လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

ပတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်အကံၢ်စီအတၢ်တိာ်ကျဲၤ

ဖဲ UnitedHealthcare (UHC) န့ၣ်, ပတၢ်ကွၢ်စိ မ့ၢ်ဒ်သိးကမၤစၢၤဒုးအိၣ်မူဘၣ်ပှၤ ပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ဒီးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲ မၤတၢ်ဂ့ၤထီၣ်လၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပမၤစၢၤ Medicaid ဒီး MinnesotaCare ကရၢဖိတဖၣ်လၢ7ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ် မ့ၣ်ထြိၣ် လီၢ်က၀ီၤအပူၤ ဒီး St Louis ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ် ဒီး Scott ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢ St Louis ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ် အပူၤ ပမၤစၢၤစ့ၢ်ကီး ကရၢဖိတဖၣ် ဒီး SNBC, MSHO, ဒီး MSC+န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး, ပမၤစၢၤစ့ၢ်ကီး ကရၢဖိတဖၣ်ဒီး SNBC လၢ Scott ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. United HealthCare ထီဘိမၤတၢ် လၢကမၤဂ့ၤထီၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ အကံၢ်အစီ ဒီး တၢ်မၤစၢၤတၢ်မၤတဖၣ် လၢပကရၢဖိတဖၣ် မၤန့ၢ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. United HealthCare သမံသမိး အတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်လၢကမၤလီၤတံၢ်လၢ ပမၤတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ် တၢ်အကံၢ်အစီလၢအကဲဘျုးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.  

ပဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်ဒီးဘှီဘၣ်အီၤဒ်လဲၣ်

 • ပစူးကါကျဲတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်ဒီးတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါ လၢကထံၣ်ဘၣ် တၢ်လီၢ်ဟီၣ်က၀ီၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤအကရူၢ်တဖၣ် လၢလိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤႋ
 • ပမၤသကိးတၢ်ဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဖၣ်ဒီးကရၢဖိတဖၣ် ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်လၢ ကရၢဖိတဖၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲ လၢအ၀ဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲအခါန့ၣ်လီၤႋ
 • ပဟ့ၣ်ခီနီၤလိာ်တၢ်မၤလိမၤဒိးအတၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ်ဒီးပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ဒီးကရၢဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ပဟ့ၣ်ဘၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်ဟ့ၣ်ဘျုးလၢကမၤဘီၣ်ညီထီၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢအကြၢးအဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ကရၢဖိတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်အါမံၤအါကထၢ လၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢပပှၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ပထံၣ်လိာ်သးဒီး ပကရၢဖိတဖၣ်လၢပှၤတ၀ၢအပူၤန့ၣ်လီၤႋ
 • ပၤသကိးတၢ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤကရူၢ်တဖၣ်လၢဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤပှၤတ၀ၢတဖၣ်လၢ မၤစၢၤအီၤန့ၣ်လီၤႋ

United Healthcare တၢ်အကံၢ်အစီ တၢ်ပညိၣ်ဖီတၢၣ်တဖၣ်

 • မၤဂ့ၤထီၣ် ပှၤအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ ဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်
 • မၤဂ့ၤထီၣ် ကရၢဖိ ဒီး ပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤ တၢ်လဲၤခီဖျိ
 • လူၤပိာ်မၤထွဲ တၢ်ပာ်ပနီၣ်ပာ်ကဲဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်တမံၤမံၤလၢပှၤအါဂၤနာ်န့ၢ် ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဖီၣ်ဃံးတၢ်သိၣ်တၢ်သီ
 • မၤစၢၤ ပှၤအကလုာ်ကလုာ်

S.T.O.P. COVID တၢ်တိာ်ကျဲၤ

ဖဲ COVID-19 တၢ်ဆါသတြိာ်စးထီၣ်အခါ, တၢ်အံၤဖျိဖျိဖျါဖျါလၢ တၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်လီၤဆီတဖၣ်လၢ BIPOC ပှၤတ၀ၢတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤတၢ်ဃုထံၣ်အီၤလၢ တၢ်သမံသမိး ဒီး COVID-19 တၢ်ဂ့ၢ်ခံခါလၢာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. BIPOC ပှၤတ၀ၢတဖၣ် အိၣ်ဒီး တၢ်အစၢပိာ်ထွဲထီၣ်လၢအနးထီၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤတၢ်ဃုထံၣ်စ့ၢ်ကီးအီၤလၢ ပှၤလၢအလဲၤဆူ တၢ်ဆါဟံၣ်, ဒီး COVID တၢ်သံတၢ်ပှၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပထံၣ်ဘၣ်လၢ ပစူးကါပတၢ်မၤစၢၤတဖၣ် လၢကမၤစၢၤ ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်လီၤဆီ၀ဲန့ၣ် သ့န့ၣ်လီၤ.

ပသ့ၣ်ညါလၢ ပှၤတ၀ၢတဖၣ်သ့ၣ်ညါလၢ အ၀ဲသ့ၣ် အတၢ်ကီတၢ်ခဲ ဒီးနၢ်ပၢၢ်တၢ်မၤစၢၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ. ပဆဲးကျၢဒီးပှၤတ၀ၢပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် လၢကနၢ်ပၢၢ်ဂ့ၤထီၣ် တၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပရဲၣ်ကျဲၤတ့ၢ် ပတၢ်စံးဆၢဒီး အ၀ဲသ့ၣ် အတၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပသူၣ်ထီၣ် ပတၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢ ပှၤတ၀ၢ-ဒိးသန့ၤ ကရူၢ် လၢအရ့ဒိၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဒုးပၣ်ဃုာ် တၢ်နာ်-ဒိးသန့ၤ ကရူၢ်ဒီးဒုးပၣ်ဃုာ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့စဲထၢၣ်လၢအိၣ်ဒီးအကံၢ်အစီ လၢဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်တကပၤ န့ၣ်လီၤ. ဒီး ပဒုးပၣ်ဃုာ် လီၢ်က၀ီၤပဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လိၣ်ဘၣ် တၢ်စံးဆၢတဖၣ် လၢကပညိၣ်တၢ်လၢ ပှၤတ၀ၢအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပဃုထံၣ်လၢ ပမၤစၢၤဒီး တၢ်လီၤဆီတဖၣ်လၢ တၢ်သမံသမိးအပူၤသ့န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပပှၤတ၀ၢတဖၣ် တဲဘၣ်ပှၤလၢ အ၀ဲသ့ၣ် လိၣ်ဘၣ်အါန့ၢ်အန့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်တဲဘၣ်ပှၤလၢ ကမၤလဲၢ်မၤအါထီၣ် တၢ်ပညိၣ်အါန့ၢ် တၢ်သမံသမိး ဒီးဟ့ၣ်လီၤ ပှၤတ၀ၢ တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်အီၣ်တၢ်အီ ဒီးတၢ်ပူၤဖျဲး တၢ်ပီးတၢ်လီအစူၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်မၤစၢၤလၢကဘျးစဲဒီး ပှၤတ၀ၢတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပလိၣ်ဘၣ်လၢကမၤသကိးတၢ်ဒီး ပှၤဒီတဂၤန့ၣ်လီၤ. 

ပတၢ်ပညိၣ်ဖီတၢၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ ပှၤလၢတၢ်သမံသမိးတ့ၢ်အီၤတဖၣ်  50% န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ BIPOC လီၤ. ပတုၤထီၣ်ဒီးတၢ်ပညိၣ်ဖီတၢၣ်၀ဲန့ၣ်ဒီး50% BIPOC  ပှၤနီၢ်တဂၤစုာ်စုာ် လၢအနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်သ့န့ၣ်လီၤ.

ဃုာ်ဒီး Minnesota Community Care (မံၣ်နံၣ်စိထၣ်ပှၤတ၀ၢအတၢ်ကွၢ်ထွဲ), S.T.O.P. COVID စးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤ ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ် အါန့ၢ်2000ဖျၢၣ် ဒီး တၢ်ပူၤဖျဲးပီးလီအစူၣ် အါန့ၢ် 1000 စူၣ် လၢ 2020ဒီး 2021အပူၤန့ၣ်လီၤ. 

ပဃုထံၣ်လၢ ပှၤတ၀ၢ-ပညိၣ်၀ဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လိၣ်ဘၣ် လၢကမၤတၢ်လီၤဆီန့ၣ်လီၤ.

ပဃုထံၣ်လၢ ပလိၣ်ကရၢကရိပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သကိး လီၢ်က၀ီၤပဒိၣ်, ပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်, ဒီးပှၤတ၀ၢန့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ပစူးကါ ပတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ် ဒီး စဲးဖီကဟၣ်ကျိၤကျဲပီညါသ့န့ၣ်လီၤ. ၀ံၤဒီး ပတ့ဘှီထီၣ်ပတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် လၢကမၤဂ့ၤထီၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်ထဲသိးတုၤသိး ဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ်အခံတဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤ. ပဆဲးမၤတၢ်လၢ ကသူၣ်ထီၣ် လီၢ်က၀ီၤပှၤတ၀ၢတၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢ လၢကမၤ တၢ်လီၤဆီလိာ်သးလၢအဂ့ၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့န့ၣ်လီၤ. 

ပအဲၣ်ဒိးနၢ်ဟူဘၣ်နတၢ်သံကွၢ်ဒီးတၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ်လီၤႋ ၀ံသးစူၤ ဆဲးကျၢပှၤဖဲ နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် ပာ်ဖျါတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် ပမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်မနုၤသ့လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဆဲးကျၢ United Healthcare ဖဲ1-888-269-5410 / TTY: 711 မ့တမ့ၢ် စူးကါ နတၢ်ဖီၣ်န့ၢ်ဆှၢခီတၢ်ကစီၣ် တၢ်မၤစၢၤလၢနဘၣ်သးအီၤ ဂီၤခီ8 နၣ်ရံၣ် တုၤ ဟါခီ6 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်, မုၢ်တနံၤ တုၤ မုၢ်ယဲၢ်နံၤန့ၣ်လီၤ.

Healthy First Start တၢ်တိာ်ကျဲၤ

ပအဲၣ်ဒိးလၢ ကရၢဖိတဖၣ် ကအိၣ်ဒီး ဟုးသးလၢအပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ဒီး ပှၤဖိသၣ်လၢအပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လီၤ. Healthy First Start မ့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤခီဖျိလၢ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. ပကမၤသကိးတၢ်ဒီးနၤ ဒီး န လၢကမၤစၢၤနၤ လၢကဟံးန့ၢ် တၢ်မၤအပတီၢ်လၢအပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ခီဖျိတၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသး ဒီး ဖဲတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. 

ဖဲအအိၣ်ဖျဲၣ်ဖိဆံး၀ံၤ အကါဒိၣ်လၢကလဲၤဒိးကွၢ်ဘၣ်အဖိဆံးဆူ ကသံၣ်သရၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤ ကသမံသမိးကွၢ်လီၤတံၢ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် ဖိသၣ်ဆံးအတယၢၢ်ဃၢ, မဲာ်ချံ, နၢ်ဒီးသးဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဖဲဖိသၣ်ဒိၣ်ထီၣ်အခါ, ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် သိၣ်လိၣ်စၢၤ မိၢ်ပၢ်တဖၣ်လၢ ကဒိၣ်ထီၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ သ့ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တၢ်ကတဲသကိးဘၣ်ဃးဒီး တၢ်မၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတၢ်မၤလိ, တၢ်အီၣ်လၢအပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့, ဒီးကဒီသဒၢတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပတၢ်တိာ်ကျဲၤ မၤစၢၤ ပှၤမိၢ်ဒၢတဖၣ် တချုးလၢဒီး ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်အဖိဆံးတဖၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤႋ ပဃုစၢၤပှၤတ၀ၢတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်, ကသံၣ်ကသီ ဒီးတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ, ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်တဖၣ်လၢ ကအိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသးလၢအပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒ်လဲၣ်, ဒီးဟ့ၣ်လီၤခိၣ်ဖးတဖၣ်လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်ဒိးပၠးသးဒီးကသံၣ်သရၣ်အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤ. ပမၤစၢၤဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်လၢ မၤန့ၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်လိၣ်တၢ်အံၤအဒိၣ်ကတၢၢ်အခါန့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်တသ့ၣ်ညါလၢအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီးဟုးသးန့ၣ် တၢ်အံၤကီခဲလၢကဆဲးကျၢကရၢဖိတဖၣ် ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသးသီသီသ့န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်တအိၣ်ဒီး လီၢ်အိၣ်ဆိးထံး မ့တမ့ၢ် လီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်ဘၣ်ဘၣ်န့ၣ် ပမၤစၢၤကရၢဖိတဖၣ်တသ့ဘၣ်. ပဃ့ ပကရၢဖိတဖၣ် လၢကဆဲးကျၢ ပှၤ ဒီးအဝဲသ့ၣ်အကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ် ဖဲအဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီးဟုးသး မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဆိး လီၢ်အိၣ်ဆိးထံး မ့တမ့ၢ် လီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်လၢ အဆီတလဲ၀ဲအခါန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤ ဒီး ကီၢ်ရ့ၣ်ခီးထံၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤအခါ, ပဆဲးလီၤအဝဲသ့ၣ်အမံၤလၢ ပတၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ် သ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမၤလီၤတံၢ် ကရၢဖိလၢအိၣ်ဒီးဟုးသးတဖၣ် မၤန့ၢ် တၢ်န့ၢ်ဘျုးခဲလၢာ် လၢပဟ့ၣ်လီၤ န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်ပညိၣ်ဖီတၢၣ် မ့ၢ်ဝဲလၢ ပကရၢဖိလၢအိၣ်ဒီးဟုးသးတဖၣ် ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဖိဆံးတဖၣ် ကအိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တသ့ဖဲအသ့ အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. ပကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ် ဘၣ်ထွဲဒီးကမၤန့ၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲ, ပကရၢဖိအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ်အခံတဖၣ်, ဒီးကရၢဖိတၢ်သူၣ်မံသးမံန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်အံၤလၢ တၢ်ဂံၢ်ထံး လၢအမၤအသးအဖၢမုၢ် ဒီးတနံၣ်စုာ်စုာ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤ တၢ်သမံထံ Healthy First Steps® တၢ်တိာ်ကျဲၤ တနံၣ်တဘျီစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

ပကဆဲးဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ပကရၢဖိတဖၣ် လၢကမၤန့ၢ် ကသံၣ်သရၣ် အတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီ, ပှၤကွၢ်ထွဲ ပိာ်မုၣ်လၢအိၣ်ဒီးဟုးသး, တၢ်မၤန့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, ဝံစိာ်တီဆှၢ, သိလ့ၣ်လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ, ဒီး ဟံၣ်ဃီတဖၣ် အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. လၢ2023အပူၤ, ပရဲၣ်ကျဲၤလၢကမၤသကိးတၢ်ဒီး ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် လၢကမၤလိဘၣ်ဃးဒီး ကရၢဖိ အတၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသးသီသီအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပတၢ်ပညိၣ်ဖီတၢၣ်မ့ၢ်ဝဲ ပကမၤစၢၤကရၢဖိတဖၣ် လၢကအိၣ်ဒီး ဟုးသးလၢအပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ဒီး သုးကွံာ်တၢ်တြီမၤတံာ်တာ် လၢကကွၢ်ထွဲအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. 

ပအဲၣ်ဒိးနၢ်ဟူဘၣ်နတၢ်သံကွၢ်ဒီးတၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ်လီၤႋ ၀ံသးစူၤ ဆဲးကျၢပှၤဖဲ နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် ပာ်ဖျါတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် ပမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်မနုၤသ့လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဆဲးကျၢ United Healthcare ဖဲ1-888-269-5410 / TTY: 711 မ့တမ့ၢ် စူးကါ နတၢ်ဖီၣ်န့ၢ်ဆှၢခီတၢ်ကစီၣ် တၢ်မၤစၢၤလၢနဘၣ်သးအီၤ ဂီၤခီ8 နၣ်ရံၣ် တုၤ ဟါခီ6 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်, မုၢ်တနံၤ တုၤ မုၢ်ယဲၢ်နံၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပာ်ပနီၣ်ပာ်ကဲဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်တမံၤမံၤလၢပှၤအါဂၤနာ်န့ၢ်

UHC ပှၤတ၀ၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့ၢ်၀ဲတၢ်အသီလၢ Minnesota ပူၤန့ၣ်လီၤႋ ကရူၢ်တဖုလၢတၢ်ကိးအမ့ၤလၢ National Committee for Quality Assurance (NCQA) (ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤကမံးတံာ်လၢတၢ်သမံထံမၤလီၤတံၢ်တၢ်အကံၢ်စီ) ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးပှၤ ဘၣ်ဃးဒီးလၢကမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ လၢပမၤစၢၤဘၣ်ကရၢဖိတဖၣ် အကံၢ်စီကသ့ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဒ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအသီတမံၤအသိး ပတၢ်ပညိၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ် ကမၤတုၤထီၣ်ဘး အတၢ်မၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးပတီၢ်လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်ပာ်ကဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ကဲထီၣ်ဘၣ်တၢ်လၢပာ်ပနီၣ်ပာ်ကဲဘၣ်အီၤန့ၣ် အခီပညီမ့ၢ်၀ဲဒၣ် ပအၢၣ်လီၤသးလၢကရဲၣ်ကျဲၤမၤဘၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲအကံၢ်စီပတီၢ်ထီ အတၢ်မၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးပတီၢ်န့ၣ်လီၤႋ လၢကမၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်သးဘၣ်ဃးဒီး NCQA အဂီၢ် ကွၢ်ဖဲအ ပှာ်ယဲၤသန့တက့ၢ်ႋ

ဆဲးကျိၤပှၤ

ပအဲၣ်ဒိးနၢ်ဟူဘၣ်နတၢ်သံကွၢ်ဒီးတၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ်လီၤႋ ၀ံသးစူၤ ဆဲးကျၢပှၤဖဲ နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် မ့တမ့ၢ် ပာ်ဖျါတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် ပမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်မနုၤသ့လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဆဲးကျၢ United Healthcare ဖဲ1-888-269-5410 / TTY: 711 မ့တမ့ၢ် စူးကါ နတၢ်ဖီၣ်န့ၢ်ဆှၢခီတၢ်ကစီၣ် တၢ်မၤစၢၤတၢ်မၤ လၢနဘၣ်သးအီၤ စးထီၣ်လၢဂီၤခီ8 နၣ်ရံၣ် တုၤ ဟါခီ6 နၣ်ရံၣ် လီၢ်က၀ီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်, မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ န့ၣ်လီၤ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink