လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

D-SNP / Medicare ဆဲးကျိးပှၤ

Medicare တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်

လိၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးပတၢ်လိၣ်လီၤဆီတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလၢပှၤလၢအအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare အဂ့ၢ်ဧါ. ဆဲးကျိး UnitedHealthcare ခီဖျိလီတဲစိ, အ့ထၢၣ်နဲး, မ့တမ့ၢ် ဆှၢတၢ်ပရၢတက့ၢ်.

လီတဲစိ

1-844-812-5967 TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

ကဲထီၣ်ကရူၢ်ဖိတဂၤလံဧါႉ ကိးဘၣ်လီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်လၢအအိၣ်ဖဲနကရူၢ်ဖိ UCard® ခးက့အချၢတပၤတက့ၢ်.

Online live chat (တကီၢ်ခါတၢ်တဲသကိးလၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်)

စံၢ်လီၤဖဲန browser window အ tab ဖဲအထွဲတပၤအလိၤလၢတၢ်တဲသကိးဒီး licensed agent (ခၢၣ်စးလၢအိၣ်ဒီးလံာ်အုၣ်သး) ဖဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဆၢကတီၢ်ဒ်ညီနုၢ်အသိးတက့ၢ်. Medicare/D-SNP အတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဧိၤန့ၣ်လီၤ. 

ထံၣ်လိာ်သးဒီးခၢၣ်စး

ထၢနုာ်မၤပှဲၤ လံာ်တကွီၣ်ဒိလၢလာ်အံၤ ဒီး UnitedHealthcare ပှၤဆါတၢ်ဖိအခၢၣ်စးကဆဲးကျိးနၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပရၢ

UnitedHealthcare တၢ်မၤစၢၤပှၤပှ့ၤစူးကါတၢ်ဖိဝဲၤကျိၤ
PO Box 30769
Salt Lake City, UT 84130-0769

ဃုကွၢ်ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤလၢအဘၣ်ဝဲလၢနၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤအဂၤတဂၤဂၤအဂီၢ်

စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်ယိယိဖိစှၤကိာ်ဖျၢၣ်လၢတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်တက့ၢ်.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink