လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicaid

Medicaid ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤ တၢ်အိၣ်ဆူအိၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤ လၢပှၤလၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤတနီၤအဂီၢ်, ဖိဒံဖိသၣ်, ပှၤပိာ်မုၣ်လၢအိၣ်ဒီးဟုးသး, ပှၤသးပှၢ်, ဒီးပှၤလၢအိၣ်ဒီးက့ကွဲၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ် ဃုထၢလၢကမၤလဲၢ်ထီၣ်၀ဲ တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲအတကွီၣ် ဆူပှၤကရူၢ်အဂၤတဖၣ်သ့ ဒ်အမ့ၢ် ပှၤတဖၣ်လၢကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်စှၤ လၢအိၣ်ဒီးအဖိမ့ၢ်ဂ့ၤ တအိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်မၤသီထီၣ် Medicaid အခီပညီမ့ၢ် ပှၤလၢအကကွဲၢ်ဂၤ အတၢ်န့ၢ်ဘျုးကလီၤတူာ်ကွံာ်သ့ၣ်သ့ၣ်သ့

လါအ့ဖြ့ၣ် 1 သီ အလီၢ်ခံန့ၣ် 2023, ပှၤဒိးန့ၢ် Medicaid တဖၣ် ကဘၣ်မၤသီထီၣ်က့ၤ အတၢ်အုၣ်ကီၤ တၢ်ကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်န့ၢ်တၢ်အပှ့ၤ ဒီးပှၤအဂၤလၢအကကွဲၢ်ဂၤ ကထံၣ်ဘၣ်လၢအဝဲသ့ၣ် တမၤန့ၢ်လၢၤအ Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်မၤသီထီၣ် Medicaid

တၢ်မၤဒိၣ်ထီၣ်လဲၢ်ထီၣ် Medicaid မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်မၤလဲၢ်ထီၣ် Medicaid အကျိၤအကျဲလၢအဟ့ၣ်လီၤဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤလၢပှၤလၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မတၤလၢအဒိးန့ၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢတၢ်မၤလဲၢ်ထီၣ် Medicaid အပူၤဒီး Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်လီၤဟိတဖၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်မၤလဲၢ်ထီၣ် Medicaid

မ့ၢ်ယကြၢးဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲလဲၣ်တကလုာ်လဲၣ်.

စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်အချ့စှၤကိာ်ဖျၢၣ်လၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်မနုၤတဖၣ်လၢအကြၢးဒီးဂ့ၤဝဲဘၣ်ဝဲလၢနဂီၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

Medicaid ဒီး Medicare ဒီး တၢ်နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤန့ၣ်နကကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicaid တၢ်မၤစၢၤတဘျီဃီဧါ. ဃုကွၢ်ဘၣ်ဃး Medicaid ဒီး Medicaid အတၢ်လိၣ်လၢပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအဂ့ၢ်

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအဂ့ၢ်

နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ဆူၣ်ချ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ န့ၣ်, န Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်ကလီၤမၢ်ဧါ.

ပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံခါလိာ်, တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ ကပျဲနပာ်ဃာ်ဝဲဒၣ် Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးခဲလၢာ်, လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါမၤန့ၢ်အါထီၣ် Medicare တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီတဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤကတြဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

ဃုကွၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

Medicaid မ့တမ့ၢ် တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink