လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

Minnesota Senior Care Plus (MSC+) - How to Enroll

တၢ်တိာ်ကျဲၤဝဲအံၤန့ၣ် ပှၤဒိးန့ၢ်အီၤသ့လၢ ထံကီၢ်လၢလာ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ - St. Louis

ဒ်သိးကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ မ့ၢ်နကဲထီၣ်ပှၤလၢအတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးဧါန့ၣ်, နမၤသ့ −

ပမၤစၢၤပဝဲသ့စ့ၢ်ကီးလၢ တၢ်ကတိၤကျိာ်ထံတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်, ပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ကတိၤတၢ်ခီဖျိကီၢ်အမဲရကၤစုပနီၣ်လီၤႉ ကဃ့တၢ်မၤစၢၤအဂီၢ် ဝံသးစူၤဆဲးကျိးဆူ 1-888-269-5410, TTY 711, မုၢ်တနံၤတုၤလီၤလၢမုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM တုၤ 6 PM နၣ်ရံၣ် လီၢ်ကဝီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

မၤလိအါထီၣ်

Minnesota Senior Care Plus (MSC+) (မဲၣ်နံၣ်စိထၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲအါထီၣ်သူၣ်က့သးပှၢ်အလီၢ်)

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink