လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
Image of happy family mother and little daughter hugging while having breakfast at home in morning

ကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤ Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဒ်လဲၣ်

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါအီးကူာ်16 2023

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- လါအီးကူာ်17 2023

ဖဲဟဲတုၤလၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတခါန့ၣ် အိၣ်၀ဲဒီးကျဲပတီၢ်ဂံၢ်ခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် 2 န့ၣ်လီၤႋ ခီၣ်ထံးတၢ နကဘၣ်တီၣ်ထီၣ် တၢ်ပတံထီၣ်တၢ် ဆူ Medicaid ကရၢခၢၣ်စးလၢနကီၢ်စဲၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ နတတၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးနတၢ်ပတံထီၣ်တၢ် ခံပတီၢ်တပတီၢ်မ့ၢ်၀ဲ ဘၣ်ဃုထၢထီၣ် Medicaid ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢနဘၣ်သးန့ၣ်လီၤႋ အါဒၣ်တက့ၢ်ကီၢ်စဲၣတဖၣ်ဟ့ၣ်၀ဲ 2, 3 မ့တမ့ၢ် Medicaid ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ အဂၤတဖၣ် လၢကဃုထၢအီၤအဂီၢ်ဒၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ တဘျီဘျီကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်ကဆဲးလီၤဒၣ်၀ဲပှၤအမံၤလၢ Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤပူၤန့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မ့ၢ်ကဲထီၣ်သးဒ်န့ၣ် နဆီတလဲကွံာ်သ့န့ၣ်လီၤႋ (ကွၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်ဆဲးလီၤမံၤဒၣ်၀ဲ အဂ့ၢ်လၢလာ်)

လၢကကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤ(တဖၣ်) အိၣ်လၢနအိၣ်ဆိးတၢ်လီၢ်ပူၤအဂီၢ် ဃုကွၢ်ဘၣ်လၢန ZIP နီၣ်ဂံၢ် တက့ၢ်ႋ ဖဲ “Plan Details” ကဘျံးပၤ နကထံၣ်စ့ၢ်ကီး ပှာ်ဘျးစဲတခါလၢလဲၤဆူပှာ်ယဲၤသန့လၢနကီၢ်စဲၣ် Medicaid ခၢၣ်စးကရၢန့ၣ်လီၤ.

တၢ်လၢယကဘၣ်ပတံထီၣ်ဝဲလၢ Medicaid အဂီၢ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

ကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤဆီလိာ်သး လၢကမၤလၢပှဲၤ တၢ်ပတံထီၣ် Medicaid န့ၣ်လီၤႋ နကြၢးအိၣ်ကတီၤသးလၢကဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဒ်အမ့ၢ်-

နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ

  • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိ (အမံၤ, အိၣ်ဖျဲၣ်နံၤသီဒီးပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအနီၣ်ဂံၢ်)
  • တၢ်ကဲထံဖိကီၢ်ဖိတၢ်အုၣ်သး

ကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီအဂ့ၢ်အကျိၤ

  • တၢ်ဒိးငါ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပီၣ်လီၤတၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤ
  • တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤတဖၣ် (မ့ၣ်အူပှ့ၤထံပှ့ၤ, တၢ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ်ဖဲနံၤအကတီၢ်, ဒီးအဂၤတဖၣ်)
  • သိလ့ၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤ
  • စ့တၢးအလံာ်ပာ်ဖျါတဖၣ်
  • တၢ်ဟဲနုာ် (တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲအလံာ်ဖှီတဲာ်တဖၣ်)

တၢ်ကူစါယါဘျါအဂ့ၢ်အကျိၤ

  • နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအတၢ်အုၣ်သး မ့တမ့ၢ် တၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတဖၣ်လၢအပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ကူစါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးလၢခံကတၢၢ်အဂ့ၢ်
  • တၢ်ကူစါယါဘျါဖဲတယံာ်တမီၢ်အစရီတဖၣ်

နဆဲးလီၤမံၤလၢ Medicaid သ့ထီရီၤတဘျီလၢနံၣ်အတီၢ်ပူၤ

နဆဲးလီၤမံၤလၢ Medicaid သ့အခါဖဲလဲၣ်ႋ

နဆဲးလီၤမံၤလၢ Medicaid သ့ထီရီၤတဘျီလၢတနံၣ်တီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ Children’s Health Insurance Program (ဖိသၣ်အဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ) (CHIP) န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆီတလဲမ့ၢ်အိၣ်လၢနတၢ်အိၣ်မူ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ မ့တမ့ၢ် တၢ်သုးလီၢ်သုးကျဲဆူကီၢ်စဲၣ်အဂၤတဘ့ၣ်န့ၣ် နကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲလၢ Medicaid အဂီၢ်ဒီး နပတံထီၣ်အီၤတဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ ပှၤမိၢ်ဒၢတဖၣ် ကြၢးပတံထီၣ်ဘၣ်၀ဲလၢအဆိအချ့ဖဲထံၣ်န့ၢ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ Medicaid ပှၤမိၢ်ဒၢတၢ်အုၣ်ကီၤစ့မၤစၢၤ အိၣ်၀ဲဒ်သိးကမၤစၢၤနၤဒီးနဖိဆံးအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လၢနတၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသးဒီကတီၢ်ညါဒီးဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နဖိအိၣ်ဖျဲၣ်သီကဘၣ်တၢ်ဆဲးလီၤဒၣ်၀ဲအမံၤဆူ Medicaid ပူၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ

နဆီတလဲန Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤသ့အခါဖဲလဲၣ်ႋ

ဖဲနဆဲးလီၤမံၤခီၣ်ထံးတၢတဘျီ ဒ် Medicaid ကရၢဖိအသီတဂၤအသိး ၀ံၤန့ၣ် နတၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး 90 သီလၢကဆီတလဲဘၣ်နတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်တဃုထၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ တခါဘၣ် နကီၢ်စဲၣ်ကဆဲးလီၤနမံၤလၢတၢ်တိာ်ကျဲၤတခါအပူၤန့ၣ်လီၤႋ ၀ံၤန့ၣ်အလီၢ်ခံ Medicaid ကရၢဖိတဖၣ် ဆီတလဲကွံာ်အ ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ သ့ထဲတနံၣ်တဘျီန့ၣ်လီၤႋ န Medicaid ခၢၣ်စးကရၢ ကဒုးသ့ၣ်ညါနၤလၢနဆီတလဲနတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသ့အခါဖဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဆဲးလီၤမံၤဒၣ်၀ဲလၢ Medicaid ပူၤ မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

တၢ်ဆဲးလီၤမံၤဒၣ်၀ဲ (ကိးစ့ၢ်ကီးလၢ တၢ်ပာ်နုာ်လီၤဒၣ်၀ဲ) မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ဖဲ ကီၢ်စဲၣ် ပာ်လီၤဒၣ်၀ဲပှၤတကရူၢ် ဆူ Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီတခါအပူၤန့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤကဲထီၣ်သးဖဲ ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤ ခီပနံာ်တဖု ပတုာ်ဟ့ၣ်ကွံာ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢဟီၣ်က၀ီၤတဘ့ၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႋ မ့တမ့ၢ် ဖဲအိၣ်ဒီး ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢအသီတခါန့ၣ်လီၤႋ ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပာ်နုာ်လီၤဒၣ်၀ဲအီၤဆူ တၢ်တိာ်ကျဲၤ တခါအပူၤဒီး အ၀ဲသ့ၣ်ဆၢတဲာ်လၢအလိၣ်ဘၣ်၀ဲ Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဆူအဂၤတခါန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ် 90 သီလၢကဆီတလဲ၀ဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

မ့ၢ်နဘၣ်ဆဲးလီၤကဒါက့ၤမံၤဆူ Medicaid ပူၤကိးနံၣ်ဒဲးဧါႋ

Medicaid ဒီး CHIP ကရၢဖိတဖၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢဘၣကွၢ်သမံသမိးက့ၤ အတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်လၢ ကီၢ်စဲၣ်သမံထံကွၢ်၀ဲဒၣ် အပှၤဆဲးလီၤမံၤတဖၣ် မ့ၢ်တုၤထီၣ်ဘးဒံး၀ဲ တၢ်ပာ်ပနီၣ်လၢကန့ၢ်ဘၣ် Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးဧါန့ၣ်လီၤႋ တၢ်မၤအကျိၤကျဲအံၤ တၢ်သ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးအီၤဒ်အမ့ၢ် တၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤ Medicaid တၢ်အုၣ်သး န့ၣ်လီၤႋ ပှၤတနီၤနီၤကိးစ့ၢ်ကီး၀ဲလၢ တၢ်ဆဲးလီၤက့ဒါက့ၤမံၤဆူ Medicaid န့ၣ်လီၤႋ

ဖဲလၢ COVID-19 တၢ်ဆါသတြိာ်ကတီၢ်ခါ တၢ်ပာ်ပနီၣ်လၢ တၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤ Medicaid အဂီၢ် ဘၣ်တၢ်ပတုာ်ကွံာ်အီၤတစိၢ်တလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်ဆၣ် စးထီၣ် လါအ့ဖြ့ၣ် 1 2023, ကီၢ်စဲၣ်ဖၣ် စးထီၣ်မၤ၀ဲ တၢ်ကွၢ်သမံသမိးက့ၤ Medicaid တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ ဒီး CHIP ဒီးတဘျီလၢ တနံၣ်တဘျီန့ၣ်လီၤႋ
 

ပကနဲၣ်ကျဲနၤလၢကျဲပတီၢ်တပတီၢ်စုာ်စုာ်

စးကါန ZIP နီၣ်ဂံၢ် လၢကဃုကွၢ် UnitedHealthcare Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအိၣ်လၢနဟီၣ်က၀ီၤပူၤတက့ၢ်ႋ လၢ “တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး” ကဘျံးပၤန့ၣ် နကထံၣ်ဘၣ် တၢ်န့ၢ်ဘျုးအမံၤစရီလၢပှဲၤတဘ့ၣ် ဃုာ်ဒီး တၢ်မၤအါထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးလုၢ်ပှ့ၤ* လၢနမၤန့ၢ်ဘၣ်အီၤသ့ထဲလၢ UnitedHealthcare န့ၣ်လီၤႋ တုၤနထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢနဘၣ်သး စံၢ်လီၤဖဲ “ကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤအဂီၢ်” ပနီၣ်တက့ၢ်ႋ နကလဲၤဘၣ်ဆူကဘျံးပၤအိၣ်ဒီးတၢ်နဲၣ်လီၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒီး တၢ်ဆဲးကျၢအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢကပတံထီၣ် Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤစ့မၤစၢၤ လၢနကီၢ်စဲၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ

*တၢ်န့ၢ်ဘျုး, တၢ်အက့ၢ်အဂီၤဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီတဖၣ်လီၤဆီလိာ်သးလၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကစူးကါ တၢ်ပာ်ပနီၣ်တဖၣ်, တၢ်ကွၢ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ် ဒီး/မ့တမ့ၢ် ပှာ်ဘျးစဲ တၢ်တြီဃာ်တဖၣ် လီၤ. OTC တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအလၢာ်ကွံာ် န့ၣ်လီၤ. ကိးနတၢ်တိာ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ကွၢ်ကဒါက့ၤ နတၢ်ကျၢၢ်ဘၢမၤစၢၤတၢ်အုၣ်ကီၤတၢ်အုၣ်သး (EOC) လၢနကမၤန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

မ့ၢ်ယကြၢးဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲလဲၣ်တကလုာ်လဲၣ်.

စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်အချ့စှၤကိာ်ဖျၢၣ်လၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်မနုၤတဖၣ်လၢအကြၢးဒီးဂ့ၤဝဲဘၣ်ဝဲလၢနဂီၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

ဃုကွၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

Medicaid မ့တမ့ၢ် တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink