လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

D-SNP တၢ်န့ၢ်ဘျုး

ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ (Dual health plans) တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ကမၤစၢၤဝဲဒၣ် ပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicare ဒီး Medicaidအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်အံၤ ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်န့ၢ်ဘျုးအါထီၣ်အဂၤ အါမံၤ ဒ်သိးကမၤညီထီၣ်တၢ်အိၣ်မူအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၢ်ဘျူးတဖၣ်အံၤ ညီနုၢ်ပၣ်ဃုာ်ဒီး တလါတဘျီ တၢ်ပှ့ၤကသံၣ်လၢတလိၣ် ကသံၣ်သရၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤ (OTC) ခြဲးဒ့း, တၢ်ကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤလၢ မဲ, မဲာ်ချံ ဒီးတၢ်နၢ်ဟူဒီး တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအပှ့ၤတနီၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နကမၢပှၤတဂၤဂၤ မၤစၢၤနၤလၢ ကတီခိၣ်ရိၣ်မဲရဲၣ်ကျဲၤ နတၢ်ကွၢ်ထွဲဒီး ကထံၣ်လိာ်ဘၣ်သးဒီး ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲ ခီဖျိတၢ်ကိးလီတဲစိလၢ အ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်လီၤ.

ဃုာ်ဒီးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤတဖၣ်, နဒိးန့ၢ်တလါတဘျီကဒွဲစ့သ့ဝဲလၢအကမၤစၢၤနၤလၢကိးနံၤဒဲးတၢ်လိၣ်အဂီၢ်ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, OTC တၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီးမ့ၣ်အူလဲထံလဲ

တလါတဘျီကဒွဲစ့လၢလဲလိာ်မၤသးသ့လၢတၢ်စူးကါဝဲဖဲတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါ, တၢ်ဆါကသံၣ်ကျးတၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီး ထံလဲမ့ၣ်အူလဲစရီတဖၣ်မ့ၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလုၢ်ပှ့ၤ လၢအမၤစၢၤဝဲဒၣ် ပဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤအကရူၢ်ဖိတဖၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်အီၣ်တၢ်အီ OTC ဒီး မ့ၣ်အူပှ့ၤထံပှ့ၤလံာ်ဃ့စ့ကဒွဲ

တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲဒၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤမဲလၢပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare လၢတၢ်နံၤကမှံအါထီၣ်ဘၣ်ဃး

ကွၢ်ဘၣ်တၢ်နီၤဖးလီၤတၢ်အုၣ်ကီၤမဲအဂ့ၢ်တဖၣ်, ဒ်သိးနကသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်တၢ်မနုၤလၢနကဘၣ်ဆိမိၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ကွၢ်ထွဲမဲအတၢ်အုၣ်ကီၤဖဲနအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံခါလိာ်အခါန့ၣ်လီၤ.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး မဲဂ့ၢ်၀ီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

မ့ၢ်ယကြၢးဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲလဲၣ်တကလုာ်လဲၣ်.

စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်အချ့စှၤကိာ်ဖျၢၣ်လၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်မနုၤတဖၣ်လၢအကြၢးဒီးဂ့ၤဝဲဘၣ်ဝဲလၢနဂီၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

ဃုသ့ၣ်ညါ တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.

UCard® မၤစၢၤတၢ်လၢအညီညီတဖၣ်သ့ဝဲလၢ UnitedHealthcare ကရူၢ်ဖိအါဂၤအဂီၢ်

UnitedHealthcare UCard မၤညီထီၣ်ဝဲဒၣ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤအကရၢဖိတဖၣ်အတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲဒီးတၢ်အိးထီၣ် ကယဲၢ်မ့ၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ.

မၤလိအါထီၣ်ဘၣ်ဃး UCard

တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးအဆူၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ဒီးသးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤခီဖျိ DSNP ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံခါ (dual health plan) အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့

ကသံၣ်စရီလၢ အိၣ်လၢတၢ်အုၣ်ကီၤအဖီလာ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ် ဒီး အဝဲသ့ၣ်ဖံးမၤတၢ်ဒ်လဲၣ်.

ကွၢ်ဘၣ်တၢ်စူးကါဝဲဒၣ် 2023 ကသံၣ်စရီအကျိၤအကျဲလၢ တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ (dual-eligible health plan), ဒီးတၢ်သမံသမိးဝဲဒၣ် Medicare အကူာ် D လၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်ကသံၣ်ကသီဖဲလဲၣ်တခါအဂ့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး ကသံၣ်ထံလဲလၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤ အမံၤတဖၣ်

ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤန့ၣ် အဟ့ၣ်စၢၤဝဲဒၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်ပာ်ပနီၣ်လၢ တၢ်နၢ်ဟူပီးလီဒီးတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်အဂုၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ

တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ ကပၣ်ဃုာ်ဝဲဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤလၢတၢ်နၢ်ဟူအဂီၢ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်စၢၤ hearing aids (တၢ်နၢ်ဟူပိးလီ) အပှ့ၤန့ၣ်လီၤ.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး D-SNP နၢ်တၢ်နၢ်ဟူအတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ မၤစၢၤဝဲဒၣ်ပှၤ လၢအအိၣ်ဒီးဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါသ့ လၢကျဲဒ်လဲၣ်.

တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲဒၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီတဖၣ်အါမးလၢအရဲၣ်ကျဲၤမၤညီထီၣ်စၢၤဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါဒီးကျၢၢ်ဘၢစၢၤဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါအတၢ်ပိးတၢ်လီတဖၣ်အလဲဒီးတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘးဃး တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ မၤစၢၤဝဲဒၣ်ပှၤလၢ အိၣ်ဒီးဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါ သ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်

Navigator (နီၣ်နဲၣ်ကျဲ) မၤညီထီၣ်စၢၤပှၤအတၢ်အိၣ်မူလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ (dual health plan) ကရၢဖိတဖၣ်အဂီၢ်

တၢ်အဲၣ်ဒိးစံးအခီပညီလၢတၢ်အိၣ်ဒီး Navigator လီၤဆီအဂီၢ်မ့ၢ်မနုၤဒီးတၢ်လၢ Navigators မၤညီထီၣ်မ့ၢ်မနုၤလၢပှၤလၢအိၣ်ဒီး dual-eligible လၢ Medicaid ဒီး Medicare အတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအဂီၢ်ဧါ.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး ပှၤဃုကွၢ်ဒုးနဲၣ်တၢ်

ကသံၣ်ကသီလၢကသံၣ်သရၣ်ဟ့ၣ်လီၤတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤကျၢၢ်ဘၢအီၤလၢ တၢ်လိၣ်လီၤဆီခံမံၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ (D-SNP) ဧါ.

တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ ပၣ်ဃုာ်အါထီၣ်ဒီးတၢ်နဲၣ်လီၤကသံၣ်တၢ်ဘျၢအတၢ်အုၣ်ကီၤလၢအအါန့ၢ်ဒံး Medicaid မ့တမ့ၢ် Medicare အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိထဲတခါန့ၣ်လီၤ. ကွၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ကသီလၢအဘၣ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢအီၤခီဖျိ ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ အမံၤစရီလၢအအိၣ်ပာ်ဝဲဖဲနအိၣ်ဆိးအလီၢ်တက့ၢ်.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး D-SNP ကသံၣ်ကသီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

5 ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ အတၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢအလီၤကမၢကမၣ်တဖၣ်

ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ ပၣ်ဃုာ်ဒီး 5 တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤကမၢကမၣ်တဖၣ်အံၤဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်ပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံခါလိာ်န့ၣ်လီၤ.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး D-SNP တၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢတတိာ်သူၣ်ပာ်သးတဖၣ်

တၢ်ထံၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤစ့မၤစၢၤ ကွၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤမနုၤလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲအဂ့ၢ်ဘူးဘူး

တၢ်တဲနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဃုထၢတၢ်ကွၢ်ထွဲမဲာ်ချံတၢ်အုၣ်ကီၤလၢအကမၤစၢၤဝဲဒၣ်နတၢ်နၢ်ပၢၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲမဲာ်ချံတၢ်အုၣ်ကီၤဖဲဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤအပူၤအဂ့ၢ်အကျိၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံခါလိာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး D-SNP မဲာ်တၢ်ထံၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

ဃုကွၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

Medicaid မ့တမ့ၢ် တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink