လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

UHC Dual Complete IN-S002 (PPO D-SNP)

Medicare

တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

H0271-005000

တလါစုာ်စုာ်ဖြံးမံၣ်ယၢၣ်- $0.00 *

*နတၢ်ဘူးတၢ်လဲကလၢာ်စှၤထဲဒၣ် $0, ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ န Extra Help အပတီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်အတၢ်ကရၢကရိ (PPO) အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ဟ့ၣ်နၤတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ် အါန့ၢ်ဒံးလၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖြံးမံၣ်ယၢၣ် ခဲလၢာ်န့ၣ်အပှ့ၤစှၤထဲသိးဒီး $0 န့ၣ်လီၤႋ နကမၤန့ၢ်ဘၣ်ဒံးန Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးခဲလၢာ် ဒီးမၤအါထီၣ်လၢအဂၤသ့န့ၣ်လီၤႋ

  • သမံသမိး တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီးတၢ်ဃုထၢအဂ့ၢ် ( အိးထီၣ်မိဒဲ(လ)ဝ့ဒိ)

1-844-812-5967 TTY: 7118:00 AM တုၤလၢ 8:00 PM လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ

တၢ်န့ၢ်အဘျုးတဖၣ် ဒီး အက့ၢ်အဂီၤတဖၣ်

တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, OTC ဒီး မ့ၣ်အူလဲထံလဲ

$146 ခြဲးဒ့း တလါတဘျီ လၢကဟ့ၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢအပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့, OTC ပနံာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီးလီမ့ၣ်အူ ထံဒီးဂာ်သ၀ံအပှ့ၤအဂီၢ်လီၤ မၤလိနၢ်ပၢၢ် အါထီၣ် ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်န့ၢ်ဘျုးအံၤအဂ့ၢ်

$3000 စ့လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်လီၤအီၤ လၢတၢ်ကွၢ်ထွဲမဲတၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်ကျၢၢ်ဘၢမၤစၢၤအီၤတဖၣ်အဂီၢ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်မၤကဆှီမဲ, တၢ်သံးပှဲၤမဲ, တၢ်ကျၢၢ်တံၢ်ဂၢၢ်မဲ, တၢ်ထီပှဲၤမဲဂံၢ်ဒိ, တၢ်ထဲးမဲ ဒီးတၢ်ကျဲၤဃူမဲ န့ၣ်လီၤႋ မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးအံၤအဂ့ၢ်

$0 တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အပှ့ၤလၢ ကသံၣ်ကသီထီရီၤ ဒီး လၢအိၣ်ဒီးမံၤပနီၣ်လၢအိၣ်ဒီး ကသံၣ်သရၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤ ဃုာ်ဒီး Optum® တၢ်ဆှၢလီၤတုၤလၢဟံၣ်ဃီ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးအံၤအဂ့ၢ်

ဟ့ၣ်တၢ်ဘူးလဲ $0 လၢ 36 အဂီၢ် တၢ်လဲၤတီၣ်ဆှၢ မ့တမ့ၢ် လဲၤအိၣ်လၢ တၢ်သ့ၣ်ဆၢကတီၢ်လၢဘၣ်ထွဲဒီးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီ ဒီး ကသံၣ်ကျးတဖၣ် လၢတၢ်တူၢ်လိာ်ဟ့ၣ်ခွဲး ဒ်သိးမၤန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ထံလဲႋ

တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အပှ့ၤ$0 လၢ တၢ်မၤကွၢ်မဲာ်ချံ ဒ်အညီနုၢ်အသိး ဒီး $300 စ့လၢတၢ်ပာ် ပနီၣ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤ လၢ မဲာ်ထံကလၤအတကွီၣ် မ့တမ့ၢ် မဲာ်ချံလါနါအဂီၢ်  မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးအံၤအဂ့ၢ်

တၢ်ဆှၢတၢ်အီၣ်တၢ်အီ

28 တၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီ ဆူဟံၣ် 14 သီအဂီၢ် ဖဲတၢ်ထီၣ် ပှၤဆါလၢတၢ်ဆါဟံၣ်ပူၤ အတၢ်ဆါဟံၣ်ဝံၤအလီၢ် ခံကိးဘျီဒဲးန့ၣ်လီၤ

Nurse Hotline (တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါအဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီၤကျိၤ)

ကတိၤတၢ်ဒီး ကသံၣ်သရၣ်မုၣ်ကွၢ်ပှၤဆါအဆဲးလီၤမံၤတဂၤ ဘၣ်ဃးဒီး နတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အဂ့ၢ် သ့ထီရီၤတဘျီ, မုၢ်ဆါခီ မ့တမ့ၢ် မုၢ်နၤခီ လၢတလၢာ်ဒီးဘူးလဲ

နီၢ်ကစၢ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ခီဆၢအတၢ်မၤကျိၤကျဲ (PERS)

ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ပီးတၢ်လီလၢတၢ်ထီအီၤသ့တဖၣ် လၢကမၤန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤ တသီ 24 နၣ်ရံၣ်လီၤ

PPO တၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢတၢ်မၤန့ၢ်အီၤသ့တဖၣ်

တၢ်အခွဲးယာ် လၢကထံၣ်လိာ်သးဒီး ပှၤဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢအတူၢ်လိာ် Medicare ဒီး တလိၣ်ဘၣ် တၢ်ဆှၢခီဆူညါတတီၤ အဂီၢ်ဘၣ်

တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢဒီသဒၢဆိပာ်တၢ်

$0 တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အပှ့ၤလၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢဒီသဒၢဆိပာ်တၢ်အဂီၢ် ပၣ်ဃုာ်ဒီး တနံၣ်တဘျီတၢ်မၤကွၢ်နီၢ်ခိမိၢ်ပှၢ်, တိးကွ့ကသံၣ်ဒီသဒၢ, တၢ်သမံသမိး ဒီးအဂၤတဖၣ်လီၤ

တၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲအခိၣ်သ့ၣ်

$0 တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အပှ့ၤ လၢဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်ဒိးပၠးသးအဂီၢ် လၢကမၤစၢၤနၤလၢနကမၤန့ၢ် တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤ

Renew Active®(တၢ်မူအသီ) Fitness Program (နီၢ်ခိဂံၢ်ဆူၣ်အတၢ်တိာ်ကျဲၤ)

နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်ထီဘိဒီး တၢ်ဂဲၤလိနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအ ကရၢဖိလၢတလိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤ ခီဖျိ Renew Active®

တၢ်ကွၢ်ထွဲခီၣ်ဒ်ညီနုၢ်အသိး

4 လဲၤထံၣ်လိာ်ဒိးပၠးသး လၢခီၣ်လၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲ ဒ်အညီနုၢ်အသိးလၢ $0 တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အပှ့ၤ လၢ တၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်ဒိးပၠးသး တဘျီစုာ်စုာ် လၢတၢ်မၤကဆှီ ခီၣ်မ့ၣ် ဒီး တၢ်ဒီသဒၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်ကူစါယါဘျါလၢတၢ် ကျၢၢ်ဘၢမၤစၢၤအီၤအဂၤအဂီၢ်တက့ၢ်

တၢ်မၤကွၢ်နၢ်အတၢ်နၢ်ဟူတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်

$0 တၢ်ဟ့ၣ်သကိး တၢ်အပှ့ၤ လၢတၢ်မၤကွၢ် တၢ်နၢ်ဟူ ဒ်အညီနုၢ်အသိး ဒီး $3600 စ့လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤ လၢတၢ်ဃုထၢ OTC လဲၢ်လဲၢ်ဃဲာ်ဃဲာ် ဒီး တၢ်မၤစၢၤတၢ်နၢ်ဟူအပီးအလီ လၢအိၣ်ဒီး ပနံာ်တၢ်ကၤတၢ်ပနီၣ်မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးအံၤအဂ့ၢ်[

UnitedHealthcare® HouseCalls

တနံၣ်တဘျီ တၢ်လဲၤဟးအိၣ်သကိးလၢဟံၣ်ဒီး ကသံၣ်သရၣ် လၢကမၤစၢၤနၤလၢနကအိၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂ့ၤကတၢၢ် ဖဲနတၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်ဒိးပၠးသးဒီးကသံၣ်သရၣ်ဒ်အညီနုၢ်အသိး အဘၢၣ်စၢၤ

UnitedHealthcare® ကရၢဖိခိၣ်ဖးတဖၣ်

ဒ်နမ့ၢ် UnitedHealthcare ကရၢဖိတဂၤအသိး, မၤန့ၢ် ကျိၣ်စ့လၢတၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤအီၤလၢတၢ်မၤန့ၢ် တနံၣ်တဘျီ တၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်ဒိးပၠး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ် ချ့, တိးကွ့တၢ်ဆါကသံၣ်ဒီသဒၢ, ဒီးတၢ်အဂၤတဖၣ် အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်

တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါခီဖျိပှာ်ယဲၤ

$0 တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အပှ့ၤ လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်ဒိးပၠး သးလၢအ့ထၢၣ်နဲးအဖီခိၣ် လၢနကတဲသကိးဘၣ်ဃး ဒီးကသံၣ်ကသီ ဒီးခိၣ်နူာ်ဒီးသးအတၢ်ဆိကမိၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်ဂ့ၢ်ကီအဂ့ၢ် လၢဟံၣ်အဂီၢ် န့ၣ်တက့ၢ်

UHC Dual Complete IN-S002 (PPO D-SNP)

တလါစုာ်စုာ် ဖြံးမံၣ်ယၢၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢပှၤလၢဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်အုၣ်ကီၤလီၤဆီ ဟဲခီဖျိ Medicare လၢကဟ့ၣ်စၢၤတၢ်ဘူးလဲလၢ အ ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီ အဘူးလဲအဂီၢ်

နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီအဂၤ လၢ Medicare လၢကဟ့ၣ်စၢၤတၢ်ဘူးလဲလၢန Medicare ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီအဂီၢ်န့ၣ် နဖြံးမံးယၢၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတလါစုာ်စုာ်ဂီၢ် ကလၢာ်စှၤန့ၢ်ဒံးတၢ်လၢအအိၣ်၀ဲ ဖဲနမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီအဂၤလၢ Medicare ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီအဂၤ အနီၣ်ဂံၢ်လၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤ ကဆၢတဲာ်၀ဲဒၣ် နဖြံးမံးယၢၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတလါစုာ်စုာ်ဂီၢ် အနီၣ်ဂံၢ်လၢပှဲၤ ဒ်ပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအကရၢဖိတဂၤအသိး န့ၣ်လီၤႋ

လံာ်တိၤရဲၣ်အံၤ ဒုးနဲၣ်နၤတၢ်လၢနဖြံးမံးယၢၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တလါဂီၢ်စုာ်စုာ် ကမၤသးဒ်လဲၣ်ဖဲနမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီအဂၤ န့ၣ်လီၤႋ

နတၢ်မၤစၢၤလီၤဆီအဂၤအပတီၢ် တလါစုာ်စုာ်ဖြံးမံၣ်ယၢၣ်*
100% $0.00

*တၢ်အံၤတပာ်ဃုာ်ဒီး Medicare အကူာ် B ဖြံးမံးယၢၣ်နီတမံၤ လၢနကဘၣ်ဟ့ၣ်အဘူးလဲဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီအဂၤ နသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢနခွဲးအိၣ်ဧါသ့ခီဖျိတၢ်ကိးလီတဲစိ-

  • 1-800-Medicare မ့တမ့ၢ် ပှၤစူးကါ TTY တဖၣ်ကိး 1-877-486-2048 (တသီန့ၣ်24 နၣ်ရံၣ်/တနွံ 7 သီ),
  • နကီၢ်စဲၣ် Medicaid Office, မ့တမ့ၢ်
  • တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ (Social Security Administration) ဖဲ 1-800-772-1213 တက့ၢ်. ပှၤစူးကါ TTY တဖၣ် ကြၢးကိးလီတဲစိ 1-800-325-0778 လၢဂီၤခီ 7 နၣ်ရံၣ် ဒီး ဟါခီ7 နၣ်ရံၣ် အဘၢၣ်စၢၤ, မုၢ်တနံၤ တုၤလၢ မုၢ်ယဲၢ်နံၤန့ၣ်လီၤ.

နတၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့မ့ၢ်တၢ်အလီၤဆီ န့ၣ်လီၤႋ လံာ်တီလံာ်မီတဖၣ်အံၤ မၤလီၤတံၢ်စၢၤနၤ လၢနကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢလၢအကြၢးအဘၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤႋ

လံာ်တီလံာ်မီတဖၣ် ပာ်ဃုာ်ဒီး တနံၣ်တဘျီတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဆီတလဲအဂ့ၢ် တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအတၢ်အုၣ်သး တၢ်မၤအကျိၤကျဲတဖၣ် တၢ်ဟ့ၣ် Medicare တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပတီၢ် ပှၤမၤစၢၤဖံးမၤတၢ်အတၢ်နဲၣ်ကျဲၤ တၢ်ကွဲးဖုၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂ့ၢ် တၢ်အိၣ်ယၢၤအဂုၤဂၤတဖၣ်လၢထုးလီၤပာ်အီၤသ့ န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢထုးလီၤပာ်အီၤသ့ (အိးထီၣ်ပှာ်ယဲၤမဲာ်ဒိ)

ကရူၢ်ဖိတၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်

ကွၢ်တၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢပှၤဒိးန့ၢ်သ့ (အိးထီၣ်မိဒဲ(လ)ဝ့ဒိ)

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ

မၤလိအါထီၣ်

UHC Dual Complete IN-S002 (PPO D-SNP)

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink