လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

Minnesota, ပဟ့ၣ်အုၣ်ကီၤနၤလီၤ

အပှ့ၤကလီ မ့တမ့ၢ်အပှ့ၤစှၤဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤ လၢ UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ. မၤလိတၢ်ဘၣ်ဃး UnitedHealthcare တၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်မၤ ဒီး MinnesotaCare (Medicaid) တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် လၢအဟဲဆူ Minnesota တက့ၢ်.

တၢ်မၤစၢၤပှၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢပမၤခဲလၢာ်အဂံၢ်ထံးန့ၣ်လီၤ

ပှၤ Minnesota ဖိခဲလၢာ်, ပၣ်ဃုာ်လၢနၤန့ၣ် ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢပှၤဟ့ၣ်ကဲအပှ့ၤလီၤ. ပသူၣ်ပိၢ်သးဝးလၢ ကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢ စးထီၣ်လၢ လါယနူအါရံၤ 1 သီန့ၣ် 2022 ပကဟ့ၣ် UnitedHealthcare တၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်မၤ ဒီး MinnesotaCare (Medicaid) တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် ဒ်သိးကမၤစၢၤ ပှၤ Minnesota ဖိတဖၣ် ကအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ - ဒီးကအိၣ်မူဆူၣ်ချ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပဟ့ၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလၢ ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ်, ပှၤလၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတဖၣ်, ပိာ်မုၣ်ဒၢတဖၣ် ဒီးဖိသၣ်တဖၣ်လၢ ပ Minnesota ဆူၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤ ဒီး MinnesotaCare (Medicaid) တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဟံးန့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတမံၤ လၢအဟ့ၣ်နၤတၢ်အါထီၣ်တက့ၢ် . UnitedHealthcare အိၣ်ဒီးပှၤမၤစၢၤဖံးမၤပှာ်ဘျးစဲဖးဒိၣ် လၢ Minnesota န့ၣ်လီၤ. ဟ့ၣ်နၤတၢ်ဃုထၢအါမး လၢကဃုထၢကသံၣ်သရၣ်ဒီးကသံၣ်သရၣ်တီၤထီလၢအကြၢးအဘၣ်တဖၣ် လၢအဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါလၢ နဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ ဒီးတၢ်အဘျဲၣ်အဂၤတဖၣ် လၢအမၤတၢ်လီၤဆီနီၢ်နီၢ်လၢ နသးသမူအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ကျိာ်တၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်

တၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲ

တၢ်ကစီၣ်ဂ့ၢ်ကျိၤဘၣ်ဃး ကဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ကွၢ်မဲာ်တၢ်ကအုကစွါအဂီၢ်န့ၣ် ကွၢ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါလၢလာ်အံၤတက့ၢ် -

တၢ်ကွၢ်မဲာ်တအိၣ်ဒီးကျိာ်တၢ်မၤစၢၤတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတဖၣ် | UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ - Medicare ဒီး Medicaid ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်

ပှၤအမဲရကၤ အ့ဒယါဖိ (AI) ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွဲးဖျါ

ပှၤအမဲရကၤ အ့ဒယါဖိတဖၣ်န့ၣ် လဲၤဆူမဲာ်ညါ မ့တမ့ၢ်စးထီၣ်စူးကါ ဒူၣ်ထၢဒီးအ့ဒယါဖိဆူၣ်ချ့တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ် (IHS) တၢ်ဆါဒၢးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပတလိၣ်ဘၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးဟ့ၣ်ယာ်ဆိ မ့တမ့ၢ်တမၢနမၤတမံၤမံၤ ဒ်သိးကဒိးန့ၢ် တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ် လၢတၢ်ဆါဒၢးဝဲန့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်. လၢပှၤသးပှၢ်တဖၣ်လၢ အသးအိၣ် 65နံၣ် ဒီးပှၢ်န့ၢ်အီၤတဖၣ်အဂီၢ် အဝဲန့ၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီး သးပှၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲခွဲးယာ် (EW) တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ် လၢပှၤဒိးန့ၢ်အီၤလၢဒူၣ်ထၢအပူၤန့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်သရၣ်တဂၤ မ့တမ့ၢ်ပှၤမၤစၢၤဖံးမၤတၢ်တဂၤ လၢဒူၣ်ထၢ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆါဒၢးဆှၢခီနၤ ဆူပှၤမၤစၢၤဖံးမၤတၢ် လၢပပှာ်ဘျးစဲအပူၤန့ၣ် ပတလိၣ်ဘၣ်နၤလၢ နကထံၣ်နပှၤကွၢ်ထွဲဖံးမၤတၢ်မိၢ်ပှၢ် တချုးလၢ တၢ်ဆှၢခီန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်မနုၤအဃိ ပှၤ Minnesota ဖိတဖၣ်ဃုထၢ UnitedHealthcare လဲၣ်န့ၣ် ကွၢ်တက့ၢ်

နဃုထၢတၢ်တိာ်ကျဲၤမနုၤဂ့ၤမနုၤဂ့ၤ UnitedHealthcare ကမၤစၢၤနၤ ဒ်သိးနကဒိးန့ၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢနလိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

 • ပှာ်ဘျးစဲကသံၣ်သရၣ်အကလုာ်အါမး
 • တၢ်ကွၢ်ပှၤဆါလၢကလံၤဒၢအပှ့ၤကလီ
 • ကသံၣ်လၢတၢ်မၤလိာ်အီၤအပှ့ၤစှၤမ့တမ့ၢ်အပှ့ၤကလီ

စးထီၣ်လၢလါယနူအါရံၤ 1 သီန့ၣ် 2022, UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ် သူၣ်ပိၢ်သးဝးလၢ ကမၤစၢၤတၢ်လၢ ကီၢ်စဲၣ် 7 ခါ, ဝ့ၢ်သဃံာ်တဖၣ်လီၢ်ကဝီၤ သကိးဒီး UnitedHealthcare တၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်မၤ ဒီး MinnesotaCare (Medicaid) န့ၣ်လီၤ. အဝဲန့ၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီး Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott ဒီး Washington ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

MN တနံၣ်ဘၣ်တနံၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတၢ်ဃုထၢလၢ UnitedHealthcare ဆူၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤ ဒီး MinnesotaCare (Medicaid) န့ၣ် ကတၢၢ်ဝဲဖဲ 12/7/2022 န့ၣ်လီၤ

ပၣ်ဃုာ်မၤသကိးပှၤလၢ ပ က့ၤကဒါက့ၤဆူကၠိ အမူးတဖၣ်တက့ၢ်. အိၣ်တီၢ်တီၢ်ဖိ ဟဲက့ၤဒ်သိးကမၤလိတၢ်အါထီၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

1Benefits, features, and/or devices vary by plan/area. တၢ်ကစူးကါ တၢ်ပာ်ပနီၣ်တဖၣ်, တၢ်ကွၢ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ် ဒီး/မ့တမ့ၢ် ပှာ်ဘျးစဲ တၢ်တြီဃာ်တဖၣ် လီၤ. Other hearing exam providers are available in the UnitedHealthcare network. တၢ်တိာ်ကျဲၤ ကျၢၢ်ဘၢမၤစၢၤထဲ တၢ်မၤစၢၤတၢ်နၢ်ဟူအပီးအလီတဖၣ် လၢ ဟဲလၢ UnitedHealthcare ပှာ်ဘျးစဲ ပှၤဟ့ၣ်တၢ်နၢ်ဟူတၢ်မၤစၢၤ န့ၣ်လီၤ.

အဝဲအံၤမ့ၢ်နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လီၤ. အဝဲအံၤမ့ၢ်နတၢ်ဃုထၢလီၤ.

ပှၤကိးဂၤဒဲး, ပၣ်ဃုာ်ဒီးနၤန့ၣ် ကြၢးဒီး ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢပှၤဟ့ၣ်အပှ့ၤကဲလီၤ.

အဝဲအံၤပၣ်ဃုာ်ဒီး ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ်လၢအဖိတအိၣ်, ပိာ်မုၣ်ဒၢတဖၣ် ဒီးဖိသၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.   

အဝဲန့ၣ် မ့မ့ၢ်နၤန့ၣ် ခံကွၢ်စီကွၢ် UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢ Minnesota တက့ၢ်.

ပအိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတၢ်န့ၢ်အဘျုးတဖၣ် ဒီးအဘျဲၣ်တဖၣ် လၢ လၢအမၤတၢ်လီၤဆီနီၢ်နီၢ်လၢ နသးသမူအပူၤန့ၣ်လီၤ. အပှ့ၤကလီ မ့တမ့ၢ်အပှ့ၤစှၤလၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

 • ကွၢ်ဃုကသံၣ်သရၣ်တဂၤ လၢနနာ်လၢပပှာ်ဘျးစဲအပူၤတက့ၢ်.
 • ကသံၣ်လၢတၢ်မၤလိာ်အီၤတၢ်အုၣ်ကီၤစ့မၤစၢၤ
 • တၢ်ထံၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤစ့မၤစၢၤ
 • တၢ်ဝံစိာ်တီဆှၢဆူ ဒီးလၢတၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်ထံၣ်လိာ်သးဒီးကသံၣ်သရၣ်
 • 24/7 နၢး(စ)ကွၢ်ထွဲပှၤဆါလီတဲစိကျိၤ လၢကစံးဆၢနဆူၣ်ချ့တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်

တဘျီတခီၣ်န့ၣ် နကလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤအဘျဲၣ်တစဲးလီၤ. ဒိးန့ၢ်တၢ်န့ၢ်အဘျုးခီဖျိ UnitedHealthcare တက့ၢ်.

 • ဒိးန့ၢ်ခိၣ်ဖးတဖၣ် လၢနပာ်နနီၢ်ကစၢ်ဒီးနဖိပှဲၤဒီးဆူၣ်ချ့အဃိတက့ၢ်
 • တၢ်မ့ၢ်ကရူၢ်ဖိလၢသးစၢ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ကရၢအပှ့ၤကလီ လၢတၢ်ပၣ်ဃုာ်မၤသကိးတၢ်ဒီး ပိာ်ခွါဖိဒီးပိာ်မုၣ်ဖိတဖၣ်အချးတဖၣ်(Boys & Girls Clubs)
 • တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါလၢအ့ၣ်ထၢၣ်နဲးအလိၤ ခီဖျိ Dr. Chat အတၢ်ဂီၤမူအရၤလီၤသးအဖၢမုၢ်ကျိၤကျဲ
 • ဒိးန့ၢ် တၢ်မၤစၢၤဖဲအလိၣ်ဘၣ် လၢနီၢ်သးဆူၣ်ချ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲ

ပဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ် ဒ်သိးကမၤစၢၤနၤလၢ နကဒိးန့ၢ်တၢ်အဂ့ၤအအါကတၢၢ် လၢနတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပၣ်ဃုာ်ဒီး -

 • ကရူၢ်ဖိပီၢ်ရီ
 • ပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်ဆီၣ်ထွဲ
 • ဆူၣ်ချ့ကူၣ်ဆ့အပီးအလီတဖၣ်
 • တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ

လဲၤကွၢ် mnsure.org ဒ်သိးကခံကွၢ်စီကွၢ် နတၢ်ကြၢးဘၣ်တက့ၢ်.

မၤစၢၤနၤလၢနကအိၣ်မူပှဲၤဒီးဆူၣ်ချ့န့ၣ်လီၤ.

ပအိၣ်လၢနဂီၢ်လၢ Minnesota လီၤ.

သ့ၣ်နီၣ်လၢ ကဃုထၢ UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤတက့ၢ်.

ဒီးဒိးန့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢ အဟ့ၣ်နၤတၢ်အါထီၣ်တက့ၢ်.

ဒ်သိးကမၤလိတၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ် လဲၤကွၢ် UHCCP dot com forward slash Minnesota 

Minnesota ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် အပှ့ၤစှၤတုၤ $0


ဟံၣ်ဃီဒီးဖိသၣ်တဖၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်မၤစၢၤ

 • အပှ့ၤကလီ မ့တမ့ၢ်အပှ့ၤစှၤ
 • ပိာ်မုၣ်ဒၢတဖၣ် ဒီးဖိသၣ်တဖၣ်
 • ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ်လၢအဖိတအိၣ် 
 • ပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤလၢအစ့ဟဲနုာ်စှၤ ဒီးဟံၣ်ဃီတဖၣ်
 • ပှၤမဲာ်တထံၣ်ဒီးပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤလၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ

ထဲဒၣ် Minnesota Special Needs Basic Care (SNBC) (Minnesota တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီ Basic Care) Medicaid ဧိၤ

 • ကသံၣ်သရၣ်မုၣ်လီတဲစိကျိၤအိၣ်ဝဲ 24 နၣ်ရံၣ်လၢကစံးဆၢတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂ့ၢ်
 • တၢ်ကျဲၤဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ
 • တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ကဲဘျုးတဖၣ်လၢတၢ်အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လၢတၢ်မၤစၢၤနကအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်
 • တၢ်ဃုထၢနုာ်လီၤသကိးကရၢဖိတၢ်ပညိၣ်ကရူၢ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ခီဆၢဖဲတၢ်မၤစၢၤဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤအဖီခိၣ်
 • ဘၣ်တဘၣ်နကဒိးန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်လၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးဖဲ SNBC ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢနဃုထၢအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဆဲးကျိး တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ် လၢကရူၢ်ဖိအဂီၢ်ပီၢ်ရီတဂၤ ဒ်သိးကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အဂီၢ်

Minnesota Senior Care Plus (MSC+) (မဲၣ်နံၣ်စိထၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲအါထီၣ်သူၣ်က့သးပှၢ်အလီၢ်)

 • ကသံၣ်သရၣ်ဒီးတၢ်ဆါဟံၣ်အဒိၣ်အထီတဖၣ်အကလုာ်ကလုာ်
 • တၢ်ကွၢ်ပှၤဆါလၢကလံၤဒၢအပှ့ၤကလီ
 • ကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်ကွဲးနဲၣ်လီၤအပှ့ၤစှၤ မ့တမ့ၢ် အပှ့ၤကလီ
 • အါတက့ၢ်တအိၣ်ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်
 • တၢ်ဒိးကွၢ်သးအယံၤခီဖျိပှာ်ယဲၤ
 • Sanvello အဲး(ပ) (app) လၢတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်စၢၤနသးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်
 • တၢ်ဟးဆှၢတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်
 • တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢတၢ်ဃုကွၢ်စၢၤဟံၣ်ဃီတၢ်အိၣ်ဆိးဂၢၢ်ကျၢၤအဂီၢ် 

MinnesotaCare

 • အပှ့ၤကလီ မ့တမ့ၢ်အပှ့ၤစှၤ
 • ပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤလၢအစ့ဟဲနုာ်စှၤ ဒီးဟံၣ်ဃီတဖၣ်
 • ပှၤမဲာ်တထံၣ်ဒီးပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤလၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ
 • အသးအနံၣ်အလါခဲလၢာ်

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်လၢ တၢ်ပာ်ဖျါလီၤဆီဃာ်အီၤ လၢ Minnesota အဂီၢ်

woman-power-walking

ပိာ်ခွါဖိတဖၣ် ဒီးပိာ်မုၣ်ဖိတဖၣ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ကရၢတၢ်မၤသကိးတၢ်

နဖိမ့မ့ၢ် ကရူၢ်ဖိတဂၤ (အသးအိၣ် 6–17 နံၣ်) န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်န့ၣ် ကြၢးဘၣ်ဒီး တၢ်မ့ၢ်ပိာ်ခွါဖိတဖၣ်ဒီးပိာ်မုၣ်ဖိတဖၣ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ကရၢဖိ လၢကရၢမၤသကိးတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အိၣ်ဧါ. ဟဲဟးအိၣ်သကိးပှၤ လၢပ Saint Paul တၢ်လီၢ်တက့ၢ်.

690 Jackson St.
Saint Paul, MN 55130

ပကအိၣ်ဒီး UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ ပှၤခၢၣ်စးတဖၣ် လၢကစံးဆၢစၢၤတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်ဒီး ပျဲနစးထီၣ်ဖံးမၤတၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပိာ်ခွါဖိဒီးပိာ်မုၣ်ဖိတဖၣ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ကရၢတဖၣ် လၢ Minnesota န့ၣ်ဟ့ၣ်ဝဲ ဖိသၣ်တဖၣ်တၢ်လီၢ်လၢအဘံၣ်ဘၢ ဒီးဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါ ဒ်သိးကမၤလၢာ်အဆၢကတီၢ်လၢအချုးန့ၣ်လီၤ. ဖဲကၠိတဖၣ်တအိးထီၣ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ် တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ကရၢတဖၣ်န့ၣ် အိးထီၣ်ဝဲ ဒီးဟ့ၣ်ဝဲခိၣ်ဃၢၤလၢအဂ့ၤ လၢတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်အဂ့ၤ, ဒုးဒိၣ်ထီၣ်သကဲာ်ပဝး ဒီးတၢ်မၤသူၣ်ဖှံသးညီန့ၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ်ကရၢဖိန့ၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီး ကၠိဝံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်, တၢ်ကူၣ်လိာ် ဒီး မၤစၢၤဟံၣ်တၢ်မၤန့ၣ်လီၤ.

fruits-vegetables

ဆူၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤဒီး MinnesotaCare (Medicaid) ဒီး MinnesotaCare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် 101: တၢ်မနုၤတဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤန့ၢ်အီၤလဲၣ်

Minnesota ဆူၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤ ဒီး MinnesotaCare (Medicaid) တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်န့ၣ် ကအုၣ်ကီၤဝဲ -

 • ဆူၣ်ချ့ဒီးအိၣ်တမုာ်တၢ်ကွၢ်ထွဲ
 • တၢ်ဒၢထီၣ်ဖိတၢ်ကွၢ်ထွဲ
 • တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢ တၢ်အိၣ်သးယံာ်ထၢတဖၣ်အဂီၢ်
 • မဲ, တၢ်ထံၣ် ဒီးတၢ်နၢ်ဟူတၢ်ကွၢ်ထွဲ
 • ဟံၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဒီးတၢ်ဆှၢဟ့ၣ်တဖၣ်
 • တၢ်ဒိးတဖၣ်ဒီးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအဂၤတဖၣ်

တၢ်န့ၢ်အဘျုးတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကလီၤဆီဝဲလၢတၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်ဒီးတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်ဃုထၢအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကမၤလိတၢ်အါထီၣ်အဂီၢ် လဲၤကွၢ် mnsure.org

Reading-newsletter

HealthTalk ကရၢဖိ လံာ်တၢ်ကစီၣ်

ပ HealthTalk လံာ်တၢ်ကစီၣ်အံၤအခဲအံၤအိၣ်လၢအ့ထၢၣ်နဲးအဖီခိၣ်လံ. သၢလါတဘျီတၢ်ကစီၣ်လံာ်ရဲၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ကျဲအဂ့ၤတခါလၢ တၢ်ကမၤလိဘၣ်ဃး ပဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီလၢ အကါဒိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤႉ

နဖးတၢ်အံၤတဘျီလၢ်လၢ်, တတီၤလၢ်လၢ်ဖဲနအဲၣ်ဒိးအခါသ့လီၤ. သမံသမိးကွၢ်ကဒါက့ၤသၢလါတဘျီလၢတၢ်ဘှီဘၣ်အသီအဂီၢ်တက့ၢ်.

အဲကလံးကျိာ် Español | Hmong | ကညီ | စိၣ်မၣ်လံၣ် (Somali)

လၢပှၤတဝၢအပူၤ, Minnesota

လဲၤတုၤ, အိၣ်ဆိး, လုၢ်ဘၢထိးဘၣ်တၢ်အိၣ်မူတဖၣ် ပတၢ်ပညိၣ်လၢ UnitedHealthcare န့ၣ်ယိယိဖိလီၤ - တၢ်မၤစၢၤပှၤကညီတဖၣ် လၢကအိၣ်မူပှဲၤအါထီၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကွၢ်တၢ်ဂီၤမူအံၤ ဒ်သိးကမၤလိတၢ်အါထီၣ်တက့ၢ်.

ပတၢ်ပညိၣ်လၢ UnitedHealthcare န့ၣ်ယိယိဖိလီၤ ဒီးအဝဲန့ၣ်မ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤပှၤကညီတဖၣ် လၢကအိၣ်မူပှဲၤအါထီၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပတၢ်တိာ်ပာ်န့ၣ် ကထၢနုာ် ပှၤတဝၢလၢ United Healthcare ပှၤတဝၢ တၢ်တိာ်ကျဲၤအပူၤအနီၢ်ကီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဒီးပတၢ်အၢၣ်လီၤသးမ့ၢ် ကမၤစၢၤပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်ကတၢၢ်တၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လဲၤတုၤ, အိၣ်ဆိး, လုၢ်ဘၢထိးဘၣ်တၢ်အိၣ်မူတဖၣ် ဒီးတၢ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဖးဒိၣ်လၢပဂီၢ်လီၤ. အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤတနီၤလၢ အနီၣ် Minnesota ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. 

ပဘျးစဲတ့ၢ်လံဒီး ပှၤတဝၢခီၣ်ထံးကရၢကရိသၢဒၢစ့ၣ်ဘျဲၣ် လၢအပူၤကွံၣ်လွံၢ်လါအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ပဘျးစဲတ့ၢ်လံဒီး ပှၤတဝၢခီၣ်ထံးကရၢကရိသၢဒၢစ့ၣ်ဘျဲၣ် လၢအပူၤကွံၣ်လွံၢ်လါအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဒီးယမုၢ်လၢ်လၢ ပကအိၣ်ဒီး အါန့ၢ် မူး 100 ဘျီ လၢကယဲၢ်လံာ်နံၣ်လံာ်လါနံၣ်အဃိဒီး ပကလဲၤတုၤဒီးအိၣ်ဆိးနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ.

အဝဲန့ၣ်ပာ်ဖျါလၢ ဖဲန့ၣ်ပှၤလၢအဆီၣ်ထွဲပှၤအဂၤတဖၣ်အိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဒိးသန့ၤသးလၢ ပှၤလၢနဟံၣ်ဃၢၤ, နဒိးသန့ၤသးလၢကၠိ, ပိာ်ခွါဖိတဖၣ်ဒီးပိာ်မုၣ်ဖိတဖၣ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ကရၢ, UnitedHealthcare မနုၤဂ့ၤမနုၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

တနံၤအံၤ ပဘိၣ်စှၢၤတၢ်ဘိၣ်ထဲသိးသိး 2700 ထၢၣ်, တၢ်အီၣ် 5400 ဘိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤတဖၣ်န့ၣ် ကဒိးန့ၢ်တၢ်အီၣ်တဖၣ် ဒီးပစံးဘျုး Meals on Wheels ဒီးပတၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီး UnitedHealthcare န့ၣ်လီၤ.

အဝဲန့ၣ်တမ့ၢ်ထဲ တၢ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်ဆူ တၢ်ကရၢကရိဝဲန့ၣ်တဖၣ် လၢကမၤတၢ်အဂီၢ်ဘၣ်. ပပၣ်ဃုာ်မၤသကိးတၢ်လၢအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဒီးပမ့ၢ်ကဖံးမၤတၢ်ဘၣ်ဃး ဆူၣ်ချ့တၢ်တထဲသိးတုၤသိးလိာ်သးတဖၣ် ဒီးကလုာ်ဒူၣ်တၢ်တဃူဃီၤလိာ်သးန့ၣ် လိၣ်လၢပကအိၣ်ဒီးပှာ်ဘျးစဲဖးလဲၣ် ဒီးပမၤတၢ်ဝဲန့ၣ်လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်တ့ၢ်လံန့ၣ်လီၤ. 

ပဃုကျဲလၢ ကမၤလီၤတံၢ်လၢ ပအိၣ်ဒီးပှၤမၤစၢၤဖံးမၤတဖၣ်လၢ ပပှာ်ဘျးစဲအပူၤ တမ့ၢ်ထဲအိၣ်ယံၤဒီးကရူၢ်ဖိ 30 မံးနံးဘၣ်, အိၣ်စ့ၣ်ကီး 30 မံးနံးအယံၤလၢ ပကရူၢ်ဖိတဖၣ်အကမျၢၢ်တၢ်ဝံစိာ်တီဆှၢကျဲန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်တၢ်လၢပမၤအီၤဒိၣ်ဒိၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ကွၢ်ပကရူၢ်ဖိတဖၣ် ဒ်ပှၤကညီနီၢ်နီၢ်အသိး ဒီးတၢ်ဝဲန့ၣ်စးထီၣ်လၢ တၢ်အိၣ်လၢပှၤတဝၢအပူၤ ဒီးတၢ်မၤသ့ၣ်ညါထီၣ်အဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပအဲၣ်ဒိးအိၣ်ဖဲအံၤ ဒီးပအဲၣ်ဒိးသးလီတၢ်သးခုသကိးဒီးသုန့ၣ်လီၤ. ပအဲၣ်ဒိးသးလီတၢ်သးခုသကိးဒီးသုလီၤ.

တၢ်ဝဲန့ၣ်အဃိ ပစးထီၣ်ဆီတလဲတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဂံၢ်သဟီၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်တၢ်တဖၣ်စးထီၣ်ဆီတလဲအနီၢ်ကီၢ်လီၤ.

 

 

တၢ်ကစီၣ်ဒီးမုၢ်နံၤလၢအကါဒိၣ်တဖၣ် -

တၢ်ကစီၣ်ဂ့ၢ်ကျိၤအဂၤတဖၣ် လၢဘၣ်ဃး UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢ Minnesota န့ၣ်ပှၤဒိးန့ၢ်အီၤကသ့ ဖဲလါလၢကဟဲတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဝံသးစူၤဟဲကွၢ်ကဒါက့ၤဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ် လၢတၢ်မၤသီထီၣ်တဖၣ်ဒီး တၢ်ကစီၣ်အသီတဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်. တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်လၢ မုၢ်နံၤအကါဒိၣ်တဖၣ်လၢကဟဲ -

 • တနံၣ်ဘၣ်တနံၣ် ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတၢ်ဃုထၢကတီၢ် - ကတၢၢ်ဖဲ 12/7/22
 • 2023 တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ - နတၢ်တိာ်ကျဲၤတၢ်န့ၢ်အဘျုးတဖၣ်န့ၣ် ကစးထီၣ်လၢ - 1/1/23
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink