လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ Medicaid

ဖဲတၢ်ဆၢတဲာ်နၤလၢနကြၢးဒီး Medicaid ဒီး နထံၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတခါလၢ ကြၢးဒီးနဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ ဒီး စ့မိၢ်ပှၢ်အဂီၢ်န့ၣ် နဆဲးလီၤမံၤသ့န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤန့ၣ်နကကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢ Medicaid တၢ်မၤစၢၤတဘျီဃီန့ၣ်လီၤႋ ဒီး နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသး နကြၢးပတံထီၣ်ဘၣလၢအဆိအချ့ဖဲနထံၣ်န့ၢ်အီၤ န့ၣ်လီၤႋ နဆဲးလီၤမံၤလၢ Medicaid သ့ထီရီၤတဘျီလၢတနံၣ်တီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ

ကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤ Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဒ်လဲၣ်

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး ကဆဲးလီၤမံၤလၢ Medicaid ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ တခါဒ်လဲၣ် အခါဖဲလဲၣ် ဒီး နဘၣ်မၤဒ်လဲၣ် ဖဲနမ့ၢ်ကြၢး၀ဲလၢ Medicaid လၢနကီၢ်စဲၣ်ပူၤအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤ Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဒ်လဲၣ်

ဃုကွၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

Medicaid မ့တမ့ၢ် တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink