လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

UnitedHealthcare Indiana Hoosier Care Connect တၢ်လၢပှၤသံကွၢ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤတဖၣ်

နမ့ၢ်တနုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲ Indiana Medicaid အပူၤဒံးဘၣ်န့ၣ်, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးခွဲးယာ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဃုကွၢ်ဝဲဒၣ်မ့ၢ်နကြၢးဝဲဒီးခွဲးယာ် မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ဃးဒီးကတီၢ်အံၤနတၢ်အုၣ်ကီၤအဂ့ၢ်, နုာ်လီၤကွၢ် in.gov/Medicaid/members, ကိးလီတဲစိ 1-800-403-0864, မ့တမ့ၢ် လဲၤထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးဖဲလီၢ်ကဝီၤ FSSA အဝဲၤဒၢးတက့ၢ်. ဝဲၤဒၢးတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအမံၤစရီတဖၣ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤသ့ဝဲဒၣ် ဖဲအံၤန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်လီၤ. နကဒိးန့ၢ် ကရူၢ်ဖိတၢ်ကွဲးနီၣ်ကွဲးဃါမံၤခးက့ လၢ UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဟံၣ်ဖိဃီဖိကိးဂၤဒဲးလၢအနုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲ Hoosier Care Connect အပူၤန့ၣ် ကဘၣ်အိၣ်ဒီးအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအ ID ခးက့န့ၣ်လီၤ.

နကလိၣ်ဘၣ်၀ဲန နကရၢဖိ ID ခး လၢနလဲၤအိၣ်သကိးဘၣ်ကသံၣ်သရၣ်, တၢ်ဆါဟံၣ်, ဒီးကသံၣ်ကျးတဘျီတဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်နတဒိးန့ၢ်ဒံးဘၣ် ID ခးက့လၢတနွံအတီၢ်ပူၤ လၢ မုၢ်နံၤလၢ နတၢ်ဆဲးလီၤမံၤစးထီၣ်ဝဲ ဃုာ်ဒီး UnitedHealthcare ပှၤတ၀ၢတၢ်တိာ်ကျဲၤဘၣ်ဒီး, ၀ံသးစူၤဆဲးကျိးကရူၢ်ဖိတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်ဖဲ 1-800-832-4643 န့ၣ်တက့ၢ်. မ့ၢ်နနၢ်ဟူတၢ် မ့တမ့ၢ် ကတိၤတၢ် န့ၣ်ဟးဂီၤစှၤလီၤဒီး, ၀ံသးစူၤဆဲးကျိးTTY 711 န့ၣ်တက့ၢ်.

ပကသးခုလၢတၢ်ဆှၢက့ၤနၤအသီတခါန့ၣ်လီၤ. ၀ံသးစူၤဆဲးကျိးကရူၢ်ဖိတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအပှ့ၤကလီ,ဖဲ 1-800-832-4643 န့ၣ်တက့ၢ်. မ့ၢ်နနၢ်ဟူတၢ် မ့တမ့ၢ် ကတိၤတၢ် န့ၣ်ဟးဂီၤစှၤလီၤဒီး, ၀ံသးစူၤဆဲးကျိး TTY- 711. နလဲၤကွၢ်သ့စ့ၢ်ကီး myuhc.com/communityplan, ဆဲးလီၤမံၤ ဒီးစဲကျံးထုးထီၣ် နခးက့အဒိန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်သုးဟံၣ်န့ၣ် နကဘၣ်ဆဲးကျိး Indiana Minnesota ကီၢ်စဲၣ် ဒ်သိးကဒုးသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်ဝဲန့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နုာ်လီၤကွၢ် in.gov/Medicaid/members မ့တမ့ၢ် ကိးလီတဲစိဖဲ 1-800-403-0864 တက့ၢ်.

UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
2955 N. Meridian Street, Suite 401
Indianapolis, IN 46208

Medicaid န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤ လၢကီၢ်စၢဖှိၣ်ဒီးကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်တဖၣ်, လၢအဟ့ၣ်န့ၣ်တၢ်အဘူးအလဲလၢ တၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်ကွၢ်ထွဲအဂီၢ် လၢပှၤလၢ အကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်လၢအအိၣ်ဝဲတဖၣ်အဂ့ၢ် Indiana, နုာ်လီၤကွၢ် in.gov/Medicaid/members

ပသးအိၣ်ဒိကနၣ် ပကရူၢ်ဖိတဖၣ်အတၢ်သံကွၢ်, အတၢ်ကဒူးကဒ့ၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်လၢအအိၣ်ဒီးသူန့ၣ်လီၤႉ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ကအုကစွါန့ၣ် ဝံသးစူၤဆဲးကျိးကလီဘၣ်ဆူ တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်လၢကရူၢ်ဖိအဂီၢ်လၢ 1-800-832-4643, TTY 711တက့ၢ်.

နမ့ၢ်တသးမံထွဲဒီး ကရၢဖိတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ, ပှၤဟုကယာ်ရဲၣ်ကျဲၤတၢ်, မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်သရၣ် အတၢ်ဟုကယာ်ကွၢ်ထွဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကူစါဘၣ်ဒီး နပတံထီၣ်ဝဲဒၣ်လံာ်တၢ်သးတမံသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. နဆှိးထီၣ်တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကအုကစွါထီဒါပှၤ (ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ) မ့တမ့ၢ် ပှၤမၤစၢၤဖံးမၤတၢ်ဒီးပှၤတဂၤဖဲ အဆၢကတီၢ်ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤသ့ဝဲလီၤႉ

ကရူၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ကအုကစွါသ့ လၢတၢ်ကတိၤဆူ ကရၢဖိအပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်, စးထီၣ်လၢ ဂီၤ 8 နၣ်ရံၣ် တုၤ ဟါ 8 နၣ်ရံၣ် မုၢ်နုာ်လီၢ်ကဝီၤဆၢကတီၢ်, မုၢ်ဆၣ်တုၤမုၢ်ဖီဖး ဖဲ 1-800-832-4643, TTY 711 သ့န့ၣ်လီၤ. ကရူၢ်ဖိကိးဂၤဒဲးဆှိးထီၣ် တၢ်ကအုကစွါသ့ခီဖျိလၢ တၢ်မၤအကျဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

နကွဲးဆှၢဘၣ်လံာ်ကွဲးသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဝံသးစူၤထၢနုာ်ဘၣ်နမံၤ, နတၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်, ID အနီၢ်ဂံၢ်, တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢနတၢ်ကအုကစွါအဂီၢ်, ဒီးတၢ်ကစီၣ်အဂုၤအဂၤတဖၣ်လၢ နဆိမိၣ်လၢအကါဒိၣ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲအမံးန့ၣ်မ့ၢ်-

UnitedHealthcare တၢ်သူၣ်တမံသးတမုာ်ဒီးတၢ်ပတံသကွံၢ်ကညးတဖၣ်
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131-0364

နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အဂၤတဖၣ်လၢ အပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီး ကီၢ်စဲၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဒိကနၣ်တၢ်ထဲသိးတုၤသိး န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကစီၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ််ဒီး တကအုကစွါတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်, ဆဲးကျိးဆူကရူၢ်ဖိတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအအိၣ် မ့တမ့ၢ် ကွၢ်ဆူတၢ်နီၤဖးဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ပတံသကွံာ်ကညးဒီးတၢ်ကအူကစွါလၢ ကရူၢ်ဖိလံာ်ဟံးဃာ်အပူၤတက့ၢ်ႉ

နမ့ၢ်ဆိမိၣ်လၢတၢ်လီတၢ်၀့ၤ, တၢ်မၤလၢာ်ဂီၤကလီတၢ်, မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤအၢမၤသီတဖၣ်မၤသးကွ့ၢ်ကွ့ၢ်န့ၣ်, ကိးဘၣ်ဖဲ UHC Fraud Hotline ဖဲ 1-844-359-7736 တက့ၢ်. နကိးလီတဲစိ ကရၢဖိတၢ်မၤစၢၤတဖၣ် ဖဲ 1-800-832-4643 သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ ပတစူးကါနမံၤလၢနတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အပူၤဘၣ်ႋ နတဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲခီဖျိလၢတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဃိဘၣ်ႋ ကပကွၢ်ထံဆးဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ Indiana ကီၢ်စဲၣ် အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီၤကျိၤတလၢာ်စ့ လၢတၢ်လံၣ်အီၣ်လီအီၣ် တၢ်လၢာ်ကိလၢာ်ကပာ်ဒီးတၢ်မၤအၢမၤသီ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နကိးလီတဲစိဖဲ 1-800-403-0864 သ့န့ၣ်လီၤႋ မၤတၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢတဖျါပှၤအမံၤအသၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ပှၤစူးကါ TTY တဖၣ် စံၢ်လီၤ 711 လၢတၢ်ဃုထၢတဖၣ်အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

လၢကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ မ့တမ့ၢ် ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်နုာ်လီၤကွၢ်ဘၣ်ဖဲအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ် ဖဲအံၤ

No. All covered services are free. Call us right away if you get a bill. 

No. All covered medications are at no cost to you. Call us right away if you are paying for your medicine. 

ပကရၢဖိတဖၣ်နုာ်လီၤမၤန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီအါမးသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဆဲးကျိးဘၣ် Member Services လၢကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်တက့ၢ်. ပဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲဒၣ်-

 • တၢ်ကဲတၢ်မၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤကရၢဖိဆူ fitness clubs (တၢ်မၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအချၢး(ပ)တဖၣ်) အအိၣ်ဖဲပ One Pass ပှာ်ဘျးစဲအပူၤန့ၣ်လီၤ. နုာ်လီၤစူးကါတခါခါ မ့တမ့ၢ် စူးကါခဲလၢာ်တက့ၢ်. အဝဲန့ၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီး -
  • တၢ်ဂဲၤလိနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအလီၢ်အါမးဒီးထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်မၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအစဲထၢၣ်တဖၣ်ဒ်အမ့ၢ် YMCA ဒီး Planet Fitness
  • အါန့ၢ်ဒံး 20000 တၢ်မၤလိနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်ဒ်အမ့ၢ် Daily Burn ဒီး Yoga Works
 • ကသံၣ်သရၣ်အတၢ်ကတိၤသကိး- အိၣ်ဒီးတၢ်မၤတၢ်ထံၣ်လိာ်စီၤစိလၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ် 24/7, တလိၣ်တၢ်မၤတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတၢ်ဆၢကတီၢ်
 • ကသံၣ်သရၣ်မုၣ်အလီကျိၤ- ကိးဘၣ်ကသံၣ်သရၣ်မုၣ်လၢတၢ်ဃ့တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအဂီၢ် 24/7
 • တၢ်ကူစါယါဘျါလၢကျဲအဂၤ- ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လိးကဒါက့ၤတၢ်တမံၤလၢ်လၢ်ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ကူစါယါဘျါအသ့ၣ်ဂံၢ်ဝၣ်စဲ, တၢ်ဆဲးထးယါဘျါတၢ်ဆါ, တၢ်စံၢ်တၢ် မ့တမ့ၢ် ဘံၣ်တၣ်မ့ၣ်လီၤဆီတဖၣ်
 • တလါတဘျီပှၤဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲကိးလီတဲစိလၢအတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ကွၢ်တဖၣ်န့ၣ်လၢပှၤအဂၤတဖၣ်အဂီၢ်
 • တၢ်အရ့ဒိၣ်တဖၣ်အတလါဒၢ- ဆဲးကျိးဒီးပှၤဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤတဆံးတက့ၢ်လၢတၢ်မၤကဆှဲကဆှီတၢ်, တၢ်ကဆှဲကဆှီဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီတမံၤမံၤလၢအမၤစၢၤနစ့တိာ်ပာ်
 • မိၢ်အတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်- ဒိးန့ၢ် 14 တၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်လၢတၢ်ဆှၢဃီၤဝဲဆူနဟံၣ်ဒ်သိးနကအီၣ်အီဘၣ်ဂ့ၤဂ့ၤကသ့ဝဲဖဲနကူစါသးဖဲတၢ်ဆါဟံၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံအခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိးထီၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤလၢကရၢဖိတဖၣ်လၢအလိၣ်ဘၣ်ကတီၢ်ဖုၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါကစဲးကစီးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
 • မၤစၢၤဝဲဒၣ်တၢ်ဆဲးကျိးလိာ်သးဒီးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအလီၢ်တဖၣ်လၢ-
  • လီတဲစိစိာ်စုဒီးတၢ်မၤစၢၤတလၢာ်အပှ့ၤ
  • အ့ထၢၣ်နဲးဒီးခီၣ်ဖၠူထၢၣ်အပိးလီလၢအပှ့ၤကလံၤဘၣ်
  • SNAP, EBT ဒီး WIC တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ
  • Food pantries (တၢ်အီၣ်တၢ်အီအလီၢ်တဖၣ်)
  • တၢ်မၤစၢၤထံပှ့ၤမ့ၣ်အူပှ့ၤ
  • တၢ်ကတဲာ်ကတီၤပာ်တီၤထီကၠိဖျိကၠိလံာ်အုၣ်သး
  • တၢ်ဆိကတီၢ်စၢၤဝဲဒၣ်ညါသူး, သံးဧိၤဂာ်ဧိၤ မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်မူၤဘှိးတဖၣ်
  • တၢ်ဟ့ၣ်လိးကဒါက့ၤတံၤသကိးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်ဒ့ၣ်စၢၤမံးလာ်လၢအလဲၤတ့ၢ်ဝဲတၢ်တိာ်ကျဲၤ
  • ဒီးအဂၤတဖၣ်
 • သးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်အိၣ်မုာ်အိၣ်ပၢၤ- အဲး(ပ) (app) တလၢာ်အပှ့ၤလၢအိၣ်ဒီးအပိးလီအဂ့ၤတဖၣ်လၢအကလူၤထွဲစၢၤနတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး, ဃုထံၣ်န့ၢ်ကျဲတဖၣ်လၢတၢ်မၤနၢၤကွံာ်သးတၢ်ဆီၣ်သနံးဒီးတၢ်ဘျးစဲလိာ်သးဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်
 • တၢ်ဟ့ၣ်ခိၣ်ဖးလၢတၢ်ပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တနံၣ်တဘျီ
 • တၢ်ဒိးသိလ့ၣ်တလၢာ်အပှ့ၤဆူ Food pantries (တၢ်အီၣ်တၢ်အီအလီၢ်တဖၣ်)
 • တၢ်အိၣ်ပတုာ်လီၤဆီတလၢာ်အပှ့ၤဖဲကသံၣ်ကျးအလီၢ်လၢတၢ်လဲၤဟံးန့ၢ်ကသံၣ်ဖဲတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီဒီးကသံၣ်သရၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ
 • တၢ်ဒိးသိလ့ၣ်တလၢာ်အပှ့ၤဆူ WIC ဒီး DFR တၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအလီၢ်တဖၣ်
 • ဖဲယတၢ်လဲၤကျဲအဖီခိၣ်- အဲး(ပ) (app) တလၢာ်အပှ့ၤလၢတၢ်ကွၢ်ထွဲဖိဒံဖိသၣ်ဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်လၢအဘူးထီၣ်လၢကဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤဃၣ်ဃၣ်
 • Justplainclear.com – လံာ်ခီယ့ၤလၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်လၢတၢ်ကိးဝဲဒၣ်ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါအလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လၢတၢ်ပာ်ဖျါဝဲဒၣ်အခီပညီလၢတၢ်နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤညီဒီးဖျါလီၤတံၢ်လီၤဆဲး
 • ပှၤတဝၢဆူၣ်ချ့အပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်- တၢ်မၤစၢၤတၢ်ထံၣ်လိာ်မဲာ်သကိးမဲာ်ဖဲနလိၣ်ဘၣ်အခါ
 • တၢ်ပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အခီၣ်ထံးပတီၢ်တဖၣ်- တၢ်တိာ်ကျဲၤတလၢအပှ့ၤလၢမိၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသးတဖၣ်အဂီၢ်
 • ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးကရၢဖိအကမံးတံာ်- ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤလၢနမၤသးဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးန Hoosier တၢ်ဘျးစဲတၢ်ကွၢ်ထွဲအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်. ထီၣ်သကိးခီဖျိလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် လၢနီၢ်ကစၢ်တက့ၢ်.
   

တၢ်ကွၢ်ထွဲဖိဒံဖိသၣ်ခဲလၢာ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤမူဒါလၢတၢ်သုးကျဲၤကွၢ်ထွဲဖဲဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်နတၢ်ကွၢ်ထွဲအမဲန့ၢ်ကၠၢၢ်မ့ၢ်မတၤလဲၣ်အဂ့ၢ်, ကိးဘၣ်ဖဲ Member Services တက့ၢ်. ပကဒုးဘျးစဲသကိးနၤန့ၣ်လီၤ. နမၤသကိးဒီးရဲၣ်ကျဲၤလီၤတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတဖၣ်, ဒီးမၤလိနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်အတၢ်အုၣ်ကီၤအဂ့ၢ်, ဃုာ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤတၢ်ကူစါယါဘျါလီၤဆီ, တၢ်မၤဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်, ဖဲအလီၢ်အိၣ်အခါ, ဒီးတၢ်ဆီတလဲမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ကွၢ်ထွဲန့ၣ်လီၤ.  အိၣ်ဒီးတၢ်ဆီတလဲတနီၤနီၤဖဲနတၢ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ်အတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါအပူၤလၢတၢ်မၤအီၤသ့ထဲဒၣ်န Family Case Manager (ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်ဂ့ၢ်အမဲန့ၢ်ကၠၢၢ်) လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤမူဒါန့ၣ်လီၤ. နီၤလီၤပာ်ဖျါန Family Case Manager အတၢ်ဆဲးကျိးအဂ့ၢ်အကျိၤဒီးပှၤဒ်သိးပမၤစၢၤနၤန့ၢ်ညီအါထီၣ်လၢနတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲနဖိအတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 

နကြၢးအိၣ်ဒီးကရၢဖိ ID ခးက့န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဝဲန့ၣ်အလိၤနကထံၣ်ဝဲဒၣ်နီၣ်ဂံၢ်ဖျၢၣ် 12 ဖျၢၣ်အကတၢၢ်ဖဲ 99န့ၣ်လီၤ. အဝဲအံၤမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤ ID နီၣ်ဂံၢ်လၢနဂီၢ်ခီဖျိကီၢ်စဲၣ်အ Indianaန့ၣ်လီၤ. နကရၢဖိ ID ခးက့စ့ၢ်ကီးပာ်ဖျါထီၣ်နပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါအခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဝဲန့ၣ်မ့ၢ်ဝဲကသံၣ်သရၣ်အခိၣ်သ့ၣ်လၢနကဘၣ်ထံၣ်လိာ်အီၤလၢတၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲနဆူၣ်ချ့တၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်တအိၣ်ဒီးကရၢဖိ ID ခးက့ဘၣ်န့ၣ်ဝံသးစူၤကိးဘၣ်ဖဲ Member Services တက့ၢ်. ပကဆှၢန့ၢ်နၤခးက့အသီတဘ့ၣ်ဆူနအိၣ်န့ၣ်လီၤ. 

မ့ၢ်. နနုာ်လီၤကွၢ်ဖဲ Google မ့တမ့ၢ် Apple Apps တၢ်ပာ်ကီၤအလီၢ်ဖဲနလီတဲစိစိာ်စုအပူၤသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. Download the UnitedHealthcare Mobile App1. တၢ်အံၤပၣ်ဃုာ်ဒီးဒ့ၢ်ကၠံၣ်တၢၣ် ID ခးက့ဒ်သိးကအိၣ်ဒီးနၤထီဘိန့ၣ်လီၤ. လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါနထံၣ်န့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ဃ့ထီၣ်ဒီးတၢ်နုာ်လီၤမၤန့ၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ပအိၣ်ဒီး Nurse Line (ကသံၣ်သရၣ်မုၣ်အလီကျိၤ) ဒီး Doctor Chat (ကသံၣ်သရၣ်တၢ်တဲသကိး) အ app လၢအအိၣ်ဝဲတနံၤ 24 နၣ်ရံၣ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးန Hoosier တၢ်ဘျးစဲတၢ်ကွၢ်ထွဲအတၢ်ဘျးစဲတဖၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink