢ်အပှ့ၤစှၤဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤ လၢ UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃး UnitedHealthcare Medicaid ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်လၢပဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဖဲ Indianaတက့ၢ်.

တၢ်မၤစၢၤပှၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢပမၤခဲလၢာ်အဂံၢ်ထံးန့ၣ်လီၤ

ပှၤ Hoosiers ဖိခဲလၢာ်, ပၣ်ဃုာ်လၢနၤန့ၣ် ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢပှၤဟ့ၣ်အပှ့ၤကဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲ UnitedHealthcare Community Plan အလီၢ်, ပမၤစၢၤဝဲဒၣ်ပှၤတၢ်အိၣ်မူလၢအပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဂ့ၤထီၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အါမးလၢတၢ်မၤစၢၤဝဲဒၣ်ပှၤ Hoosiers အတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ — ဒီးအိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့န့ၣ်လီၤ. ပအုၣ်ကီၤဝဲဒၣ်ပှၤသးပှၢ်, ပှၤလၢအနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ, လီၤဆီဒၣ်တၢ်မိၢ်ဒီးဖိတဖၣ်ဃုာ်ဒီးပ IN Hoosier Care Connect Medicaid (တၢ်ဒုးဘျးစဲပှၤ IN Hoosier ဒီး Medicaid) တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဘၣ်ဘၣ်မနုၤဃိပှၤ Hoosiers ဃုထၢဝဲဒၣ် UnitedHealthcare လဲၣ်အဂ့ၢ်

နဃုထၢတၢ်တိာ်ကျဲၤမနုၤဂ့ၤမနုၤဂ့ၤ UnitedHealthcare ကမၤစၢၤနၤ ဒ်သိးနကဒိးန့ၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢနလိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

 • ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤပှာ်ဘျးစဲဒီတဝၢအကလုာ်ကလုာ်
 • ကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်ကွဲးနဲၣ်လီၤအပှ့ၤစှၤ မ့တမ့ၢ် အပှ့ၤကလီ
 • တၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်လၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်, တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်, ပှၤတဝၢဆူၣ်ချ့အမူးတဖၣ်ဒီးအဂၤတဖၣ်
 • တၢ်မၤစၢၤဘၣ်ဃးမဲဒီးမဲာ်ချံ
 • ဝံစိာ်တီဆှၢလၢတၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတဖၣ်အဂီၢ်

ကွၢ်ဘၣ်တၢ်ဂီၤမူဖဲစုထွဲတပၤလၢနကမၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး UnitedHealthcare Community Plan လၢ Indianaတက့ၢ်.

1Benefits, features, and/or devices vary by plan/area. တၢ်ကစူးကါ တၢ်ပာ်ပနီၣ်တဖၣ်, တၢ်ကွၢ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ် ဒီး/မ့တမ့ၢ် ပှာ်ဘျးစဲ တၢ်တြီဃာ်တဖၣ် လီၤ. Other hearing exam providers are available in the UnitedHealthcare network. တၢ်တိာ်ကျဲၤ ကျၢၢ်ဘၢမၤစၢၤထဲ တၢ်မၤစၢၤတၢ်နၢ်ဟူအပီးအလီတဖၣ် လၢ ဟဲလၢ UnitedHealthcare ပှာ်ဘျးစဲ ပှၤဟ့ၣ်တၢ်နၢ်ဟူတၢ်မၤစၢၤ န့ၣ်လီၤ.

အဝဲအံၤမ့ၢ်နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လီၤ. အဝဲအံၤမ့ၢ်နတၢ်ဃုထၢလီၤ.

ပှၤကိးဂၤဒဲး, ပၣ်ဃုာ်ဒီးနၤန့ၣ် ကြၢးဒီး ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢပှၤဟ့ၣ်အပှ့ၤကဲလီၤ.

ပှၤလၢအသးပှၢ်, မဲာ်ချံတထံၣ်တၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ, ဒီးပှၤကွၢ်ထွဲဖိသၣ်ဖဲတၢ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ်အလီၢ် ကြၢးသမံသမိးကွၢ်ဝဲဒၣ် UnitedHealthcare Community Plan အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပအိၣ်ဒီး Medicaid တၢ်န့ၢ်အဘျုးတဖၣ် ဒီးအဘျဲၣ်တဖၣ် လၢ လၢအမၤတၢ်လီၤဆီနီၢ်နီၢ်လၢ နသးသမူအပူၤန့ၣ်လီၤ.

 • ဘၣ်ဃးမဲတၢ်အုၣ်ကီၤ
 • တၢ်ထံၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤစ့မၤစၢၤ
 • ဝံစိာ်တီဆှၢတၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတဖၣ်အဂီၢ်ဒီးတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဂၤလၢတၢ်တူၢ်လိာ်ဝဲတဖၣ်အဂီၢ်
 • NurseLine (နၢး(စ)ကွၢ်ထွဲပှၤဆါလီတဲစိကျိၤ) 24/7 လၢကစံးဆၢနဆူၣ်ချ့တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်

တဘျီတခီၣ်န့ၣ် နကလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤအဘျဲၣ်တစဲးလီၤ. ဒိးန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီတဖၣ်လၢတၢ်တကျၢၢ်ဘၢအီၤခီဖျိ Medicaid န့ၣ်တက့ၢ်.

 • တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလီၤဆီဒၣ်တၢ်တဲန့ၢ်ခဲးကရၢဖိတၢ်မၤစၢၤအလီၢ်တတီၤဃီကိးဘျီဒဲးဖဲနကိးပှၤတက့ၢ်ႋ
 • ဒ်ကရၢဖိအသီတဂၤအသိး, ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကနၢၤခးက့ ဖဲလၢနမၤပှဲၤဝံၤဝဲဒၣ်တၢ်သမံသမိးနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ပ On My Way တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဟ့ၣ်လီၤဝဲဒၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ကဲဘျုးတဖၣ်လၢတၢ်ကတဲာ်ကတီၤသးလၢတၢ်ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • မၤလိနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးပတၢ်ဂ့ၢ်ဒိးသန့ၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်လၢအ့ထၢၣ်နဲးအပှ့ၤဘၣ်အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် လီတဲစိစိာ်စုတလၢာ်အပှ့ၤအဂ့ၢ်တက့ၢ်ႋ

ပဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤစ့ၢ်ကီးတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢအကမၤစၢၤနတၢ်မၤကဲထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဒိၣ်ကတၢၢ်အဂီၢ်, ဃုာ်ဒီးဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါအပိးလီတဖၣ်, တၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်လၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ်, ကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤ, သးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်စူးကါကသံၣ်မူၤဘှိးအတၢ်မၤဆါတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

နုာ်လီၤကွၢ် in.gov/medicaid လၢကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်တက့ၢ်.

မၤစၢၤနၤလၢနကအိၣ်မူပှဲၤဒီးဆူၣ်ချ့န့ၣ်လီၤ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢနဂီၢ်. Indiana.

သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢနကဃုထၢဝဲဒၣ် UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးမၤန့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢနကဒိးန့ၢ်အါထီၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

ဒ်သိးကမၤလိတၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ် လဲၤကွၢ် UHCCommunityPlan.com/IN တက့ၢ်ႋ 

Indiana ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် အပှ့ၤစှၤတုၤ $0


IN Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်-

 • အပှ့ၤတအိၣ် မ့တမ့ၢ် အပှ့ၤစှၤ
 • ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်အတၢ်ဟဲနုာ်စှၤ
 • ပှၤမဲာ်တထံၣ်ဒီးပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤလၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ
 • တၢ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ်အလီၢ်ဒီးကီၢ်စဲၣ်တၢ်ကဟုကယာ်အလီၢ်

Featured Programs (တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်လၢတၢ်ပာ်ဖျါဃာ်အီၤ)


Medicaid အိၣ်အါထီၣ်လၢနဂီၢ်ဖဲ 2023

ဒ် UnitedHealthcare IN Hoosier Care Connect ကရၢဖိတဂၤအသိး, နကဒိးန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီတဖၣ်လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤတနီၤနီၤတဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲန့ၣ်လီၤ.

Hoosier Care Connect မ့ၢ်ဝဲတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအမၤစၢၤကရၢဖိတဖၣ်လၢအမ့ၢ်ပှၤလၢအသးပှၢ်, မဲာ်ချံတထံၣ်တၢ်, မ့တမ့ၢ် ပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ, ဒ်န့ၣ်သိးဖိသၣ်ဖဲတၢ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ်အလီၢ်ဒီးကီၢ်စဲၣ်တၢ်ကဟုကယာ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ.

 • မၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်လၢတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဖံးစၢၤမၤစၢၤဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ
 • ကရၢဖိအခိၣ်ဖးတဖၣ်လၢအတၢ်ဒိးန့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢအလိၣ်ဘၣ်ဝဲအဂီၢ်
 • တၢ်ဃုထၢတၢ်ဟ့ၣ်လိးကဒါက့ၤတၢ်ကူစါယါဘျါလၢတၢ်မၤအီၤသ့
 • app (အဲး(ပ))တဖၣ်လၢအကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢနလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် နခီၣ်ဖၠူထၢၣ်အဂီၢ်
 • တၢ်ထဲသိးတုၤသိးတီၤထီကၠိ (HSE) တၢ်တိာ်ကျဲၤ 
 • မိၢ်အတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်, တၢ်ဆှၢဃီၤဝဲဆူနဟံၣ်
 • တၢ်ဂ့ၢ်ဒိးသန့ၤတဖၣ်လၢအ့ထၢၣ်နဲးတၢ်အိၣ်ယၢၤအပှ့ၤဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ်
 • လီတဲစိစိာ်စုတၢ်မၤစၢၤတလၢာ်အပှ့ၤအတၢ်ဂ့ၢ်ဒိးသန့ၤတဖၣ်
 • Healthy First Steps (တၢ်ပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အခီၣ်ထံးတပတီၢ်), တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢမိၢ်လၢအိၣ်ဒီးအဟုးသးဒီးအဖိဆံးတဖၣ်အဂီၢ်
 • 24/7 တၢ်နုာ်လီၤမၤန့ၢ်တၢ်လၢကသံၣ်သရၣ်မုၣ် မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်သရၣ်အအိၣ်
Pregnant-couple

တၢ်ဃုထၢကသံၣ်သရၣ်

နကအိၣ်ဒီး ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲအမိၢ်ပှၢ် (PCP) လၢကမ့ၢ်နကသံၣ်သရၣ်မိၢ်ပှၢ်န့ၣ်လီၤ. န PMP မ့ၢ်ပှၤလၢနထံၣ်လိာ်အီၤလၢနတၢ်ကွၢ်ထွဲအါတက့ၢ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤပၣ်ဃုာ်ဝဲဒီး တၢ်သမံသမိးကွၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့, တၢ်ကူစါယါဘျါအကျိၤအကျဲ, တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ, တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢအဆံးဒီး တၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်ကျိၤတဖၣ်လီၤႉ ကတိၤတၢ်ဒီး န PMP ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အဂၤတဖၣ်လၢ အိၣ်ဒီးနၤတက့ၢ်. န PCP န့ၣ်မၤစၢၤနၤသ့ ဒ်သိးနကဆၢတဲာ်တၢ်ဃုထၢတဖၣ် လၢအဘၣ်လၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

န PMP န့ၣ် မ့ၢ်နကသံၣ်သရၣ်မိၢ်ပှၢ်လၢ -

 • တၢ်ဒီသဒၢတၢ်ကွၢ်ထွဲ ဒ်သိးတၢ်သမံသမိးဆူၣ်ချ့တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်, တၢ်ကွၢ်ဃုခဲစၢၣ်တၢ်ဆါတဖၣ် ဒီးတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ကူစါယါဘျါ ဖဲနအိၣ်တဆူၣ် မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး
 • တၢ်ဆှၢခီတဖၣ်ဆူ ကသံၣ်သရၣ်တီၤထီတဖၣ် လၢတၢ်အိၣ်သးတနီၤအဂီၢ်

စူးကါ တၢ်ဃုကွၢ်ကသံၣ်သရၣ်ပီးလီ ဒ်သိးကထံၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃး နကသံၣ်သရၣ်န့ၣ်အိၣ်ဝဲလၢပပှဲာ်ဘျးစဲအပူၤဧါန့ၣ်တက့ၢ်ႉ နမ့ၢ်တအိၣ်ဒီးကသံၣ်သရၣ်တဂၤ မ့တမ့ၢ်နကသံၣ်သရၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တအိၣ်လၢပပှာ်ဘျးစဲအပူၤန့ၣ် ပမၤစၢၤနၤသ့ ဒ်သိးနကဃုထံၣ်ကသံၣ်သရၣ်တဂၤလၢအိၣ်ဘူးဒီးနၤန့ၣ်လီၤ. နဆီတလဲ န PMP သ့ကိးဆၢကတီၢ်ဒဲးန့ၣ်လီၤ.


တၢ်မၤတၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိးဒီးကသံၣ်သရၣ်လၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်

တမ့ၢ်တၢ်အညီထီဘိလၢတၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်ကသံၣ်သရၣ်လၢနီၢ်ကစၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါခီဖျိပှာ်ယဲၤ (မ့တမ့ၢ် တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ) မ့ၢ်တၢ်တဲသကိးဒီးကသံၣ်သရၣ် 24/7 လၢနစူးကါနခီၣ်ဖၠူထၢၣ်, tablet မ့တမ့ၢ် smartphone န့ၣ်လီၤ. Telehealth မ့ၢ်တၢ်ဃုထၢအဂ့ၤတခါလၢတၢ်ကူစါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါဒ်ညီနုၢ်အသိးအတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါတဖၣ်အတီၤပတီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအံၤမ့ၢ်တၢ်အဒိအတဲာ်တနီၤနီၤ-

 • တၢ်ခုၣ်ဘၣ်, တၢ်ဘၣ်သမုၣ်, ဒီးတၢ်ကိၢ်ထီၣ်
 • တၢ်ကူး, တၢ်လိၤဆါယီၢ်ဆါ, ဒီးကိာ်ယူၢ်ဆါ
 • တၢ်တဖိးလိာ်ဒီးသွံၣ်, ဖံးဘ့ၣ်ကပြုထီၣ်, ဒီးတၢ်သးဂံာ်သးကွဲ
 • ဆံၣ်ကျိၤ/ဆံၣ်ဒၢခိၣ်တၢ်ဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါအဃၢ်
 • နၢ်ဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါအဃၢ်
 • နါဒ့ဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါအဃၢ်
 • ခိၣ်ဆါဆဲး/ခိၣ်ဆါ
 • ဒီးအဂၤတဖၣ်
Pregnant-couple

ကရူၢ်ဖိ တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်ပီၢ်ရီ

တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤနဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ ထဲတဂၤန့ၣ် ကီခဲသ့ဝဲ လီၤဆီဒၣ်တၢ်ဖဲ နကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ် အါန့ၢ်တမံၤဖဲ အဆၢကတီၢ်တပူၤဃီန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲထၢနုာ်အါထီၣ် ဒ်သိးကအိၣ်မူဆူၣ်ချ့အဂီၢ်န့ၣ် ပမၤစၢၤနၤသ့လီၤ. ပ Hoosier Care Connect ကရၢဖိခဲလၢာ်အိၣ်ဒီးတၢ်နုာ်လီၤမၤန့ၢ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ Member Services Advocate (တၢ်တဲန့ၢ်ခဲးကရၢဖိတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်) န့ၣ်လီၤ. န Member Services Advocate မၤစၢၤနၤသ့ဝဲလၢ-

 • တၢ်နၢ်ပၢၢ်ဝဲဒၣ် Hoosier Care Connect (တၢ်ဒုးဘျးစဲ Hoosier တၢ်ကွၢ်ထွဲ) တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၢ်
 • ကွၢ်ဃုကသံၣ်သရၣ်, မဲကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် မဲာ်ချံကသံၣ်သရၣ်တဂၤတက့ၢ်
 • တဲဖျါနတၢ်န့ၢ်အဘျုးတဖၣ်ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤစ့မၤစၢၤ
 • ကတိၤတၢ်ဒီးနၤဘၣ်ဃးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလီၤဆီတဖၣ် လၢနဒိးန့ၢ်သ့
 • မၤစၢၤနၤလၢနတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်ဒ်နလိၣ်အက့ၢ်ဂီၤအသိး (ပှၤမဲာ်တထံၣ်တၢ်အလံာ်, တၢ်စဲကျံးလံာ်ဖျၢၣ်ဖးဒိၣ်, တၢ်ကလုၢ်အလံာ်တြံာ်တၢ်မၤနီၣ်)
 • ဆဲးကျိးနၤဒီးပှၤကွၢ်ထွဲပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဂၤ ဖဲလိၣ်ဘၣ်အခါ
 • ကွၢ်ဃု တၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ် လၢအိၣ်ဘူးဒီးနၤ ဒ်သိးကမၤစၢၤနၤလၢ တၢ်ဂ့ၢ်ကီအဂၤတဖၣ် ဒ်သိးတၢ်အီၣ်တၢ်အီ, တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဟံၣ်, တၢ်စိာ်ဝံတီဆှၢ, တၢ်ဖံးတၢ်မၤ, တၢ်အိၣ်ဘံၣ်အိၣ်ဘၢ မ့တမ့ၢ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့န့ၣ်လီၤ
 • ဒီးအဂၤတဖၣ်အါမး

တၢ်ဝံစိာ်တီဆှၢ

နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ဆှၢထီၣ်ဆှၢလီၤန့ၣ်, နတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်န့ၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဝံစိာ်တီဆှၢန့ၣ်လီၤ. ပအုၣ်ကီၤတၢ်လဲၤဆူ -

 • တၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတဖၣ်
 • တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတဖၣ်
 • ကသံၣ်ကျးတဖၣ် (ဖဲတၢ်နဲၣ်လီၤကသံၣ်တၢ်ဘျၢဖဲနလဲၤမၤကွၢ်သးအခါ)
 • Food pantry (တၢ်အီၣ်တၢ်အီအလီၢ်)
 • WIC တၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်ကွၢ်ပှၤဆါတဖၣ်
 • Medicaid တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်ဃုထၢတၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်ကွၢ်ပှၤဆါတဖၣ်
 • ကရၢဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်, ဒ်အမ့ၢ်ပ HERO ကီၣ်ကးကရၢ

သိလ့ၣ်လၢတၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်ဒီးလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤပၣ်ရံးသ့အိၣ်ပာ်ဝဲဒ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နကကြၢးစ့ၢ်ကီးဒီးသိလ့ၣ်ပဒၢး မ့တမ့ၢ်တံၤသကိးတဖၣ်ဒီးဟံၣ်ဃီ တၢ်ဒ့ၣ်စၢၤမံးလာ်လဲၤတ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်က့ၤစ့န့ၣ်လီၤ.

Pregnant-couple

24 နၣ်ရံၣ် နၢး(စ)ကွၢ်ထွဲပှၤဆါလီတဲစိကျိၤ

တဲသကိးဒီးကသံၣ်သရၣ်မုၣ်လၢတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါအီၤတဘျီလၢ်လၢ်သ့ဝဲ 24/7 လၢနကဒိးန့ၢ်တၢ်စံးဆၢတမံၤလၢ်လၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်သံကွၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပနၢး(စ)ကွၢ်ထွဲပှၤဆါတဖၣ်န့ၣ် က -

 • ဒိကနၣ်တၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်
 • မၤစၢၤတၢ်ဒီးနီၢ်ကစၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲ
 • ဟ့ၣ်ကူၣ်နၤဘၣ်ဃး တၢ်ဒိးန့ၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢကသံၣ်သရၣ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါ မ့တမ့ၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲချ့ချ့လီၢ်ခၢၣ်သး
 • မၤစၢၤနၤလၢကသ့ၣ်ညါ တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢကဘၣ်လဲၤဆူဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဒၢး

ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါတဖၣ်.

ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါတၢ်ထံၣ်လိာ်သးလၢနကသံၣ်သရၣ်န့ၣ် မၤစၢၤနၤသ့ဒ်သိးနကအိၣ်မူဆူၣ်ချ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါဒ်အံၤတဖၣ်န့ၣ် ဃုထံၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်ဆိဆိသ့ ဒီးကူစါယါဘျါအီၤသ့န့ၣ်လီၤ. နကြၢးထံၣ်န PMP ကိးနံၣ်ဒဲးလၢဆူၣ်ချ့တၢ်သမံသမိးအဂီၢ် ဖဲနအိၣ်တဆူၣ်တကဲထီၣ် မ့တမ့ၢ်နတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်န့ၣ်အိၣ်လၢတၢ်ပၢၤဃာ်အဖီလာ်ဒၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒီသဒၢတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ် ပၣ်ဃုာ်ဒီး -

 • တၢ်သမံသမိးဆူၣ်ချ့တၢ်အိၣ်သးတဖၣ် လၢပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤဒီးဖိသၣ်တဖၣ်အဂီၢ်
 • ဖိသၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ
 • တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢမိၢ်လၢကအိၣ်ဖျဲၣ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်
 • တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီးတၢ်စဲးကွၢ်ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်တဖၣ်
 • တၢ်သမံသမိးနုၢ်တဖၣ်
 • တၢ်ဒီသဒၢတၢ်ကွၢ်ထွဲအဂီၢ် တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤအဘူးအလဲတအိၣ်ဘၣ်.
Pregnant-couple

တၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်အီမိာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်သဝံးနုာ်လီၤတၢ်အလုၢ်

တၢ်မၤကတၢၢ်န့ၣ်ကီခဲဝဲ ဘၣ်ဆၣ်ပမၤစၢၤသ့န့ၣ်လီၤ. ဖဲနဆိကတီၢ်တၢ်အီမိာ် 20 မံးနံးဝံၤအလီၢ်ခံ နသးဖျၢၣ်စံၣ်အယီၣ်န့ၣ် လီၤတဲာ်ဆူညီနုၢ်ပတီၢ်န့ၣ် နသ့ၣ်ညါဧါ. ဒီးလၢ 24 နၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤ ဖဲနမၤကတၢၢ်ကွံာ်န့ၣ် ကဘိၣ်မိၣ်နီးဆဲးပတီၢ် လၢနသွံၣ်ပူၤန့ၣ် လီၤတဲာ်ဆူညီနုာ်န့ၣ်လီး.

ကတိၤတၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်မၤကတၢၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. မ့တမ့ၢ် ဆဲးကျိး 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669) ဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ခီလီတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်မၤလိ, တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်တဲသကိးတၢ်ဒီးကသံၣ်ကသီတဖၣ် လၢအကမၤစၢၤနၤ လၢနကဆိကတီၢ်တၢ်အီမိာ်အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.


UnitedHealthcare ကရၢဖိခိၣ်ဖးတဖၣ်

တၢ်မၤတၢ်လၢအညီတမံၤမံၤလၢအဂ့ၤဝဲလၢနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်ကြၢးဒီးတၢ်ဒိးန့ၢ်ခိၣ်ဖးန့ၣ်လီၤ. အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲဒီး UnitedHealthcare Member Rewards န့ၣ်လီၤ. ဒ်အမ့ၢ် Indiana Hoosier Care Connect ကရၢဖိတဂၤအသိး, နကြၢးဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ခးက့တဘ့ၣ်လၢ-

 • တၢ်ဟ့ၣ်ခးက့ထဲတဘျီလၢတၢ်မၤဝံၤဝဲဒၣ်န Health Needs Survey (တၢ်လီၤဃုသ့ၣ်ညါဆူၣ်ချ့တၢ်လိၣ်ဘၣ်) အလံာ်တကွီၣ်ဒိဖဲအခီၣ်ထံး 90 သီ
 • တနံၣ်တဘျီတၢ်ဟ့ၣ်ခးလၢ တၢ်ဒိးကွၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လၢကရၢဖိသးနံၣ် 3 ဒီးဆူဖီခိၣ် ကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်
 • တၢ်ဟ့ၣ်ခးက့ $ လၢတၢ်လဲၤမၤကွၢ်မဲတနံၣ်တဘျီအဂီၢ်
 • တၢ်ဟ့ၣ်ခးက့ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်လၢတၢ်လူၤထွဲက့ၤတၢ်ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်စူးကါသံးဧိၤဂာ်ဧိၤဒီးကသံၣ်ကသီအဂၤတဖၣ်
Reading-newsltter

HealthTalk ကရၢဖိ လံာ်တၢ်ကစီၣ်

ပ HealthTalk လံာ်တၢ်ကစီၣ်အံၤအခဲအံၤအိၣ်လၢအ့ထၢၣ်နဲးအဖီခိၣ်လံ. သၢလါတဘျီတၢ်ကစီၣ်လံာ်ရဲၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ကျဲအဂ့ၤတခါလၢ တၢ်ကမၤလိဘၣ်ဃး ပဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီလၢ အကါဒိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤႉ

နဖးတၢ်အံၤတဘျီလၢ်လၢ်, တတီၤလၢ်လၢ်ဖဲနအဲၣ်ဒိးအခါသ့လီၤ. သမံသမိးကွၢ်ကဒါက့ၤသၢလါတဘျီလၢတၢ်ဘှီဘၣ်အသီအဂီၢ်တက့ၢ်.

အဲကလံးကျိာ် | Español

မၤလိနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်တဖၣ်

Indiana Medicaid Card

Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်

Indiana Medicaid (Hoosier Care Connect) မ့ၢ်ဝဲဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤလၢပှၤလၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နကဘၣ်သ့ဒိးန့ၢ်ဝဲဒၣ် Medicaid ဖဲ Indiana အပူၤဖဲလၢနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသး, အိၣ်ဒီးဖိတဖၣ် မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဒီးပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်မၤသးတနီၤနီၤအပူၤ, ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤအဂၤတဖၣ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးခွဲးယာ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink