လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးလံာ်ကွီၣ်ဒိတဖၣ်

Dual Special Needs Plan (DSNP) (တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီခံမံၤ)

မၤလိာ်ကွၢ်တၢ်ဆှၢတုၤဟံၣ်တုၤဃီလၢ OptumRx တက့ၢ်ႋ 

မၤပှဲၤလီၤလံာ်ကွီၣ်ဒိအံၤ လၢကပျဲဘၣ်ပှၤဂၤကွၢ်ဘၣ်နစရီကသ့အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ဃုထၢပှၤတဂၤဂၤလၢနနာ်န့ၢ်အီၤ ဒ်အမ့ၢ် နီၢ်ဒီမါ၀ၤ ဟံၣ်ဖိဃီဖိ ပှၤကွၢ်ထွဲတဖၣ် မ့တမ့ၢ် တံၤသကိး လၢကမၤန့ၢ် မ့တမ့ၢ် မၤစၢၤနၤရဲၣ်ကျဲၤကွၢ်ထွဲနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတက့ၢ်ႋ

လံာ်ကွီၣ်ဒိတဖၣ်လၢ တၢ်ဆှၢခီဒီးတၢ်ထုးန့ၢ်စ့ အဂီၢ်ႋ

အံးလဲးထြီနံးတၢ်ဆှၢခီစ့အလံာ်ကွီၢ်ဒိ

ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ / လ့ၣ်မ့ၣ်အူကျဲခိၣ်နၢ်ပှၤအိၣ်ဘှံးလၢမူဒါ ကမံးတံာ် တၢ်ထုးကွံာ်စ့ လံာ်ကွီၣ်ဒိ (Railroad Retirement Board Deduction Form)

လံာ်ကွီၣ်ဒိတဖၣ်လၢကဃ့ပဟ့ၣ်ဘၣ်က့ၤနၤစ့အဂီၢ်ႋ

Prescription Drug Direct Member Reimbursement Form (တၢ်လိးကဒါက့ၤကရၢဖိကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီလိၤလိၤအတကွီၣ်ဒိ)

တၢ်ဃ့ထီၣ်က့ၤဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစယါဘျါပှ့ၤအလံာ်ကွီၣ်ဒိ

တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤ ဒီး တၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ် အလံာ်ကွီၣ်ဒိတဖၣ်ႋ

တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤလၢ ကပာ်ဖျါနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ

မၤပှဲၤလီၤလံာ်ကွီၣ်ဒိအံၤ လၢကပျဲဘၣ်ပှၤဂၤကွၢ်ဘၣ်နစရီကသ့အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ ဃုထၢပှၤတဂၤဂၤလၢနနာ်န့ၢ်အီၤ ဒ်အမ့ၢ် နီၢ်ဒီမါ၀ၤ ဟံၣ်ဖိဃီဖိ ပှၤကွၢ်ထွဲတဖၣ် မ့တမ့ၢ် တံၤသကိး လၢကမၤန့ၢ် မ့တမ့ၢ် မၤစၢၤနၤရဲၣ်ကျဲၤကွၢ်ထွဲနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတက့ၢ်ႋ

တၢ်ပာ်ပနီၣ်လီၤပှၤခၢၣ်စး

Nombramiento de un Representante

တၢ်ပာ်ပနီၣ်လီၤပှၤခၢၣ်စး (PDF လၢတၢ်ဘှီဆီတလဲသ့)

ကသံၣ်ကသီ ဒီး အကူာ် D တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးစိကမီၤ အလံာ်ကွီၣ်ဒိတဖၣ်ႋ

တၢ်ဃ့ထီၣ် Medicare အကူာ် D တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ

လံာ်ကွီၣ်ဒိဃ့ထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆိပာ်ခွဲးစိကမီၤကသံၣ်ကသီ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ

တၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်ပနီၣ်ကသံၣ်ထံလဲ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ

တၢ်အိၣ်ယၢၤအဂုၤဂၤလၢနဂီၢ်လၢကမၤန့ၢ်ဘၣ်အီၤႋ

UHC တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤဖံးမၤတၢ်လၢအကံၢ်စီဂ့ၤကတၢၢ်

တၢ်ပတံသကွံာ်ကညး Medicare ဒီးတၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ် အလံာ်ကွီၣ်ဒိ

လံာ်ပရၢ တၢ်ဆိကတီၢ် Medicare အဂ့ၢ်လၢပှဲၤ

တၢ်မၤကတၢၢ်ကွံာ်တၢ်ဃံးဃာ်အတၢ်ကဲထီၣ်သ့

မၤပှဲၤလီၤ လံာ်ပရၢအံၤ ဖဲရၢဖိတဂၤ ဆိကတီၢ်ကွံာ်အ Medicare အဂ့ၢ်လၢပှဲၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (Medigap) ဒီး ဆီတလဲလိာ်ကွံာ်၀ဲဆူ UnitedHealthcare Medicare တၢ်ကဲဘျုးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တက့ၢ်ႋ

Medicare ကရၢဖိ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်1

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး Medicare န့ၣ်, နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ-

 • တၢ်ကရ့လိာ်မၤဘၣ်နၤ ဆဲးဆဲးလၤလၤ, သူးသ့ၣ်လၤကပီၤ ဒီးတၢ်ယူးယီၣ်ပာ်ကဲ ထီဘိန့ၣ်လီၤ.
 • ဘၣ်တၢ်ဒီသဒၢ လၢတၢ်ပဲာ်ဖးနီၤဖး. ခီပနံာ် မ့တမ့ၢ် ခၢၣ်စးကရၢ ကိးဖုဒဲး လၢအမၤသကိးတၢ်ဒီး Medicare ကဘၣ်ဒိကနၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲ သဲစးတၢ်သိၣ်တၢ်သီလီၤ. အ၀ဲသ့ၣ် ရ့လိာ်မၤဘၣ်နၤ လီၤလီၤဆီဆီ မ့ၢ်လၢနစၢၤသွဲၣ်ကလုာ်ဒူၣ်, ဖံးဘ့ၣ်အလွဲၢ်, ထံကီၢ်လၢနဟဲ, က့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤ, သးနံၣ်, တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ, မ့တမ့ၢ် တၢ်ကဲမုၣ်ခွါ အဃိတသ့ဘၣ်.

နအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်လၢ ကအိၣ်ဒီး-

 • နနီၢ်ကစၢ် ဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ် တၢ်ပာ်ခူသူၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.
 • နုာ်လီၤမၤန့ၢ် ကသံၣ်သရၣ်, ကသံၣ်သရၣ်လီၤဆီ, ဒီး တၢ်ဆါဟံၣ်တဖၣ်  လၢတၢ်မၤစၢၤလၢ အလီၢ်အိၣ်လၢ ကသံၣ်ကသီတကပၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

နအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်လၢကမၤန့ၢ်-

 • Medicare-ကျၢၢ်ဘၢ တၢ်မၤစၢၤတၢ်မၤ လၢ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ အပူၤ.
 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢကျဲလၢနနၢ်ပၢၢ်အီၤလၢ ပှၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်မၤစၢၤ, ဒီး, လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတနီၤအဖီလာ်, ပှၤဟံးလံာ်ဃံးဃာ်မၤတၢ် တဖၣ်လီၤ.
 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဘၣ်ဃးဒီး နတၢ်ကူစါယါဘျါ တၢ်ဃုထၢတဖၣ် လၢကျိာ်လၢအဆှံဆှံဖျါဖျါလၢ နနၢ်ပၢၢ်အီၤသ့ ဒီးနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်လၢ တၢ်ကူစါယါဘျါ တၢ်ဆၢတဲာ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.
 • Medicare တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်မၤစၢၤတၢ်မၤ လၢကျိာ်လၢနနၢ်ပၢၢ်အီၤ န့ၣ်လီၤ.
 • န Medicare တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢ ကျိၤကျဲလၢတၢ်မၤန့ၢ်အီၤသ့အပူၤ, ဒ်အမ့ၢ် ပှၤမဲာ်တထံၣ်တၢ်အလံာ် မ့တမ့ၢ် လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်ဖးဒိၣ် န့ၣ်လီၤ.
 • စံးဆၢ န Medicare တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လီၤ.
 • တၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်ဘူးတၢ်လဲ, တၢ်ဖိတၢ်လံၤ ဒီး တၢ်မၤစၢၤတၢ်မၤ လၢတၢ်ကျၢၢ်ဘၢမၤစၢၤအီၤတဖၣ်, မ့တမ့ၢ် တၢ်ကျၢၢ်ဘၢမၤစၢၤ ကသံၣ်ဖီၣ်တဖၣ်လီၤ.

ဖဲ နၤ မ့တမ့ၢ် နပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤ တီၣ်ထီၣ် တၢ်ဃ့ထီၣ်အခါ, နကမၤန့ၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ လၢအဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနၤလၢ တၢ်ကကျၢၢ်ဘၢတၢ်မနုၤ ဒီး တကျၢၢ်ဘၢတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအံၤ ကဟဲလၢ-

 • Medicare
 • န Medicare Advantage Plan (အကူာ် C) မ့တမ့ၢ် Medicare တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်တိာ်ကျဲၤ အဂၤ န့ၣ်လီၤ.
 • န Medicare ကသံၣ်ဖီၣ် တၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢ Medicare ကသံၣ်ဖီၣ် တၢ်ကျၢၢ်ဘၢမၤစၢၤတၢ်အုၣ်ကီၤ (အကူာ် D)

နမ့ၢ်တအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဒီး တၢ်ဆၢတဲာ်လၢ တၢ်ဃ့ထီၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်, နအိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကတီၣ်ဖျါထီၣ် တၢ်ပတံသကွံၢ်ကညးန့ၣ်လီၤ. နက-

 • ဃ့ထီၣ် တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤ (တၢ်ပတံသကွံၢ်ကညး) တၢ်ဆၢတဲာ်တနီၤ လၢအဘၣ်ဃးဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်ဘူးတၢ်လဲ, တၢ်ပီးတၢ်လီ ဒီးတၢ်မၤစၢၤတၢ်မၤလၢတၢ်ကျၢၢ်ဘၢမၤစၢၤအီၤ, မ့တမ့ၢ် တၢ်ကျၢၢ်ဘၢမၤစၢၤ ကသံၣ်ဖီၣ် န့ၣ်လီၤ.
 • တီၣ်ဖျါထီၣ် တၢ်ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ် (တဘျီတခီၣ် တၢ်ကိးအီၤလၢ “တၢ်သူၣ်တမံသးတမံ”), ပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ် ဘၣ်ဃးဒီး နတၢ်ကွၢ်ထွဲ အကံၢ်အစီ န့ၣ်လီၤ. နဆၢတဲာ် လၢကမၤတၢ်အံၤ ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ် ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ကွၢ်ထွဲအကံၢ်အစီ ဒီးတၢ်မၤစၢၤအဂၤတဖၣ်လၢ နမၤန့ၢ်အီၤလၢ Medicare ပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤ.

Medicare ပှၤစူးကါတၢ်မၤစၢၤတဖၣ် အိၣ်ဒီး မူဒါလၢ-

 • ကသ့ၣ်ညါ ဒီး ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ နတၢ်န့ၢ်ဘျုး တချုးလၢ နမၤန့ၢ် တၢ်ကူစါယါဘျါတဖၣ်လီၤ.
 • လၢကဒုးနဲၣ် နကရၢဖိ ID တၢ်အုၣ်သးခးက့ တချုးလၢမၤန့ၢ် တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်.
 • လၢကဒီသဒၢ နကရၢဖိ ID တၢ်အုၣ်သးခးက့ လၢ ဘၣ်တၢ်စူးကါအီၤလၢ ပှၤအဂၤတဂၤ.
 • လၢကပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤလၢ ပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤ လၢနမၤန့ၢ် တၢ်မၤစၢၤတၢ်မၤလၢအအိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲပှာ်ဘျးစဲ အကူာ်န့ၣ်လီၤ.
 • လၢကပာ်ဃာ် တၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီလၢတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤတ့ၢ်အီၤတဖၣ်.
 • လၢကဟ့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်ဘူးတၢ်လဲ/တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အုၣ်ကီၤတခါလၢ်လၢ် ဖဲနမၤန့ၢ် တၢ်ကူစါယါဘျါ အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.
 • လၢကသံကွၢ် တၢ်သံကွၢ်တဖၣ် ဒီး နၢ်ပၢၢ် တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢနမၤန့ၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ.
 • လၢကလူၤပိာ်မၤထွဲ နပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် ဒီးပလီၢ်သးဒီး တၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ်အခံလၢအမၤအသးသ့ ဖဲနမ့ၢ်တမၤအီၤန့ၣ်လီၤ.
 • လၢကတဲဘၣ်ပှၤဒီး နတၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်, တၢ်ဘၣ်ယိၣ် ဒီး တၢ်ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်တဖၣ်လီၤ.
 • လၢကဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဖဲတၢ်ဃ့ထီၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဒီးပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢအမၤတၢ်မၤလံာ်ဃံးဃာ်တဖၣ် လၢကမၤစၢၤမၤဂ့ၤထီၣ် နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အပတီၢ်တဖၣ်လီၤ.
 • လၢကစူးကါ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဒၢးတၢ်မၤစၢၤ ထဲလၢ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ လၢနဆိကမိၣ်မ့ၢ် တၢ်မၤပျံၤမၤဖုးနသးသမူ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ နးနးကလဲာ်န့ၣ်လီၤ.
 • လၢကလူၤပိာ်မၤထွဲ တၢ်ကူစါယါဘျါ တၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢတၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်သကိး လၢနၤဒီးနပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤ.
 • လၢကဟ့ၣ်လီၤ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်ကွၢ်ထွဲ ပှၤမၤတၢ်ဖိ ဒီးတၢ်ယူးယီၣ်ပာ်ကဲ ဒီးတၢ်သံၣ်စူးဆဲးလၤ န့ၣ်လီၤ.
 • လၢကတဲဘၣ်ပှၤဒီး တၢ်ဆီတလဲ လီၢ်အိၣ်ဆိးထံး တမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ် ဘၣ်ဃးဒီး နတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ်န့ၣ်, ၀ံသးစူၤ ကိး UnitedHealthcare ပှၤစူးကါ တၢ်မၤစၢၤတၢ်မၤ ဖဲလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ် လၢတၢ်ကွဲးပာ်ဖျါအီၤလၢနကရၢဖိ ID တၢ်အုၣ်သးခးက့အဖီခိၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤ ဒီးတၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢ, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤလၢ ပှၤတဲကျိးထံကျိာ်န့ၣ်, ပှၤစူးကါတၢ်မၤစၢၤတၢ်မၤ တိစၢၤမၤစၢၤနၤသ့လီၤ.

Medicare တၢ်တိာ်ကျဲၤ အိၣ်ဒီးလံာ်ရၤလီၤလၢတၢ်ကွဲးအီၤလၢ တၢ်ကိးအီၤလၢ န Medicare တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒီးတၢ်ဒီသဒၢတဖၣ်လီၤ.  လၢကမၤန့ၢ် တၢ်ကွဲးဒိလၢအကလီအဂီၢ်, ကိး လီတဲစိ-အကလီ ဖဲ1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) မ့တမ့ၢ် TTY (1-877-486-2048) 24 တနံၤ နၣ်ရံၣ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ. မ့တမ့ၢ် နနုာ်လီၤကွၢ်Medicare ပှာ်ယဲၤသန့, လၢကမၤလိာ် လံာ်ရၤလီၤ မ့တမ့ၢ် စဲကျံးထုးထီၣ် တၢ်အံၤလၢနခီၣ်ဖၠူထၢၣ်သ့န့ၣ်လီၤ.

1Medicare.gov, နတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ်

Recursos en Espanol.

Medicare y Usted

လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ လံာ်ကွီၣ်ဒိ (PDF) အဂီၢ်, ကွၢ်ဘၣ်ဖဲ UHCCP.com ဒီးဒိနုာ်လီၤန ZIP နီၣ်ဂံၢ် ဒီးစံၢ်လီၤ "ဃုကွၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်" ပနီၣ်တက့ၢ်ႋ ဖဲနထံၣ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢနဘၣ်သးဆဲးလီၤမံၤန့ၣ် စံၢ်လီၤ "ကွၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး" ပနီၣ် လၢကနုာ်လီၤကွၢ်နတၢ်ဆဲးလီၤမံၤအလံာ်ကွီၣ်ဒိအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤ UnitedHealthcare ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် ခီဖျိ United Healthcare တၢ်အုၣ်ကီၤခီပနံာ် န့ၣ်လီၤႋ ပှၤ (ဒီးနီၢ်ကစၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤခီပနံာ်အဂၤတဖၣ်) မၤသကိးဒီး ကီၢ်စၢဖှိၣ်ဒီးကီၢ်စဲၣ်အခၢၣ်စးကရၢတဖၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲဒၣ်ပဒိၣ်-တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤ န့ၣ်လီၤ. ပတမ့ၢ်ပှၤလၢအပၣ်ဃုာ်ဖဲ Medicare အသိးအကျါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပမၤသကိးဒီး Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) (လီၢ်ခၢၣ်သးတဖၣ်လၢတၢ်မၤစၢၤ Medicare & Medicaid အဂီၢ်) ဒီးကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်အါဘ့ၣ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲဒၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤလၢ Medicare ဒီး Medicaid ပှၤဒိးန့ၢ်တၢ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ Medicare တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အလံာ်ကွီၣ်ဒိ

စဲးကျံးထီၣ်လံာ်ကွီၣ်ဒိ PDF တက့ၢ်ႋ မၤပှဲၤလီၤလၢမ့ၣ်ထံအလွဲၢ်သူၣ်/အလါ တက့ၢ်ႋ ဆှၢလံာ်ပရၢ မ့တမ့ၢ် ဒိဆှၢလံာ် ခီဖျိတၢ်စူးကါတၢ်နဲၣ်ကျဲအိၣ်လၢလံာ်ကွီၣ်ဒိတက့ၢ်ႋ

တၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ Medicare ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

စဲးကျံးထီၣ်လံာ်ကွီၣ်ဒိ PDF တက့ၢ်ႋ မၤပှဲၤလီၤလၢမ့ၣ်ထံအလွဲၢ်သူၣ်/အလါ တက့ၢ်ႋ ဆှၢလံာ်ပရၢ မ့တမ့ၢ် ဒိဆှၢလံာ် ခီဖျိတၢ်စူးကါတၢ်နဲၣ်ကျဲအိၣ်လၢလံာ်ကွီၣ်ဒိတက့ၢ်ႋ

တၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ လၢ Medicare တၢ်ကဲဘျုး (အကူာ် C) မ့တမ့ၢ် Medicare ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီ (အကူာ် D) တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကဲထီၣ်သးဒၣ်၀ဲသ့ဖဲလၢနမ့ၢ်-

 • သုးကွံာ်တၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲတ့ၤတုၤလ့ၤတီၤ လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်မၤဟီၣ်က၀ီၤ (ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဒုးဃာ်လီၢ်) န့ၣ်လီၤႋ
 • ခွဲးယာ်လီၤတူာ်ကွံာ်လၢ Medicare တၢ်န့ၢ်ဘျုး အိၣ်လၢ အကူာ် A ဒီး/မ့တမ့ၢ် မံၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်လၢ အကူာ် B န့ၣ်လီၤႋ
 • တဟ့ၣ်ဘၣ် တလါစုာ်စုာ်ဖြံးမံၣ်ယၢၣ် (နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်မ့ၢ်အိၣ်) ဖဲနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤတၢ်အိၣ်ဒီးဂ့ၢ်ဒီးကျိၤ လၢကဃ့ဘၣ်ဖြံးမံၣ်ယၢၣ်ဘူးလဲလၢတၢ်တဟ့ၣ်အီၤဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • စူးကွံာ်သးႋ
 • ပာ်ဖျါတၢ်ဂ့ၢ်တမ့ၢ်တတီလၢတၢ်တိာ်သူၣ်ပာ်သးအပူၤ လၢနမုၢ်လၢ်ကွၢ်စိဘၣ်လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လိးက့ၤကျိၣ်စ့ လၢ Medicare ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ အိၣ်လၢ တၢ်အုၣ်ကီၤကရၢအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ဆဲးလီၤမံၤလၢ ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အဂၤတမံၤႋ နကဘၣ်တၢ်ထုးကွံာ်နမံၤဒၣ်၀ဲလၢနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤကွံာ် (အတၢ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီးကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ) န့ၣ်လီၤႋ
 • တဟ့ၣ်ဘၣ်န အကူာ် D-IRMAA ဘူးလဲ ဆူဒိၣ်ဒီး CMS ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢကပတုာ် တၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ န့ၣ်လီၤႋ

နဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ကွံာ်နမံၤခီဖျိလၢ "သကဲာ်ပ၀းလၢမၤကီမၤခဲတၢ်" အဃိသ့န့ၣ်လီၤႋ သကဲာ်ပ၀းလၢမၤကီမၤခဲတၢ် အခီပညီမ့ၢ်၀ဲ တၢ်သကဲာ်ပ၀း လၢထီဘိထီဘိမၤဟးဂီၤကွံာ် UnitedHealthcare တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢ ကရဲၣ်လီၤကျဲလီၤ မ့တမ့ၢ် ကကွၢ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ်နၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကရၢဖိအဂၤတဖၣ် န့ၣ်လီၤႋ ပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤ Medicare ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီ အဂုၤဂၤတဖၣ် ပာ်ပတုာ်ကွံာ်နတၢ်ဆဲးလီၤမံၤသ့ဖဲ နဘၣ်တၢ်ထုးကွံာ်နမံၤခီဖျိလၢ သကဲာ်ပ၀းလၢမၤကီမၤခဲတၢ် အဃိန့ၣ်လီၤႋ 

 

လၢ တၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ အဂ့ၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ် နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ် လံာ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဆူနအိၣ်ဒီးဟ့ၣ်နၤ ခွဲးယာ်လၢကပတံသကွံာ်ကညး တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ် တချုးလၢန တၢ်ဆိကတီၢ်ကွံာ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ န့ၣ်လီၤႋ

ဃ့ထီၣ် တၢ်ဆိကတီၢ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ လၢန Medicare တၢ်ကဲဘျုး (အကူာ် C) တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ န Medicare တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (SNP) မ့တမ့ၢ် Medicare ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီ (အကူာ် D) တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒီး ဆီတလဲလိာ်ဆူ ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare အကူာ် A ဒီး B) လၢပှာ်ယဲၤဖီခိၣ် မ့တမ့ၢ် ခီဖျိလံာ်ပရၢ/ဒိဆှၢလံာ် -

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink