လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

D-SNP တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ

ဖဲနဆၢတဲာ်လၢ နကြၢးဘၣ်ဒီး Dual Special Needs plan တၢ်တိာ်ကျဲၤ တဘျီဃီဒီး ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်တိာ်ကျဲၤ တစု, နဆဲးလီၤမံၤသ့လၢ အ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ် (online), ခီဖျိလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် ထံၣ်လိာ်သးဒီး ပှၤခၢၣ်စးသ့န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအပတံထီၣ်တၢ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်သံကွၢ်အီၤ တၢ်သံကွၢ်အရဲၣ်တဖၣ် ဒီးတၢ်မၤကျိၤကျဲ ကမၤနီၣ်မၤဃါတၢ်စံးဆၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်မနုၤနဃုထၢ UnitedHealthcare လၢန ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခွဲးယာ်ကတြဲၤ အဂီၢ်လဲၣ်.

နဃုကွၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤဧါ. အဝဲအံၤမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ 5 အရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်လၢတၢ်ဃုထၢဝဲဒၣ် UnitedHealthcare လၢန Dual Special Needs Plan (တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီခံမံၤ) အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဃုထၢ UnitedHealthcare

ဖဲနအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare လံန့ၣ် နဆဲးလီၤမံၤလၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ သ့အခါဖဲလဲၣ်ႋ

တၢ်အကတီၢ်လၢတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအဂီၢ်အခါဖဲလဲၣ်. မၤလိနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤလီၤဆီအဂ့ၢ်ဒီးတနံၣ်တဘျီတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤအကတီၢ်တဖၣ်ဒီးအခါဖဲလၢတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအဂ့ၢ်တက့ၢ်.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤ D-SNP

မ့ၢ်ယကြၢးဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲလဲၣ်တကလုာ်လဲၣ်.

စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်အချ့စှၤကိာ်ဖျၢၣ်လၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်မနုၤတဖၣ်လၢအကြၢးဒီးဂ့ၤဝဲဘၣ်ဝဲလၢနဂီၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

ဃုသ့ၣ်ညါ တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ကဘၣ်ဃုကွၢ်ကသံၣ်သရၣ်အဘၣ်ကတၢၢ်အကျိၤအကျဲဖဲလၢနအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare

တၢ်ကဘၣ်ဃုကွၢ်ကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်သရၣ်လီၤဆီလၢအတူၢ်လိာ်ဝဲဒၣ်နတၢ်အုၣ်ကီၤဖဲလၢနအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလိာ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်ဃုမၤန့ၢ်ကသံၣ်သရၣ်လၢအဘၣ်လိာ်

5 တၢ်အရ့ဒိၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်တၢ်ဃုထၢဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအခါ

ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ ပၣ်ဃုာ်ဒီး 5 တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤကမၢကမၣ်တဖၣ်အံၤဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်ပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံခါလိာ်န့ၣ်လီၤ.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်ဃုထၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ

တၢ်လၢဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်အဂ့ၢ်

Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤအိၣ်ဒီး $0 ဖြံၣ်မံယၢၣ်လၢ ကရၢဖိလၢအိၣ်ဒီး Extra Help (တၢ်မၤစၢၤအဂၤ) (တၢ်ဟဲနုာ်စှၤ စ့ဆီၣ်ထွဲ) အဂီၢ်လီၤ. UnitedHealthcare Dual Complete® provides more benefits and features than with Original Medicare.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး D-SNP တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

တၢ်မၤဆူညါတပတီၢ်လၢတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကြၢးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအဂီၢ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

မ့ၢ်တၢ်အညီဝဲလၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီခံမံၤ, မ့တမ့ၢ် တၢ်ကြၢးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ, ဒ်အမ့ၢ် UnitedHealthcare Dual Complete® အသိးန့ၣ်လီၤ.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ လၢ ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ

ဃုကွၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

Medicaid မ့တမ့ၢ် တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink