လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

ဖဲနအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare လံန့ၣ် နဆဲးလီၤမံၤလၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ သ့အခါဖဲလဲၣ်ႋ

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါယနူၤအါရံၤ 17 သီ, 2020

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် 01, 2023

မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး တုၤနဆိကမိၣ်ပာ်လီၤလၢ န ခွဲးယာ်ကြၢးထီၣ်ဘးလၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤတခါအဂီၢ် လံန့ၣ် တၢ်မၤပတီၢ်ဆူညါမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ နဆဲးလီၤမံၤသ့အခါဖဲလဲၣ်ႋ တၢ်စံးဆၢကဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနတၢ်အိၣ်သးအလီၤဆီဖီခိၣ် န့ၣ်လီၤႋ လၢလာ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢနဘၣ်သ့ၣ်ညါ လၢနကဆဲးလီၤဘၣ်မံၤ မ့တမ့ၢ် ဆီတလဲကွံာ်ဆူ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ သ့အခါဖဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နတဘၣ်အိၣ်ခိးတၢ်ဘၣ်

တနံၣ်တဘျီတၢ်ဆဲးလီၤမံၤ Medicare ဆၢကတီၢ် (AEP) မၤသးတနံၣ်တဘျီဖဲတၢ်ဂိၢ်ထီၣ်သီကတီၢ် န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ မ့ၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအခွဲးယာ်အိၣ် ဆီတလဲဘၣ်အဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ သ့အခါန့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်ဆၣ် နခွဲးမ့ၢ်ကြၢးထီၣ်ဘးလၢ တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အဂီၢ်န့ၣ် နတဘၣ်အိၣ်ခိးတၢ်ဘၣ်ႋ နဆဲးလီၤမံၤသ့တဘျီဃီ န့ၣ်လီၤႋ

နခွဲးအိၣ်လၢကဆဲးလီၤမံၤလၢခဲအံၤ ဖဲလၢန-

  • မ့ၢ်65ဒီးန့ၢ်ဘၣ်ခွဲးအသီ လၢ Medicare မ့တမ့ၢ် ခွဲးတုၤထီၣ်ဘး တၢ်နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
  • မ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဘှံးလၢမူဒါတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ဒီးနခါခဲအံၤတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢတအိၣ်လၢၤဘၣ် န့ၣ်လီၤႋ
  • ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢ ခါခဲအံၤန Medicare တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အမူဒါဟီၣ်က၀ီၤ န့ၣ်လီၤႋ
  • အိၣ်ဒီးယံာ်ထၢတၢ်ဆါ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဆံၣ်ဆၢ မ့တမ့ၢ် ယံာ်ထၢသးတၢ်ဆါ န့ၣ်လီၤႋ
  • ဒိးန့ၢ်ဘၣ် Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုး န့ၣ်လိၤႋ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး Medicare ဒီး Medicaid ခံမံၤလၢာ်လံန့ၣ်လဲၣ်ႋ

နဆဲးလီၤမံၤ မ့တမ့ၢ် ဆီတလဲကွံာ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ လၢ တၢ်ဆဲးလီၤမံၤအဆၢကတီၢ်လီၤဆီ (SEP) မ့တမ့ၢ် တနံၣ်တဘျီတၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ Medicare ဆၢကတီၢ် (AEP). တခါတဘျီ န့ၣ်လီၤႋ ဖဲနဆဲးလီၤမံၤလၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ ၀ံၤန့ၣ် နတဘၣ်မၤလၢအသီလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဖဲနကြၢးဒံးဝဲဒၣ်အခါ, တၢ်ကမၤသီထီၣ်နဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤဒၣ်အတၢ်ကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် နဘၣ်မၤသီထီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤသး လၢ Medicaid အဂီၢ် တနံၣ်တဘျီ ဒ်သိးခွဲးယာ်ကအိၣ်လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

နတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ကစးထီၣ်သးအခါဖဲလဲၣ်ႋ

တၢ်န့ၣ် ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ နတၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အခါဖဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ

နမ့ၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ- နတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢစးထီၣ်-
ဖဲနခွဲးယာ်အိၣ်အဆိကတၢၢ်တဘျီ- အခီၣ်ထံးကတၢၢ်တလါဖဲနခွဲးယာ်အိၣ်လၢ Medicare အဂီၢ်
လၢ တၢ်ဆဲးလီၤမံၤအဆၢကတီၢ်လီၤဆီ (SEP) လါထီၣ်အခီၣ်ထံးကတၢၢ်တသီ 
လၢ တနံၣ်တဘျီတၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢအဆၢကတီၢ် (AEP) နံၣ်ထီၣ်အခီၣ်ထံးဆိကတၢၢ်တနံၤ

ဆဲးလီၤမံၤနမံၤလၢအဆိအချ့တသ့ဖဲအသ့

ဒ်နဆဲးလီၤဘၣ်မံၤချ့ထဲလဲၣ်န့ၣ် ဒ်နမၤန့ၢ်ဘၣ် တၢ်န့ၢ်ဘျုးအါထီၣ်အဂၤတဖၣ်* လၢဟဲပာ်ဃုာ်လၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ ချ့ထဲန့ၣ်လီၤႋ

နံၤသီအကါဒိၣ်တဖၣ် လၢကအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤသးလၢ တနံၣ်တဘျီတၢ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ Medicare ဆၢကတီၢ် အဂီၢ်-

နံၤသီအကါဒိၣ်  တၢ်ကွဲးဖျါ
လါအီးကထိဘၢၣ် 1 Start looking for dual health plans available where you live
လါအီးကထိဘၢၣ် 15 First day of AEP, when you can enroll or switch to a dual health plan for the next calendar year
လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် 7 Last day you can enroll in a plan before AEP ends
လါယနူၤအါရံၤ 1 The day your new plan becomes active if you enroll during AEP

တၢ်န့ၢ်ဘျုး, တၢ်အက့ၢ်ဂီၤလီၤဆီဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်ခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်.

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink