လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

Medicaid ဒီး Medicare ဒီး တၢ်နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- July 30, 2021

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- December 02, 2022

Medicaid မ့ၢ်မနုၤဒီးမတၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလဲၣ်.

Medicaid မ့ၢ်ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ဒီးကီၢ်စဲၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအဟ့ၣ်လီၤဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicaid ပၣ်ဃုာ်ဒီး-

 • ပိာ်မုၣ်လၢအိၣ်ဒီးဟုးသးဒီးအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤ
 • ဖိသၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်လၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤ
 • ဖိသၣ်ဖဲတၢ်ကွၢ်ထွဲအလီၢ်
 • ပှၤလၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတဖၣ်
 • ပှၤသးပှၢ်လၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤ
 • မိၢ်ပၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိလၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤ

Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်လၢအမ့ၢ်ကီၢ်စဲၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်ဃုထၢဟ့ၣ်လီၤ Medicaid တၢ်မၤစၢၤဆူပှၤအါဂၤအအိၣ်သ့ဝဲ, ဒ်အမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤလၢအကမ့ၢ်ပှၤလၢအိၣ်ဒီးအဖိတအိၣ်ဒီးအဖိသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယဒိးန့ၢ် Medicaid ဒီး Medicare လၢပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအဂီၢ်သ့ဧါႋ

ပှၤလၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကူစါတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးယံာ်ယံာ်ထၢထၢဒီးအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤတဖၣ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicaid န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်စဲၣ်ကိးဘ့ၣ်ဒဲးဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤစ့ၢ်ကီး aged, blind and disabled (ABD) (ပှၤသးပှၢ်, ပှၤမဲာ်ချံတထံၣ်တၢ်ဒီးပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ) Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ABD Medicaid မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ 65 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤဒ်ပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢပာ်ပနီၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်နကဘၣ်တုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်ကြၢးဝဲဒီးကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီတၢ်လိၣ်တဖၣ်ဖဲနကီၢ်စဲၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်ကြၢးဝဲဒီး Medicaid မ့တမ့ၢ် Medicare ဒၣ်လဲာ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်အကလုာ်လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

 • နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအ Supplemental Security Income (SSI) (တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်တၢ်ဟဲနုာ်အတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ)-
  နကကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲကီၢ်စဲၣ်အါဘ့ၣ်အပူၤ, နကဒိးန့ၢ်ဝဲဒၣ် Medicaid ဒၣ်တၢ်တဘျီဃီန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲကီၢ်စဲၣ်အဂၤတဖၣ်အပူၤ, နကဘၣ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ Medicaid အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
 • နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဝဲဒၣ် Social Security Disability Income (SSDI) (ပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတၢ်ဟဲနုာ်)-
  နကကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicare န့ၣ်လီၤ.
ပှၤအါန့ၢ်ဒံးအဂၤလၢ 10 အကကွဲၢ်ကြၢးဝဲဒီး Medicaid ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢအအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအဖီခိၣ်
MACPAC (Medicaid and CHIP Payment and Access Commission) (Medicaid ဒီး CHIP တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲဒီးတၢ်နုာ်လီၤမၤန့ၢ်စ့မိၢ်ပှၢ်)

တၢ်အိၣ်သးမနုၤလၢတၢ်ကြၢးဝဲဒ်ပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတဂၤအသိးမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤနမ့ၢ်အိၣ်ဒီး SSI, SSDI, Medicaid, ABD Medicaid မ့တမ့ၢ် Medicare ဒၣ်လဲာ်, ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါအတၢ်လိၣ်တဖၣ်မ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီန့ၣ်လီၤ. အဆိကတၢၢ်, နကဘၣ်တုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်ပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤလၢတအိၣ်ဒီးကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါန့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤဒိးသန့ၤထီၣ်သးဖဲနတၢ်ဖံးတၢ်မၤအခိၣ်သ့ၣ်အဖီခိၣ်ဒီးပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအခိအသွဲလၢနဟ့ၣ်အလဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ဝံၤ, တၢ်ကဟ့ၣ်ဝဲဒၣ်ပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတလါတဘျီအလဲဖဲလၢတၢ်မ့ၢ်တယာ်ဝဲလၢအကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါအတၢ်အိၣ်သးဖဲအပူၤကွံာ်စှၤန့ၢ်ဒံး 1 နံၣ် မ့တမ့ၢ် ကဲထီၣ်တၢ်သံတၢ်ပှၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ အကလုာ်လီၤဆီလိာ်သးတဖၣ် လၢအကြၢးဝဲဒ်ပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂၤတလၢပှဲၤလၢပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ 18 ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါဝဲဖဲလံာ်တိၤဖျါလၢလာ်အံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. မၤနီၣ်ဃာ်လၢလံာ်တိၤဖျါပာ်ဖျါဝဲဒၣ်တၢ်အမံၤစရီထီရီၤန့ၣ်လီၤ. အတပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်အိၣ်သးခဲလၢာ်လၢပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲအတၢ်အိၣ်သးလၢပှဲၤပှဲၤအမံၤစရီအဂီၢ်နုာ်လီၤကွၢ်ဖဲ Social Security Administration (SSA) (တၢ်သုးကျဲၤပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ) အပှာ်ယဲၤသန့ အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်မၤလီၤဆီ ဖိသၣ်ကတီၢ်အစရီ လၢအပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်လီၤတူာ်လီၤကၤလၢဖိသၣ်အိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢဆူၣ်ချ့တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စး

တၢ်ကွဲးဖျါ

ထူၣ်ပျၢ်ဃံကွဲအတၢ်မၤကျိၤကျဲ (ယုၢ်ညၣ်, ဃံဒီးဃံအဆၢတဖၣ်)

တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်ယုၢ်ညၣ်အဂံၢ်စၢ်, တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအပတီၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်အဆၢဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢအကဲထီၣ်ဒၣ်တၢ်တမၤတၢ် မ့တမ့ၢ် ဃၢထီၣ်

စ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါလီၤဆီဒီးတၢ်ကတိၤ

မဲာ်ချံတထံၣ်တၢ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ထံၣ်တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး, တၢ်ဖးလံာ်ဖးလဲၢ် မ့တမ့ၢ် မဲာ်ချံသနၢၣ်ထံးတအိၣ်

တၢ်သါထီၣ်သါလီၤ (တၢ်ကသါ)

အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢတၢ်ကသါ, ဒ်အမ့ၢ်အအိၣ်ဒီး COPD, ကလံၤကျိၤညိးယံာ်ယံာ်ထၢထၢဒီးကသါစံာ်တၢ်ဆါ, တၢ်သးဘံးဒီးပသိၣ်တၢ်ဆါယံာ်ယံာ်ထၢထၢ

သးဖျၢၣ်သွံၣ်ကျိၤမၤတၢ်အကျိၤအကျဲ (သးဒီးသွံၣ်လဲၤကျိၤတဖၣ်)

တၢ်တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးလၢအတြီဃာ်ဝဲဒၣ်သး မ့တမ့ၢ် သးဖျၢၣ်သွံၣ်ကျိၤမၤတၢ်အကျိၤအကျဲ (သးသွံၣ်ကျိၤတဖၣ်, သွံၣ်က့ၤကျိၤဒီးသွံၣ်လဲၤကျိၤတဖၣ်) လၢအမၤတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ

တၢ်ဂံာ်ဘျဲးတၢ်အီၣ်အကျိၤအကျဲ

တၢ်ဂံာ်ဘျဲးတၢ်အီၣ်အတၢ်ကီတၢ်ခဲ, ပၣ်ဃုာ်ဒီး သူၣ် (liver) တမၤတၢ်မၤ, ပှံာ်ညိးတၢ်ဆါ, ပှံာ်ဖုၣ်တၢ်ဆါ, ဒီးတၢ်အီၣ်လီၤထြုးတၢ်ဆါ

ဘၣ်ဃးဆံၣ်ကျိၤအတၢ်မၤကျိၤကျဲ (Genitourinary) (ကလ့ၢ်)

တၢ်တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးတဖၣ်လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် chronic kidney disease (CKD) (ကလ့ၢ်တၢ်ဆါယံာ်ယံာ်ထၢထၢ)

တၢ်မၤကွၢ်သွံၣ်ဂ့ၢ်ဝီ (Hematological) (သွံၣ်)

တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်လၢအတမ့ၢ်တၢ်မၤအါထီၣ်ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါလၢအအိၣ်ဒီးသွံၣ်ဝါဒီးသွံၣ်ဂီၤဖျၢၣ်အစဲ(လ)ဒီးသွံၣ်ကိၣ်လိၣ်တဖၣ်

ဖံးဘ့ၣ်

ဖံးဘ့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်, ပၣ်ဃုာ်ဒီးဖံးဘ့ၣ်တၢ်ဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါဃၢ်ယံာ်ယံာ်ထၢထၢ မ့တမ့ၢ် ဖံးဘ့ၣ်အသလီဘျိၣ်ဘျ့, ဖံးဘ့ၣ်တၢ်ဆါဒီးဖံးဘ့ၣ်ကိၢ်အူ

ဘၣ်ဃးတၢ်အချံဖဲမိၢ်ပှၢ်ပူၤ (Endocrine) (ဟီၣ်မိ) မၤတၢ်တဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့

ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါအတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ်နီၢ်ခိမိၢ်ပှၢ်အချံတဖၣ်လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်ဟီၣ်မိလီၤဆီတဖၣ်အါတလၢကဲၣ်ဆိး (hyperfunction) မ့တမ့ၢ် ဆံးတလၢကဲၣ်ဆိး (hypofunction)

တၢ်တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးလၢအဟဲပၣ်ဃုာ်ဖဲမိၢ်ဒၢလီၢ်ပူၤ (တလၢတပှဲၤစးထီၣ်လၢအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်) လၢအမၤဘၣ်ဒိဝဲဒၣ်နီၢ်ခိမိၢ်ပှၢ်အတၢ်မၤကျိၤကျဲတဘျုးကလုာ်

တၢ်တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးအတၢ်ဆါပနီၣ်ဖှိၣ် (Down syndrome) ဒီးတၢ်တလၢတပှဲၤစးထီၣ်လၢအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်, ပၣ်ဃုာ်ဒီး Tay-Sachs (တၢ်လီၤစၢၤတၢ်ဆါ), phenylketonuria (PKU) (ဘၣ်ဃးတၢ်န့ၢ်သါတၢ်ဆါလီၤစၢၤ) ဒီး fetal alcohol syndrome (သံးစီအပနီၣ်ဖှိၣ်လၢအပၣ်ဃုာ်ဖဲဖိသၣ်အိၣ်ဒၢလီၢ်ပူၤအခါ)

နၢာ်အတၢ်ဆီလီၤသးအကျိၤအကျဲ (ခိၣ်နူာ်ဒီးနၢာ်ဘိတဖၣ်အတၢ်ကျဲၤလီၤသးကျိၤကျဲ)

တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်လၢအပာ်ပနီၣ်ဝဲဒၣ်နီၢ်ခိဒီးနီၢ်သးအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဆါပျုၢ်ထိး, ALS, တၢ်သးသပ့ၤတၢ်ဆါဒီးပှၤသးပှၢ်အနီၣ်တၢ်တထံတၢ်ဆါ

သးတဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးတၢ်ဆါ

တၢ်ကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်သးတဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးတၢ်ဆါလဲၢ်လဲၢ်ဃဲာ်ဃဲာ်, ပၣ်ဃုာ်ဒီးသွံၣ်ပျုၢ်တၢ်ဆါ, သးတၢ်ဆီၣ်သနံးတၢ်ဆါ, bipolar (သးတၢ်ဆါတကလုာ်) ဒီးတၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးတဖၣ်, OCD, autism (အီးထံစၢၣ်(မ)), တၢ်အီၣ်အီတၢ်တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးဒီးတၢ်ပျံၤတီၢ်တၢ်တၢ်ဆါ- ဒီးတၢ်တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးလၢအဘၣ်ထွဲဒီးသးတၢ်ဆီၣ်သနံးတဖၣ်

ခဲစၢၣ်

ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါအကလုာ်တဖၣ်ခဲလၢာ်မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢခဲစၢၣ်တၢ်ဆါတနီၤနီၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီး human immunodeficiency virus (HIV) (ပှၤကူပှၤကညီအတၢ်ဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါဃူးဃၢ်)

နီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်မၤအကျိၤအကျဲ

တၢ်တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးတဖၣ်လၢအမၤဘၣ်ဒိနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်မၤအကျိၤအကျဲ, ပၣ်ဃုာ်ဃံအဆၢညိးတၢ်ဆါတဖၣ်, connective tissue disorders (တၢ်အယဲၤတဖၣ်စဲဘူးလိာ်သး) ဒီး human immunodeficiency virus (HIV) တၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါဃၢ်

နသးနံၣ်မ့ၢ်အိၣ် 65 နံၣ်ဆူအဖီလာ်ဒီးအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတၢ်ကမၤသးဒ်လဲၣ်.

ပှၤသးနံၣ်မ့ၢ်အိၣ် 65 နံၣ်ဆူအဖီလာ်ဒီးအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတဖၣ်န့ၣ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲတဘျီဃီလၢတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် Original Medicare (အကူာ် A ဒီး B) ဖဲအဝဲသ့ၣ်ဒိးန့ၢ်တ့ၢ်လံနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်လၢပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအအိၣ် 24 လါဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်ကြၢးစ့ၢ်ကီးဒီး Medicaid မ့တမ့ၢ် Medicaid ပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတၢ်မၤစၢၤန့ၣ်, နကီၢ်စဲၣ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤကဟ့ၣ်န့ၢ်နၤတၢ်အပှ့ၤကလံၤဝဲန့ၣ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤလၢ Medicare တကျၢၢ်ဘၢဝဲအလဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤစၢၤတမံၤလၢ်လၢ်လၢအဘၣ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢအီၤခီဖျိ Medicare ဒီး Medicaid ခံမံၤလိာ် (ဒ်အမ့ၢ်တၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်ကသံၣ်သရၣ်, တၢ်ကူစါဖဲတၢ်ဆါဟံၣ်, တၢ်ကွၢ်ထွဲဖဲဟံၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲလၢပှဲၤဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အလီၢ်), Medicare ကဟ့ၣ်ဆိအလဲလၢညါကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. Medicaid ကဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်အလဲလၢတၢ်မၤအါထီၣ်တၢ်အပှ့ၤကလံၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်, ဘၣ်ဆၣ်ဖဲတၢ်စူးကါတၢ်နီၤလီၤသကိး Medicare တၢ်မၤစၢၤဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

ခွဲးယာ်ကတြဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီကတြဲၤအတၢ်အုၣ်ကီၤ မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

ပှၤအါန့ၢ်ဒံးအကကွဲၢ်လၢအ 10 ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicaid ဒိးသန့ၤထီၣ်ထီၣ်သးလၢအအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.1 အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးပှၤအါန့ၢ်ဒံး 12 ကကွဲၢ်ဆူဖီခိၣ်လၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicare ဒီး Medicaid ခံမံၤလိာ်န့ၣ်လီၤ.2 ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်သ့ၣ်ညါအီၤ ဒ်အမ့ၢ်ပှၤ “ခွဲးယာ်ကတြဲၤ” မ့ၢ်လၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်ခံမံၤလၢ Medicare ဒီး Medicaid အဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခွဲးယာ်ကတြဲၤ ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤအါထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်အါန့ၢ်ဒံး ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဂ့ၢ်နီၢ်နီၢ်တခီမ့ၢ်ဝဲ, ပှၤအါဂၤလၢအကြၢးဝဲဒီး တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ တ သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်တအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

Dual Special Needs Plans မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤလၢအစူးကါ အါထီၣ် တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီတနီၤနီၤသ့ဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဝဲန့ၣ်ကမ့ၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ဟဲနုာ်, နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ, သးနံၣ်ဒီး/မ့တမ့ၢ် ဆူၣ်ချ့တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ မ့ၢ်ဝဲဒၣ် Medicare Advantage (Medicare တၢ်ကဲဘျုး) တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်လီၤဆီန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ကိးမံၤဒဲးလၢနဒိးန့ၢ်ဝဲဒီး Original Medicare, လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤတၢ်အုၣ်ကီၤဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီအဂၤတဖၣ်အါမးဖဲထးအသိးန့ၣ်လီၤ. ဒီးနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤခဲလၢာ်သ့ဝဲလၢအကစှၤဝဲဒ် $0 တၢ်အုၣ်ကီၤလီၤဆီတၢ်တိာ်ကျဲၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အပူၤသ့ဒ်လဲၣ်.

လၢတၢ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်မ့ၢ်နကြၢးတကြၢးဒီး တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အဂ့ၢ်, ဖးဘၣ်လံာ်တၢ်ကွဲးအံၤတက့ၢ်. မ့တမ့ၢ် စူးကါတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါအတလါဒၢဖိဖဲလာ်အံၤလၢနကဃုထံၣ်န့ၢ် ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤအိၣ်တအိၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

1 MACPAC (Medicaid and CHIP Payment and Access Commission) (Medicaid ဒီး CHIP တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲဒီးတၢ်နုာ်လီၤမၤန့ၢ်စ့မိၢ်ပှၢ်) 
2 တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖး CMS Medicare-Medicaid တၢ်မၤသကိးအဝဲၤဒၢး ပှာ်ယဲၤသန့

တၢ်န့ၢ်ဘျုး, တၢ်အက့ၢ်ဂီၤလီၤဆီဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်ခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်. 

မ့ၢ်ယကြၢးဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲလဲၣ်တကလုာ်လဲၣ်.

စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်အချ့စှၤကိာ်ဖျၢၣ်လၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်မနုၤတဖၣ်လၢအကြၢးဒီးဂ့ၤဝဲဘၣ်ဝဲလၢနဂီၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

ဃုကွၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

Medicaid မ့တမ့ၢ် တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink