လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

Medicaid န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

Medicaid မ့ၢ်ဝဲဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ဒီးကီၢ်စဲၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤဆူပှၤလၢအကြၢးဝဲဒီးခွဲးယာ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲဒၣ်အနီၢ်ကစၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤ, ဘၣ်ဆၣ်ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်အိၣ်ဒီးအတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢတဖၣ်လၢကီၢ်စဲၣ်ကိးဘ့ၣ်ဒဲးဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤစ့ၢ်ကီးစ့ဆီၣ်ထွဲအစှၤကတၢၢ်တဝာ်ဃၣ်ဃၣ်လၢအဝဲသ့ၣ် Medicaid တၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအသိး ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဒီးရဲၣ်ကျဲၤမၤ၀ဲဒၣ် အနီၢ်ကစၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဒ်သိးကမၤစၢၤဘၣ်အပှၤကမျၢၢ်ဖိတဖၣ် လၢအကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ် ဆၢတဲာ်လၢကဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်မၤစၢၤ အါန့ၣ်ဒံးလၢကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲသ့ ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ကဘၣ်ဃုထၢလၢကဟ့ၣ်တၢ်အုၣ်ကီလုၢ်ဘၢဆူ ပှၤကရူၢ်အအါတဖၣ် သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ Medicaid ဟ့ၣ် ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢပှၤလၢအကြၢးတုၤထီၣ်ဘးအဂီၢ် ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်ဒီး တၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ပၢဘၣ်အလုၢ်ပှ့ၤဖီခိၣ် န့ၣ်လီၤႋ

Medicaid အဂ့ၢ်စံၣ်စိၤ

Medicaid စးထီၣ်သီဒ်အမ့ၢ်၀ဲဒၣ် ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢသဲစးတၢ်ဘျၢ အဆၢတကူာ်အသိး1965န့ၣ်လီၤႋ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဟ့ၣ်တၢ်ပျဲလၢကီၢ်စဲၣ်တဖၣ် အတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်စ့ဆီၣ်ထွဲအကျဲ ဒ်သိးကဟ့ၣ်ဘၣ် ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဆူပှၤဖိသၣ်တဖၣ်လၢ အဟံၣ်ဖီဃီဖိကျိၣ်စ့တၢ်စဲနုာ်စှၤအဂီၢ် အဘူးတံၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်တဖၣ် ပှၤတဖၣ်လၢ မ့ၢ်ပှၤမဲာ်ဘျီၣ်လၢနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ယံာ်တ့ၢ်၀ဲလံ လၢကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ် မၤဆူၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ် တၢ်သိၣ်တၢ်ဒီးတၢ်ဘျၢတဖၣ် လၢကီၣ်စဲၣ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကီၢ်စဲၣ်ခဲလၢာ် ဆၢတဲာ်ဝဲတၢ်န့ၢ်ဘျုးခဲလၢာ် လၢအအုၣ်ကီၤတၢ်လၢ Medicaid အဖီလာ်န့ၣ်လီၤ

Medicaid မၤတၢ်လၢမတၤအဂီၢ်လဲၣ်ႋ

Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် မၤတၢ်လၢပှၤကရူၢ်လီၤဆီတဖၣ်အဂီၢ် ပာ်ဃုာ်ဒီး-

 • ပိာ်မုၣ်လၢအိၣ်ဒီးဟုးသးဒီးအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤ
 • ဖိသၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်လၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤ
 • ဖိသၣ်ဖဲတၢ်ကွၢ်ထွဲအလီၢ်
 • ပှၤလၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတဖၣ်
 • ပှၤသးပှၢ်လၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤ
 • မိၢ်ပၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိလၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤ

ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ် ဃုထၢလၢကမၤလဲၢ်ထီၣ်၀ဲ တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲအတကွီၣ် ဆူပှၤကရူၢ်အဂၤတဖၣ်သ့ ဒ်အမ့ၢ် ပှၤတဖၣ်လၢကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်စှၤ လၢအိၣ်ဒီးအဖိမ့ၢ်ဂ့ၤ တအိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ်လီၤႋ

မၤလိဘၣ်ဃးဒီး Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤ

တၢ်အိၣ်ဒီး Medicaid အဃိ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကအိၣ်ဒီး တၢ်တိာ်ကျဲၤ အကလုာ်ကလုာ် လၢအပှ့ၤဆံး မ့တမ့ၢ် တလၢာ်အပှ့ၤသ့၀ဲ သန့ၤထီၣ်သးလၢ ကီၢ်စဲၣ်လၢနအိၣ်ဆိးန့ၣ်လီၤႋ မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်တဖၣ်လၢလာ်တက့ၢ်ႋ

တၢ်တိာ်ကျဲၤ အကလုာ် တၢ်လၢအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲ

Medicaid

ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤ အပှ့ၤဆံး မ့တမ့ၢ် တလၢာ်အပှ့ၤ လၢဘၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤအီၤခီဖျိကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်ႋ တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲဆီတလဲသးလၢကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်ဒီးတဘ့ၣ်သ့ႋ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နကီၢ်စဲၣ်ကအိၣ်ဒီးအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲ အမံၤလၢအ Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ် သ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ (D-SNP)

တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်န့ၢ်တၢ်အပှ့ၤလၢ ပှၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢ Medicare ဒီး Medicaid တၢ်မၤစၢၤခံခါလိာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤတဖၣ် အါတက့ၢ်ဟ့ၣ်အါထီၣ်စ့ၢ်ကီးနၤ တၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးမၤတၢ်အါန့ၢ် တၢ်လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare န့ၣ်လီၤႋ

Children's Health Insurance Program (CHIP)

တၢ်အုၣ်ကီၤစ့မၤစၢၤအပှ့ၤဆံး မ့တမ့ၢ် တလၢာ်အပှ့ၤ လၢဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီ ဖိသၣ်ဒိၣ်တဖၣ်ဒီးပှၤသးစၢ်တဖၣ်အဂီၢ်ႋ ဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ပာ်လီၤအီၤလၢကမၤစၢၤဖိသၣ်ဒိၣ်တဖၣ်ကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲအလိၣ်ဘၣ်၀ဲလၢအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်အဂီၢ်ႋ

Medicaid ခီဖျိနီၣ်ဂံၢ်တဖၣ်

76.4 ပှၤကကွဲၢ်ဂၤဆဲးလီၤမံၤလၢ Medicaid ဒီး CHIP

69.7 ပှၤကကွဲၢ်ဂၤဆဲးလီၤမံၤလၢ Medicaid

6.6 ပှၤကကွဲၢ်ဂၤဆဲးလီၤမံၤလၢ CHIP

Medicaid အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢပာ်ဃုာ်တၢ်ကွၢ်ထွဲအဂ့ၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်ႋ

ကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်ဒီးတဘ့ၣ် ဆၢတဲာ်လီၤ တၢ်န့ၢ်ဘျုးအပတီၢ်လၢပှဲၤ လၢလုၢ်ဘၢကဟုကယာ်တၢ်အိၣ်လၢ Medicaid ဖီလာ် န့ၣ်လီၤႋ ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ လိၣ်ဘၣ်၀ဲလၢ ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ် ကဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအနီၢ်နီၣ် လၢတၢ်ကိးအီၤလၢ တၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢတၢ်ဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲအီၤ န့ၣ်လီၤႋ ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ် ဆၢတဲာ်လၢကဟ့ၣ်ဘၣ် တၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂၤတဖၣ် ဒီးတၢ်မၤစၢၤတဖၣ် ခီဖျိ Medicaid သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကိးဝဲဒၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤလၢတၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢတၢ်ဃုထၢမၤအီၤသ့န့ၣ်လီၤ. လံာ်တိၤရဲၣ်လၢလာ်အံၤ ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ် တၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢတၢ်ဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲအီၤ ဒီး Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုး မနုၤတဖၣ်လၢတၢ်ဃုထၢအီၤသ့ န့ၣ်လီၤႋ

Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢတၢ်ဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲအီၤ-
 • ပှၤဆါလၢထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အတၢ်မၤစၢၤ
 • ပှၤဆါလၢတထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အတၢ်မၤစၢၤ
 • တၢ်ဒိးမၤကွၢ်သးအဆိဒီးလၢဘၣ်အဆၢကတီၢ် တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဆါဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်မၤစၢၤ (EPSDT)
 • တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါ၀ဲၤလီၢ်တၢ်မၤစၢၤ
 • တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လၢဟံၣ်တၢ်မၤစၢၤ
 • ကသံၣ်သရၣ်အတၢ်မၤစၢၤ
 • ဒူသ၀ီဆူၣ်ချ့ကသံၣ်ကျးတၢ်ဖံးတၢ်မၤ
 • ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီစဲထၢၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤကံၢ်စီထီၣ်ဘးလၢကီၢ်စၢဖှိၣ်ပတီၢ်
 • တၢ်မၤကွၢ်ဒၢးဒီးတၢ်ဒိကွၢ်အဲးစရ့အတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်
 • ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤဂ့ၢ်၀ီ
 • သရၣ်မုာ်ကွၢ်မိၢ်ဒၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤ
 • ဖိသၣ်ဂ့ၢ်၀ီကသံၣ်သရၣ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိသရၣ်မုၣ်ကွၢ်ပှၤဆါကံၢ်စီတုၤထီၣ်ဘးအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ
 • စဲထၢၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ဖျဲၣ်ပှၤမိၢ်ဒၢ (လၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်အုၣ်သး မ့တမ့ၢ် ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ် ခီဖျိကီၢ်စဲၣ်)
 • တၢ်ဝံစိာ်တီဆှၢလၢတၢ်ကူစါယါဘျါအလီၢ်
 • တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်စဲမိာ်လၢပှၤမိၢ်ဒၢတဖၣ်အဂီၢ်
Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢတၢ်ဃုထၢသ့-
 • ကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်ကွဲးနဲၣ်လီၤတဖၣ်
 • ကသံၣ်ဒၢးတၢ်မၤစၢၤ
 • နီၢ်ခိတၢ်ကူစါယါဘျါ
 • တၢ်ကူစါယါဘျါခီဖျိတၢ်ဟ့ၣ်ဖံးဟ့ၣ်မၤတၢ် (တၢ်ဆိကမိၣ်ဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ)
 • တၢ်စံးကတိၤ တၢ်နၢ်ဟူ ဒီးကျိာ်တၢ်တဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးအတၢ်မၤစၢၤ
 • တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်သါထီၣ်သါလီၤ (တၢ်ကသါ) အတၢ်မၤစၢၤ
 • တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဆါ တၢ်သမံထံမၤကွၢ် တၢ်ဒီသဒၢ ဒီးတၢ်အိၣ်ယါဘျါထီၣ်က့ၤနီၢ်ခိ တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂၤတဖၣ်
 • ခီၣ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီ (တၢ်ကွၢ်ထွဲခီၣ်) တၢ်ဖံးတၢ်မၤ
 • မဲာ်ချံဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီ (တၢ်ကွၢ်ထွဲမဲာ်တၢ်ထံၣ်) တၢ်ဖံးတၢ်မၤ
 • တၢ်ကွၢ်ထွဲမဲ
 • မဲဂ့ၢ်၀ီ
 • နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤဒိဂ့ၢ်၀ီ (မၤပှဲၤထီၣ်က့ၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတဖၣ်လၢ အတူာ်ကွံာ် မ့တမ့ၢ် ဟးဂီၤကွံာ်)
 • မဲာ်ဒိးတဖၣ်
 • ဃံဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဖံးတၢ်မၤ
 • တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါအတၢ်ဖံးတၢ်မၤဂုၤဂၤ
 • တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါမူဒါတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၤဆီ
 • နီၢ်ကစၢ်အတၢ်ကွၢ်ထွဲ
 • တၢ်ဆါဟံၣ်ပတြီၢ်
 • တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ဂ့ၢ်
 • တၢ်မၤစၢၤလၢပှၤတဂၤစုာ်စုာ်သးနံၣ် 65 ဆူဖီခိၣ် အိၣ်လၢတၢ်ကရၢကရိတဖု လၢ သးဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဆါ (IMD) အဂီၢ်
 • တၢ်မၤစၢၤလၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါအကြၢးပတီၢ် လၢပှၤတဂၤစုာ်စုာ်လၢ ခိၣ်နူာ်တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တလၢပှဲၤ
 • တၢ်မၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲလီၤနီၢ်ကစၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ
 • ပှၤတ၀ၢဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်မၤစၢၤဆိ
 • တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢဘၣ်ထွဲ TB (ပသိၣ်တၢ်ဆါ)
 • ကသံၣ်သရၣ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါလၢထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ် လၢပှၤသးနံၣ် ဆူဖီလာ်အဂီၢ် 21
 • တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂၤလၢ တၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲးခီဖျိ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီဒီးပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဖံးတၢ်မၤနဲၣ်ရွဲၣ်
 • Health homes (တၢ်ကွၢ်ထွဲတုၤဟံၣ်တုၤဃီ) လၢပှၤဆဲးလီၤမံၤတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးယဲာ်တၢ်ဆါအဂီၢ်

တၢ်အံၤပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်လၢ ဘၣ်တၢ်မၤကဲထီၣ်လိာ်ထီၣ်လၢ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ကရၢကရိ လၢတမ့ၢ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကူစါယါဘျါ တၢ်ဆါဟံၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူသနၢၣ် ခီဖျိတၢ်ဆါဟံၣ်လၢတမ့ၢ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကွၢ်ထွဲကံၢ်စီစဲၣ်နီၤ ဒီး တၢ်စူးကါတၢ်ဆါဟံၣ်အကါဒိၣ် (CAH) Medicaid ကသံၣ်ထံလဲအတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ န့ၣ်လီၤႋ1

ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့ၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအတၢ်ဃုထၢတခါလၢ ကီၢ်စၢဖှိၣ် Medicaid တၢ်သိၣ်တၢ်သီဖီလာ်န့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်ဆၣ် ဒ်လၢ 2020 အသိးန့ၣ် ကီၢ်စဲၣ်ခဲလၢာ်တဖၣ် ပာ်ဃုာ်ဒီး ကသံၣ်ထံလဲအကွီၣ်ဒိတနီၤနီၤ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤလၢ အ Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤပူၤန့ၣ်လီၤႋ လၢအါဒၣ်တက့ၢ် ပှၤဆဲးလီၤမံၤတဖၣ် အါတက့ၢ်အိၣ်လၢ ကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်အ Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤပူၤ ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ န့ၣ်လီၤႋ

Medicaid တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့တုၤဟံၣ်တုၤဃီဒီး တၢ်ကွၢ်ထွဲမှံၤတုၤပှၢ်တီၤအတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် ကအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢစ့ၢ်ကီး တၢ်မၤစၢၤတုၤဟံၣ်တုၤဃီ- ဒီးလၢပှၤတ၀ၢပူၤတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ (HCBS) အဂုၤဂၤလီၤဆီ သ့ဒ်သိးကဒုးအိၣ်မူစၢၤပှၤလၢဟံၣ်လၢဃီ ဒီးအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လၢပှၤတ၀ၢပူၤ အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်အီၤပတီၢ် မ့ၢ်တၢ်လၢဒိးသန့ၤထီၣ်သးနီၢ်နီၢ်လၢ ပှၤတဂၤစုာ်စုာ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့တုၤဟံၣ်တုၤဃီဒီး တၢ်ကွၢ်ထွဲမှံၤတုၤပှၢ်တီၤအတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ကလုာ်အဒိတဖၣ် မ့ၢ်၀ဲ HBCS တၢ်တိာ်ကျဲၤအကူာ်အဒ့ လၢပာ်ဃုာ်ဒီး-

 • တၢ်ကွၢ်ထွဲနီၢ်ကစၢ်ဒ်အမ့ၢ် တၢ်လုၢ်ထံလုၢ်နိ
 • တၢ်ဆှၢထီၣ်ဆှၢလီၤ
 • တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါလၢအကံၢ်စီလၢပှဲၤ
 • တၢ်ကူစါယါဘျါလၢတၢ်ဒုးဖံးဒုးမၤတၢ် တၢ်စံးကတိၤဒီးတၢ်မၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ
 • တၢ်ကွၢ်ထွဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ် ဒီးတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါ (တၢ်အီၣ်တၢ်အကဲဘျုး)
 • တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢတၢ်ဆှၢတုၤဟံၣ်တုၤဃီ
 • ဟံၣ်ဃီတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲမၤကဆှီဟံၣ်ဃီ

HCBS တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်တနီၤနီၤ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါလၢအကံၢ်စီလၢပှဲၤ ဒီး တၢ်ကူစါယါဘျါလၢတၢ်ဒုးဖံးဒုးမၤတၢ် တၢ်စံးကတိၤဒီးတၢ်မၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ တဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤခီဖျိလၢ ပှၤကံၢ်စီစဲၣ်နီၤတဖၣ်လၢ အကံၢ်စီပတီၢ်တုၤထီၣ်ဘး ဒီးလၢတနီၤနီၤ အိၣ်ဒီးလံာ်အုၣ်သးအဖိးသဲစး န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဖံးတၢ်မၤအစၤတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်မၤကဆှီဟံၣ်ခိၣ်ဟံၣ်ဃၢၤ ဒီးတၢ်ဖီတၢ်အီၣ်တၢ်အီန့ၣ် ပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် တံၤသကိး မ့တမ့ၢ် ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်လၢတၢ်ငါန့ၢ်အီၤ မၤ၀ဲဒၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

ကပတံထီၣ် Medicaid ဒ်လဲၣ်

မ့ၢ်လၢကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်ဒီးတဘ့ၣ် ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲဒၣ်အနီၢ်ကစၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအဃိ ခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ လီၤဆီလိာ်သးလၢ ကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်ဒီးတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣ် ဘၣ်ဃးဒီးခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲအဂ့ၢ် ဆဲးကျၢ နကီၢ်စဲၣ် Medicaid ကရၢခၢၣ်စး တက့ၢ်ႋ မ့တမ့ၢ် ပတံထီၣ်လၢပှာ်ယဲၤဖီခိၣ် ဖဲပှာ်ယဲၤသန့လၢနကီၢ်စဲၣ် Medicaid ကရၢခၢၣ်စး လၢကသ့ၣ်ညါဘၣ်မ့ၢ်နခွဲးယာ်တုၤထီၣ်ဘးဧါ တက့ၢ်ႋ

မ့ၢ်ယကြၢးဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲလဲၣ်တကလုာ်လဲၣ်.

စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်အချ့စှၤကိာ်ဖျၢၣ်လၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်မနုၤတဖၣ်လၢအကြၢးဒီးဂ့ၤဝဲဘၣ်ဝဲလၢနဂီၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

ဃုကွၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

Medicaid မ့တမ့ၢ် တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

1တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ် ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် လီၤဆီလိာ်အသး ခီဖျိလၢ တၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink