လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

UCard® can help simplify things for many UnitedHealthcare members

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါအီးကထိဘၢၣ် 13 သီ, 2022

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- လါအီးကထိဘၢၣ် 19 သီ, 2022

တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အတၢ်မၤကျိၤကျဲမ့ၢ်ဝဲတၢ်လၢအဘံဘူလိာ်သးန့ၣ်လီၤ. အါတက့ၢ်မ့ၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲဒိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢပှၤလၢအိၣ်ဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တၤလီၤန့ၢ်တၢ်တပယူာ်ဃီ မ့တမ့ၢ် အခွဲးယာ်ကတြဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်ရဲၣ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်လၢ Medicare ဒီး Medicaid ခံမံၤလိာ်အဂီၢ်, ဒီးကဘၣ်ထံၣ်လိာ်ကသံၣ်သရၣ်, ကသံၣ်သရၣ်လီၤဆီဒီးပှၤကူစါယါဘျါတၢ်တဘျုးဂၤန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်မၤညီဒိၣ်ထီၣ်ပကရၢဖိတဖၣ်အတၢ်အိၣ်မူအဂီၢ်, UnitedHealthcare ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ် UnitedHealthcare UCard™ န့ၣ်လီၤ. UCard မၤစၢၤကရၢဖိအါဂၤလၢတၢ်အိးထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်အ UnitedHealthcare ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤန့ၣ်လီၤ. ဖးကွၢ်လၢကသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တက့ၢ်ႋ

UCard မၤစၢၤစ့ၢ်ကီးတၢ်ဒိးန့ၢ်တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲ

UnitedHealthcare UCard မ့ၢ်ဝဲကရၢဖိ ID ဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ. ကရၢဖိအါဂၤဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်အ UCard သ့ဝဲဖဲအလဲၤထံၣ်လိာ်ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဖိ, လဲၤထၢနုာ်ပှဲၤကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤဖဲကသံၣ်ကျး, ဒီးလဲၤထံၣ်လိာ်မဲကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် မဲာ်ချံကသံၣ်သရၣ်လၢအကဒိးန့ၢ်တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်နကဲတ့ၢ်လံ UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအကရၢဖိဧါ.

ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤနတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်အတၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးဟ့ၣ်လီၤဖဲ UCard Hubအပူၤတက့ၢ်ႋ

UCard ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ဃုာ်နတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်* တပူၤဃီ

UnitedHealthcare ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ ပှၤတဖၣ်လၢ အိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တိာ်ကျဲၤကတြဲၤမၤစၢၤဝဲဒၣ်ကရၢဖိတဖၣ်လၢအကသုးကျဲၤအဆူၣ်ချ့အဂ့ၢ်ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးအကလုာ်ကလုာ်န့ၣ်လီၤ. UCard မၤညီထီၣ်ဝဲဒၣ်နတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်အါထီၣ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နကစူးကါ UCard ဖဲန-

  • ပှ့ၤဝဲဒၣ်တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါဒီးတၢ်ဆါကသံၣ်ကျးတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤ
  • ဟ့ၣ်မ့ၣ်အူလဲထံလဲစ့စရီ
  • လဲၤဆူတၢ်မၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအလီၢ်
  • စူးကါခိၣ်ဖးလၢဒိးန့ၢ်ဘၣ်တဖၣ်
Graphic image of hand and Ucard

ပှ့ၤတၢ်ဒီး UCard ဖဲကျးရိဒၢးအပူၤ, အ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ် မ့တမ့ၢ် လီတဲစိဖီခိၣ်

နမ့ၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီ, OTC ဒီးထံလဲမ့ၣ်အူလဲကဒွဲစ့စရီအပူၤန့ၣ်, တၢ်ကသွီနုာ်လီၤစ့ကဒွဲဆူန UCard ပူၤဖဲလါခီၣ်ထံးတဘျီစုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤ. ကဒွဲစ့လၢနတစူးကါဘၣ်ဒံးတဖၣ်အဆၢကတီၢ်ကလၢာ်ကွံာ်ဖဲလါကတၢၢ်တသီအနံၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်ညီဝဲလၢနကပှ့ၤထၢပှ့ၤအီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါ, OTC တၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ထံလဲမ့ၣ်အူလဲစရီတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နမၣ်လိာ်တၢ်ဆှၢဃီၤန့ၢ်နၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤဆူနဟံၣ်လၢတလၢာ်အပှ့ၤသ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

UnitedHealthcare UCard မ့ၢ်ဝဲကရၢဖိ ID ဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်အါမး

တၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်ဝဲဖဲ UCard Hub အပူၤ

ဃုာ်ဒီး UCard, မ့ၢ်တၢ်မၤညီထီၣ်နတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်, အဃိမ့ၢ်တၢ်ယိယိဖိလၢနကမၤန့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဘျုးလၢနတၢ်တိာ်ကျဲၤဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကရၢဖိတဖၣ်ကွၢ်ဒီးရဲၣ်ကျဲၤဝဲဒၣ်အတၢ်န့ၢ်ဘျုးကဒွဲစ့ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ခိၣ်ဖးလၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်သ့ဝဲဖဲ UCard Hub လၢအမ့ၢ် UnitedHealthcare ကရၢဖိအလီၢ်အပှာ်ယဲၤသန့ပူၤဒီး လီတဲစိစိာ်စုအအဲး(ပ) (mobile app) သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. UCard Hub မ့ၢ်တၢ်လီၢ်တခါလၢနကမၤတၢ်တမံၤမံၤဒ်အမ့ၢ်-

  • သမံသမိးကွၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢအအိၣ်တ့ၢ်ဒံးဒီးခိၣ်ဖးလၢအအိၣ်ပာ်တဖၣ်အဂ့ၢ်
  • ဃုကွၢ်ကျးရိဒၢးမၤသကိးတၢ်လၢအဘူးဒီးနၤ မ့တမ့ၢ် ကျးလၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်
  • ကွၢ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါဒီး OTC တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤအမံၤစရီ
  • ဟ့ၣ်မ့ၣ်အူလဲထံလဲစ့စရီ
  • မၤန့ၢ်တၢ်စံးလၢတၢ်သံကွၢ်ညီနုၢ်ဒီးအဂၤတဖၣ်အဂီၢ်

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နဒိးန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်သ့ဝဲ

နမ့ၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢ Medicaid ခံမံၤလိာ်ဒ်န့ၣ်သိး Medicare စ့ၢ်ကီးန့ၣ်, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကသ့ဒိးန့ၢ်ဝဲဒၣ် ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခွဲးယာ်ကတြဲၤလၢ UnitedHealthcare န့ၣ်လီၤ. အါတက့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီ အါမးလၢတၢ်မၤညီထီၣ်စၢၤကရၢဖိတဖၣ်အတၢ်အိၣ်မူလၢတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နကဒိးန့ၢ်စ့ၢ်ကီး UCard လၢအမၤညီထီၣ်စၢၤတၢ်အဂီၢ်ဒီးမၤန့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဘျုးလၢတၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီတဖၣ်န့ၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

*တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်လီၤဆီလိာ်သးခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးတၢ်မၤအလီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအလီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဘၣ်ဃးဒီး အတၢ်န့ၢ်ဘျုး ပာ်ဃုာ်လၢန 2023 တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အဂီၢ် ကိးလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ် မ့တမ့ၢ် ကွၢ်လၢပှာ်ယဲၤသန့ ကွဲးလီၤသးလၢန UnitedHealthcare UCard အလီၢ်ခံတခီန့ၣ်တက့ၢ်ႋ

တၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်အက့ၢ်ဂီၤတဖၣ် လီၤဆီလိာ်သးလၢ တၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်.

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink