လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

5 တၢ်အရ့ဒိၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်တၢ်ဃုထၢဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအခါ

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- January 17, 2020

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- December 06, 2022

တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးဆူၣ်ဂ့ၢ်၀ီတၢ်အုၣ်ကီၤ အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ကီန့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်ဆၣ်ဖဲနမၤန့ၢ်ဘၣ် Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ်န့ၣ် သုးထီၣ်သးဆူညါပတီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဖဲ UnitedHealthcare န့ၣ် တၢ်အၢၣ်လီၤသးလၢကမၤညီထီၣ်စၢၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် နဲၣ်ကျဲဘၣ်တၢ်လၢပမၤအီၤန့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်ကွဲးအံၤအပူၤ ပအဲၣ်ဒိးလၢကမၤညီထီၣ်တၢ်ဒ်သိး ကနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်တၢ်မၤအကျဲအကါဒိၣ်တနီၤနီၤ လၢဘၣ်ဃးဒီး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ 

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

1. "ကတြဲၤ" ဒီး "ခွဲယာ်ကတြဲၤ" အခီပညီမ့ၢ်ဒ်လဲၣ်

ကတြဲၤ မ့ၢ်တၢ်ကတိၤ "ခံ" မ့တမ့ၢ် "ခံမံၤလၢာ်" လၢအဂၤတဘီန့ၣ်လီၤႋ မ့မ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ တဖၣ်အဂ့ၢ်တကွီၣ်ပူၤန့ၣ် ကတြဲၤ အခီပညီမ့ၢ်၀ဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢ ပှၤတဖၣ်လၢ အိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ "ခွဲးယာ်ကတြဲၤ" မ့ၢ်တၢ်ကတိၤတဘီလၢ တဲနၢ်ပၢၢ်ပှၤလၢအကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ မ့တမ့ၢ် လၢခွဲးယာ်တုၤထီၣ်ဘး လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ် Medicaid ဒီး Medicare တၢ်န့ၢ်ဘျုးခံမံၤလၢာ် အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ ပှၤတဖၣ်အံၤတၢ်သ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးလၢအမ့ၢ် "ခွဲးယာ်ကတြဲၤ" န့ၣ်လီၤႋ

2. ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤဧါ မ့တမ့ၢ် တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤဧါ. တၢ်လီၤဆီလိာ်သးမနုၤလဲၣ်ႋ

တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲနီၣ်ဂံၢ် ၀း Nada. တၢ်လီၤဆီလိာ်သးတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်ႋ နမ့ၢ်စူးကါ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤမ့ၢ်ဂ့ၤ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤမ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤမ့ၢ်ဂ့ၤ မ့တမ့ၢ် လၢတၢ်ကွဲးဖုၣ်အီၤလၢ DSNP မ့ၢ်ဂ့ၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ် လံာ်ဖျၢၣ်တဖၣ်အံၤ အခီပညီမ့ၢ်တမံၤဃီန့ၣ်လီၤႋ အ၀ဲသ့ၣ်ပာ်ဖျါဒုးနၢ်ပၢၢ် ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အကလုာ်လၢ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလီၤလီၤဆီဆီ လၢကတုၤထီၣ်ဘး ပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

3. ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ ပာ်ဖှိၣ်ဃုာ် Medicaid ဒီး Medicare လၢတခါဃီဧါႋ

တၢ်ဂ့ၢ်တတီၤအံၤဒုးနၢ်ပၢၢ်ကဒံကဒါဘၣ်ပှၤသး ဘၣ်ဆၣ် တၢ်စံးဆၢမ့ၢ်၀ဲ တမ့ၢ်ဘၣ် န့ၣ်လီၤႋ တမ့ၢ်လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ တမံၤကနုာ်လီၤလၢန Medicaid တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအလီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ နကပာ်ဃာ်ဘၣ်ဒံး Medicaid တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဒံး Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးတမံၤဃီခဲလၢာ် လၢအိၣ်ဒီးနၤခဲအံၤ န့ၣ်လီၤႋ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ မ့ၢ်၀ဲဒၣ် Medicare တၢ်ကဲဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတကလုာ်န့ၣ်လီၤႋ ကနုာ်လီၤလၢခ့ခါအံၤ Medicare တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအလီၢ် န့ၣ်လီၤႋ လၢန့ၣ်မဲာ်ညါ ပာ်ဃုာ်ဒီး ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်မၤအဂုၤဂၤတဖၣ်လၢ နတဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤလၢ ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအါထီၣ်အဂုၤဂၤတဖၣ် ကွၢ်ဖဲ "မ့ၢ်ယ Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤမၢ်ကွံာ်ဧါႋ" အတၢ်ကွဲးတက့ၢ်ႋ

4. ကဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ သ့ဒ်လဲၣ်ႋ

အိၣ်ဒီးတၢ်ဘျၢတဖၣ်လၢဖီၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤ လၢနဆဲးလီၤမံၤလၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤတခါသ့အခါဖဲလဲၣ် န့ၣ်လီၤႋ ဖဲနခွဲးယာ်အိၣ်အဆိကတၢၢ်တဘျီလၢ Medicare အဂီၢ်န့ၣ် နကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်စးထီၣ်တၢ်ဆဲးလီၤမံၤဆၢကတီၢ် (IEP) န့ၣ်လီၤႋ န IEP မ့ၢ်၀ဲတၢ်ဆၢကတီၢ် 7 လါလၢ-

  • စးထီၣ် 3 လါတချုးလၢနသးနံၣ်ပှဲၤထီၣ် 65
  • ပာ်ဃုာ်ဒီးအလါဖဲနသးနံၣ်ပှဲၤထီၣ် 65
  • ကတၢၢ် 3 လါဖဲနသးနံၣ်ပှဲၤထီၣ်ကွံာ် 65

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးသးသမူတၢ်မၤအသးလၢခွဲးယာ်ကြၢးတုၤထီၣ်ဘးန့ၣ် နဆဲးလီၤမံၤသ့ခီဖျိတၢ်စူးကါ တၢ်ဆဲးလီၤမံၤအဆၢကတီၢ်လီၤဆီ (SEP) န့ၣ်လီၤႋ တၢ်သုးလီၢ်သုးကျဲ မ့တမ့ၢ် နတၢ်အုၣ်ကီၤလီၤတူာ်ကွံာ် တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ထဲဒၣ်2သးသမူတၢ်မၤအသးလၢခွဲးယာ်ကြၢးတုၤထီၣ်ဘးအဒိတဖၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်ဆၣ် ဆၢကတီၢ်လီၤနဘၣ်ဆဲးလီၤမံၤအဂီၢ်န့ၣ် ကလီၤဆီလိာ်သး သန့ၤထီၣ်သးလၢတၢ်ဂ့ၢ်အိၣ်လၢန SEP န့ၣ်လီၤႋ

အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တနံၣ်တဘျီတၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ Medicare အဆၢကတီၢ် (AEP) န့ၣ်လီၤႋ AEP စးထီၣ်သးလၢ လါအီးကထိဘၢၣ် 15 တုၤလၢ လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် 7 ကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ်လီၤႋ ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲန့ၣ် ဆဲးလီၤဘၣ်အမံၤ မ့တမ့ၢ် ဆီတလဲခီလဲလိာ်ဘၣ် အ Medicare တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲလၢ AEP ဆၢကတီၢ်ခါသ့န့ၣ်လီၤႋ ပာ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်ဖဲနမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဆီတလဲခီလဲလိာ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare ဆူ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ န့ၣ်လီၤႋ

တုၤနဆဲးလီၤဘၣ်မံၤ နတလိၣ်မၤသီထီၣ် ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဖဲနကြၢးဒံးဝဲဒၣ်အခါ, တၢ်ကမၤသီထီၣ်နဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤဒၣ်အတၢ်ကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် နဘၣ်မၤသီထီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤသး လၢ Medicaid အဂီၢ် တနံၣ်တဘျီ ဒ်သိးခွဲးယာ်ကအိၣ်လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

5. UnitedHealthcare Dual Complete® စူးကါသးအလီၢ်ဖဲလဲၣ်ႋ

“တၢ်တိာ်ကျဲၤကတြဲၤလၢပှဲၤ” မ့ၢ်၀ဲ ပနံာ်မံၤလၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်ခီဖျိ UnitedHealthcare န့ၣ်လီၤႋ ပှၤအါဂၤဃုထၢ၀ဲ UnitedHealthcare လၢ တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အါန့ၢ်ဒံးလၢ ခီပနံာ်ဂုၤဂၤန့ၣ်လီၤႋ ဟံးဃာ် UnitedHealthcare's အါန့ၢ် 45 နံၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိလၢကမၤတၢ်လၢနဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

တထံၣ်ဘၣ်တၢ်လၢနဃုကွၢ်အီၤဧါႋ

UnitedHealthcare အိၣ်ဒီး ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါအ၀ီၢ်သြဲတဖၣ်ဒီးအခီပညီ အဖျၢၣ်လၢအကထိလၢပှာ်ယဲၤဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ကိးအမံၤလၢ Just Plain Clear (တၢ်ခီပညီနၢ်ပၢၢ်ညီ) ဒီးမ့ၢ်၀ီၢ်သြဲအတ၀ၢအဒိၣ်ကတၢၢ် န့ၣ်လီၤႋ 

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်- ထၢနုာ်လီၤပှာ်ဘျးစဲ ဆူနတၢ်ဘၣ်သးဒိၣ်ကတၢၢ် အတၢ်မၤနီၣ်စရီပူၤ ဒ်သိးကဃုကွၢ်လံာ်ရိဒၢးကသ့ညီညီအဂီၢ်ဖဲနလိၣ်ဘၣ်အီၤတဘျီလၢ်လၢ် တက့ၢ်ႋ

*တၢ်န့ၢ်ဘျုး, တၢ်အက့ၢ်အဂီၤဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီတဖၣ်လီၤဆီလိာ်သးလၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကစူးကါ တၢ်ပာ်ပနီၣ်တဖၣ်, တၢ်ကွၢ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ် ဒီး/မ့တမ့ၢ် ပှာ်ဘျးစဲ တၢ်တြီဃာ်တဖၣ် လီၤ.
1သန့ၤထီၣ်သးလၢ D-SNP တၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်တိာ်ကျဲၤခဲလၢာ် ဟဲလၢ CMS တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ်, လါမ့ၤ 2023 

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink