လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

Medicaid တၢ်လၢပှၤသံကွၢ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤတဖၣ် (FAQs)

ဃုကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီး Medicaid ဧါႋ ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်လီၤ. ထံၣ်ဘၣ်တၢ်စံးဆၢတဖၣ်လၢတၢ်သံကွၢ်အညီနုၢ်တဖၣ် ဘၣ်ဃးဒီး Medicaid - ဟဲခီဖျိပှၤအခွဲးအိၣ်လၢကပတံထီၣ်ဘၣ်ဒ်လဲၣ်ဒီးအဂုၤဂၤႋ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicaid

Medicaid မ့ၢ်ဝဲဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ဒီးကီၢ်စဲၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအဟ့ၣ်လီၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤဆူပှၤလၢအကြၢးဝဲဒီးခွဲးယာ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲဒၣ်အနီၢ်ကစၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤ, ဘၣ်ဆၣ်ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်အိၣ်ဒီးအတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢတဖၣ်လၢကီၢ်စဲၣ်ကိးဘ့ၣ်ဒဲးဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤစ့ၢ်ကီးစ့ဆီၣ်ထွဲအစှၤကတၢၢ်တဝာ်ဃၣ်ဃၣ်လၢအဝဲသ့ၣ် Medicaid တၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး Medicaid မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ဒီးတၢ်မနုၤလၢ အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဝဲအဂ့ၢ်တက့ၢ်.

ဖဲကီၢ်စဲၣ်ခဲလၢာ်အပူၤ, Medicaid ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤလၢပှၤလၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤတဖၣ်အဂီၢ်, ဟံၣ်ဖိိဃီဖိဒီးဖိဒံဖိသၣ်, ပှၤပိာ်မုၣ်လၢအိၣ်ဒီးဟုးသး, ပှၤသးပှၢ်, ဒီးပှၤလၢအနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲကီၢ်စဲၣ်တနီၤနီၤအပူၤ, Medicaid ကျၢၢ်ဘၢန့ၢ်ဝဲဒၣ်ပှၤသးပှၢ်လၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤလၢအစှၤန့ၢ်ဒံးတၢ်ဟဲနုာ်ပတီၢ်တနီၤနီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်လိၣ်ဘၣ်နီၢ်နီၢ်လၢတၢ်ကြၢးဝဲဒီး Medicaid အဂီၢ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢတၢ်လီၢ်ဖဲနအိၣ်ဆိးအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်မ့ၢ်နကြၢးဝဲဒီး Medicaid ဖဲနကီၢ်စဲၣ်ပူၤဧါဂ့ၢ်, နုာ်လီၤကွၢ်ပှာ်ယဲၤသန့လၢတၢ်ကွၢ်ဝဲဒၣ် Medicaid ဖဲနကီၢ်စဲၣ်ပူၤတက့ၢ်. ဖဲန့ၣ်ဝံၤသမံသမိးကွၢ်တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲအတၢ်လိၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

နကထံၣ်န့ၢ် link ဖဲပှာ်ယဲၤသန့အပူၤလၢတၢ်ဃုကွၢ်နကီၢ်စဲၣ် Medicaid အခၢၣ်စးကရၢဖဲ "Plan Details" ကဘျံးပၤအပူၤလၢဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတခါစုာ်စုာ်လၢ UnitedHealthcare Community Plan ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲန့ၣ်လီၤ. လၢကထံၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အိၣ်လၢနဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂီၢ် ၀ံသးစူၤ စူးကါ တၢ်ဃုကွၢ်အလီၢ်ပနီၣ်ဖဲကဘျံးပၤအံၤဖီလာ်တက့ၢ်ႋ

သ့ လၢတမ့ၢ်တုၤထီၣ်ဘး တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲအပတီၢ်လၢ Medicaid ဂီၢ်လၢနကီၢ်စဲၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်နမၤန့ၢ်ဘၣ် Social Security Disability Insurance (SSDI)(ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤ) မ့ၢ်ဂ့ၤ တဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် တဆီတလဲန Medicaid ခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် SSDI န့ၣ် နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်စိၢ်လိၤ Medicare ဘၣ်ဆၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ခိးတၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဖျါလၢနဘၣ်အိၣ်ခိးတၢ်ဘူးလၢ 2 နံၣ် ဖဲနကြၢးတုၤထီၣ်ဘးလၢ ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတၢ်န့ၢ်ဘျုး အဂီၢ် တချုးလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ် Medicare သ့န့ၣ်လီၤႋ

မၤနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်သးဘၣ်ဃးဒီး ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ ဒီး Medicaid ဒီး Medicare အဂ့ၢ်တက့ၢ်ႋ

တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ Medicaid

ဖဲနပတံထီၣ်တၢ်လၢ Medicaid အဂီၢ်အခါ, နကဘၣ်ထၢနုာ်မၤပှဲၤလံာ်ပတံထီၣ်အတကွီၣ်ဒိန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်စဲၣ်လီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်အိၣ်ဒီးအတၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီဝဲလၢ Medicaid အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖျါလီၤဂာ်လၢနကဘၣ်အိၣ်ဒီးလံာ်တီလံာ်မီအကလုာ်ကလုာ်, ဒ်အမ့ၢ်-

နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ

 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိ (အမံၤ, အိၣ်ဖျဲၣ်နံၤသီဒီးပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအနီၣ်ဂံၢ်)
 • တၢ်ကဲထံဖိကီၢ်ဖိတၢ်အုၣ်သး

ကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီအဂ့ၢ်အကျိၤ

 • တၢ်ဒိးငါ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပီၣ်လီၤတၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤ
 • တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤတဖၣ် (မ့ၣ်အူပှ့ၤထံပှ့ၤ, တၢ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ်ဖဲနံၤအကတီၢ်, ဒီးအဂၤတဖၣ်)
 • သိလ့ၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤ
 • စ့တၢးအလံာ်ပာ်ဖျါတဖၣ်
 • တၢ်ဟဲနုာ် (တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲအလံာ်ဖှီတဲာ်တဖၣ်)

တၢ်ကူစါယါဘျါအဂ့ၢ်အကျိၤ

 • နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအတၢ်အုၣ်သး မ့တမ့ၢ် တၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတဖၣ်လၢအပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ကူစါတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးလၢခံကတၢၢ်အဂ့ၢ်
 • တၢ်ကူစါယါဘျါဖဲတယံာ်တမီၢ်အစရီတဖၣ်

နကဘၣ်ပတံထီၣ်ခီဖျိကီၢ်စဲၣ်အခၢၣ်စးကရၢလၢအသုးကျဲၤဝဲဒၣ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤဖဲနကီၢ်စဲၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢကထံၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အိၣ်လၢနဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂီၢ် ၀ံသးစူၤ စူးကါ တၢ်ဃုကွၢ်အလီၢ်ပနီၣ်ဖဲကဘျံးပၤအံၤဖီလာ်တက့ၢ်ႋ

နပတံထီၣ် Medicaid မ့တမ့ၢ် CHIP (ဖိသၣ်အဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ) သ့ထီရီၤတဘျီလၢဒီတနံၣ်တီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ

Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤဖဲကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်အပူၤဘၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤအီၤခီဖျိကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်လၢကီၢ်စဲၣ်ဝဲန့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဖဲလၢကီၢ်စဲၣ်တနီၤနီၤဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲဒၣ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်လီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်, တၢ်တိာ်ကျဲၤတခါစုာ်စုာ်အါတက့ၢ်မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤအကလုာ်တနီၤနီၤအဂီၢ် (ဒ်အမ့ၢ်ဖိဒံဖိသၣ်, ဟံၣ်ဖိဃီဖိ မ့တမ့ၢ် ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤလၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤ)န့ၣ်လီၤႋ တမ့ၢ်အဖျါလီၤဂာ်ဝဲလၢနဆီတလဲန Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤသ့ မ့တမ့ၢ် ဆီတလဲဆူ Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢနသးသမူတၢ်အိၣ်သးဆီတလဲသးဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ (နမ့ၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ မ့တမ့ၢ် အိၣ်ထီၣ်ဒီးဟုးသး, လၢတၢ်အဒိအတဲာ်အဂီၢ်)ႋ နပတံထီၣ် Medicaid သ့ထီရီၤတဘျီလၢဆၢကတီၢ်ဒီတနံၣ်ညါကတီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

နကထံၣ်န့ၢ် link ဖဲပှာ်ယဲၤသန့အပူၤလၢတၢ်ဃုကွၢ်နကီၢ်စဲၣ် Medicaid အခၢၣ်စးကရၢဖဲ "Plan Details" ကဘျံးပၤအပူၤလၢဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတခါစုာ်စုာ်လၢ UnitedHealthcare Community Plan ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲန့ၣ်လီၤ. လၢကထံၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အိၣ်လၢနဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂီၢ် ၀ံသးစူၤ စူးကါ တၢ်ဃုကွၢ်အလီၢ်ပနီၣ်ဖဲကဘျံးပၤအံၤဖီလာ်တက့ၢ်ႋ

UnitedHealthcare Community Plan serves members who qualify for Medicaid or for both Medicaid and Medicare in 42 states and the District လၢ Columbia.*

UnitedHealthcare ဟ့ၣ်ထီၣ် Medicaid တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်လၢ ကီၢ်စဲၣ်ဖၣ်အံၤ-
Arizona, Colorado, Florida, Hawaii, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, North Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin

*ဖဲလၢ လါစဲးပတ့ဘၢၣ် 2023

Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီး တၢ်န့ၢ်ဘျုး

ကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်သုးကျဲၤဝဲဒၣ်အနီၢ်ကစၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအဃိတၢ်လၢအဘၣ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢအီၤခီဖျိ Medicaid တၢ်ဆီတလဲအီၤဆူကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်ဘၣ်တဘ့ၣ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤတနီၤနီၤလၢကီၢ်စဲၣ်ကိးဘ့ၣ်ဒဲးကဘၣ်ကျၢၢ်ဘၢဝဲဖဲအဝဲသ့ၣ်အ Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအပူၤခီဖျိဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အသဲစးတၢ်ဘျၢန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကိးဝဲဒၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤလၢတၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢတၢ်ဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲအီၤန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်ဃုထၢဝဲလၢအကဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤတၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂၤတဖၣ်ဖဲ Medicaid အဖီလာ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကိးဝဲဒၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤလၢတၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢတၢ်ဃုထၢမၤအီၤသ့န့ၣ်လီၤ.

Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢတၢ်ဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲအီၤပၣ်ဃုာ်ဒီး-

 • ပှၤဆါထီၣ်အိၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အတၢ်အိၣ်လၢတၢ်ဆါဟံၣ်
 • တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲအတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢတၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါလၢထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဖဲကတီၢ်ဖုၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကူစါမၤကိညၢ်ထီၣ်က့ၤတၢ်အလီၢ်
 • ကသံၣ်သရၣ်အတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်
 • တၢ်ဆါဟံၣ်လၢပှၤဆါလၢတထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးအတၢ်ကူစါ
 • တၢ်မၤကွၢ်ဒၢးဒီးတၢ်ဒိကွၢ်အဲးစရ့အတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်
 • တၢ်ကွၢ်ထွဲကူစါလၢဟံၣ်ဖဲကတီၢ်ဖုၣ် (တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤခီဖျိတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့ဖဲဟံၣ်အခၢၣ်စးကရၢ)
 • သိလ့ၣ်တီၣ်ဆှၢပှၤဆါအတၢ်မၤစၢၤ
 • ကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်ကွဲးနဲၣ်လီၤလၢပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢအီၤခီဖျိ Medicare

တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤတၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢတၢ်ဃုထၢမၤအီၤသ့ခီဖျိကီၢ်စဲၣ်တနီၤနီၤဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီး-

 • တၢ်မၤကွၢ်မဲာ်ချံဒီးမဲာ်ထံကလၤ
 • တၢ်မၤကွၢ်တၢ်နၢ်ဟူဒီးတၢ်မၤစၢၤတၢ်နၢ်ဟူအပိးလီတဖၣ်
 • မဲတၢ်ကွၢ်ထွဲ
 • တၢ်သမံထံတၢ်ဒီသဒၢ
 • တၢ်ကူစါယါဘျါနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ (ပူၤထီၣ် Medicare အတၢ်မၤစၢၤဖီလာ်)
 • တအိၣ်ဒီးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဝံစိာ်တီဆှၢတၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်လဲၤဒီးတၢ်ဟဲက့ၤဖဲတၢ်ကူစါအလီၢ်
 • ကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်ကွဲးနဲၣ်လီၤတနီၤနီၤတၢ်တကျၢၢ်ဘၢအီၤခီဖျိ Medicare
 • တအိၣ်ဒီးကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်ကွဲးနဲၣ်လီၤတနီၤနီၤ, ပၣ်ဃုာ်ဒီးဘံၣ်တၣ်မ့ၣ်တနီၤနီၤ
 • Chiropractic care (တၢ်ကူစါယါဘျါလၢတၢ်စံၢ်ဘၣ်တၢ်အကျိၤအကျဲ)

Medicaid မ့ၢ်ဝဲတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢတၢ်သုးကျဲၤဝဲဖဲကီၢ်စဲၣ်အပတီၢ်ခီဖျိကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်တဖၣ်တဟ့ၣ်လီၤဝဲဒၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၢ်နီၢ်နီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်တဖၣ်မၤတၢ်အၢၣ်လီၤနီၢ်ကစၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤခီပနံာ်တဖၣ်ဒ်အမ့ၢ် UnitedHealthcare လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤလၢပှၤန့ၢ်သါ Medicaid အဂီၢ်ဒီးပဒိၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပပဒိၣ်-တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖံးမၤတၢ်ဖဲ UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤအမံၤဖီလာ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီအါမးအပူၤ, Medicaid မ့ၢ်ပှၤဟ့ၣ်တၢ်အလဲလၢခံကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၣ်အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ Medicaid ကဟ့ၣ်တၢ်အလဲဖဲပှၤဟ့ၣ်တၢ်အလဲအဂၤတဖၣ်ဟ့ၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်နီၤလီၤတၢ်မၤစၢၤအဂၤတဖၣ်အလဲဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. အဒိ, နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး Medicare မ့တမ့ၢ် နီၢ်ကစၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤအကလုာ်တမံၤမံၤ, Medicaid ကမ့ၢ်ပှၤဟ့ၣ်တၢ်အလဲခံဂၤတဂၤထီဘိန့ၣ်လီၤ. ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့ကဆှၢဟ့ၣ်ကဒွဲစ့စရီလၢပှၤဟ့ၣ်တၢ်အလဲအဆိကတၢၢ်တဂၤ, ဒီး Medicaid ကဟ့ၣ်က့ၤဝဲတၢ်လၢအိၣ်တ့ၢ်ဒံးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ Medicaid ပှၤနုာ်ဆဲးလီၤမံၤတဖၣ်ကဘၣ်စံးဝဲလၢဖဲအဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤအဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

အါတက့ၢ်ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်အပူၤ, Medicaid ဟ့ၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်အပှ့ၤကလံၤအလဲပှဲၤပှဲၤလၢတၢ်ကျၢၢ်ဘၢတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အဂီၢ်, ဒ်သိးပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid တလိၣ်ဟ့ၣ်ဝဲဒၣ်တလါတဘျီအတၢ်အုၣ်ကီၤလီၤဆီအလဲ မ့တမ့ၢ် စ့လၢတၢ်ထုးစှၤလီၤသ့တမံၤမံၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်ဒီးတၢ်ဘျၢလီၤဆီခီဖျိကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီတနီၤနီၤအပူၤ, ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်အိၣ်ဒီးပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကထုးထီၣ်ဟံးန့ၢ်စ့တဆံးတက့ၢ်ဖဲတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်န့ၣ်အပူၤလၢကကျၢၢ်ဘၢစၢၤဝဲဒၣ် Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤအပှ့ၤကလံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်အဂုၤဂၤဘၣ်ဃးဒီး ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤ ဒီး တၢ်သိၣ်တၢ်သီအညီနုၢ်တဖၣ်

Medicare မ့ၢ်ဝဲထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢတၢ်သုးကျဲၤအီၤခီဖျိကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤသးနံၣ် 65 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်အဂီၢ်, ဒ်န့ၣ်သိးပှၤတနီၤနီၤလၢအသးနံၣ် 65 နံၣ်ဆူဖီလာ်လၢအအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတနီၤနီၤန့ၣ်လီၤ. ကွၢ်အါထီၣ် Medicare အဂ့ၢ်တက့ၢ်ႋ

Affordable Care Act (တၢ်ကွၢ်ထွဲအပှ့ၤဆံးသဲစးတၢ်ဘျၢ) (ACA) မၤလဲၢ်ထီၣ်တၢ်မၤန့ၢ်စူးကါဘၣ် ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣကီၤလုၢ်ဘၢ လၢဟ့ၣ်ဘၣ်အပှ့ၤန့ၢ်ဒီးပှဲၤဒီးအကံၢ်စီ လၢ ပှၤအမဲရကၤဖိလၢအကကွဲၢ်ဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ လၢ ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ ခီဖျိ ကီၢ်ခိၣ် Barak Obama ဖဲ 2010, ACA အုၣ်ကီၤပၣ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢတကွၢ်မဲာ် ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်ပတီၢ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်အိၣ်သး မ့တမ့ၢ် အပူၤကွံာ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ အဂ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

DDD ဘၣ်တၢ်ကွဲးဖုၣ်အီၤလၢ Division of Developmental Disabilities (နီၢ်ခိတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်တလၢပှဲၤအ၀ဲၤဒ့) - Department of Economic Security (မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ၀ဲၤကျိၤ (DES) အ၀ဲၤဒ့တဖုန့ၣ်လီၤႋ DES မၤသကိးတၢ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ပှၤတ၀ၢတၢ်ကရၢကရိ ပှၤကတိၤခဲၣ်စၢၤတၢ် ဒီးကီၢ်စဲၣ်ဒီးကီၢ်စၢဖှိၣ်ပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် လၢကသ့ၣ်ညါပာ်သူၣ်ပာ်သး၀ဲဒၣ် ပတၢ်ထံၣ်ကွၢ်စိအဂ့ၢ်ဖှိၣ် လၢပှၤဖိသၣ် ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ ကိးဂၤဒဲး ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိ ကပူၤဖျဲးဒီးတၢ်လီၤဘၣယိၣ် ဒီး အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢလၢမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်အပူၤန့ၣ်လီၤႋ

ကီၢ်စဲၣ် ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ အလီၤဆီတခါလၢ ပှၤဒိးန့ၢ်ဘၣ် Medicaid မူၢ်နီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢ ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ် ဒီး ပှၤဖိသၣ်တဖၣ် လၢဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

Supplemental Security Income (ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလုၢ်ဘၢတၢ်ဂ့ၢ်လၢပှဲၤ) မ့ၢ်၀ဲ တလါဂီၢ်စုာ်စုာ် ကျိၣ်စ့တၢ်န့ၢ်ဘျုး တခါလၢ ကီၢ်စၢဖှိၣ်အ Social Security Administration (တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ) (SSA) ဟ့ၣ်၀ဲ ဒီး ကီၢ်စဲၣ်အ Department of Health and Services (တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤ၀ဲၤကျိၤ) (DHS) ဆူ ပှၤမှံၤတုာ်ပှၢ်တီၤ ပှၤမဲာ်ဘျီၣ် ဒီးပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ တဖၣ်လၢကျၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်စှၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ SSI တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ် တမ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီဒ် ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ အတၢ်န့ၢ်ဘျုးဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

CHIP, တၢ်ကတိၤအပှဲၤမ့ၢ်၀ဲ Children’s Health Insurance Program (ဖိသၣ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤ) ဟ့ၣ်၀ဲတၢ်အုၣ်ကီၤအပှၤစှၤ လၢပှၤဖိသၣ်တဖၣ်လၢ တတုၤထီၣ်ဘၣ် တၢ်ပာ်ပနီၣ် ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲတုာ်အတၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ လၢ Medicaid အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ CHIP ဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢလၢ ပှၤမိၢ်ဒၢတဖၣ်အဂီၢ် လၢကီၢ်စဲၣ်တနီၤနီၤ ဘၣ်ဆၣ် တလုၢ်ဘၢဃုာ် ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ်လၢကွၢ်ထွဲပှၤဖိသၣ် လၢအကြၢးထီၣ်ဘး CHIP အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

မ့ၢ်ယကြၢးဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲလဲၣ်တကလုာ်လဲၣ်.

စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်အချ့စှၤကိာ်ဖျၢၣ်လၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်မနုၤတဖၣ်လၢအကြၢးဒီးဂ့ၤဝဲဘၣ်ဝဲလၢနဂီၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

ဃုကွၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

Medicaid မ့တမ့ၢ် တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink