လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ - MinnesotaCare လ့း(ခ)ဘျးစဲဆူ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ

တၢ်ဆူၣ်ချ့ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး လၢနလိၣ်ဘၣ် လၢတၢ်ဂံၢ်ထံးတမံၤလၢနနာ်အီၤသ့.

တၢ်အံၤန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲတၢ်ခုၣ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တိးကွ့တၢ်ဆါဧါ. ယဖိမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သးအံးတၢ်ဆါဒီး မ့ၢ်အ၀ဲလိာ်ကွဲတၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲတဖၣ်သ့ဧါ. ယကဘၣ်ကတိၤတၢ်ဒီး ယဖိမုၣ်ဘၣ်ဃးဒီးအနီၢ်ခိနီၢ်ကစၢ် တၢ်ဆီတလဲတဖၣ်အဂ့ၢ် ဒ်သိးလဲၣ်.

ကွၢ်ဃု တၢ်စံးဆၢတဖၣ်လၢဆူၣ်ချ့တၢ်သံကွၢ်ဝဲန့ၣ်တဖၣ် ဒီးတၢ်အဂၤတဖၣ်အါအး ခီဖျိတၢ်စံၢ် လၢ တၢ်ဘျးစဲ တဖၣ်လၢအဖီလာ်တက့ၢ်.

healthfinder®

healthfinder® တၢ်ဘျးစဲတဖၣ် တၢ်ကစီၣ်ဂ့ၢ်ကျိၤတဖၣ် လၢဘၣ်တၢ်ဃုထၢအီၤလၢတၢ်ပလီၢ်ပဒီသးအပူၤ ဒီးပှာ်ယဲၤသန့တဖၣ်လၢ အါန့ၢ် 1700 ဆူၣ်ချ့တၢ်ဘၣ်ထွဲ တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

myuhc.com

ဒ် UnitedHealthcare ပှၤတဝၢတၢ်တိာ်ကျဲၤကရူၢ်ဖိတဂၤအသိး နအိၣ်ဘူးလံ လၢတၢ်လၢနလိၣ်ဘၣ်ခဲလၢာ် ဒ်သိးနကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ် နနီၢ်ကစၢ်ဆူၣ်ချ့တၢ်န့ၢ်အဘျုးတဖၣ်န့ၣ်လံ. ဆဲးလီၤမံၤလၢ myuhc.com ဒီးကွၢ်တၢ်လၢနဂီၢ် လၢ တၢ်ပီးလီတဖၣ်န့ၣ်လၢပှဲၤဒီးအစိကမီၤဒ်သိးလဲၣ် ဒီးတၢ်လီၤတိၢ်လီၤဆီအသီတဖၣ်လၢ အမၤစၢၤစှၤလီၤနတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢာ်သ့ ဒီးမၤစၢၤနၤဒ်သိးကအိၣ်ဆူၣ်ချ့အဂီၢ် ဒ်လဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

LiveandWorkWell

Optum အ LiveandWorkWell.com ပှာ်ယဲၤသန့န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲ ကရူၢ်ဖိတၢ်အိၣ်ယၢၤ ဒ်သိးကမၤစၢၤမၤဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်နနီၢ်သးဆူၣ်ချ့ လၢအကံၢ်စီဂ့ၤ၀ဲၤ, တၢ်သူၣ်ပျံၤသးဖုးဒီးတၢ်မၤ/တၢ်အိၣ်မူတၢ်ထဲသိးသိးန့ၣ်လီၤ.

311 Minnesota

ဆဲးကျိးလီတဲစိ 3-1-1 လၢ Minnesota အပူၤမ့တမ့ၢ် 612-673-3000, TTY 711

311 - ၀့ၢ် Minneapolis (minneapolismn.gov)

ကွၢ်ဃု တၢ်အီသံးအဂ့ၢ်လၢတၢ်တပာ်ဖျါအမံၤ Alcoholics Anonymous (AA) တၢ်ထံၣ်လိာ်သးတဖၣ် လၢကီၢ်စဲၣ်

AA တၢ်ထံၣ်လိာ်သးလၢအ့ၣ်ထၢၣ်နဲးအလိၤတဖၣ်

Al-Anon အ့ၣ်ထၢၣ်နဲးအလိၤ

သးလၢအဃၢအိၣ်ထဲသိးသိးကရၢ - Balanced Mind Foundation (လၢအမဲာ်ညါ BP Kids) (အ့ၣ်ထၢၣ်နဲးအလိၤ ဒီးမဲာ်သကိးမဲာ်ခံမံၤလိာ်)

တၢ်သးဟးဂီၤ ဒီးသးဟူးဂဲၤဆှဲၤဆှိးသိၣ်မှံၤ - Depression and Bipolar Support Alliance (အ့ၣ်ထၢၣ်နဲးအလိၤ ဒီးမဲာ်သကိးမဲာ်ခံမံၤလိာ်)

နီၢ်သးဆူၣ်ချ့အမဲၤရကၤ - Mental Health America

ကသံၣ်မံမၤသပ့ၤလၢတပာ်ဖျါအမံၤ - Narcotics Anonymous (NA) တၢ်ထံၣ်လိာ်သကိးတဖၣ် လၢအလီၢ်အကျဲ

ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤသိၣ်မှံၤလၢနီၢ်သးတၢ်ဆါ (NAMI) 

ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဟံၣ်ဒူၣ်ဃီထၢဒီးဖိသၣ်တဖၣ်အသကဲာ်ပဝးဆူၣ်ချ့ကရၢစိ

တၢ်သ့ကဲမိၢ်ကဲပၢ်တၢ်မၤစၢၤကရူၢ် 

ဟံၣ်ဃီပူၤတၢ်မၤဆူၣ်မၤစိးအဂီၢ်ကရူၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢအ့ၣ်ထၢၣ်နဲးအလိၤ 

တၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢ ပှၤအဖုလီၤဆီတဖၣ်အဂီၢ် -  

ပှၤအဲးဖရံကၤ အမဲရကၤဖိအဂီၢ် တၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ် -  

ပှၤသူဖံးဖိတၢ်သးဂဲၤဒီးနီၢ်သးဆူၣ်ချ့တၢ်ပာ်ဖှိၣ် (BEAM

ပှၤသူဖံးဖိနီၢ်သးဆူၣ်ချ့သိၣ်မှံၤ

ပိာ်မုၣ်သူဖံးအဆူၣ်ချ့တၢ်ခါလီၤကလုၢ်

ပိာ်ခွါသူဖံးတၢ်ယါဘျါ

ပှၤအ့ရှၢၣ်ဖိ ဒီးပှၤပစံးဖ့းကီးဖိတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ် -  

ပှၤအ့ရှၢၣ်ဖိ ဒီးပှၤပစံးဖ့းကီးဖိနီၢ်သးဆူၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤ

ပှၤအ့ရှၢၣ်ဖိ ဒီးပှၤပစံးဖ့းကီးဖိတၢ်စဲထီတၢ်မူၤတၢ်ဘှိးတၢ်မၤစၢၤ  

ပှၤစပ့ၣ်ဖိတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ် -  

ပှၤစပ့ၣ်ဖိနီၢ်သးဆူၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤ

LGBTIQ+ ပှၤတဝၢတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ် -  

ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤလီၢ်ခၢၣ်သး လၢပှၤဆီတလဲက့းအတၢ်ထဲသိးတုၤသိး

LGBT ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်မၤစၢၤလီၢ်ခၢၣ်သး

The Trevor တၢ်တိာ်ကျဲၤ

သုးလီၢ်လံတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ် -  

သုးလီၢ်လံနီၢ်သးဆူၣ်ချ့တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်

သုးလီၢ်လံတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်

တၢ်ဒီသဒၢတၢ်မၤသံလီၤသး ဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ကတီၢ်တၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ် 

တၢ်ဒီသဒၢတၢ်မၤသံလီၤသးတၢ်ဆဲးကျိး1-800-273-TALK (1-800-273-8255) 

ကတိၤတၢ်လၢအ့ၣ်ထၢၣ်နဲးအလိၤ ခီဖျိ တၢ်ဘျးစဲဝဲအံၤ

တၢ်ဒီသဒၢပှၤစပ့ၣ်ဖိတၢ်မၤသံလီၤသးတၢ်ဆဲးကျိး1-888-628-9454 

တိၢ်နီၣ်- အဝဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်ဆီၣ်ထွဲစ့ၢ်ကီး ပှၤကတိၤကျိာ်ထံတၢ်လၢလီတဲစိတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ လၢအမၤစၢၤသ့ အါန့ၢ် ကျိာ် 150 ကလုာ်န့ၣ်လီၤ. 

ကတိၤတၢ်လၢအ့ၣ်ထၢၣ်နဲးအလိၤ ခီဖျိ တၢ်ဘျးစဲဝဲအံၤ

သုးလီၢ်လံတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တၢ်ဆဲးကျိး - 1-800-273-8255 ဒီးစံၢ် 1တက့ၢ်. 

ဆှၢ လံာ်ဖုၣ်တကျိၤဆူ 838255 ဒ်သိးကဒိးန့ၢ် တၢ်ဆီၣ်ထွဲခူသူၣ် 24 နၣ်ရံၣ်လၢတသီအဂီၢ်, 7 သီလၢတနွံအဂီၢ် ဒီး 365 သီလၢတနံၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်. 

ကတိၤတၢ်လၢအ့ၣ်ထၢၣ်နဲးအလိၤ ခီဖျိ တၢ်ဘျးစဲဝဲအံၤ

LGBTQ သးစၢ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တၢ်ဆဲးကျိး - 1-866-488-7386 

ဆှၢ လံာ်ဖုၣ်တကျိၤဆူ 678678 ဒ်သိးကဒိးန့ၢ် တၢ်ဆီၣ်ထွဲခူသူၣ် 24 နၣ်ရံၣ်လၢတသီအဂီၢ်, 7 သီလၢတနွံအဂီၢ် ဒီး 365 သီလၢတနံၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်. 

ကတိၤတၢ်လၢအ့ၣ်ထၢၣ်နဲးအလိၤ ခီဖျိ တၢ်ဘျးစဲဝဲအံၤ

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီး MinnesotaCare

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink