လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

Medicaid ဆဲးကျိးပှၤ

Medicaid မ့တမ့ၢ် Children’s Health Insurance Program (CHIP) (တၢ်အုၣ်ကီၤဖိသၣ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ) တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်

လိၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးပ Medicaid/CHIP တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဧါ. ဆဲးကျိး UnitedHealthcare ခီဖျိလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပရၢတက့ၢ်. 

Arizona

တၢ်မၤလၢပှဲၤဝံၤဝဲဒၣ် AHCCCS တၢ်ကွၢ်ထွဲ
1-800-348-4058    TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 5 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Developmental Disabilities Program (တၢ်မၤလဲၤထီၣ်လဲၤထီပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတဖၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ)
1-800-348-4058    TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 5 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢကတီၢ်ယံာ်
1-800-293-3740   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 5 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

KidsCare
1-800-348-4058   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 5 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

California

California Medi-Cal

UnitedHealthcare Medi-Cal န့ၣ် တမၤလၢၤတၢ် စးထီၣ်ဖဲ လါယနူၤအါရံၤ 1, 2023 န့ၣ်လီၤ. နတၢ်သံကွၢ်အံၤ မ့ၢ်ဘၣ်ထွဲ တၢ်မၤစၢၤတၢ်မၤလၢ နဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤ တချူး လါယနူၤအါရံၤ ၁ သီ အဃိ, 2023, ဝံသးစူၤ လဲၤကွၢ်ပ တၢ်သံကွၢ်လၢပှၤသံကွၢ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢနကမၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃး နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ အတၢ်ဃုထၢတဖၣ်အဂီၢ် ကိး Health Care Options ဖဲ 1-800-430-4263  လၢ TTY အဂီၢ် 1-800-430-7077 မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, ဂီၤခီ8 AM နၣ်ရံၣ် တုၤလၢ ဟါခီ6 PM နၣ်ရံၣ်, လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ် မ့တမ့ၢ် ကွၢ်ဖဲ www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov. နဆဲးကျၢ ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါသမံသမိးတၢ် (Ombudsman) ဖဲ 1-888-452-8609 မုၢ်တနံၤ – မုၢ်ယဲၢ်နံၤ ဂီၤခီ 8 AM နၣ်ရံၣ် တုၤ ဟါခီ 5 PM နၣ်ရံၣ်, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, မ့တမ့ၢ် ခီဖျိ အံမ့(လ)  MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov န့ၣ်တက့ၢ်. 

Colorado

Rocky Mountain Health Plans RAE

ပ ကရၢဖိတၢ်မၤစၢၤ လီတဲစိတလၢာ်စ့အနီၣ်ဂံၢ်န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲ 1-800-421-6204, TTY 711 န့ၣ်လီၤႋ ပဝဲဒၣ်ပအိးထီၣ်ဖဲ မုၢ်တနံၤတုၤလီၤလၢမုၢ်ယဲၢ်နံၤ, ဂီၤ 8 AM နၣ်ရံၣ်တုၤဟါ 5 PM နၣ်ရံၣ်, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်အသိးန့ၣ်လီၤႉ 

 

Rocky Mountain Health Plans PRIME

ပ ကရၢဖိတၢ်မၤစၢၤ လီတဲစိတလၢာ်စ့အနီၣ်ဂံၢ်န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲ 1-800-421-6204, TTY 711 န့ၣ်လီၤႋ ပဝဲဒၣ်ပအိးထီၣ်ဖဲ မုၢ်တနံၤတုၤလီၤလၢမုၢ်ယဲၢ်နံၤ, ဂီၤ 8 AM နၣ်ရံၣ်တုၤဟါ 5 PM နၣ်ရံၣ်, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်အသိးန့ၣ်လီၤႉ 

 

Rocky Mountain Health Plans Child Health Plan Plus (CHP+)

ကိး ကရၢဖိတၢ်မၤစၢၤတၢ်မၤ (Member Services) ဖဲ 1-877-668-5947, TTY 711. ပအိးထီၣ်ဖဲ မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, ဂီၤခီ8 AM နၣ်ရံၣ် – ဟါခီ5 PM နၣ်ရံၣ်, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်အသိးန့ၣ်လီၤႉ 

Florida

Medicaid (MMA)
1-888-716-8787     TTY 711
တနွံန့ၣ်7 သီ, 24/7

တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးဟံၣ်အတၢ်ဘျးစဲ
1-800-791-9233    TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM တုၤ 7 PM, လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Medicaid (MMA) ဒီး LTC
MMA - 1-888-716-8787  TTY 711
LTC - 1-800-791-9233  TTY711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 8 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Hawaii

QUEST တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးတပူၤဃီတၢ်တိာ်ကျဲၤ
1-888-980-8728    TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 7:45 AM - 4:30 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Indiana

Hoosier တၢ်ဘျးစဲတၢ်ကွၢ်ထွဲ
1-800-832-4643   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 8 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Kansas

KanCare
1-877-542-9238   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, စးထီၣ် 8 AM တုၤ 6 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်

Kentucky

ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
1-866-293-1796   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, စးထီၣ် 7 AM တုၤ 7 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်

Louisiana

တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ Louisiana တၢ်တိာ်ကျဲၤ
1-866-675-1607   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, စးထီၣ် 7 AM တုၤ 7 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်

Maryland

HealthChoice
1-800-318-8821   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 7 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Michigan

တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ Michigan တၢ်တိာ်ကျဲၤ
1-800-903-5253   TTY 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံန့ၣ် 7 သီ

ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
1-800-903-5253   TTY 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံန့ၣ် 7 သီ

Minnesota

ဟံၣ်ဃီဒီးဖိသၣ်တဖၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤ
1-888-269-5410 / TTY: 711 မ့တမ့ၢ်သူတၢ်ဆဲးကျိးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ လၢနဘၣ်သးတက့ၢ်.
8 AM တုၤ 6 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ

MinnesotaCare
1-888-269-5410 / TTY: 711 မ့တမ့ၢ်သူတၢ်ဆဲးကျိးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ လၢနဘၣ်သးတက့ၢ်.
8 AM တုၤ 6 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ

Mississippi

MississippiCAN
1-877-743-8731   TTY 711
မုၢ်တနံၤ, မုၢ်ခံနံၤ, မုၢ်လွံၢ်နံၤ, မုၢ်ယဲၢ်နံၤ စးထီၣ် 7:30 AM တုၤ 5:30 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်
မုၢ်ပျဲၤ စးထီၣ် 7:30 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်
မုၢ်ဃုနံၤဒီး မုၢ်နံၤဒိၣ် အခီၣ်ထံးတသီ ကိးလါဒဲး စးထီၣ်လၢ 8 AM တုၤ 5 PM, လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Mississippi CHIP
1-800-992-9940   TTY 711
မုၢ်တနံၤ, မုၢ်ခံနံၤ, မုၢ်လွံၢ်နံၤ, မုၢ်ယဲၢ်နံၤ စးထီၣ် 7:30 AM တုၤ 5:30 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်
မုၢ်ပျဲၤ စးထီၣ် 7:30 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်
မုၢ်ဃုနံၤဒီး မုၢ်နံၤဒိၣ် အခီၣ်ထံးတသီ ကိးလါဒဲး စးထီၣ်လၢ 8 AM တုၤ 5 PM, လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Missouri

MO HealthNet တၢ်သုးကျဲၤပၢဆှၢတၢ်ကွၢ်ထွဲ
1-866-292-0359   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 5 PM, လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Nebraska

Heritage Health (ဆူၣ်ချ့တၢ်န့ၢ်သါ) 
ကရၢဖိတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်
1-800-641-1902   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ 7 AM တုၤ 7 PM, CST, 6 AM တုၤ 6 PM, MST
Heritage Health Enrollment Center (တၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲဆူၣ်ချ့တၢ်န့ၢ်သါအလီၢ်ခၢၣ်သး)
1-888-255-2605

Heritage Health Adult Expansion (တၢ်မၤဒိၣ်ထီၣ်လဲၢ်ထီၣ်ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤဆူၣ်ချ့တၢ်န့ၢ်သါ)
ကရၢဖိတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်
1-800-641-1902   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ 7 AM တုၤ 7 PM, CST, 6 AM တုၤ 6 PM, MST 
Heritage Health Enrollment Center (တၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲဆူၣ်ချ့တၢ်န့ၢ်သါအလီၢ်ခၢၣ်သး)
1-888-255-2605

Nevada

Nevada Medicaid အဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ 
1-800-962-8074  TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 5 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ် 

အဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ Nevada - Nevada တၢ်သမံထံမၤကွၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့
1-800-962-8074  TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 5 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ် 

New Jersey

FamilyCare
1-800-941-4647   TTY 711
24 တနံၤတနၣ်ရံၣ်, တနွံ 7 သီ

New York

ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
1-888-617-8979   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 8 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Wellness4Me
1-888-617-8979   TTY 711
24 တနံၤတနၣ်ရံၣ်, တနွံ 7 သီ

တၢ်တိာ်ကျဲၤအရ့ဒိၣ်
1-888-617-8979   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 6 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

ခွဲးယာ်လၢအဂ့ၤခံမံၤ
1-888-565-8170   TTY 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံန့ၣ် 7 သီ

Child Health Plus
1-800-493-4647  TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 6 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

North Carolina

ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
1-800-349-1855   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM တုၤ 5 PM, လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်, တပၣ်ဃုာ်ဒီး ကီၢ်စဲၣ်နံၤသဘျ့တဖၣ်ဘၣ်

Ohio

ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
1-800-895-2017   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 7 AM - 7 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Connected® for MyCare Ohio
1-877-542-9236   TTY 711
မုၢ်ဆၣ်, မုၢ်ယူာ်, မုၢ်လ့ၢ်ဧိၤ, မုၢ်ဖီဖး- 7:30 AM တုၤ 5:30 PM, လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်
မုၢ်ပျဲၤ- 7:30 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်
တလါဘၣ်စုာ်စုာ်အခီၣ်ထံးမုၢ်ဘူၣ်နံၤ 8 AM တုၤ 5 PM, လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်
တလါဘၣ်စုာ်စုာ်အခီၣ်ထံးမုၢ်ဒဲးနံၤ 8 AM တုၤ 5 PM, လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်

Pennsylvania

ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ်
1-800-414-9025   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 5 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်အဂီၢ်
1-800-414-9025   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 5 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Rhode Island

Rhody ဆူၣ်ချ့ပှၤဘၣ်ထွဲမၤသကိးတၢ်ဖိတဖၣ်
1-800-587-5187   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 6 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Rhody ဆူၣ်ချ့ပှၤဘၣ်ထွဲမၤသကိးတၢ်ဖိတဖၣ် ACA တၢ်မၤဒိၣ်ထီၣ်လဲၢ်ထီၣ်ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ
1-800-587-5187   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 6 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

RIte တၢ်ကွၢ်ထွဲ
1-800-587-5187   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 6 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

ဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့လီၤဆီအတၢ်လိၣ်တဖၣ်
1-800-587-5187   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 6 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Tennessee

ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
1-800-690-1606  TTY 711
24 တနံၤတနၣ်ရံၣ်. 7 တနွံတသီ.

CoverKids
1-800-690-1606  TTY 711
24 တနံၤတနၣ်ရံၣ်. 7 တနွံတသီ.

Texas

STAR
1-888-887-9003  TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 8 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

STAR+PLUS
1-888-887-9003  TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 8 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

STAR Kids
1-877-597-7799  TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 8 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Children’s Health Insurance Program (CHIP) (တၢ်အုၣ်ကီၤဖိသၣ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ)
1-888-887-9003  TTY 711 
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 8 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Connected® (Medicare-Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤ)
1-800-256-6533  TTY 711 
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 8 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Virginia

Commonwealth Coordinated Care Plus (CCC Plus) (တၢ်မၤသကိးတၢ်ကွၢ်ထွဲထံဖိကီၢ်ဖိအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့)
1-844-752-9434  TTY 711
တနွံ 7 သီ စးထီၣ်လၢ 8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Community Plan of Virginia (Virginia ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ) - Medicaid (တၢ်မၤဒိၣ်ထီၣ်လဲၢ်ထီၣ် TANF/Medicaid)
1-844-752-9434  TTY 711
တနွံ 7 သီ စးထီၣ်လၢ 8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Community Plan of Virginia (Virginia ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ) FAMIS
1-844-752-9434  TTY 711
တနွံ 7 သီ စးထီၣ်လၢ 8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Washington

Washington Apple Health (Medicaid)
1-877-542-8997  TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 5 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Washington Apple Health (Medicaid) Behavioral Health Services Only (BHSO) (ထဲဒၣ်တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးဆူၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ဧိၤ)
1-877-542-8997  TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM - 5 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Washington Healthplanfinder 
1-855-923-4633
TTY/TTD 1-855-627-9604

Wisconsin

BadgerCare Plus
1-800-504-9660  TTY 711
မုၢ်တနံၤတုၤလီၤလၢမုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 7 AM တုၤ 7 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်

Medicaid SSI
1-800-504-9660  TTY 711
မုၢ်တနံၤတုၤလီၤလၢမုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 7 AM တုၤ 7 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်

ဃုကွၢ်ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤလၢအဘၣ်ဝဲလၢနၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤအဂၤတဂၤဂၤအဂီၢ်

စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်ယိယိဖိစှၤကိာ်ဖျၢၣ်လၢတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်တက့ၢ်.

Arizona

တၢ်မၤလၢပှဲၤဝံၤဝဲဒၣ် AHCCCS တၢ်ကွၢ်ထွဲ
1-800-348-4058    TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ - 8 AM တုၤ 5 PM

Developmental Disabilities Program (တၢ်မၤလဲၤထီၣ်လဲၤထီပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတဖၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ)
1-800-348-4058    TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ - 8 AM တုၤ 5 PM

တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢကတီၢ်ယံာ်
1-800-293-3740   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ - 8 AM တုၤ 5 PM

KidsCare
 1-800-348-4058    TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ - 8 AM တုၤ 5 PM

California

UnitedHealthcare Medi-Cal န့ၣ် တမၤလၢၤတၢ် စးထီၣ်ဖဲ လါယနူၤအါရံၤ 1, 2023 န့ၣ်လီၤ. နတၢ်သံကွၢ်အံၤ မ့ၢ်ဘၣ်ထွဲ တၢ်မၤစၢၤတၢ်မၤလၢ နဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤ တချူး လါယနူၤအါရံၤ ၁ သီ အဃိ, 2023, ဝံသးစူၤ လဲၤကွၢ်ပ တၢ်သံကွၢ်လၢပှၤသံကွၢ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢနကမၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃး နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ အတၢ်ဃုထၢတဖၣ်အဂီၢ် ကိး Health Care Options ဖဲ 1-800-430-4263  လၢ TTY အဂီၢ် 1-800-430-7077 မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, ဂီၤခီ8 AM နၣ်ရံၣ် တုၤလၢ ဟါခီ6 PM နၣ်ရံၣ်, လီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆၢကတီၢ် မ့တမ့ၢ် ကွၢ်ဖဲ www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov. နဆဲးကျၢ ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါသမံသမိးတၢ် (Ombudsman) ဖဲ 1-888-452-8609 မုၢ်တနံၤ – မုၢ်ယဲၢ်နံၤ ဂီၤခီ 8 AM နၣ်ရံၣ် တုၤ ဟါခီ 5 PM နၣ်ရံၣ်, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, မ့တမ့ၢ် ခီဖျိ အံမ့(လ)  MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov န့ၣ်တက့ၢ်. 

Colorado

Rocky Mountain Health Plans RAE
ပလီတဲစိကလီ (toll-free) ကရၢဖိတၢ်မၤစၢၤတၢ်မၤ (Member Services) လီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ 1-800-421-6204, TTY 711. ပဝဲဒၣ်ပအိးထီၣ်ဖဲ မုၢ်တနံၤတုၤလီၤလၢမုၢ်ယဲၢ်နံၤ, ဂီၤ 8 AM နၣ်ရံၣ်တုၤဟါ 5 PM နၣ်ရံၣ်, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်အသိးန့ၣ်လီၤႉ 

Rocky Mountain Health Plans PRIME
ပလီတဲစိကလီ (toll-free) ကရၢဖိတၢ်မၤစၢၤတၢ်မၤ (Member Services) လီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ 1-800-421-6204, TTY 711. ပဝဲဒၣ်ပအိးထီၣ်ဖဲ မုၢ်တနံၤတုၤလီၤလၢမုၢ်ယဲၢ်နံၤ, ဂီၤ 8 AM နၣ်ရံၣ်တုၤဟါ 5 PM နၣ်ရံၣ်, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်အသိးန့ၣ်လီၤႉ 

Rocky Mountain Health Plans Child Health Plan Plus (CHP+)
ကိးကရၢဖိတၢ်မၤစၢၤတၢ်မၤ (Member Services) ဖဲ 1-877-668-5947, TTY 711. ပအိးထီၣ်ဖဲ မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, ဂီၤခီ8 AM နၣ်ရံၣ် – ဟါခီ5 PM နၣ်ရံၣ်, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်အသိးန့ၣ်လီၤႉ 

Florida

Medicaid (MMA)
1-888-716-8787     TTY 711
24 တနံၤတနၣ်ရံၣ်. 7 တနွံတသီ.

တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးဟံၣ်အတၢ်ဘျးစဲ
1-800-791-9233    TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ - MST

Medicaid (MMA) ဒီး LTC
MMA - 1-888-716-8787  TTY 711
LTC - 1-800-791-9233  TTY711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ - MST

Hawai‘i

QUEST တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးတပူၤဃီတၢ်တိာ်ကျဲၤ
1-888-980-8728    TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 7:45 AM တုၤ 4:30 PM, လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Indiana

Hoosier တၢ်ဘျးစဲတၢ်ကွၢ်ထွဲ
1-800-832-4643   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ စးထီၣ်ဂီၤ 8 AM တုၤ 8 PM, EST

Kansas

KanCare
1-877-542-9238   TTY 711
မုၢ်တနံၤ-မုၢ်ယဲၢ်နံၤ စးထီၣ်လၢ 8 AM တုၤ 6 PM,

Kentucky

ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
1-866-293-1796   TTY 711
မုၢ်တနံၤ-မုၢ်ယဲၢ်နံၤ စးထီၣ်လၢ 7 AM တုၤ 7 PM,

Louisiana

တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ Louisiana တၢ်တိာ်ကျဲၤ
1-866-675-1607   TTY 711
မုၢ်တနံၤ-မုၢ်ယဲၢ်နံၤ စးထီၣ်လၢ 7 AM တုၤ 7 PM,

Maryland

HealthChoice
1-800-318-8821   TTY 711
မုၢ်တနံၤတုၤလီၤလၢမုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM တုၤ 7 PM, ET 

Michigan

တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ Michigan တၢ်တိာ်ကျဲၤ
1-800-903-5253   TTY 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံန့ၣ် 7 သီ

ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
1-800-903-5253   TTY 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံန့ၣ် 7 သီ

Minnesota

ဟံၣ်ဃီဒီးဖိသၣ်တဖၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤ
1-888-269-5410 / TTY: 711 မ့တမ့ၢ်သူတၢ်ဆဲးကျိးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ လၢနဘၣ်သးတက့ၢ်.
8 AM တုၤ 6 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ

MinnesotaCare
1-888-269-5410 / TTY: 711 မ့တမ့ၢ်သူတၢ်ဆဲးကျိးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ လၢနဘၣ်သးတက့ၢ်.
8 AM တုၤ 6 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ

Mississippi

MississippiCAN
1-877-743-8731   TTY 711
မုၢ်တနံၤ, မုၢ်ခံနံၤ, မုၢ်လွံၢ်နံၤ, မုၢ်ယဲၢ်နံၤ စးထီၣ်7:30 AM တုၤ 5:30 PM
မုၢ်သၢနံၤ စးထီၣ် 7:30 AM တုၤ 8 PM
တလါဘၣ်စုာ်စုာ်မုၢ်ဃုနံၤဒီး မုၢ်နံၤဒိၣ် အခီၣ်ထံးတနွံ စးထီၣ် 8 AM တုၤ 5 PM

Mississippi CHIP
1-800-992-9940   TTY 711
မုၢ်တနံၤ, မုၢ်ခံနံၤ, မုၢ်လွံၢ်နံၤ, မုၢ်ယဲၢ်နံၤ စးထီၣ်7:30 AM တုၤ 5:30 PM
မုၢ်သၢနံၤ စးထီၣ် 7:30 AM တုၤ 8 PM
တလါဘၣ်စုာ်စုာ်မုၢ်ဃုနံၤဒီး မုၢ်နံၤဒိၣ် အခီၣ်ထံးတနွံ စးထီၣ် 8 AM တုၤ 5 PM

Missouri

MO HealthNet တၢ်သုးကျဲၤပၢဆှၢတၢ်ကွၢ်ထွဲ
1-866-292-0359   TTY 711
မုၢ်တနံၤတုၤလီၤလၢမုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM တုၤ 5 PM, CT 

Nebraska

Heritage Health (ဆူၣ်ချ့တၢ်န့ၢ်သါ) 
ကရၢဖိတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်
1-800-641-1902   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ 7 AM တုၤ 7 PM CT, 6 AM တုၤ 6 PM MT 
Heritage Health Enrollment Center (တၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲဆူၣ်ချ့တၢ်န့ၢ်သါအလီၢ်ခၢၣ်သး)
1-888-255-2605

Heritage Health Adult Expansion (တၢ်မၤဒိၣ်ထီၣ်လဲၢ်ထီၣ်ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤဆူၣ်ချ့တၢ်န့ၢ်သါ)
ကရၢဖိတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်
1-800-641-1902   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ 7 AM တုၤ 7 PM CT, 6 AM တုၤ 6 PM MT 
Heritage Health Enrollment Center (တၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲဆူၣ်ချ့တၢ်န့ၢ်သါအလီၢ်ခၢၣ်သး)
1-888-255-2605

 

 

Nevada

Nevada Medicaid အဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ 
1-800-962-8074  TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ - 8 AM တုၤ 5 PM 

အဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ Nevada - Nevada တၢ်သမံထံမၤကွၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့
1-800-962-8074  TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ - 8 AM တုၤ 5 PM 

New Jersey

FamilyCare
1-800-941-4647   TTY 711
24 တနံၤတနၣ်ရံၣ်, တနွံ 7 သီ

New York

ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
1-888-617-8979   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ 8 AM တုၤ 8 PM, EST

Wellness4Me
1-888-617-8979   TTY 711
24 တနံၤတနၣ်ရံၣ်, တနွံ 7 သီ

တၢ်တိာ်ကျဲၤအရ့ဒိၣ်
1-888-617-8979   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ 8 AM တုၤ 6 PM, EST

ခွဲးယာ်လၢအဂ့ၤခံမံၤ
1-888-565-8170   TTY 711
8 AM တုၤ 8 PM EST, တနွံ 7 သီ

Child Health Plus
1-800-493-4647  TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ 8 AM တုၤ 6 PM, EST

North Carolina

ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
1-800-349-1855   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ 8 AM တုၤ 5 PM ET တပၣ်ဃုာ်ဒီးကီၢ်စဲၣ်နံၤသဘျ့တဖၣ်

Ohio

ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
1-800-895-2017   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ - 7 AM တုၤ 7 PM

Connected® for MyCare Ohio
1-877-542-9236   TTY 711
မုၢ်ဆၣ်, မုၢ်ယူာ်, မုၢ်လ့ၢ်ဧိၤ, မုၢ်ဖီဖး- 7:30 AM တုၤ 5:30 PM
မုၢ်ပျဲၤ- 7:30 AM တုၤ 8 PM
တလါဘၣ်စုာ်စုာ်အခီၣ်ထံးမုၢ်ဘူၣ်နံၤ 8 AM တုၤ 5 PM
တလါဘၣ်စုာ်စုာ်အခီၣ်ထံးမုၢ်ဒဲးနံၤ 8 AM တုၤ 5 PM

Pennsylvania

ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ်
1-800-414-9025   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ 8 AM တုၤ 5 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်အဂီၢ်
1-800-414-9025   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ 8 AM တုၤ 5 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Rhode Island

Rhody ဆူၣ်ချ့ပှၤဘၣ်ထွဲမၤသကိးတၢ်ဖိတဖၣ်
1-800-587-5187   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ - 8 AM တုၤ 6 PM

Rhody ဆူၣ်ချ့ပှၤဘၣ်ထွဲမၤသကိးတၢ်ဖိတဖၣ် ACA တၢ်မၤဒိၣ်ထီၣ်လဲၢ်ထီၣ်ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ
1-800-587-5187   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ - 8 AM တုၤ 6 PM

RIte တၢ်ကွၢ်ထွဲ
1-800-587-5187   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ - 8 AM တုၤ 6 PM

ဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့လီၤဆီအတၢ်လိၣ်တဖၣ်
1-800-587-5187   TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ - 8 AM တုၤ 6 PM

Tennessee

ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ
1-800-690-1606  TTY 711
24 တနံၤတနၣ်ရံၣ်. 7 တနွံတသီ.

CoverKids
1-800-690-1606  TTY 711
24 တနံၤတနၣ်ရံၣ်. 7 တနွံတသီ.

Texas

STAR
1-888-887-9003  TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ 8 AM တုၤ 8 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

STAR+PLUS
1-888-887-9003  TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ 8 AM တုၤ 8 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

STAR Kids
1-877-597-7799  TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ 8 AM တုၤ 5 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Children’s Health Insurance Program (CHIP) (တၢ်အုၣ်ကီၤဖိသၣ်အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ)
1-888-887-9003  TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ 8 AM တုၤ 8 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Connected® (Medicare-Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤ)
1-800-256-6533  TTY 711
မုၢ်တနံၤ - မုၢ်ယဲၢ်နံၤ 8 AM တုၤ 8 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Virginia

Commonwealth Coordinated Care Plus (CCC Plus) (တၢ်မၤသကိးတၢ်ကွၢ်ထွဲထံဖိကီၢ်ဖိအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့)
1-866-622-7982  TTY 711
တနွံ 7 သီ စးထီၣ်လၢ 8 AM တုၤ 8 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Community Plan of Virginia (Virginia ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ) - Medicaid (တၢ်မၤဒိၣ်ထီၣ်လဲၢ်ထီၣ် TANF/Medicaid)
1-844-752-9434  TTY 711
တနွံ 7 သီ စးထီၣ်လၢ 8 AM တုၤ 8 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Community Plan of Virginia (Virginia ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ) FAMIS
1-844-752-9434  TTY 711
တနွံ 7 သီ စးထီၣ်လၢ 8 AM တုၤ 8 PM လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်

Washington

Washington Apple Health (Medicaid)
1-877-542-8997  TTY 711
မုၢ်တနံၤတုၤလီၤလၢမုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM တုၤ 5 PM PT

Washington Apple Health (Medicaid) Behavioral Health Services Only (BHSO) (ထဲဒၣ်တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးဆူၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ဧိၤ)
1-877-542-8997  TTY 711
မုၢ်တနံၤတုၤလီၤလၢမုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 8 AM တုၤ 5 PM PT

Washington Healthplanfinder 
1-855-923-4633
TTY/TTD 1-855-627-9604

Wisconsin

BadgerCare Plus
1-800-504-9660  TTY 711
မုၢ်တနံၤတုၤလီၤလၢမုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 7 AM တုၤ 7 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်

Medicaid SSI
1-800-504-9660  TTY 711
မုၢ်တနံၤတုၤလီၤလၢမုၢ်ယဲၢ်နံၤ, 7 AM တုၤ 7 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink