လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်န့ၢ်အဘျုးတဖၣ်လၢနသးလီ, အဘူးအလဲတစဲးဖိ တုၤအဘူးအလဲအဘျဲၣ်တအိၣ်

ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤလၢတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီတဖၣ်တဒံးသိးလိာ်အသးခဲလၢာ်န့ၣ်ဘၣ်ႋ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပပာ်ကဖၢလၢသးဒိၣ်မးလၢကဟ့ၣ်လီၤ Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအပှ့ၤစှၤ မ့တမ့ၢ် အပှ့ၤတအိၣ် ဒီး တၢ်န့ၢ်ဘျုးအါထီၣ်ဒီး ပ Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဒၣ်လဲာ်လီၤ.1

မၤလိဘၣ်ဃးပတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်

ထဲလၢ Medicaid

Medicaid ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤ တၢ်အိၣ်ဆူအိၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤ လၢပှၤလၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤတနီၤအဂီၢ်, ဖိဒံဖိသၣ်, ပှၤပိာ်မုၣ်လၢအိၣ်ဒီးဟုးသး, ပှၤသးပှၢ်, ဒီးပှၤလၢအိၣ်ဒီးက့ကွဲၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဖဲကီၢ်စဲၣ်တနီၤနီၤအပူၤ, Medicaid ကျၢၢ်ဘၢန့ၢ်ဝဲဒၣ်ပှၤသးပှၢ်လၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤလၢအစှၤန့ၢ်ဒံးတၢ်ဟဲနုာ်ပတီၢ်တနီၤနီၤန့ၣ်လီၤ.

D-SNP

နမ့ၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲလၢ Medicare ဒီး Medicaid ခံခါလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်, တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီတၢ်တိာ်ကျဲၤခံခါ (D-SNP) န့ၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ဘၣ်လၢနဂီၢ်လီၤ. တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အံၤ တၢ်မၤန့ၢ်အီၤသ့လၢ ကီၢ်စဲၣ်တနီၤအပူၤလီၤ. ဃုာ်ဒီး D-SNP, နမၤန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီး တၢ်လီၤတိၢ်လီၤဆီအါန့ၢ် Original Medicare, ခဲလၢာ်တလိၣ်နဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်အပှ့ၤဘၣ်.

ACA Marketplace တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်

နမ့ၢ်ပှ့ၤ နနီၢ်ကစၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်အုၣ်ကီၤ လၢနၤဒိးနဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်န့ၣ်, တၢ်လီၢ်အံၤမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်ကွၢ်ထွဲ ဖၠါက၀ီၤ (Marketplace) လၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖၠါက၀ီၤ (Marketplace) န့ၣ် ဖဲ တၢ်ဆါ ACA တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်အုၣ်ကီၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အလီၢ်လီၤ. ပဟ့ၣ်လီၤ ပှၤနီၢ်တဂၤဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိ တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်လၢ 22 ကီၢ်စဲၣ်အပူၤလီၤ.

CHIP

ပှၤဖိသၣ်ကိးဂၤဒဲး ကြၢး၀ဲလၢ ကဒိၣ်ထီၣ် ပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ဒီး တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီလီၤ. လၢကမၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ်တုၤထီၣ်ဖဲန့ၣ်အဂီၢ်, ပှၤဖိသၣ်တဖၣ်လိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤကွၢ်သးထီဘိ ဒီး ကသံၣ်ကသီ တၢ်ကွၢ်ထွဲ လီၤ. နဖိဆံး, ပှၤဖိသၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤလိၣ်ဘိသးစၢ်တဖၣ် မ့ၢ်တအိၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်အုၣ်ကီၤန့ၣ်, ပှၤဖိသၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်အုၣ်ကီၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤ (Children's Health Insurance Program - CHIP) ဟ့ၣ်မၤစၢၤ တၢ်ကျၢၢ်ဘၢမၤစၢၤတၢ်အုၣ်ကီၤ လၢအပှ့ၤစှၤ မ့တမ့ၢ် တလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤ ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ယကြၢးဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲလဲၣ်တကလုာ်လဲၣ်.

စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်အချ့စှၤကိာ်ဖျၢၣ်လၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်မနုၤတဖၣ်လၢအကြၢးဒီးဂ့ၤဝဲဘၣ်ဝဲလၢနဂီၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

Hand holding a medic card

တၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤ တၢ်ကြၢးတၢ်ဘၣ်ဒီး Medicaid

တၢ်မ့ၢ်ဃ့နၤလၢကကွၢ်သမံသမိးဘၣ်က့ၤန Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤ နကအိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣဘၣ်ဃးဒီးဘၣ်မၤတၢ်ဆူညါဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢကသမံထံကွၢ်စၢၤန Medicaid တၢ်အိၣ်သး ဒီး ကွၢ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂၤတဖၣ်ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအသီတခါန့ၣ်လီၤႋ

Medicaid န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

Medicaid မ့ၢ်ကျဲတဘိလၢ ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤ လၢအပှၤစှၤ မ့တမ့ၢ် လၢတဘျီဘျီနတဘၣ်လၢာ်အပှ့ၤ န့ၣ်လီၤႋ Medicaid ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲဒၣ် ပှၤဖိသၣ်တဖၣ်, မိၢ်မုၣ်လၢအိၣ်ဒီးအဟုးသး, ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ, ဒီး ပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ ဒီး ပှၤလၢအနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤလၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. Medicaid မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ရဲၣ်ကျဲၤအီၤခီဖျိ ကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ် လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ခွဲးတၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ အတၢ်ပာ်ပနီၣ် ဆီတလဲသးလၢကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်ဒီးတဘ့ၣ် သ့န့ၣ်လီၤႋ

Medicaid Card

Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုး

ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲလၢ ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်ကဟ့ၣ်ထီၣ် ဆူၣ်ချ့ယါဘျါတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်ဆူ ပှၤတဖၣ်လၢအကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲလၢ Medicaid အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ 

ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ် ဃုထၢလၢကဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂၤ လၢဃုထၢအီၤသ့ ဒ်အမ့ၢ်-

  • တၢ်လဲၤဒိးကွၢ်သးလၢတၢ်ဆါဟံၣ် ဒီးထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်
  • တၢ်လဲၤဒိးကွၢ်သးလၢကသံၣ်သရၣ်အ၀ဲၤလီၢ်
  • တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤမိၢ်ဒၢဒီးတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဖိ
  • တၢ်ကွၢ်ထွဲမှံၤတုၤပှၢ်တီၤ
  • တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လၢဟံၣ်တၢ်မၤစၢၤ
  • တၢ်သမံသမိးကွၢ်တၢ်ဖိသၣ်ဆံး
  • ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဝံစိာ်တီဆှၢ

မ့ၢ်ယကြၢးဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲလဲၣ်တကလုာ်လဲၣ်.

စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်အချ့စှၤကိာ်ဖျၢၣ်လၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်မနုၤတဖၣ်လၢအကြၢးဒီးဂ့ၤဝဲဘၣ်ဝဲလၢနဂီၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

မ့ၢ်ယကြၢးလၢ Medicaid အဂီၢ်ဧါႋ

Medicaid ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤအီၤလၢကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ် အဃိတၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ခွဲးဂ့ၤယာ်ဘၣ် ကဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢတၢ်လီၢ်လၢနအိၣ်ဆိးန့ၣ်လီၤႋ

ယဆဲးလီၤမံၤလၢ Medicaid ကသ့ဒ်လဲၣ်.

လၢကဆဲးလီၤမံၤ Medicaid အဂီၢ် နကဘၣ်ပတံထီၣ်ခီဖျိ Medicaid ကရၢခၢၣ်စးလၢနကီၢ်စဲၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ

န့ၢ်ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိတဂၤဧါႋ

မၤစၢၤဝဲဒၣ်ပှၤလၢအကွၢ်ထွဲဝဲဒၣ်ပှၤလၢအအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလိာ်

1 CMS တၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအပူ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဆဲးလီၤမံၤတၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖှိၣ် လါမါရှး 2023

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink