လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

UnitedHealthcare Indiana Hoosier Care Connect လ့း(ခ)တဖၣ်လၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်ကစီၣ်အဂီၢ်

myuhc.com/CommunityPlan

ဒ်ပကရူၢ်ဖိတဂၤအသိး နအိၣ်ဘူး လၢတၢ်လၢနလိၣ်ဘၣ်ခဲလၢာ် ဒ်သိးနကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ် နနီၢ်ကစၢ်ဆူၣ်ချ့တၢ်န့ၢ်အဘျုးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဆဲးလီၤမံၤလၢ myuhc.com ဒီးကွၢ်တၢ်လၢနဂီၢ် လၢ တၢ်ပီးလီတဖၣ်န့ၣ်လၢပှဲၤဒီးအစိကမီၤဒ်သိးလဲၣ် ဒီးတၢ်လီၤတိၢ်လီၤဆီအသီတဖၣ်လၢ အမၤစၢၤစှၤလီၤနတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢာ်သ့ ဒီးမၤစၢၤနၤဒ်သိးကအိၣ်ဆူၣ်ချ့အဂီၢ် ဒ်လဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

Text4baby

ဒိးန့ၢ်တၢ်ဆှၢလံာ်ပရၢ ဘၣ်ဃးတၢ်ဒၢထီၣ်ဖိ ဒီးနဖိအခီၣ်ထံးတနံၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

211 Indiana

ကိးဘၣ်ဖဲ 2-1-1 အကတီၢ်ပူၤ Indiana မ့တမ့ၢ် 1-866-211-9966, TTY 711
http://www.in211.communityos.org

တၢ်ကွီၤတူာ်အ Indiana

https://www.arcind.org

တၢ်ကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်ဖိဒံဖိသၣ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်

https://www.ckfindiana.org

ဃုန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤ

UHCHealthierLives.com အိၣ်ဒီးပှာ်ယဲၤဘျးစဲတဖၣ်ဆူ တၢ်အီၣ်, ဟံၣ်ဃီ, တၢ်စိာ်ဆှၢတၢ်, တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ, တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်, ဟံၣ်ဃီတၢ်ပီးလီတဖၣ်, ကူသိးတဖၣ်, ဒိးတၢ်ဂုၤဂၤလၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အခီၣ်ထံးတပတီၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ

https://www.in.gov/fssa/firststeps/

လံာ်နဲၣ်ကျဲဘၣ်ဃးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီ

https://www.in.gov/fssa/dfr/food-assistance-availability-map/

Head Start

https://www.indianaheadstart.org/

Indiana Addiction Hotline (တၢ်စဲတၢ်မူၤတၢ်ဘှိးအလီကျိၤ) (24/7)

https://www.in.gov/fssa/addiction/
1-800-662-HELP (4357)

Indiana Family to Family (ဟံၣ်ဖိဃီဖိဆူဟံၣ်ဖိဃီဖိ

https://www.inf2f.org/

Kids Health (ဖိသၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့)

https://kidshealth.org/

Opioid (ကသံၣ်မူၤဘှိး) တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ဒိးသန့ၤ

https://www.in.gov/recovery/know-the-facts/index.html

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးန Hoosier တၢ်ဘျးစဲတၢ်ကွၢ်ထွဲအတၢ်ဘျးစဲတဖၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink