လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

Minnesota ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်

တၢ်ကစီၣ်ဂ့ၢ်ကျိၤထီရီၤဘၣ်ဃး တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်လၢ နကီၢ်စဲၣ်အပူၤအဂီၢ်, လဲၤကွၢ် Minnesota အပှာ်ယဲၤသန့ကဘျံးဂံၢ်ထံးကဘျံးပၤတက့ၢ်.

အစၢ 6 ခါလၢ Minnesota အဂီၢ်

တၢ်ဃုရ့ထၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်

တၢ်ဃုရ့ထၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအကလုာ်ဖီခိၣ်

ထူးကွံာ်တၢ်ဃုရ့ထၢတဖၣ်ခဲလၢာ်
 • တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, OTC ဒီး မ့ၣ်အူလဲထံလဲ

  $180 ခြဲးဒ့း တလါတဘျီ လၢကဟ့ၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢအပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့, OTC ပနံာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီးလီမ့ၣ်အူ ထံဒီးဂာ်သ၀ံအပှ့ၤအဂီၢ်

 • တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ တၢ်မၤစၢၤ ဖဲဟံၣ်

  $150 ခြဲးဒ့းကိးသၢလါတဘျီ လၢတၢ်ဆီၣ်ထွဲ မၤစၢၤလီၤဆီအါထီၣ်ဖဲဟံၣ် လၢကမၤစၢၤဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲဟံၣ်ဃီ ဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်အဂီၢ်

 • ကသံၣ်လၢတၢ်မၤလိာ်အီၤတၢ်အုၣ်ကီၤစ့မၤစၢၤ

  $0 တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆိစ့လၢ တၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤလၢ ကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤလၢ ကသံၣ်ကသီလၢတအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤပနီၣ် ဒီးကသံၣ်ကသီလၢအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤပနီၣ် လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးOptum® တၢ်ဆှၢလီၤတုၤလၢဟံၣ်ဃီ

တလါစုာ်စုာ်ဖြံးမံၣ်ယၢၣ်-

$0.00*

* နတၢ်ဘူးတၢ်လဲကလၢာ်စှၤထဲဒၣ် $0, ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ န ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ (Medicaid) အတၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲအပတီၢ်န့ၣ်လီၤႋ 

တလါစုာ်စုာ်ဖြံးမံၣ်ယၢၣ်-

$0.00*

* နတၢ်ဘူးတၢ်လဲကလၢာ်စှၤထဲဒၣ် $0, ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ န ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ (Medicaid) အတၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲအပတီၢ်န့ၣ်လီၤႋ 

 • တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, OTC ဒီး မ့ၣ်အူလဲထံလဲ

  $180 ခြဲးဒ့း တလါတဘျီ လၢကဟ့ၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢအပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့, OTC ပနံာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီးလီမ့ၣ်အူ ထံဒီးဂာ်သ၀ံအပှ့ၤအဂီၢ်

 • တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ တၢ်မၤစၢၤ ဖဲဟံၣ်

  $150 ခြဲးဒ့းကိးသၢလါတဘျီ လၢတၢ်ဆီၣ်ထွဲ မၤစၢၤလီၤဆီအါထီၣ်ဖဲဟံၣ် လၢကမၤစၢၤဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲဟံၣ်ဃီ ဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်အဂီၢ်

 • ကသံၣ်လၢတၢ်မၤလိာ်အီၤတၢ်အုၣ်ကီၤစ့မၤစၢၤ

  $0 တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆိစ့လၢ တၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤလၢ ကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤလၢ ကသံၣ်ကသီလၢတအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤပနီၣ် ဒီးကသံၣ်ကသီလၢအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤပနီၣ် လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးOptum® တၢ်ဆှၢလီၤတုၤလၢဟံၣ်ဃီ

 • တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, OTC ဒီး မ့ၣ်အူလဲထံလဲ

  $225 ခြဲးဒ့း တလါတဘျီ လၢကဟ့ၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢအပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့, OTC ပနံာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီးလီမ့ၣ်အူ ထံဒီးဂာ်သ၀ံအပှ့ၤအဂီၢ်

 • ဘၣ်ဃးမဲတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်

  $150 ခြဲးဒ့းကိးသၢလါတဘျီ လၢတၢ်ဆီၣ်ထွဲ မၤစၢၤလီၤဆီအါထီၣ်ဖဲဟံၣ် လၢကမၤစၢၤဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲဟံၣ်ဃီ ဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်အဂီၢ်

 • ကသံၣ်လၢတၢ်မၤလိာ်အီၤတၢ်အုၣ်ကီၤစ့မၤစၢၤ

  $0 တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆိစ့လၢ တၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤလၢ ကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤလၢ ကသံၣ်ကသီလၢတအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤပနီၣ် ဒီးကသံၣ်ကသီလၢအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤပနီၣ် လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးOptum® တၢ်ဆှၢလီၤတုၤလၢဟံၣ်ဃီ

တလါစုာ်စုာ်ဖြံးမံၣ်ယၢၣ်-

$0.00*

* နတၢ်ဘူးတၢ်လဲကလၢာ်စှၤထဲဒၣ် $0, ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ န ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ (Medicaid) အတၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲအပတီၢ်န့ၣ်လီၤႋ 

တလါစုာ်စုာ်ဖြံးမံၣ်ယၢၣ်-

$0.00*

* နတၢ်ဘူးတၢ်လဲကလၢာ်စှၤထဲဒၣ် $0, ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ န ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ (Medicaid) အတၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲအပတီၢ်န့ၣ်လီၤႋ 

 • တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, OTC ဒီး မ့ၣ်အူလဲထံလဲ

  $225 ခြဲးဒ့း တလါတဘျီ လၢကဟ့ၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢအပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့, OTC ပနံာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီးလီမ့ၣ်အူ ထံဒီးဂာ်သ၀ံအပှ့ၤအဂီၢ်

 • ဘၣ်ဃးမဲတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်

  $150 ခြဲးဒ့းကိးသၢလါတဘျီ လၢတၢ်ဆီၣ်ထွဲ မၤစၢၤလီၤဆီအါထီၣ်ဖဲဟံၣ် လၢကမၤစၢၤဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲဟံၣ်ဃီ ဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်အဂီၢ်

 • ကသံၣ်လၢတၢ်မၤလိာ်အီၤတၢ်အုၣ်ကီၤစ့မၤစၢၤ

  $0 တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆိစ့လၢ တၢ်ပာ်ပနီၣ်အီၤလၢ ကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤလၢ ကသံၣ်ကသီလၢတအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤပနီၣ် ဒီးကသံၣ်ကသီလၢအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤပနီၣ် လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးOptum® တၢ်ဆှၢလီၤတုၤလၢဟံၣ်ဃီ

လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ်ဧါ.

စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်အချ့စှၤကိာ်ဖျၢၣ်လၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်မနုၤတဖၣ်လၢအကြၢးဒီးဂ့ၤဝဲဘၣ်ဝဲလၢနဂီၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

Families and Children Medical Assistance


ပဟံၣ်ဃီဒီးဖိသၣ်တဖၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်မၤစၢၤ (Medicaid) တၢ်တိာ်ကျဲၤ - လၢပှၤသ့ၣ်ညါအီၤစ့ၢ်ကီးဒ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိအဘူးအလဲ Medicaid တၢ်မၤစၢၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (PMAP) - န့ၣ်မ့ၢ်လၢ ဖိသၣ်တဖၣ်, ပိာ်မုၣ်ဒၢတဖၣ်, ဟံၣ်ဃီဒီး ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ်လၢအဖိတအိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နဃုထၢ နနီၢ်ကစၢ်ကသံၣ်သရၣ်သ့နဲလီၤ. ဒီးနဒိးန့ၢ်တၢ်အဘျဲၣ်အါမးလၢ တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂၤတဖၣ်တဟ့ၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.   

ဝံသးစူၤမၤနီၣ်ဃာ်လၢစးထီၣ်လါယနူၤအါရံၤ 1 သီ, 2023, တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤတၢ်ကဟ့ၣ်လီၤစ့ၢ်ကီးဝဲဖဲ St. Louis ကီၢ်ခီအပူၤန့ၣ်လီၤႋ

ဃုထၢ "ကွၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ" ဒ်သိးကထံၣ် တၢ်လၢပဟံၣ်ဃီဒီးဖိသၣ်တဖၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်မၤစၢၤ (Medicaid) တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဟ့ၣ်နၤတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်န့ၢ်အဘျုးတဖၣ် ဒီး အက့ၢ်အဂီၤတဖၣ်

 • ဃုဒိးန့ၢ်ကသံၣ်သရၣ်တဂၤ

  စူးကါပ တၢ်ကွၢ်ဃုကသံၣ်သရၣ်ပီးလီ ဒ်သိး ကသ့ၣ်ညါ နကသံၣ်သရၣ်န့ၣ် အိၣ်လၢပပှာ်ဘျးစဲအပူၤဧါ မ့တမ့ၢ် ကကွၢ်ဃု အသီတဂၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

 • မဲဆူၣ်ချ့

  ပဟ့ၣ်အဘူးအလဲလၢ တၢ်မၤကဆှီ, တၢ်သမံသမိးဆူၣ်ချ့, ဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါမဲတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

 • တၢ်ထံၣ်

  တၢ်စဲးကွၢ်မဲာ်ချံဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်ဒီးမဲာ်ဒိးတဖၣ်လၢတၢ်မၤလိာ်အီၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်န့ၢ်အဘူးအလဲန့ၣ်လီၤ.

MinnesotaCare

  


UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢ Minnesota န့ၣ် ဟ့ၣ်ဝဲ MinnesotaCare လၢအမၤစၢၤပှၤ အသးအိၣ် 65 နံၣ်အဖီလာ် - ပၣ်ဃုာ်ဒီး ပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤလၢအစ့ဟဲနုာ်စှၤ (ပှၤလၢအိၣ်ဒီး ဟံၣ်ဃီဒီးဖိသၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤစ့ဟဲနုာ်ပနီၣ်အဘျဲၣ်) န့ၣ်လီၤ. နဃုထၢ နနီၢ်ကစၢ်ကသံၣ်သရၣ်သ့နဲလီၤ. ဒီးတၢ်အဘျဲၣ်အါမးလီၤ. 

ဃုထၢ "ကွၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ" ဒ်သိးကထံၣ်တၢ်လၢ ပ MinnesotaCare (Medicaid) တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဟ့ၣ်နၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်န့ၢ်အဘျုးတဖၣ် ဒီး အက့ၢ်အဂီၤတဖၣ်

 • ဃုဒိးန့ၢ်ကသံၣ်သရၣ်တဂၤ

  စူးကါပ တၢ်ကွၢ်ဃုကသံၣ်သရၣ်ပီးလီ ဒ်သိး ကသ့ၣ်ညါ နကသံၣ်သရၣ်န့ၣ် အိၣ်လၢပပှာ်ဘျးစဲအပူၤဧါ မ့တမ့ၢ် ကကွၢ်ဃု အသီတဂၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

 • မဲဆူၣ်ချ့

  ပဟ့ၣ်အဘူးအလဲလၢ တၢ်မၤကဆှီ, တၢ်သမံသမိးဆူၣ်ချ့, ဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါမဲတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

 • တၢ်ထံၣ်

  တၢ်စဲးကွၢ်မဲာ်ချံဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်ဒီးမဲာ်ဒိးတဖၣ်လၢတၢ်မၤလိာ်အီၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်န့ၢ်အဘူးအလဲန့ၣ်လီၤ. 

Minnesota Special Needs BasicCare (SNBC) Medicaid Only

  


UnitedHealthcare Community Plan of Minnesota (မံၣ်နံၣ်စိထၣ်ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ) ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲဒၣ် Special Needs Basic Care (SNBC) တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢတၢ်မၤစၢၤဝဲဒၣ်ပှၤသးနံၣ် 18 - 64 လၢအတုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်ကြၢးဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်လိၣ်တဖၣ်လစးထီၣ် ဖဲလါယနူၤအါရံၤ 1 သီ, 2023 န့ၣ်လီၤ. နဃုထၢနနီၢ်ကစၢ်ကသံၣ်သရၣ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဒီးနဒိးန့ၢ်တၢ်အဘျဲၣ်အါမးလၢ တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂၤတဖၣ်တဟ့ၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.   

ဃုထၢ "ကွၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ" ဒ်သိးကထံၣ်တၢ်လၢ UnitedHealthcare မံၣ်နံၣ်စိထၣ်ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤအ Special Needs Basic Care (တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကွၢ်ထွဲ) (SNBC) ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲတဖၣ်တက့ၢ်ႋ

ကရၢဖိတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်-
ကွၢ်ဘၣ်လံာ်ဃံးဃာ်တဖၣ်- အဲကလံးကျိာ် | Español

တၢ်ဃုထံၣ်ပှၤမၤစၢၤဖံးမၤတၢ်တဂၤ

မ့တမ့ၢ် ဟံးန့ၢ် (download) ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ် အလံာ်နဲၣ်တဖၣ်လၢ ခီၣ်ဖၠူထၢၣ်ပူၤ− အဲကလံးကျိာ် ဒီးEspañol

Minnesota Senior Care Plus (MSC+)

  


Minnesota Senior Care Plus (MSC+) မ့ၢ်ဝဲတၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲအတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့ဒီးပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်တၢ်စူးကွံာ်ခွဲးအတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢပှၤလၢအသးနံၣ် 65 ဒီးဆူဖီခိၣ်အဂီၢ်လၢအအိၣ်ဒီး Medical Assistance (MA) (တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတၢ်ကူစါဆူၣ်ချ့) န့ၣ်လီၤႋ ပတၢ်တိာ်ကျဲၤအပူၤပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်မၤကွၢ်လီၤဆီဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့, တၢ်မၤသကိးတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲ, တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ကူစါလီၤဆီ, တၢ်အုၣ်ကီၤဘၣ်ဃးမဲအတီၤပတီၢ်ဒီးအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ 

ဃုထၢ "ကွၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ" ဒ်သိးကထံၣ်တၢ်လၢ ပ Minnesota Senior Care Plus (MSC+) တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဟ့ၣ်နၤတက့ၢ်ႋ

ကရၢဖိတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်-

ကွၢ်ဘၣ်လံာ်ဃံးဃာ်တဖၣ်- အဲကလံးကျိာ် | စပ့ၣ်ကျိာ်

တၢ်ဃုထံၣ်ပှၤမၤစၢၤဖံးမၤတၢ်တဂၤ

မ့တမ့ၢ် ဟံးန့ၢ် (download) ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ် အလံာ်နဲၣ်လၢ ခီၣ်ဖၠူထၢၣ်ပူၤ− အဲကလံးကျိာ် ဒီးEspañol

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink