လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

Navigator (နီၣ်နဲၣ်ကျဲ) မၤညီထီၣ်စၢၤပှၤအတၢ်အိၣ်မူလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ (dual health plan) ကရၢဖိတဖၣ်အဂီၢ်

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါအီးကထိဘၢၣ် 15 သီ, 2020

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- September 15, 2023

တၢ်အိၣ်မူတမ့ၢ်တၢ်အညီလၢပှၤတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီး Medicare ဒီး Medcaid ခံမံၤလၢာ်အဂီၢ်ဘၣ်ႋ ပှၤအါဂၤလၢ အိၣ်ဒီးခွဲးယာ်ကတြဲၤလၢ Medicare ဒီး Medcaid အဂီၢ်န့ၣ် အိၣ်ဒီးယံာ်တၢ်ဆူတၢ်ဆါအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ အ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်ဒိးကွၢ်သးဒီး ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် ကလုာ်ကလုာ် အါဒံအါဂၤ လၢဘၣ်အဆၢကတီၢ် န့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ကဘၣ်ဒိးကွၢ်သးဒီး သးတၢ်ဆိကမိၣ်အပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ် လၢတၢ်သးလီၤဘှံး မ့တမ့ၢ်တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဒီးကသံၣ်သရၣ်ကူစါယါဘျါတၢ်တဖၣ် ကဲဘျုးလၢ တၢ်ဆါဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ကလိၣ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီး ဆူၣ်ချ့ယါဘျါအတၢ်ပီးတၢ်လီ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်ဆှၢထီၣ်ဆှၢလီၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကလိၣ်ဘၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီးတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအါမး လၢကရဲၣ်ကျဲၤမၤဘၣ်လိာ်ကသံၣ်သရၣ်ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤ အါမံၤအါဂၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပှၤတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီး ခွဲးယာ်ကတြဲၤလၢ Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ်န့ၣ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤထဲလၢ လံာ်လဲၢ်ဂ့ၢ်၀ီန့ၣ် ကမၤကဒံကဒါဘၣ်သးသ့န့ၣ်လီၤႋ

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

Dual health plans, or Dual Special Needs plans, are for people who qualify for both Medicare and Medicaid. ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ (D-SNP) ပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးအါထီၣ်အဂၤ ဒ်သိးကမၤစှၤလီၤစၢၤ တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ လၢကရၢဖိတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်ကတြဲၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်န့ၢ်ဘျုးအါထီၣ်အဂၤတဖၣ်အံၤတနီၤနီၤ အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲဒၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲဒီးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤ လၢအပတီၢ်ထီန့ၢ်ဒီးတလၢထီၣ်ကွံာ် Medicaid ဒီး Original Medicare န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂုၤဂၤတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢမၤညီထီၣ်တၢ် လၢကရၢဖိတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်ကတြဲၤ လၢကရဲၣ်ကျဲၤဘၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲဘၣ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ အ၀ဲန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ဖဲ တၢ်ဃုကွၢ်တၢ် ဟဲနုာ်လီၤအလီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

A Navigator serves as your single point of contact to help with your care needs

တၢ်ဃုကွၢ်တၢ် မၤစၢၤဘၣ် ကရၢဖိတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်ကတြဲၤ ဒ်လဲၣ်ႋ

ဖဲနအိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲအလီၢ်အါမးအခါ ဒီးနအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢကဃုကွၢ်ကျဲလၢဆူၣ်ချ့မၤစၢၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤကျဲပူၤ လၢနဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်အိၣ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢ ကနဲၣ်ကျဲစၢၤနၤဒီးစံးဆၢစၢၤနၤတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ကဂ့ၤဒၣ်ခီဧါႋ ပှၤဒုးနဲၣ်တၢ် တဂၤန့ၣ် မ့ၢ်နကျဲအလၢပှဲၤ ဒ်သိးကမၤစၢၤနၤ လၢနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်လဲၤကျဲ ကိးပတီၢ်ဒဲး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဖံးတၢ်မၤအံၤတဘၣ်လၢာ်အဘူးလဲဘၣ်လီၤႋ

ထဲနတဲဖျါတၢ်အမံၤန့ၣ်ဒီး နပှၤဒုးနဲၣ်နၢ် ကမၤစၢၤနၤသ့လၢ-

  • ပာ်လီၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါလၢ အစံးဆၢစၢၤတၢ်သံကွၢ်တဖၣ် ဘၣ်ဃးဒီး နဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါ တၢ်၀ံစိာ်တီဆှၢဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီ အတၢ်လိၣ်ဘၣ်
  • ရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤတၢ်သ့ၣ်ဆၢကတီၢ်ဒီးကသံၣ်သရၣ် ဒီးတၢ်၀ံစိာ်ဆီဆှၢ လဲၤဆူနကသံၣ်သရၣ် မဲကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ကျး
  • ကွၢ်သမံသိးနတၢ်န့ၢ်ဘျုး လၢကမၤန့ၢ်ဘၣ်စၢၤနၤ တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢ နတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ
  • ကွၢ်မၤလီၤတံၢ်စၢၤနၤဒီးပှၤလၢကွၢ်ထွဲနၤလၢဟံၣ် မၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်လၢနလိၣ်ဘၣ်အီၤ

တၢ်ဃုကွၢ်တၢ် တခါန့ၣ် မ့ၢ်နကျဲအလၢပှဲၤ လၢကဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢပှၤအအိၣ် အဂီၢ်

မ့မ့ၢ်လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤကရၢဖိတဖၣ် ပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်တဂၤန့ၣ် မၤအမူဒါဒ်နတၢ်ဘၣ်သး အသိးန့ၣ်လီၤႋ န ပှၤဒုးနဲၣ်တၢ် မ့ၢ်ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်လၢ နာ်န့ၢ်အီၤသ့ န့ၣ်လီၤႋ ပှၤတဂၤဂၤလၢ ကသ့ၣ်ညါဘၣ်ဃး နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်လီၤဆီ န့ၣ်လီၤႋ န ပှၤနဲၣ်ကျဲ (Navigator) ကမၤသကိးတၢ်ဒီးနၤ, နဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးနပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိတဖၣ်လၢအကမၤလီၤတံၢ်စၢၤနၤလၢတၢ်ကွၢ်ထွဲအတၢ်လိၣ်တဖၣ်တုၤထီၣ်ဘးအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်တၢ်လၢအဒုးကဲထီၣ်တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်သ့ အါစုအါဘျီ မၤကဒံကဒါသးလၢပှၤတဖၣ်န့ၣ်အဂီၢ်လၢအိၣ်ဒီး ခွဲးယာ်ကတြဲၤ ဒီးအခွဲးယာ်ကြၢးထီၣ်ဘးလၢ Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အိၣ်ဒီးဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤတခါန့ၣ် မၤညီထီၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်ဆၣ် အိၣ်ဘၣ်ဒီး ပှၤဒုးနဲၣ်တၢ် တဂၤ လၢမ့ၢ်ပှၤလၢနကိးသံကွၢ်အီၤလီတဲစိ ဒ်သိးကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်စံးဆၢတဖၣ် ဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအါထီၣ်အဂၤ ဖဲနလိၣ်ဘၣ်အီၤအခါန့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်လၢအဂ့ၤဒၣ်ခီန့ၣ်လီၤႋ

UCard®, only from UnitedHealthcare

Your UCard is your member ID and so much more. စူးကါ န UCard လၢကပှ့ၤ တၢ်အီၣ်လၢအပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့, ကသံၣ်လၢတၢ်ပှ့ၤအီၤဖဲကသံၣ်ကျးလၢတပၣ်ဒီးကသံၣ်သရၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤသ့ (OTC) ဒီး ဟ့ၣ်မ့ၣ်အူထံဂာ်သ၀ံလဲကဒွဲစရီတဖၣ်အပှ့ၤလီၤ.

တၢ်န့ၢ်ဘျုး, တၢ်အက့ၢ်ဂီၤလီၤဆီဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်ခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်.

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink