လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

Dual Special Needs Plan (D-SNP) (တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခံမံၤ) မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီခံမံၤ (Dual Special Needs plan), မ့တမ့ၢ် လၢအဖုၣ် D-SNP န့ၣ်, မ့ၢ်ဝဲတၢ်အုၣ်ကီၤဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတကလုာ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဝဲဒၣ်လၢပှၤလၢအအိၣ်ဒီး Medicare ဒီး Medicaid ခံမံၤလိာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဝဲန့ၣ်မ့မ့ၢ်နၤန့ၣ်, နမ့ၢ် “dual-eligible” (တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲကတြဲၤ) န့ၣ်လီၤ. (တၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲဒၣ် လၢကျဲအဂၤတဘိလၢ တၢ်စံးလၢ နအိၣ်ဒီး Medicare ဒီး Medicaid တဘျီဃီသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.)

တၢ်မၤဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤလၢပှၤလၢအမ့ၢ်ဝဲဒၣ် dual-eligible အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်.

Dual Special Needs Plans မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤလၢအကလိၣ်ဘၣ်အါထီၣ် တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဝဲန့ၣ်ကမ့ၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ဟဲနုာ်, နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ, သးနံၣ်ဒီး/မ့တမ့ၢ် ဆူၣ်ချ့တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. Dual Special Needs Plans မ့ၢ်ဝဲ Medicare Advantage တၢ်ကဲဘျုး အတၢ်တိာ်ကျဲၤတကလုာ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤဆူၣ်ချ့ခံမံၤဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလိာ်ဒ်လဲၣ်.

Dual Special Needs Plans မၤသကိးတၢ်ဒီးန Medicaid ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ န့ၣ်လီၤႋ နကမၤန့ၢ်ဘၣ်န Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. အါတက့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤဟ့ၣ်အါထီၣ်စ့ၢ်ကီးနၤတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်အက့ၢ်အဂီၤတဖၣ်လၢအအါန့ၢ်ဒံးနဒိးန့ၢ်ဃုာ်ဒီး Original Medicare န့ၣ်လီၤ. Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤအိၣ်ဒီး $0 ဖြံၣ်မံယၢၣ်လၢ ကရၢဖိလၢအိၣ်ဒီး Extra Help (တၢ်မၤစၢၤအဂၤ) (တၢ်ဟဲနုာ်စှၤ စ့ဆီၣ်ထွဲ) အဂီၢ်လီၤ.

တၢ်မၤစၢၤအါထီၣ်လၢနဂီၢ်

တၢ်မၤသကိးတၢ်ကွၢ်ထွဲမ့ၢ်ဝဲဒၣ် တၢ်န့ၢ်ဘျုး အရ့ဒိၣ်အဂၤတခါ လၢနဒိးန့ၢ်ဃုာ်ဒီး Dual Special Needs Plan န့ၣ်လီၤ. နကအိၣ်ဒီးပှၤပၢဆှၢတၢ်ကွၢ်ထွဲနီၢ်ကစၢ်မူဒါခိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤတဂၤဂၤလၢအကမၤစၢၤနၤသ့ဝဲ-

  • သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်န Medicare ဒီး Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.
  • ရဲၣ်ကျဲၤနကသံၣ်သရၣ်, ကသံၣ်သရၣ်လီၤဆီဒီးတၢ်မၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်မၤတဖၣ်တက့ၢ်.
  • မၤန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤတၢ်မၤတဖၣ်လၢ နလိၣ်ဘၣ်လၢ နကတူၢ်ဘၣ်လၢ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ်

နမ့မ့ၢ် ပှၤလၢအမၤန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤသ့ခံကလုာ် (dual-eligible) န့ၣ်, မ့ၢ်နဒိးန့ၢ်ဝဲဒၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတကလုာ်အံၤသ့ဒ်လဲၣ်.

Dual Special Needs န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အီၤ ခီဖျိနီၢ်ကစၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤခီပနံာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အဝဲန့ၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီး UnitedHealthcare န့ၣ်လီၤ. We call our dual-eligible health plans UnitedHealthcare Dual Complete®. More people choose UnitedHealthcare for a Dual Special Needs plan than any other company.

UCard® ထဲအဟဲလၢ UnitedHealthcare

န UCard မ့ၢ်၀ဲ နကရၢဖိ ID ဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်တဖၣ်လီၤ. စူးကါ န UCard လၢကပှ့ၤ တၢ်အီၣ်လၢအပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့, ကသံၣ်လၢတၢ်ပှ့ၤအီၤဖဲကသံၣ်ကျးလၢတပၣ်ဒီးကသံၣ်သရၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤသ့ (OTC) ဒီး ဟ့ၣ်မ့ၣ်အူထံဂာ်သ၀ံလဲကဒွဲစရီတဖၣ်အပှ့ၤလီၤ.

မ့ၢ်ယကြၢးဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲလဲၣ်တကလုာ်လဲၣ်.

စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်အချ့စှၤကိာ်ဖျၢၣ်လၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်မနုၤတဖၣ်လၢအကြၢးဒီးဂ့ၤဝဲဘၣ်ဝဲလၢနဂီၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

ဃုသ့ၣ်ညါ တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.

ဃုကွၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

Medicaid မ့တမ့ၢ် တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink