လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

Dual Eligible Special Needs Plans (တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်လိၣ်လီၤဆီတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ) (D-SNP) တၢ်လၢပှၤသံကွၢ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤတဖၣ် (FQA)

ဃုကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃး Dual Eligible Special Needs Plans (တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်လိၣ်လီၤဆီတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ) (D-SNP) ဧါႋ ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်လီၤ. ထံၣ်ဘၣ်တၢ်စံးဆၢတဖၣ်လၢတၢ်သံကွၢ်အညီနုၢ်တဖၣ် ဘၣ်ဃးဒီး Dual Eligible Special Needs Plans (တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်လိၣ်လီၤဆီတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ) (D-SNP) - ဟဲခီဖျိပှၤအခွဲးအိၣ်လၢကပတံထီၣ်ဘၣ်ဒ်လဲၣ်ဒီးအဂုၤဂၤႋ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲကတြဲၤ

"ခွဲးယာ်ကတြဲၤ" ပာ်ဖျါဘၣ်ဃးပှၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicare ဒီး Medicaid မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး၀ဲ “တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲကတြဲၤ” န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်၀ဲ “တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲကတြဲၤ” လၢဆူၣ်ချ့မၤစၢၤတၢ်တိာ်ကျဲၤခံခါလိာ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီခံမံၤ မ့ၢ်ဝဲ တၢ်အုၣ်ကီၤဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတကလုာ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဝဲဒၣ်လၢပှၤလၢအအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလိာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဝဲန့ၣ်မ့မ့ၢ်နၤန့ၣ်, နမ့ၢ် “dual-eligible” (တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲကတြဲၤ) န့ၣ်လီၤ. (တၢ်ဝဲန့ၣ်တၢ်စံးဝဲလၢကျဲအဂၤတဘိလၢနအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare တဘျီဃီသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.)

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး UnitedHealthcare တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ

Medicare မ့ၢ်ဝဲထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢတၢ်သုးကျဲၤအီၤခီဖျိကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤသးနံၣ် 65 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်အဂီၢ်, ဒ်န့ၣ်သိးပှၤတနီၤနီၤလၢအသးနံၣ် 65 နံၣ်ဆူဖီလာ်လၢအအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတနီၤနီၤန့ၣ်လီၤ.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး Medicare အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

Medicare မ့ၢ်ဝဲထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢတၢ်သုးကျဲၤအီၤခီဖျိကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤသးနံၣ် 65 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်အဂီၢ်, ဒ်န့ၣ်သိးပှၤတနီၤနီၤလၢအသးနံၣ် 65 နံၣ်ဆူဖီလာ်လၢအအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတနီၤနီၤန့ၣ်လီၤ. Medicaid မ့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤပၣ်ဃုာ်မၤသကိးတၢ် လၢကီၢ်စဲၣ်တဖၣ် ဒီး ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်ဟ့ၣ်သကိးစ့ဆီၣ်ထွဲန့ၣ်လီၤႋ ပှၤလၢအကကွဲၢ်ဂၤ မၤန့ၢ်ဘၣ် ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ခီဖျိအကီၢ်စဲၣ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤႋ Medicaid ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲဒၣ် ပှၤဖိသၣ်တဖၣ်, ပှၤမိၢ်ဒၢတဖၣ်, ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ ဃုာ်ဒီး ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ်လၢ ကျိၣ်စ့အတၢ်ဟဲနုာ်စှၤတဖၣ် လၢ Medicaid အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤ န့ၣ်လီၤ.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်အိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare အဂ့ၢ်

မ့ၢ်. ပှၤတနီၤဒိးန့ၢ် တၢ်န့ၢ်ဘျုးဟဲလၢ Medicare ဒီး Medicaid န့ၣ်လီၤႋ ပှၤတဖၣ်အံၤမ့ၢ်၀ဲ “တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲကတြဲၤ” န့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်အခွဲးကြၢးထီၣ်ဘး၀ဲလၢ Medicare အဂီၢ် ခီဖျိလၢအသနံၣ် (အသးနံၣ် 65ဒီးဆူဖီခိၣ်) မ့တမ့ၢ် ခီဖျိလၢတၢ်အိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ အဃိန့ၣ်လီၤႋ အ၀ဲသ့ၣ်အခွဲးကြၢးထီၣ်ဘးစ့ၢ်ကီးလၢ Medicaid အဂီၢ် ခီဖျိလၢ အ၀ဲသ့ၣ်တုၤထီၣ်ဘး တၢ်ပာ်ပနီၣ် လၢအခွဲးကြၢးထီၣ်ဘး၀ဲဒၣ် Medicaid လၢအကီၢ်စဲၣ်ပူၤ န့ၣ်လီၤႋ

လၢကထံၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အိၣ်လၢနဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂီၢ် ၀ံသးစူၤ စူးကါ တၢ်ဃုကွၢ်အလီၢ်ပနီၣ်ဖဲကဘျံးပၤအံၤဖီလာ်တက့ၢ်ႋ

Medicare ဒီး Medicaid မ့ၢ်ဝဲတၢ်မၤလီၤဆီတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလီၤဆီလိာ်သးလၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကြၢးဝဲဒီး Medicare အဂီၢ်, နကဘၣ်မ့ၢ်-

 • သးနံၣ်အစှၤကတၢၢ် 65 နံၣ်, နမ့ၢ်ပှၤ 65 နံၣ်ဆူဖီလာ်ဒီးကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဖဲနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအဂံၢ်ထံးခီၣ်ဘိအဖီခိၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်သးလီၤဆီအဂၤတဖၣ်

ဒီး

 • ကီၢ်အမဲရံကၤထံဖိကီၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ် ပှၤအိၣ်ဆိးဖိးသဲစးလၢအအိၣ်ဆိးဖဲကီၢ်အမဲရံကၤအပူၤအစှၤကတၢၢ် 5 နံၣ်ဒီးဆူညါကွ့ၢ်ကွ့ၢ်

လၢတၢ်ကြၢးဝဲဒီးကီၢ်စဲၣ်အ Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်အဂီၢ်, နကဘၣ်မ့ၢ်-

 • ပှၤ 65 နံၣ်ဆူဖီလာ်ဒီးတုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်လၢ အမ့ၢ်ပှၤတၢ်ဟဲနုာ်စှၤဒ်အမ့ၢ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိ, ပိာ်မုၣ်လၢအိၣ်ဒီးဟုးသးဒီးဖိဒံဖိသၣ်လၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤ, ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်အဒိးန့ၢ် Supplemental Security Income (SSI) (တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်တၢ်ဟဲနုာ်အတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ), ပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်သးလီၤဆီအဂၤတဖၣ်
 • အစှၤကတၢၢ် 65 နံၣ်ဒီးနမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး-
  • ဒိးန့ၢ် Extra Help (တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီ) မ့တမ့ၢ် တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤလၢနကီၢ်စဲၣ်အအိၣ်
  • မ့ၢ်ပှၤမဲာ်ချံတထံၣ်တၢ် မ့တမ့ၢ် နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ, ဘၣ်ဆၣ်တလိၣ်ဘၣ်တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲလၢကတီၢ်ယံာ်-

Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် ညီနုၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်လၢ Medicare တဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ အဒိ ကမ့ၢ်၀ဲ မဲဂ့ၢ်၀ီ မဲာ်တၢ်ထံၣ် ဒီး တၢ်နၢ်ဟူ အတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ တၢ်၀ံစိာ်တီဆှၢအတၢ်မၤစၢၤ ဒီး ယံာ်ထၢတၢ်ကွၢ်ထွဲ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲလၢ Medicaid အဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ကျဲအဂၤတဘိလၢ တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်မၤစၢၤဝဲဒၣ် Medicare သ့ဝဲခီဖျိတၢ်ဟ့ၣ်စၢၤ Medicare အပှ့ၤကလံၤတနီၤနီၤန့ၣ်လီၤ.

ထီရီၤတၢ်ပညိၣ်မ့ၢ်၀ဲဒ်သိး Medicaid ဒီး Medicare ခံခါလိာ် ကမၤသကိးတၢ်လၢတၢ်ကဲထီၣ်လိာ်ထီၣ်အပူၤ ဒ်သိးကမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲ ဒီး မၤစှၤလီၤတၢ်ဘူးလဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်၀ဲ Medicare-Medicaid Coordination Office (မၤသကိး Medicare-Medicaid အဝဲၤဒၢး) အမူဒါလၢကမၤလီၤတံၢ်ဝဲဒၣ်ပှၤလၢအနုာ်ဆဲးလီၤမံၤခံမံၤလိာ်ဖဲ Medicare ဒီး Medicaid ခံခါလိာ်အပူၤအိၣ်ဒီးအခွဲးယာ်လၢပှဲၤလၢတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အကံၢ်စီအထီကတၢၢ်လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်အဆၢန့ၣ်လီၤ. Medicare-Medicaid Coordination Office (မၤသကိး Medicare-Medicaid အဝဲၤဒၢး) ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ စဲထၢၣ်တဖၣ်အပူၤလၢ Medicare & Medicaid Services (CMS) ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ထွဲအပှ့ၤဆံးသဲစးတၢ်ဘျၢ အဒ့တခါအသိးန့ၣ်လီၤႋ

ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲဒၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢအါတက့ၢ်တဟဲခီဖျိဝဲဒၣ် Medicare မ့တမ့ၢ် Medicaid အအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဃုာ်ဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ, နကဘၣ်ပာ်ဃာ်န Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်, ဒီးနကဒိးန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်လၢအအါန့ၢ်ဒံး ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare ဃုာ်ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလီၤဆီအပှ့ၤဘၣ်ကတၢၢ် ဒ် တၢ်တိာ်ကျဲၤဖြံမံးယၢၣ် $0 အသိးန့ၣ်လီၤ. UnitedHealthcare ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီအါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒီးတၢ်အက့ၢ်ဂီၤဒိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.1

ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ပတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ကကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်-

 • တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲမဲဒ်ညီနုၢ်အသိး
 • CA တလါတဘျီကဒွဲစ့လၢကပှ့ၤဝဲဒၣ် တၢ်အီၣ်တၢ်အီကဲဘျုးလၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဂီၢ်ဒီး တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်ဒီးဟ့ၣ်မ့ၣ်အူလဲထံလဲအစရီတဖၣ်အဂီၢ်
 • တၢ်ဒိးကွၢ်မဲာ်ချံ, ဃုာ်ဒီးကဒွဲစ့လၢမဲာ်ဒိးအဂီၢ်
 • တၢ်သမံထံမၤကွၢ်တၢ်နၢ်ဟူ, ဃုာ်ဒီးကဒွဲစ့လၢတၢ်မၤစၢၤတၢ်နၢ်ဟူအပိးလီတဖၣ်အဂီၢ်
 • ဒီးအဂၤတဖၣ်

1တၢ်န့ၢ်ဘျုး, တၢ်အက့ၢ်အဂီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီလီၤဆီတဖၣ်ခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်.

ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်မၤသကိးတၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤဖးဒိၣ် — လီၤဆီဒၣ်တၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်ဆါလၢအပိာ်ထွဲထီၣ်တဖၣ်အတၢ်လိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်မၤညီထီၣ်ဝဲဒၣ်နတၢ်သုးကျဲၤမၤတၢ်ဒီးကသံၣ်သရၣ်, ကသံၣ်သရၣ်လီၤဆီဒီးတၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲအတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဝံသးစူၤမၤနီၣ်ဃာ်လၢတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢ UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤဟ့ၣ်လီၤဝဲ, ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီတဖၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်ဒုးပၣ်ဃုာ်ဝဲ, ဆီတလဲသးသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနတၢ်အိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢကထံၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် အိၣ်လၢနဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂီၢ် ၀ံသးစူၤ စူးကါ တၢ်ဃုကွၢ်အလီၢ်ပနီၣ်ဖဲကဘျံးပၤအံၤဖီလာ်တက့ၢ်ႋ

D-SNP ခွဲးတၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲဒီးတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ

1. မ့ၢ်နဒိးန့ၢ်ကီၢ်စဲၣ် Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်ဧါ. (မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်, နကအိၣ်ဒီးကီၢ်စဲၣ် Medicaid ခးက့န့ၣ်လီၤ.)

နမ့မ့ၢ်ပှၤသးနံၣ် 65 နံၣ် ဆူဖီလာ်ဒီး တုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ် တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်လၢ အမ့ၢ်ပှၤတၢ်ဟဲနုာ်စှၤ ဒ်အမ့ၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိ, ပိာ်မုၣ်လၢအိၣ်ဒီးဟုးသးဒီးဖိဒံဖိသၣ်လၢ အတၢ်ဟဲနုာ်စှၤ, ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်အဒိးန့ၢ် Supplemental Security Income (SSI) (တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်တၢ်ဟဲနုာ်အတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ), ပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်သးလီၤဆီအဂၤတဖၣ် န့ၣ်လီၤ.)

 • အစှၤကတၢၢ်နမ့ၢ်ပှၤသးနံၣ် 65 နံၣ်ဒီးနမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး-
 • ဒိးန့ၢ် Extra Help (တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီ) မ့တမ့ၢ် တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤလၢနကီၢ်စဲၣ်အအိၣ်
 • မ့ၢ်ပှၤမဲာ်ချံတထံၣ်တၢ် မ့တမ့ၢ် နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ, ဘၣ်ဆၣ်တလိၣ်ဘၣ်တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲလၢကတီၢ်ယံာ်-

2. မ့ၢ်နအိၣ်ဒီး Medicare အကူာ် A ဒီး B ဧါ.

 • အစှၤကတၢၢ်နမ့ၢ်ပှၤ 65 နံၣ်, မ့တမ့ၢ် 65 နံၣ်ဆူဖီလာ်ဒီးကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဖဲပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိအဖီခိၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်သးလီၤဆီအဂၤတဖၣ်
  ဒီး
 • နမ့ၢ်ကီၢ်အမဲရံကၤထံဖိကီၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ် ပှၤအိၣ်ဆိးဖိးသဲစးလၢအအိၣ်ဆိးဖဲကီၢ်အမဲရံကၤအပူၤအစှၤကတၢၢ် 5 နံၣ်ဒီးဆူညါကွ့ၢ်ကွ့ၢ်

3. မ့ၢ်နအိၣ်ဆိးဖဲတၢ်လီၢ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအလီၢ်ဧါ.

UnitedHealthcare အခၢၣ်စးလၢအဆါလံာ်အုၣ်သးတဲဘၣ်နၤမ့ၢ်နအိၣ်တအိၣ်ဝဲဖဲပလီၢ်ကဝီၤတၢ်မၤစၢၤပူၤအဂ့ၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. မ့တမ့ၢ် လၢကထံၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အိၣ်လၢနဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂီၢ် ၀ံသးစူၤ စူးကါ တၢ်ဃုကွၢ်အလီၢ်ပနီၣ်ဖဲကဘျံးပၤအံၤဖီလာ်တက့ၢ်ႋ

Dual Special Needs Plans (D-SNPs) (တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ) အိၣ်ဒီး Special Enrollment Period (SEP) (တၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤအကတီၢ်လီၤဆီ), လၢတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲဖဲနံၣ်ခီၣ်ထံး 9အလါတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပှၤလၢအကြၢးဝဲဒီးခွဲးယာ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤ မ့တမ့ၢ် ဆီတလဲတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် 3 လါတဘျီသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆီတလဲတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤကကဲထီၣ်သးဖဲဆူညါတလါအခီၣ်ထံးတသီန့ၣ်လီၤ.

တိၢ်နီၣ် - မ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်လၢတၢ်ကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ဝဲလၢတၢ်ကြၢးဒံးဝဲဒၣ်ဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤန့ၣ်, နကဘၣ်ဟ့ၣ်ကဒါက့ၤတၢ်အုၣ်ကီၤလၢ Medicaid အဂီၢ်ကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ်လီၤ. ဖဲနကြၢးဒံးဝဲဒၣ်အခါ, တၢ်ကမၤသီထီၣ်နဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤဒၣ်အတၢ်ကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤ D-SNP အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

ကရၢဖိတဖၣ်လၢ Dual Special Needs Plans (D-SNPs)(တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ) ပာ်ဖှိၣ်ဃုာ် ဆီတလဲလိာ် မ့တမ့ၢ် ပာ်ကတီၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဖဲလၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤဆၢကတီၢ် 3 လါကတီၢ် သ့ 1 ဘျီန့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်၀ဲ လါယနူၤအါရံၤ တုၤ လါမာ်ရှး- လါအ့ဖြ့ၣ် တုၤ လါယူၤ- ဒီး လါယူၤလံ တုၤ လါစံးပတ့ဘၢၣ် န့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်ဆီတလဲတၢ်န့ၣ် ကစးထီၣ်သးဖဲလၢ ဆူညါတလါထီၣ်ခီၣ်ထံးတသီ န့ၣ်လီၤႋ နဆီတလဲလိာ်တၢ်လၢ နတၢ်အုၣ်ကီၤဖဲလၢ တနံၣ်တဘျီတၢ်ဆဲးလီၤမံၤဆၢကတီၢ် စးထီၣ်ဖဲ လါအီးကထိဘၢၣ် 15 တုၤ လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် 7 သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်မၤဒ်န့ၣ် နတၢ်ဆီတလဲကစးထီၣ်သးဖဲ လါယနူၤအါရံၤ 1 သီ လၢဆူညါတနံၣ်န့ၣ်လီၤႋ မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤအတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအဂ့ၢ်တက့ၢ်.

နမ့ၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲ UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအပူၤဒီးနတၢ်ကြၢးဒီး Medicaid မ့ၢ်လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲန့ၣ်, ပကဆိကတီၢ်ဃာ်နၤ 6 လါဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲဆၢကတီၢ်အံၤအတီၢ်ပူၤ, နကဘၣ်ဟ့ၣ်ဝဲဒၣ် Medicare အပှ့ၤကလံၤလၢတၢ်နီၤလီၤသကိးဝဲတနီၤနီၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အလဲတဖၣ်, တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အုၣ်ကီၤ, တၢ်ထုးစှၤလီၤစ့ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလီၤဆီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နမ့တမၤန့ၢ်က့ၤန Medicaid အခွဲးယာ်ဖဲ 6 လါဝံၤအလီၢ်ခံဘၣ်န့ၣ်, နနုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲပတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအပူၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢ, နနုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအပူၤတဘျီလၢ်လၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ကဒါက့ၤန Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤန့ၣ်, တဲသကိးဒီး UnitedHealthcare အခၢၣ်စးလၢအဆါလံာ်အုၣ်သးလၢတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤကဒါက့ၤနမံၤဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအပူၤတက့ၢ်.

မ့ၢ်. တၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ Dual Special Needs Plans (D-SNPs) မ့ၢ်ဝဲကီၢ်စဲၣ်အဂံၢ်ထံးခီၣ်ဘိန့ၣ်လီၤႋ အါတက့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤ D-SNPs ဖဲကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်အပူၤ, ဘၣ်ဆၣ်တမ့ၢ်ကီၢ်စဲၣ်ခဲလၢာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဒ်န့ၣ်သိး, D-SNPs အိၣ်ဒီးအကလုာ်တဖၣ် (ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးအတၢ်တိာ်ကျဲၤတခါစုာ်စုာ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲ) တၢ်ဆီတလဲသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးဖဲကီၢ်ခီလၢနအိၣ်ဆိးအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤႋ နစူးကါတၢ်ဃုကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအလီၢ်လၢလာ်အံၤ လၢကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမနုၤတဖၣ်အိၣ်လၢနလီၢ်က၀ီၤပူၤသ့န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်သ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်ဘၣ်န့ၣ်, ကိးပှၤလီတဲစိဒီးကတိၤသကိးတၢ်ဒီး ပကရၢခၢၣ်စးအဖိသဲစး တဂၤဂၤတက့ၢ်ႋ အ၀ဲသ့ၣ်ကတဲဒုးနၢ်ပၢၢ် တၢ်ဃုထၢအဂ့ၢ်ခဲလၢာ်တဖၣ်ဒီးဃုစၢၤနၤ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤလၢအကြၢးဒီးနၤန့ၣ်လီၤႋ

Medicare Open Enrollment Period (OEP)(Medicare တၢ်တူၢ်လိာ်ဆဲးလီၤမံၤဆၢကတီၢ်) စးထီၣ်သးလၢ လါအီးကထိဘၢၣ် 15 တုၤ လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် 7 ကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ်လီၤႋ ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအိၣ်ပာ်လံဒီး Medicare တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢထီရီတမံၤန့ၣ် ဆီတလဲလိာ်ကွံာ်အတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢနံၣ်လၢကဟဲဆူညါ အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ Medicare တၢ်ဘၣ်ဘျုးတူၢ်လိာ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ စးထီၣ်လၢ လါယနူၤအါရံၤ 1 တုၤလၢ လါမာ်ရှး 31 ကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ်လီၤႋ ထဲဒၣ်ပှၤလၢအိၣ်တ့ၢ်လံဒီး Medicare တၢ်ဘၣ်ဘျုးအတၢ်တိာ်ကျဲၤ န့ၣ် ဆီတလဲကွံာ်၀ဲသ့ဖဲဆၢကတီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤႋ Dual Special Needs Plans (D-SNPs)(တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ) မ့ၢ်ဝဲ Medicare တၢ်ကဲဘျုး အတၢ်တိာ်ကျဲၤ တကလုာ်အဃိ မ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီလၢတၢ်ဆဲးလီၤမံၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

D-SNP တၢ်န့ၢ်ဘျုး

အါတက့ၢ်ပတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်ဒီသဒၢဒီးမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်မၤအါထီၣ်လီၤဆီတၢ်အပှ့ၤကလံၤလၢနဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤစ့ၢ်ကီးတၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်မၤသကိးဒီး Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၢ်ဘျုးအတီၤပတီၢ်အဂၤတဖၣ်လၢအါတက့ၢ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢအီၤခီဖျိပတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလၢအပၣ်ဃုာ်ဒီး-

 • မဲဆူၣ်ချ့
 • တၢ်ထံၣ်
 • တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဒိကနၣ်တၢ်
 • ဝံစိာ်တီဆှၢတၢ်မၤစၢၤ
 • တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲအလီကျိၤ
 • ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်အက့ၢ်ဂီၤဒိအဂၤတဖၣ်အါမး1

1တၢ်န့ၢ်ဘျုး, တၢ်အက့ၢ်အဂီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီလီၤဆီတဖၣ်ခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး D-SNP တၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂ့ၢ်ႋ

မ့ၢ်. Dental coverage (မဲတၢ်အုၣ်ကီၤ)* မ့ၢ်ဝဲ တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီအါမံၤအကျါတခါ နဒိးန့ၢ်အီၤသ့ဝဲလၢတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤဒီး Dual Special Needs Plan (D-SNP) လၢ UnitedHealthcare အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤကွၢ်ဒီးမၤကဆှဲကဆှီမဲအမဲာ်ညါ, နဒိးန့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤစ့လၢတၢ်မၤစၢၤမဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်လီၤစ့အံၤဟ့ၣ်စၢၤဝဲဒၣ်တၢ်အလဲလၢတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤကူစါကွၢ်ထွဲမဲအဂီၢ်သ့ဝဲ, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ပြံာ်ပှဲၤမဲ, တၢ်ကူစါမဲဂံၢ်, တၢ်ကူးကွဲးတ့ၢ်နုာ်လီၤမဲဒီးတၢ်မၤစၢၤမဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး D-SNP တၢ်အုၣ်ကီၤမဲ လၢပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare အဂီၢ်တက့ၢ်.

*တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်လီၤဆီလိာ်သးခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးတၢ်မၤအလီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်.

မ့ၢ်. မဲာ်ချံတၢ်အုၣ်ကီၤ* မ့ၢ်ဝဲ တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီအါမံၤအကျါတခါ နဒိးန့ၢ်အီၤသ့ဝဲလၢတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤဒီး Dual Special Needs Plan (D-SNP) လၢ UnitedHealthcare အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤကွၢ်မဲာ်ဒ်ညီနုၢ်အသိးအမဲာ်ညါ, နမဲာ်ချံတၢ်အုၣ်ကီၤဟ့ၣ်လီၤနၤစ့ဒီလၣ်အကထိတဖၣ်ဖဲနကဒွဲစ့အပူၤသ့စ့ၢ်ကီးဝဲလၢတၢ်ဟ့ၣ်စၢၤနမဲာ်ထံကလၤအပှ့ၤန့ၣ်လီၤ. လၢအကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤနၤလၢနတၢ်ပှ့ၤဝဲဒၣ်မဲာ်ထံကလၤအသီတစူၣ် မ့တမ့ၢ် မဲာ်ထံကလၤအနါလါတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး D-SNP မဲာ်ချံတၢ်အုၣ်ကီၤ လၢပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare အဂီၢ်တက့ၢ်.

*တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်လီၤဆီလိာ်သးခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးတၢ်မၤအလီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်.

D-SNP တၢ်ဘူးတၢ်လဲ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး Dual Special Needs Plan (D-SNP) (တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီခံမံၤ), ဖျါလီၤဂာ်လၢအါတက့ၢ်နတၢ်အပှ့ၤကလံၤတဖၣ်တၢ်ကအုၣ်ကီၤဝဲလၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ Medicare ကရၢဖိတဖၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါန့ၣ်, Medicare အုၣ်ကီၤ ဟ့ၣ် တၢ်အဘူးအလဲခဲလၢာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်လၢအအိၣ်တ့ၢ်ဒံးတနီၤနီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤတၢ်လၢအအိၣ်တ့ၢ်ဒံးတဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ Medicare ကရၢဖိအမူဒါလၢကဘၣ်ဟ့ၣ်ဝဲအဘူးလဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤတၢ်သ့ၣ်ညါအီၤဒ်အမ့ၢ် ဖြံးမံၣ်ယၢၣ်, တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ, တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ န့ၣ်လီၤႋ ကီၢ်စဲၣ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဟ့ၣ်စၢၤဝဲဒၣ်တၢ်အပှ့ၤကလံၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအလဲလၢပှၤတၢ်ဟဲနုာ်စှၤတဂၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်တအိၣ်ဒီး Medicaid ဘၣ်န့ၣ်, နတၢ်ပှ့ၤတၢ်ကလံၤနီၢ်နီၢ်တဖၣ်ကဒိးသန့ၤထီၣ်သးဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢနဃုထၢထီၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်. ခီဖျိလၢ D-SNP မ့ၢ်၀ဲ Medicare တၢ်ကဲဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တမံၤအဃိ Medicare အုၣ်ကီၤလုၢ်၀ဲ အါတက့ၢ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲတဖၣ် ဖဲ Medicare ကရၢဖိဒိးန့ၢ်ဘၣ် ဆူၣ်ချ့ယါဘျါအတၢ်ကွၢ်ထွဲန့ၣ်လီၤႋ အဘျဲၣ်အစဲၣ် မ့တမ့ၢ် လၢအိၣ်တ့ၢ်တကူာ်တ၀ာ်တဖၣ် မ့ၢ်၀ဲ ကရၢဖိအမူဒါလၢဘၣ်ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤတၢ်သ့ၣ်ညါအီၤဒ်အမ့ၢ် ဖြံးမံၣ်ယၢၣ်, တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ, တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ န့ၣ်လီၤႋ ပှၤတဖၣ်လၢအိၣ်လၢ D-SNP တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤန့ၣ် ကီၢ်စဲၣ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် ဟ့ၣ်စၢၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲတဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤႋ  

တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤဃူဖိးလိာ်တၢ်န့ၢ်ဘျုး (COB) ဘၣ်ထွဲဒီးပှၤတဖၣ်လၢ အိၣ်ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤလၢဘၢသးလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤအါန့ၢ်တမံၤ န့ၣ်လီၤႋ COB ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲလဲၣ်တခါလၢမ့ၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံး (ခီၣ်ထံးဆိ) ပှၤဟ့ၣ်တၢ်အဘူးအလဲ ဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲလဲၣ်တခါလၢအမ့ၢ် ပှၤဟ့ၣ်တၢ်အဘူးအလဲခံဂၤတဂၤ လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးပှၤဟ့ၣ်တၢ်အဘူးအလဲ ရဲၣ်ကျဲၤမၤဃူဖိးလိာ်၀ဲ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတၢ်န့ၢ်ဘျုး ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤႋ ပှၤဟ့ၣ်တၢ်အဘူးအလဲခံဂၤတဂၤ အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲ တၢ်လၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးပှၤဟ့ၣ်တၢ်အဘူးအလဲ တအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲဒၣ် တၢ်ဘူးတၢ်လဲဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

Dual Special Needs Plans (D-SNPs)(တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ) မ့ၢ်ဝဲ Medicare တၢ်ကဲဘျုး အတၢ်တိာ်ကျဲၤ တကလုာ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ D-SNP ကျဲၤဃူဖိးလိာ်၀ဲ တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤလီၤ Medicare ဒီး Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုး ခံမံၤလၢာ်န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်ဂ့ၢ်အါဒၣ်တက့ၢ် Medicaid အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲ တၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်ဘူးတၢ်လဲတဖၣ် လၢ D-SNP တအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ D-SNP ကျဲၤမၤဃူဖိးလိာ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါ တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ ဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂုၤဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

Medicare Special Needs Plans (Medicare တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီ) အကလုာ်တဖၣ်

D-SNP တၢ်ကွဲးဖုၣ်အီၤလၢ Dual Special Needs Plan (တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ) န့ၣ်လီၤႋ တၢ်တိာ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်ဝဲလၢပှၤတၢ်ဟဲနုာ်စှၤအဂီၢ်ဒီးမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးပှၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicaid ဒီး Medicare တၢ်မၤစၢၤခံခါလၢာ်န့ၣ်လီၤ. C-SNP တၢ်ကိးဝဲဒၣ်အထီလၢ Chronic Special Needs Plan (တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီယံာ်ယံာ်ထၢထၢ) န့ၣ်လီၤ. တၢ်တိာ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်ဝဲလၢပှၤလၢအိၣ်ဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်အိၣ်သးယံာ်ယံာ်ထၢထၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အဒိတဖၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီးသးမၤတၢ်တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးယံာ်ယံာ်ထၢထၢ, သးသွံၣ်ကျိၤတၢ်ဆါဒီးဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလီၤဝဲဒၣ် Dual Special Needs Plans (D-SNPs) (တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီခံမံၤ) ဒီး Medicare-Medicaid Plans (MMPs) (Medicare-Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်) ခံမံၤလၢာ်လၢတၢ်မၤညီဒိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤလၢပှၤတဂၤဂၤကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တိာ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤမၤဘျ့ဆှီထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်နုာ်လီၤမၤန့ၢ်တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲခီဖျိ Medicare ဒီး Medicaid န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်အရ့ဒိၣ်လီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဃုာ်ဒီး MMP, တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤ Medicare ဒီး Medicaid အတၢ်န့ၢ်ဘျုးခဲလၢာ်ခီဖျိဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤထဲ 1 ခါဧိၤန့ၣ်လီၤ. ဃုာ်ဒီး D-SNP, ကရၢဖိတဖၣ်ပာ်ဃာ်ဝဲဒၣ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤတမံၤဒီး Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးခဲလၢာ်ဒ်အဝဲသ့ၣ်ဒိးန့ၢ်တနံၤအံၤအသိးန့ၣ်လီၤ. လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ, အဝဲသ့ၣ်ပာ်လီၤဆီဝဲဒၣ် Medicare Advantage (တၢ်န့ၢ်ဘျုး Medicare) တၢ်တိာ်ကျဲၤဒီးညီနုၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အဝဲသ့ၣ်အါန့ၢ်ဒံးတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်အက့ၢ်ဂီၤဒိတဖၣ်အါန့ၢ်ဒံးအအိၣ်ဒီး Original Medicare (Medicare အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ) န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၤဆီလိာ်သးအဂၤတခါမ့ၢ်ထဲဒၣ်ပှၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်ခံမံၤပှဲၤပှဲၤနုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲ MMP အပူၤသ့ဝဲ, ဖဲလၢ တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤကဲထီၣ်သးသ့တနီၤနီၤ ဒီးပှဲၤပှဲၤခံမံၤလိာ်လၢတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် D-SNP အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်ဒီး D-SNPs အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

Medicare အကူာ် D မ့ၢ်ဝဲတၢ်အုၣ်ကီၤကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဝဲဒၣ်ကသံၣ်တနီၤနီၤလၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤလၢအတဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤတ့ၢ်လံအီၤခီဖျိ Medicare အကူာ် A ဒီး B န့ၣ်လီၤ. Medicare Special Needs Plans (SNPs) (တၢ်လိၣ်ဘၣ် Medicare တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီတဖၣ်) မ့ၢ်ဝဲ Medicare Advantage (တၢ်န့ၢ်ဘျုး Medicare) တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်န့ၣ်လီၤ. ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအပူၤပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်အုၣ်ကီၤကသံၣ်ကသီန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်နမ့ၢ်စူးကါကသံၣ်တဖၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤဝဲန့ၣ်, နကဘၣ်မၤလီၤတံၢ်ဝဲဒၣ်နကသံၣ်တဖၣ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤအီၤခီဖျိဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤတချုးဒံးဖဲနနုာ်ဆဲးလီၤမံၤန့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်အုၣ်ကီၤကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်နဲၣ်လီၤဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်, Dual Special Needs Plans (D-SNPs) (တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီခံမံၤ) မ့ၢ်ဝဲဒၣ်ပှာ်ဘျးစဲဂံၢ်ခီၣ်ထံးဧါ. တၢ်တိာ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤလိၣ်ဘၣ်ဝဲလၢကမျၢၢ်တဖၣ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲဒီးတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆါဟံၣ်တဖၣ်အအိၣ်ဖဲအဝဲသ့ၣ် Medicare SNP ပှာ်ဘျးစဲအပူၤန့ၣ်လီၤ. SNP ပှာ်ဘျးစဲတဖၣ်လီၤဆီလိာ်သးဖဲအက့ၢ်ဂီၤဒီးပှၤနီၣ်ဂံၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်မၤစၢၤဝဲအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှာ်ဘျးစဲအကလုာ်တဖၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီး-

 1. တၢ်အုၣ်ကီၤပှာ်ဘျးစဲတဖၣ်အလီၢ်ကဝီၤလီၤဆီအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဒိ, ပှာ်ဘျးစဲတခါကအုၣ်ကီၤဝဲဒၣ်ကီၢ်စဲၣ်ခဲလၢာ်ခဲဆ့, ဖဲပှာ်ဘျးစဲအဂၤတခါအုၣ်ကီၤထဲဒၣ်ကီၢ်ခီတဘ့ၣ်ဧိၤအခါန့ၣ်လီၤ. အါတက့ၢ်, တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်ဝဲလီၢ်ကဝီၤတခါကဘၣ်တၢ်မၤစၢၤအီၤခီဖျိပှာ်ဘျးစဲအါန့ၢ်ဒံးတခါန့ၣ်လီၤ.
 2. ပှာ်ဘျးစဲတဖၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်ဂ့ၢ်ကီတနီၤနီၤ, ဒ်အမ့ၢ်ခိၣ်နူာ်မၤတၢ်တဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးန့ၣ်လီၤ. ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢအမ့ၢ်ပှၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ဆူပှၤဆါလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးလီၤဆီပၣ်ဃုာ်သကိးဖဲပှာ်ဘျးစဲအပူၤသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်ကသံၣ်သရၣ်အဘၣ်ကတၢၢ်ဖဲနအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare အခါတက့ၢ်.

တလိၣ်ဘၣ်. တၢ်တလိၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဒိးသန့ၤတဖၣ်လၢတၢ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢကသံၣ်သရၣ်အပှာ်ဘျးစဲအပူၤ, တၢ်ဆါဟံၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

UnitedHealthcare ပှၤတ၀ၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မၤစၢၤ၀ဲဒၣ် ကရၢဖိတဖၣ်လၢကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲလၢ Medicare အဂီၢ် မ့တမ့ၢ် Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ်အဂီၢ် လၢ 42ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်ဒီး District လၢ Columbia န့ၣ်လီၤႋ*

UnitedHealthcare ဟ့ၣ်ထီၣ် Medicaid တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်လၢ ကီၢ်စဲၣ်ဖၣ်အံၤ-
Arizona, Florida, Hawaii, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, North Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin

UnitedHealthcare ဟ့ၣ်ထီၣ် Dual Special Needs Plans (D-SNPs)(တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ) လၢကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်အံၤ**-
Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, District လၢ Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Iowa, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, North Carolina, Nebraska, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin, West Virginia, Wyoming

*As of September 2023
**တအိၣ်လၢကီၢ်ရ့ၣ်ခဲလၢာ်တဖၣ်လၢၤဘၣ်

မ့ၢ်ယကြၢးဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲလဲၣ်တကလုာ်လဲၣ်.

စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်အချ့စှၤကိာ်ဖျၢၣ်လၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်မနုၤတဖၣ်လၢအကြၢးဒီးဂ့ၤဝဲဘၣ်ဝဲလၢနဂီၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

ဃုသ့ၣ်ညါ တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.

ဃုကွၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

Medicaid မ့တမ့ၢ် တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink