လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

UHC Dual Complete IN-S002 (PPO D-SNP)တၢ်မၤအပတီၢ်လၢကဆဲးလီၤမံၤအဂီၢ်

တၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢကမၤ၀ံၤလၢပှဲၤနတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ

စံးဘျုးဘၣ်နၤလၢ နတၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်ဘၣ် ပ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခွဲးယာ်ကတြဲၤ တခါန့ၣ်လီၤႋ လၢကဆဲးလီၤမံၤအဂီၢ် ပိာ်ထွဲကျဲပတီၢ်တဖၣ်အံၤတက့ၢ်-

ပတီၢ် 1

မၤလီၤတံၢ်လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တုၤထီၣ်ဘးနတၢ်လိၣ်ဘၣ်တက့ၢ်ႋ အဒိ-

 • မ့ၢ်နသမံထံကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲအဂ့ၢ်ဧါႋ
 • မ့ၢ်နကသံၣ်ကသၣ်အိၣ်လၢကရၢမၤသကိးတၢ်အပူၤဧါႋ
 • တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကသံၣ်ကသီလၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤဧါႋ
 • တၢ်ဆါဟံၣ်အိၣ်လၢကရၢမၤသကိးတၢ်အိၣ်ဘူးတဖျၢၣ်ဖျၢၣ်ဧါႋ

စူးကါ Find Providers (ဃုကွၢ်ပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဖၣ်) အကျိၤကျဲ ဒီးတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢထုးလီၤပာ်အီၤသ့ လၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးကဘျံးပၤ ဒ်သိးကထံၣ်ဘၣ်တၢ်စံးဆၢတဖၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်အကါဒိၣ်အဂုၤဂၤတဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ မ့တမ့ၢ် ကိးပှၤလီတဲစိတက့ၢ်ႋ 

ပတီၢ် 2

ရိဖှိၣ်ပာ်လံာ်တီလံာ်မီတနီၤ လၢအလီၢ်အိၣ်လၢနကဆဲးလီၤမံၤအဂီၢ်-

 • နကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီမံၤစရီတဘ့ၣ်ႋ
 • နပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢနီၣ်ဂံၢ်ႋ
 • န Medicare ခးက့, နတၢ်မ့ၢ်အိၣ်တခါခါ-
Medicare Card
 • နကီၢ်စဲၣ် Medicaid ခးက့, နတၢ်မ့ၢ်အိၣ်တခါခါ-
Indiana Medicaid Card

ပတီၢ် 3

ဃုထၢတခါခါလၢ ပတၢ်ဆဲးလီၤမံၤအကျဲလၢာ်လာ်အံၤ-

 • ဆဲးလီၤမံၤခီဖျိလီတဲစိ- ကိးပှၤလီတဲစိဖဲ 1-844-812-5967 / TTY- 711  မ့တမ့ၢ် စူးကါတၢ်ဆဲးကျိးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ လၢနဘၣ်သး  ဂီၤ8:00 နၣ်ရံၣ် တုၤဟါ 8:00နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ် တနွံ 7 သီလၢကစးထီၣ်အဂီၢ်
 • ထံၣ်လိာ်သးဒီးခၢၣ်စး- ဃုကွၢ်ခၢၣ်စးတဂၤလၢနဟီၣ်က၀ီၤပူၤ
 • ဆဲးလီၤမံၤခီဖျိလံာ်ပရၢ-

လံာ်ပတံထီၣ်တၢ်

တၢ်ဆဲးလီၤမံၤအပီးလီ

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ

မၤလိအါထီၣ်

UHC Dual Complete IN-S002 (PPO D-SNP)

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink