လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

ဘၣ်မနုၤနဃုထၢ UnitedHealthcare လၢန ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခွဲးယာ်ကတြဲၤ အဂီၢ်လဲၣ်.

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါအီးကူာ်20 2020

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် 01, 2023

တၢ်အုၣ်ကီၤအခီပနံာ်တဖၣ်ခါဖု ဒုးနဲၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ် ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ လၢပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်ဆၣ် တမ့ၢ်လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤတဖၣ် ကဒံးသိးလိာ်သး ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ UnitedHealthcare တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂၤတဖၣ် ဒ်သိးကမၤညီထီၣ်စၢၤတၢ်အိၣ်မူ လၢပှၤတဖၣ်လၢလိၣ်ဘၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အါမံၤအါကထၢဒီးကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်အိၣ်စှၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ နၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢကွၢ်ထွဲနၤ အခွဲးမ့ၢ်အိၣ်လၢ Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ်အဂီၢ် ဖးကွၢ်လၢကသ့ၣ်ညါဘၣ် 5တၢ်ဂ့ၢ်အကဒိၣ်ကတၢၢ်လၢဘၣ်ဃုထၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခါလၢ UnitedHealthcare တက့ၢ်ႋ

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

1. တၢ်ဖံးတၢ်မၤအိၣ်လၢပှဲၤဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိလၢနာ်န့ၢ်အီၤသ့ မၤတၢ်လၢ ကရၢဖိတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်ကတြဲၤအဂီၢ်

ပတၢ်မၤစၢၤအတၢ်လဲၤခီဖျိ အခီပညီန့ၢ်၀ဲ ပနၢ်ပၢၢ်ဘၣ် ကရၢဖိတဖၣ်လၢအိၣ်ခွဲးယာ်ကတြဲၤ အတၢ်လိၣ်ဘၣ်ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤအဂ့ၢ်လီၤဆီ န့ၣ်လီၤႋ ဒီးပဒုးအိၣ်ထီၣ် ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢအိၣ်ဒီးအတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီတဖၣ် ဒ်သိးကတုၤထီၣ်ဘး တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီတဖၣ်န့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ Put UnitedHealthcare's more than 45 years of experience to work for you.

2. ကရၢဖိတဖၣ်လၢအိၣ်ခွဲးယာ်ကတြဲၤ အိၣ်သကုၤဆးဒးလၢကီၢ်ဒီဘ့ၣ်ညါ

UnitedHealthcare serves the most Dual Special Needs members in America.1

3. Members satisfaction

Of UnitedHealthcare members, 4 out of 5 would recommend UnitedHealthcare Dual Special Needs plans to family and friends.2 We know that picking or switching to a dual health plan is an important decision. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လၢ ကဃုထၢဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါလၢ ဘၣ်နသးန့ၣ်လီၤႋ

4. America’s most chosen Dual Special Needs plans

With plans designed for all styles, stages and ages of Medicare, more people count on UnitedHealthcare for their Dual Special Needs plans.1 When you see all the extra benefits you could get, you’ll know why. တမ့ၢ်တၢ်လီၤကမၢကမၣ်ဘၣ်လၢ ပှၤအါဂၤဃုထၢ၀ဲဒၣ် UnitedHealthcare အါန့ၢ် ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤလၢအဂၤတဖၣ် န့ၣ်လီၤႋ

5. ပမ့ၢ်နပှၤတ၀ၢအပှၤမၤသကိးတၢ်

UnitedHealthcare မ့ၢ်ပှၤတ၀ၢတဖၣ် လၢပမၤတၢ်လၢအဂီၢ် အပှၤမၤသကိးတၢ် န့ၣ်လီၤႋ ပအိၣ်ဒီး ကရၢခၢၣ်စးအဖိးသဲစးတဖၣ် လၢအိၣ်ဆိး ဒီးမၤတၢ်လၢ လီၢ်က၀ီၤပှၤတ၀ၢပူၤန့ၣ်လီၤႋ ပရဲၣ်ကျဲၤမၤတၢ်မူးလီၤဆီတဖၣ်လၢ ပကရၢဖိလၢအိၣ်ဒီး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဒီးတၢ်တူၢ်လိာ်၀ဲဒၣ် န UnitedHealthcare ကရၢဖိ ID ခးလၢလီၢ်က၀ီၤကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်အ၀ဲၤလီၢ်အါတီၤန့ၣ်လီၤႋ

As America’s largest Dual Special Needs plan provider3, you can be confident when you choose UnitedHealthcare for your dual-eligible health plan. UnitedHealthcare is committed to help members live a healthier life. အန့ၣ်မ့ၢ်ပတၢ်အၢၣ်လီၤသးဒီးနၤန့ၣ်လီၤႋ

1, 3 Based on D-SNP total plan enrollment from CMS Enrollment Data, May 2023
2 Based on Human8, May 2023

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink