လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

Dual Special Needs Plan (DSNP) (တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ)

Dual Special Needs Plans (D-SNPs) န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤလၢအအိၣ်ဒီး Medicare ဒီး Medicaid ခံမံၤလိာ်န့ၣ်လီၤ. ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ မၤသကိးတပူၤဃီဒီးန Medicaid ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. နကပာ်ဃာ်ဘၣ်န Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ်, နမၤန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်သ့အါမး ဒီး ဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤစှၤစှၤ $0 တလါတဘျီလီၤ. Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် အိၣ်ဒီး $0 ဖြံၣ်မံယၢၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤ လၢကရၢဖိလၢအိၣ်ဒီး Extra Help (တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီ) (စ့ဆီၣ်ထွဲလၢတၢ်ဟဲနုာ်စှၤအဂီၢ်လီၤ).

Dual Special Needs Plan (D-SNP) (တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခံမံၤ) မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

Dual Special Needs plan (D-SNP) မ့ၢ်ဝဲ တၢ်အုၣ်ကီၤဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတကလုာ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဝဲဒၣ်လၢပှၤလၢအအိၣ်ဒီး Medicare ဒီး Medicaid ခံမံၤလိာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. These plans are designed for people who may need more help because of disabilities, age or health conditions.

Medicare and Medicaid card image

D-SNP တၢ်န့ၢ်ဘျုး

ဃုာ်ဒီး D-SNP, နကမၤန့ၢ်အါထီၣ် တၢ်န့ၢ်ဘျူး အါန့ၢ်ဒံး Original Medicare မ့တမ့ၢ် Medicaid ထဲတခါဧိၤန့ၣ်လီၤ. နကပာ်ဃာ်ဝဲဒၣ်န Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးခဲလၢာ်, လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ နကဒိးန့ၢ်အါထီၣ် လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ဟ့ၣ်အါထီၣ် အဘူးအလဲ ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်န့ၢ်ဘျူးလၢ တၢ်ဟ့ၣ်အါထီၣ် ကပၣ်ဃုာ်ဒီး−

  • တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲမဲဒ်ညီနုၢ်အသိး 1
  • တလါတဘျီကဒွဲစ့လၢကပှ့ၤဝဲဒၣ် တၢ်အီၣ်တၢ်အီကဲဘျုးလၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဂီၢ်ဒီး တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်ဒီးဟ့ၣ်မ့ၣ်အူလဲထံလဲအစရီတဖၣ်အဂီၢ်2
  • တၢ်ဒိးကွၢ်မဲာ်ချံ ဒ်အညီနုၢ်အသိး, ဃုာ်ဒီးကဒွဲစ့လၢမဲာ်ဒိးအဂီၢ်
  • တၢ်သမံထံမၤကွၢ်တၢ်နၢ်ဟူ, ဃုာ်ဒီးကဒွဲစ့လၢတၢ်မၤစၢၤတၢ်နၢ်ဟူအပိးလီတဖၣ်အဂီၢ်4
  • တၢ်ဒိးသိလ့ၣ် တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤဆူ တၢ်လဲၤဒိးပၠးသးလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ ဒီး ကသံၣ်ကျး အဂီၢ်3,5

မ့ၢ်ယကြၢးဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲလဲၣ်တကလုာ်လဲၣ်.

စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်အချ့စှၤကိာ်ဖျၢၣ်လၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်မနုၤတဖၣ်လၢအကြၢးဒီးဂ့ၤဝဲဘၣ်ဝဲလၢနဂီၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

မ့ၢ်ယကြၢးယဘၣ်လၢ ကမၤန့ၢ် D-SNP ဧါ.

ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နကကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢ ကမၤန့ၢ် တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤဖဲလၢ-

  • နဆဲးလီၤမံၤလၢ Medicaid လၢနကီၢ်စဲၣ်အပူၤ
  • နအိၣ်ဒီး Medicare အကူာ် A ဒီး B (Original Medicare)
  • နအိၣ်ဆိးဖဲ တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲအတၢ်အုၣ်ကီၤအလီၢ်ကဝီၤပူၤ

ယကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ D-SNP အပူၤဒ်လဲၣ်.

လၢတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ တၢ်ကြၢးတၢ်ဘၣ်ဒီးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အဂီၢ်ဖဲအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်အဂီၢ်, ပှၤပတံထီၣ်တၢ်ဖိတဖၣ်ကဘၣ်ထၢနုာ်မၤပှဲၤဒီးဆှၢထီၣ်တၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤအလံာ်ပတံထီၣ်လၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအပတံထီၣ်တၢ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်သံကွၢ်အီၤလၢတၢ်သံကွၢ်အရဲၣ်တဖၣ် ဒီးတၢ်ကမၤနီၣ်မၤဃါတၢ်စံးဆၢတဖၣ် န့ၣ်လီၤ.

1နတၢ်တိာ်ကျဲၤ မ့ၢ်ဟ့ၣ်လီၤ မဲတၢ်ကျၢၢ်ဘၢမၤစၢၤတၢ်အုၣ်ကီၤ လၢတမ့ၢ်ကရၢမၤသကိးတၢ် ဒီး နဒိးကွၢ်သးဒီးမဲကသံၣ်သရၣ် တအိၣ်လၢကရၢမၤသကိးတၢ်, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကဘၣ် ဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်အပှ့ၤန့ၣ်လီၤ. ပှာ်ဘျးစဲအဒိၣ်အဆံးန့ၣ် ကလီၤဆီလိာ်အသးလၢ လီၢ်က၀ီၤဖၠါအဖီခိၣ်လီၤ.
2တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်, တၢ်အဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်တဖၣ် ဒီး/မ့တမ့ၢ် ပီးလီတဖၣ် လီၤဆီလိာ်အသးခီဖျိလၢ တၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤ န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကစူးကါ တၢ်ပာ်ပနီၣ်တဖၣ်, တၢ်ကွၢ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ် ဒီး/မ့တမ့ၢ် ပှာ်ဘျးစဲ တၢ်တြီဃာ်တဖၣ် လီၤ. OTC တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအလၢာ်ကွံာ် န့ၣ်လီၤ. ကိးနတၢ်တိာ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ကွၢ်ကဒါက့ၤ နတၢ်ကျၢၢ်ဘၢမၤစၢၤတၢ်အုၣ်ကီၤတၢ်အုၣ်သး (EOC) လၢနကမၤန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.
4ပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤကွၢ်တၢ်နၢ်ဟူတၢ်မၤစၢၤအဂၤတဖၣ် တၢ်မၤန့ၢ်အီၤသ့ လၢ UnitedHealthcare ပှာ်ဘျးစဲအပူၤ န့ၣ်လီၤ. တၢ်တိာ်ကျဲၤ ကျၢၢ်ဘၢမၤစၢၤထဲ တၢ်မၤစၢၤတၢ်နၢ်ဟူအပီးအလီတဖၣ် လၢ ဟဲလၢ UnitedHealthcare ပှာ်ဘျးစဲ ပှၤဟ့ၣ်တၢ်နၢ်ဟူတၢ်မၤစၢၤ န့ၣ်လီၤ.
3,5၀ံစိာ်တီဆှၢတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ ဒ်အညီနုၢ်အသိး န့ၣ် တၢ်တစူးကါအီၤလၢ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတဖၣ်အပူၤဘၣ်.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink