လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
Forty-something female caregiver talking with her elderly mother about caregiving

10 တၢ်ပနီၣ်တဖၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကမ့ၢ်တၢ်အပတီၢ်လၢတၢ်နုာ်လီၤမၤစၢၤဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲ

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- March 04, 2022

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- March 04, 2022

အိၣ်ဒီးကျဲအါဘိလၢပှၤတဂၤဂၤကဲထီၣ်ဝဲဒၣ် ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတဂၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤတနီၤနီၤလၢအအိၣ်ဒီးအမိၢ်ပၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဘၣ်ထွဲဒီးအီၤလၢအသူၣ်က့သးပှၢ်, တၢ်န့ၣ်ကကဲထီၣ်သးတဘျီဃီဖဲလၢတၢ်ဆူးတၢ်ဆါသတူၢ်ကလာ်ဝံၤအလီၢ်ခံ မ့တမ့ၢ် ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ကူစါဝံၤလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢပှၤအဂၤတဖၣ်အဂီၢ်, တၢ်ဆီတလဲကဲထီၣ်သးကယီကယီသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်အဝဲန့ၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ကီခဲလၢတၢ်ကသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်တၢ်ကဘၣ်ခါထီၣ်အခါဖဲလဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဘၣ်တၢ်ပနီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤလၢပှၤတဂၤဂၤကလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီလၢပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတဂၤအအိၣ်တက့ၢ်.

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

1. ပာ်ပတုာ်မုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်

ဟ့ၣ်အဃၣ်ဖဲအဝဲသ့ၣ်ပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်အဖီခိၣ်ဒီးဃုထၢလၢကအိၣ်ဟံၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကမ့ၢ်တၢ်ပနီၣ်လၢပှၤတဂၤဂၤထုးယံၤကွံာ်အသးဒီးပှၤဂၤ မ့တမ့ၢ် အိၣ်လီၤဖျီၣ်ထဲတဂၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ကဘၣ်လူၤထွဲဝဲဒၣ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ.

2. အတၢ်အိၣ်ဖျါတဖျါကဆှဲကဆှီ မ့တမ့ၢ် တအိၣ်လၢအလီၢ်အကျဲ

တၢ်အံၤကဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဒီးသးအတၢ်ကီတၢ်ခဲအတၢ်ပနီၣ်ဒ်အမ့ၢ်တသ့ၣ်ညါလၢၤတၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့တမ့ၢ် ကဲထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢပှၤတဂၤဂၤအိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢတနံၤဘၣ်တနံၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်လုၢ်ထံလုၢ်နိဒီးတၢ်ကူကၤထီၣ်န့ၣ်လီၤ.

3. တအီကသံၣ်ကသီ

တၢ်ပတုာ်အီကသံၣ်ကသီတဖၣ်ကဲထီၣ်နီၣ်တယၢ်ဖးဒိၣ်အလွဲၢ်ဂီၤသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကမ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိၢ်နီၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်ကီပနီၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢပှၤတဂၤဂၤအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

4. တၢ်သးပ့ၤနီၣ်တၢ်

ပှၤကိးဂၤပာ်ကမၣ်သိးအလီၢ် မ့တမ့ၢ် တဘျီတခီၣ်သးပ့ၤနီၣ်မၤတၢ်တမံၤမံၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲတၢ်သးပ့ၤနီၣ်တၢ်ကဲထီၣ်သးခဲအံၤခဲအံၤန့ၣ်, ကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲဖးဒိၣ်အပနီၣ်လၢတၢ်တိၢ်နီၣ်တၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.

5. ဟံၣ်ပူၤဘၣ်အၢဘၣ်သီ

တၢ်မၤညီနုၢ်ဟံၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဘၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကမ့ၢ်တၢ်ဆီတလဲအပနီၣ်ဖဲနီၢ်ခိ မ့တမ့ၢ် နီၢ်သးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အပူၤန့ၣ်လီၤ.

6. ထီၣ်လုးထီၣ်လါဝဲလၢတသ့ၣ်ညါတၢ်ကဲထီၣ်သး

တၢ်ထီၣ်လုးထီၣ်လါလီၤဆီကမ့ၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ပနီၣ်လၢပှၤလၢအသးပှၢ်တဂၤဂၤလီၤဃံၢ်လီၤတခူးအဃိန့ၣ်လီၤ.

ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤမၤညီထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်မၤသကိးတၢ်ကွၢ်ထွဲလၢပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤန့ၢ်အီၤကသံၣ်သရၣ်, ကသံၣ်သရၣ်လီၤဆီဒီးတၢ်မၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲအကလုာ်ကလုာ်အဂီၢ်

7. တကူကၤတၢ်ကူတၢ်သိးလၢအဘၣ်လိာ်သးဒီးအမိၢ်ပှၢ်

တကူကၤတၢ်ဒ်တၢ်ဂိၢ်ကတီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်စူၤတၢ်စီၣ်ကတီၢ်အသိးဘၣ်ကမ့ၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ပနီၣ်လၢပှၤတဂၤဂၤကွၢ်ထွဲလီၤအနီၢ်ကစၢ်သးတသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကူတၢ်သိးလီၤကျီကမ့ၢ်တၢ်ပနီၣ်လၢအတယၢၢ်လီၤ, ကဲထီၣ်သးသ့လၢအတကူစါသးဒ်အတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတၢ်အိၣ်သး မ့တမ့ၢ် အီၣ်တၢ်တဘၣ်ဘျီးဘၣ်ဒါန့ၣ်လီၤ.

8. တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်

ဖဲပှၤတဂၤဂၤအိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢတၢ်နီၣ်သိလ့ၣ်, အဝဲဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်လီၤပျံၤလီၤဘၣ်ယိၣ်လၢအနီၢ်ကစၢ်ဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ကဲထီၣ်သးအဝဲန့ၣ်ကဲထီၣ်သးခီဖျိနီၢ်ခိတၢ်ကီတၢ်ခဲဒ်အမ့ၢ်စုဆၢခီၣ်ဆၢဆါ မ့တမ့ၢ် မဲာ်ချံတထံၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့တမ့ၢ် ကမ့ၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်သးတၢ်ဂ့ၢ်ကီဒ်အမ့ၢ်တၢ်တနီၣ်သးန့ၣ်လီၤ.

9. စ့စရီလၢတၢ်တဟ့ၣ်ဘၣ်ဒံးတၢ်အလဲတဖၣ်ပူၣ်ထီၣ်သး

တၢ်တသ့လူၤက့ၤအတၢ်ပရၢ မ့တမ့ၢ် တသ့ဟ့ၣ်စ့စရီမ့ၢ်တၢ်ကဲထီၣ်သးသ့ဝဲလၢပှၤတဂၤဂၤအိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢအတၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ်လီၤ.

10. တၢ်စူးကါဟံၣ်ဃီပိးလီလၢတၢ်ဟးသကုၤ

တၢ်ဟးဘျးလီၤဟံၣ်ဃီပိးလီသကုၤဖဲဟံၣ်ပူၤမ့ၢ်တၢ်ပနီၣ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအတၢ်ကီတၢ်ခဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤသးအဂၤတဖၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဟးဆှဲးတၢ်ဟးလၢအလီၢ်တအိၣ် မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢတၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်ဖဲသိလ့ၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤစၢၤအါထီၣ်လၢပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare အဂီၢ်

UnitedHealthcare ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲဒၣ် ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ, မ့တမ့ၢ် တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ, လၢတၢ်မၤစၢၤဝဲဒၣ်ပှၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢ Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလိာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အါတက့ၢ်ပှၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢ Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလိာ်အိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ကူစါတပယူာ်ဃီဒီးဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ လၢတၢ်အိၣ်မူယိယိဖိလၢကရၢဖိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးအဝဲသ့ၣ်ဒုးညီထီၣ်ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်အတၢ်အိၣ်မူစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. တၢ်တိာ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်မၤညီဒိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်မၤသကိးတၢ်ကွၢ်ထွဲလၢပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤန့ၢ်အီၤကသံၣ်သရၣ်, ကသံၣ်သရၣ်လီၤဆီဒီးတၢ်မၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲအကလုာ်ကလုာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink