လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
A mother and her caregiver son talking with a doctor at a health care clinic

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်တဖၣ်လၢတၢ်မၤစၢၤဝဲဒၣ်ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲတဖၣ်ဃုာ်ဒီးကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါအတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတဖၣ်

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါမာ်ရှး07 2022

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- လါမာ်ရှး07 2022

နမ့မ့ၢ်ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိလၢအကွၢ်ထွဲဝဲဒၣ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိ မ့တမ့ၢ် တံၤသကိးလၢအအိၣ်ဒီးကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါအတၢ်အိၣ်သးတပယူာ်ဃီန့ၣ်, ဘၣ်တဘၣ်နကဘၣ်လဲၤဆူကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါအတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအလီၢ်အါမးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘၣ်နကဘၣ်ဆဲးကျိးဒီးတၢ်ကွၢ်ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါကရူၢ်ထီဘိစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. စူးကါတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤဒ်သိးကမၤစၢၤနၤလၢနတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးမၤလီၤတံၢ်လၢနဟံၣ်ဖိဃီဖိ မ့တမ့ၢ် နတံၤသကိးဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲတသ့ဖဲအသ့တက့ၢ်.

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တချုးဒံးဖဲတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအခါ

 • နမ့မ့ၢ်ဝဲဒၣ်ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိအကျါတဂၤဂၤန့ၣ်, မၤလီၤတံၢ်လၢပှၤကိးဂၤဒဲးသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်အတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအဆၢကတီၢ်လၢအကဟဲတုၤဃီၤအဂ့ၢ်တက့ၢ်.
 • ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤတဂၤဂၤလၢနကွၢ်ထွဲအီၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ဆိအီၤတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအဆၢကတီၢ်အစှၤကတၢၢ်တနွံတက့ၢ်.
 • သံကွၢ်ပှၤလၢနကွၢ်ထွဲအီၤတဂၤဂၤလၢမ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်သံကွၢ်တမံၤမံၤဧါအဂ့ၢ်တက့ၢ်. ကွဲးလီၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤဖဲနပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိအလံာ်တၢ်မၤနီၣ်အပူၤဒီးလဲၤစိာ်ဃုာ်အီၤတက့ၢ်.
 • ဖဲတၢ်မၤတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအခါ, ကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်သံကွၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်မနုၤကကဲထီၣ်သးလဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အဒိ, တၢ်ကဟံးန့ၢ်သွံၣ်ဧါ. ဒ်န့ၣ်သိး, မၤန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်အတကွီၣ်ထီရီၤတက့ၢ်. နသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒံးအါ, ညီဒိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢနကအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤသးန့ၢ်အါထီၣ်န့ၣ်လီၤ. ကဒုးပူၤဖျဲးစၢၤစ့ၢ်ကီးနတံၤသကိး မ့တမ့ၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးန့ၣ်လီၤ.
 • ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကကိးဝဲဒၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢပှၤဖဲနတၢ်ကွၢ်ထွဲဖီလာ်တဂၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တဲဘၣ်အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအဂ့ၢ်ဒီးတၢ်အဂၤတမံၤလၢ်လၢ်လၢနအိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤအဂ့ၢ်တက့ၢ်. ဃုာ်ဒီးကျဲအဝဲန့ၣ်, နသ့ၣ်ညါသ့ဝဲလၢမ့ၢ်အအိၣ်တအိၣ်ဒီးတၢ်အပှ့ၤကလံၤလၢနဘၣ်ထုးထီၣ်ဖဲနထၢၣ်ပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.
 • မ့ၢ်နကလိၣ်ဘၣ်လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤပၣ်ရံး မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအဂၤတမံၤမံၤဧါ. ကိးဆိပာ်လီတဲစိဒ်သိးတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤတၢ်တမံၤမံၤတချုးဒံးဖဲနလဲၤတုၤအခါကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်ကွၢ်ထွဲဝဲဒၣ်ပှၤလၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတဖၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.
 • ရဲၣ်ကျဲၤလီၤတၢ်ကွဲးနီၣ်ကွဲးဃါအတၢ်မၤခဲလၢာ်, ဒ်န့ၣ်သိးကတီၢ်အံၤဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤ ID ဒီး/မ့တမ့ၢ် Medicaid ဒီး Medicare အခးက့(တဖၣ်)တက့ၢ်.

ဖဲတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအလီၢ်

 • ကဲထီၣ်သးမ့ၢ်သ့, မ့ၢ်တၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိမိၣ်အဂ့ၤလၢနကပျဲဝဲဒၣ်ပှၤဖဲနတၢ်ကွၢ်ထွဲဖီလာ်ကစံးဆၢဝဲဒၣ်ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဖိအတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. (မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဖိသံကွၢ်နၤတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်, မ့ၢ်နီၢ်နီၢ်.)
 • မၤလီၤတံၢ်လၢနကဒုးပၣ်ဃုာ်ပှၤလၢနကွၢ်ထွဲအီၤတဂၤဂၤဖဲပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်အတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးခဲလၢာ်အပူၤတက့ၢ်. တဘၣ်ကတိၤသကိးဘၣ်ဃးအဝဲသ့ၣ်အဂ့ၢ်ဖဲအဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်တအိၣ်ဖဲဒၢးပူၤအခါတက့ၢ်.
 • ဟဲစိာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်မၤသီထီၣ်ကသံၣ်ကသီဒီးတၢ်ပိးတၢ်လီတဖၣ်အမံၤစရီတက့ၢ်.
 • ကွဲးနီၣ်လီၤတၢ်ဖဲတၢ်ကူစါယါဘျါအပှၤသ့ပှၤဘၣ်စဲၣ်နီၢ်တဖၣ်နီၤလီၤပာ်ဖျါတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဃုာ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤဖဲနတၢ်ကွၢ်ထွဲအပူၤအခါတက့ၢ်.
 • နမ့ၢ်တနၢ်ပၢၢ်တၢ်တမံၤမံၤ မ့တမ့ၢ် နတဲဘၣ်တၢ်တမံၤလၢ်လၢ်လၢအတလီၤတံၢ်ဘၣ်နၤအဂ့ၢ်သ့ဝဲ, ဒီးဃ့ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဖိကတဲနၢ်ပၢၢ်နၤလၢကျဲလီၤဆီလိာ်သးအဂၤတဘိဘိတက့ၢ်.
 • ကွၢ်ဘၣ်နတၢ်သံကွၢ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်အမံၤစရီခဲလၢာ်လၢနကတဲာ်ကတီၤပာ်စၢၤတဖၣ်တက့ၢ်. ဂ့ၤန့ၢ်အန့ၣ်, လဲၤစိာ်ဃုာ် 2 လံာ်တၢ်ကွဲးဒိတဖၣ်ဒ်သိးနဟ့ၣ်လီၤဝဲဒၣ်ပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဖိလၢလံာ်တၢ်ကွဲးဒိကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
 • ပာ်ကဲပှၤလၢနကွၢ်ထွဲအီၤတဂၤဂၤအနီၢ်ကစၢ်တၢ်ခူသူၣ်တက့ၢ်. ဟးထီၣ်ဖဲဒၢးပူၤဖဲအလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်အခါတက့ၢ်.

ဖဲတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီဝံၤအလီၢ်ခံ

 • မၤပှဲၤကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်ကွဲးနဲၣ်လီၤတဖၣ်ဒီးမၤန့ၢ်တၢ်ကူစါအပိးလီလၢအလိၣ်တဖၣ်တဘျီဃီတက့ၢ်. (တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢပှၤအဂၤတဂၤဂၤကမၤဝဲအဂီၢ်ဖဲလၢတၢ်မ့ၢ်ဃ့တ့ၢ်လံအဝဲသ့ၣ်လၢအမၤစၢၤနၤကသ့ဒ်လဲၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.)
 • ရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤတၢ်လူၤထွဲတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီတမံၤလၢ်လၢ်အဂ့ၢ်, ဖဲအလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်အခါတက့ၢ်.
 • ဖဲနတၢ်က့ၤဆူဟံၣ်အခါ, သံကွၢ်နတံၤသကိး မ့တမ့ၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဂၤဂၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီအဂ့ၢ်ဒီးတၢ်လၢပှၤရဲၣ်ကျဲၤမၤစၢၤတၢ်ဖိစံးဝဲအဂ့ၢ်တက့ၢ်.
 • သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢ, တၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်ကူစါသးကဲထီၣ်သးတၢ်ဆီၣ်သနံးသ့အဂ့ၢ်တက့ၢ်. ကဲထီၣ်ပှၤဒိကနၣ်တၢ်ဖိလၢအဂ့ၤဒီးပျဲအဝဲသ့ၣ်နီၤလီၤပာ်ဖျါအတၢ်တူၢ်ဘၣ်တဖၣ်တက့ၢ်.

ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤတနီၤနီၤမၤညီထီၣ်တၢ်လၢပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်အတၢ်အိၣ်မူအဂီၢ်သ့စ့ၢ်ကီး

ပှၤလၢနဘၣ်ကွၢ်ထွဲအီၤတဂၤဂၤမ့ၢ်အကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢ Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလိာ်အဂီၢ်ဧါ. မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်ကွၢ်က့ၤဝဲဒၣ် ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ် တၢ်တိာ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ န့ၣ်လီၤ. တၢ်တိာ်ကျဲၤကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤမ့ၢ်ဝဲ Medicare တၢ်ကဲဘျုး အတၢ်တိာ်ကျဲၤတကလုာ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်မၤသကိးတပူၤဃီဒီးကရၢဖိအကီၢ်စဲၣ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤ, လၢအမၤညီထီၣ်စၢၤတၢ်နၢ်ပၢၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်မနုၤလၢအဘၣ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢအီၤခီဖျိ Medicaid ဒီးတၢ်မနုၤလၢအဘၣ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢအီၤခီဖျိ Medicare အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်မၤသကိးတၢ်ကွၢ်ထွဲ န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဝဲန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤဖးဒိၣ်တခါဖဲလၢနမၤသကိးတၢ်ဒီးကသံၣ်သရၣ်, ကသံၣ်သရၣ်လီၤဆီဒီးတၢ်မၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲအကလုာ်ကလုာ်အခါန့ၣ်လီၤ. ဒီးမၤညီထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်အိၣ်မူအါမးလၢပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိဒီးကရၢဖိတဖၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink