လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်တကွၢ်မဲာ်တၢ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါကျိာ်တၢ်မၤစၢၤ

Medicaid

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink