လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢပှၤဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲတဖၣ်အဂီၢ်

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢတၢ်စူးကါအီၤညီ လၢအကမၤစၢၤဝဲဒၣ်ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်အတၢ်ဒိကနၣ်ဒီးအတၢ်နီၤလီၤသကိးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလ့ၤတုၤလ့ၤတီၤဒီးလီၤတံၢ်လီၤဆဲးအါထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်တဖၣ်လၢ ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်တဖၣ်လၢတၢ်မၤစၢၤဝဲဒၣ်ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲတဖၣ်ဃုာ်ဒီးကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါအတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတဖၣ်

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်တဖၣ်လၢအမၤစၢၤဝဲဒၣ်ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်အတၢ်သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်တၢ်လၢအမၤဝဲဖဲအပူၤကွံာ်, ဖဲတၢ်မၤတၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအကတီၢ်ဒီးဝံၤအလီၢ်ခံလၢပှၤတဂၤဂၤလၢနကွၢ်ထွဲအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးလၢကမၤစၢၤတၢ်သ့ၣ်ဆၢကတီၢ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီဒ်လဲၣ်

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

10 တၢ်ပနီၣ်တဖၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကမ့ၢ်တၢ်အပတီၢ်လၢတၢ်နုာ်လီၤမၤစၢၤဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲ

နကသ့ၣ်ညါသ့ဒ်လဲၣ်ဖဲလၢနမိၢ်ပၢ်သးပှၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီးနၤတဂၤဂၤလိၣ်ဘၣ်တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲအခါ, ဒီးအကဒိးန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလီၤဆီဖဲတၢ်ကြၢးဝဲဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအအိၣ်သ့ဝဲ

မၤလိနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးကဘၣ်လဲၤသကိးတၢ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဒ်လဲၣ်

တၢ်ကဘၣ်မၤစၢၤပှၤတဂၤဂၤကအီၣ်တၢ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအကျိၤအကျဲ - တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢပှၤဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲတဖၣ်အဂီၢ်

တၢ်မၤစၢၤပှၤသးပှၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢအအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤလၢအတၢ်အီၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါကမ့ၢ်တၢ်တၤလီၤန့ၢ်တၢ်လၢပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်တဖၣ်လၢအမၤစၢၤဝဲဒၣ်ပှၤတဂၤဂၤလၢနကွၢ်ထွဲအီၤအတၢ်ဃုထၢမၤဝဲဒၣ်တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအါထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးကမၤဘၣ်မၤစၢၤပှၤတဂၤဂၤအီၣ်တၢ်ဂ့ၤလၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒ်လဲၣ်

တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲထီၣ်ထီၣ်လီၤလီၤ

မ့ၢ်တၢ်ညီနုၢ်ဝဲလၢပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်တူၢ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤ, သးတၢ်ဆီၣ်သနံးဒီးသးအတၢ်ပလၢၢ်ဘၣ်အဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်ညါကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ်ကမၤစၢၤနၤလၢနကပၢဆှၢလီၤဝဲဒၣ်နတူၢ်ဘၣ်တဖၣ်ဒီးဒုးကဲထီၣ်နမူဒါဒ်ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိလၢအလဲၤထီၣ်လဲၤထီဒီးမၤသူၣ်မံသးမုာ်နၤအါထီၣ်သ့ဝဲ

မၤလိနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ကွၢ်ထွဲအဆၢလီၤဒီးထီၣ်

3 တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်တဖၣ်မၤစၢၤဝဲဒၣ်ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိအတၢ်ကွၢ်ထွဲစီၤစုၤတၢ်လၢအယံၤလၢပှၤအိၣ်ယံၤတဖၣ်အဂီၢ်

တၢ်ကဲဝဲဒၣ်ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိလၢအကွၢ်ထွဲစီၤစုၤဝဲဒၣ်ပှၤသးပှၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢအိၣ်ဒီးအနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤလၢအယံၤတဖၣ်တမ့ၢ်တၢ်လၢအညီဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်တဖၣ်လၢအမၤစၢၤနမူဒါတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒ်နမ့ၢ်ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိလၢအကွၢ်ထွဲတၢ်လၢအယံၤန့ၣ်လီၤ.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်ခီဖျိလီၢ်ယံၤခီတုၤ

တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲလၢပှၤလၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတဖၣ်အဂီၢ်

တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲကမ့ၢ်တၢ်တၤလီၤနၤအါထီၣ်ဖဲလၢနကွၢ်ထွဲဝဲဒၣ်ပှၤလၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအခါန့ၣ်လီၤ. ဃုကွၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်လၢအကမၤစၢၤဝဲဒၣ်ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢအတၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤသးပှၢ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီတဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ကွၢ်ထွဲဝဲဒၣ်ပှၤလၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတဖၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.
အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink