လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်ကဘၣ်မၤစၢၤပှၤတဂၤဂၤကအီၣ်တၢ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအကျိၤအကျဲ - တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢပှၤဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲတဖၣ်အဂီၢ်

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- April 05, 2021

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- December 06, 2022

တၢ်အီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါမ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်လၢပှၤသးနံၣ်ခဲလၢာ်, ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဘၣ်ဆီတလဲပတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်ဒ်ပတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ဒ်ပသးနံၣ်အဖီခိၣ်အသိး, ပနီၢ်ခိမိၢ်ပှၢ်တဖၣ်စ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီစှၤလီၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပနီၢ်ခိမိၢ်ပှၢ်တဖၣ်လိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအကလုာ်တနီၤနီၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, တၢ်အီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲကဲထီၣ်တၢ်အရ့ဒိၣ်အါထီၣ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်အိၣ်မူလၢခံလၢလာ်, ကဲထီၣ်တၢ်ဂံာ်ဘျဲးတၢ်အီၣ်တၢ်အီကီကဲအါထီၣ်သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်သိး, တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တဂ့ၤကဲထီၣ်တၢ်မၤသးနီၢ်နီၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. ဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါ, သးတၢ်ဆီၣ်သနံးဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂၤတဖၣ်ဒိဘၣ်မၤဟူးဝဲဒၣ်တၢ်အီၣ်အီတၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်ကသီတနီၤနီၤဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တလိၣ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီ-ကသံၣ်ကသီအတၢ်ခီဆၢလိာ်သးသ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

တမ့ၢ်တၢ်လီၤကမၢကမၣ်ဝဲလၢပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢတၢ်ကွၢ်ထွဲမၤစၢၤပှၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်အတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နကြၢးလူၤပိာ်မၤထွဲဝဲဒၣ်ပှၤတဂၤဂၤဝဲန့ၣ်အကသံၣ်သရၣ်အတၢ်နဲၣ်လီၤတမံၤလၢ်လၢ်, ဘၣ်ဆၣ်လံာ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအံၤမၤစၢၤနၤသ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဖးဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးဃုထံၣ်န့ၢ်ကျဲတဖၣ်လၢတၢ်မၤနၢၤကွံာ်ဝဲဒၣ်တၢ်တၤလီၤန့ၢ်တၢ်ညီနုၢ်တဖၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်အီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါန့ၣ်လီၤ.

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

5 တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်တဖၣ်လၢတၢ်မၤဝဲဒၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီန့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါဂ့ၤအါထီၣ်အတၢ်ဃုထၢတဖၣ်

တၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂ့ၤကတၢၢ်လၢပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်တဖၣ်အဂီၢ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. တၢ်အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်သံကွၢ်ညီနုၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ဖဲန့ၣ်ကအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကီလီၤဆီတဖၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးပှၤသးပှၢ်တနီၤနီၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤလၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်စူးကါဝဲဒၣ်အတၢ်ဘျၢထီရီၤတဖၣ်တမံၤဃီန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် 5 သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအါတက့ၢ်ဂ့ၤဝဲလၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်, ဃုာ်ဒီးပှၤသူၣ်က့သးပှၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤလၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ, တၢ်မၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီန့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါဂ့ၤအါထီၣ်အတၢ်ဃုထၢတဖၣ်-

  1. မၤစှၤလီၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဆၢ, တၢ်ဟီဒီးတၢ်သိတၢ်ချါတဖၣ်
  2. ကျဲးစၢးထၢနုာ်လီၤန့ၢ်အတၢ်အီၣ်ခွးလၢတၢ်သူးတၢ်သၣ်ဒီးတၢ်ဒိးတၢ်လၣ်တဝာ်ဃၣ်ဃၣ်
  3. လၢတၢ်ဖီအီၣ်တ့ၤအီၣ်တၢ်ဒီးတၢ်သိကိၣ်လိၣ်ဒ်အမ့ၢ်ထီဘးအလီၢ်ဖီအီၣ်ဒီးသိလၢအဂ့ၤ, ဒ်အမ့ၢ်ထီဘးသၣ်အသိ, သ့ၣ်စၤယံးအသိ
  4. စူးကါတၢ်ဖီကသူအတၢ်နၢမူနၢဆှီဒီးတၢ်အူတၢ်ဟဲတဖၣ်လၢတၢ်မၤထီၣ်တၢ်အီၣ်အရီၢ်, မ့ၢ်လၢပှၤလၢနကွၢ်ထွဲအီၤတဂၤဂၤ တသ့ၣ်ညါလၢၤအတၢ်အီၣ်အရီၢ်ဒီးတၢ်နၢတၢ်နွါတနီၤနီၤအဃိ
  5. သံကွၢ်ဆိကသံၣ်သရၣ်တချုးဒံးဖဲနထၢနုာ်အါထီၣ်ဘံၣ်တၣ်မ့ၣ် မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်လၢအမၤဆူၣ်ထီၣ်စၢၤတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါဖဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီကျါလၢအဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢကသံၣ်ကသီအဂီၢ်သ့ဝဲအဂ့ၢ်
ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအပူၤပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီအါမးလၢအမၤညီထီၣ်စၢၤတၢ်အိၣ်မူလၢပှၤလၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤတဂၤဂၤအဂီၢ်

တၢ်ကဘၣ်မၤနၢၤကွံာ်တၢ်တြီမၤတံာ်တာ်အကျဲညီနုၢ်လၢတၢ်အီၣ်အီတၢ်အဂီၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်

အဝဲအံၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်အီၣ်အီအတၢ်ကီတၢ်ခဲညီနုၢ်တဖၣ်ဒီးကျဲလၢတၢ်မၤနၢၤစၢၤဝဲဒၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်အဂီၢ်-

တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢတၢ်ဂံာ်ဘျဲးအီၣ်တၢ်
မဲဒီးမဲကူၤတဖၣ်ဆီတလဲသးသ့ဝဲလၢသးနံၣ်ဖီခိၣ်, ဒီးမၤကီခဲအါထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဂံာ်ဘျဲးအီၣ်တၢ်အီၣ်တနီၤနီၤန့ၣ်လီၤ. ဃုထၢတၢ်အီၣ်လၢအကပုာ်တဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်တၢ်သူးတၢ်သၣ်အမံကပုာ်, ညၣ်ထူနၣ်အဒၢ, သဘ့ထီဘးဖဲတကွံသၣ်အလိၤ, ဒီးကသူထံလၢတၢ်ဟီစှၤတဖၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢတၢ်ယူၢ်နုာ်လီၤတၢ်အီၣ်
ညီနုၢ်ပှၤသးပှၢ်ထီၣ်တဖၣ်အထးခိၣ်ထံစှၤလီၤဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဝဲန့ၣ်မၤကီဒိၣ်ထီၣ်တၢ်ယူၢ်နုာ်လီၤတၢ်အီၣ်ဒီးထုးတလုးသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. တဲဘၣ်အဝဲသ့ၣ်အကသံၣ်သရၣ်ဖဲလၢပှၤဘၣ်ထွဲဒီးနၤတဂၤဂၤအိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢတၢ်ယူၢ်နုာ်လီၤတၢ်အီၣ်အဂ့ၢ်

သးတဃ့အီၣ်အီတၢ်
ကျဲးစၢးဒုးအီၣ်အါထီၣ်တၢ်အီၣ်ဃ့တဖၣ်လၢဒီတနံၤအတီၢ်ပူၤတက့ၢ်. တၢ်နုၢ်ထံလီၤသကၤဒီးကိၣ်ဃ့လၢအဘျါ, ဖီသၣ်လၢတၢ်သွဲၣ်လီၤတကဘျံးဖိတကဘျံးလၢတၢ်ထွါလီၤအလိၤဒီးသဘ့ထီဘး, မ့တမ့ၢ် တၢ်ထီးအီၣ်တၢ်အထံလၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးဖီဃဲဒိးဖဲညၣ်ထူနၣ်စံၢ်ဃါအကျါမ့ၢ်ဝဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ဃုထၢခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.
တဘျီတခီၣ်သးတၢ်ဆီၣ်သနံးဒုးအိၣ်ထီၣ်သးတဃ့အီၣ်တၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ဝံၤမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်ဘၣ်ကိးဝဲဒၣ်အဝဲသ့ၣ်အကသံၣ်သရၣ်န့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢတၢ်အီၣ်အီတၢ်
ပှၤတဂၤဂၤလၢအအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ, နီၢ်ခိတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အတၢ်အီၣ်အီတၢ်ကီခဲဒိၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆူးတၢ်ဆါဒ်အမ့ၢ် ALS, စုကမဲာ်ခီၣ်ကမဲာ်ညိးတၢ်ဆါ, ပၣ်က့စၣ်တၢ်ဆါဒီးတၢ်လီၤဘျ့တၢ်ဆါတဖၣ်မ့ၢ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါတနီၤနီၤလၢအမၤကီခဲဒိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်အီၣ်အီတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဃုကွၢ်နီၣ်ဆဲး, နီၣ်တၢၤ, လီခီဒီးတၢ်ပိးတၢ်လီလီၤဆီအဂၤတဖၣ်တက့ၢ်.

ပလီၢ်သးဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢအကဲထီၣ်သးခီဖျိတၢ်အီၣ်တၢ်အီအကျါ

ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤလၢအသးနံၣ်အိၣ် 65 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ်တဖၣ်ဖျါလီၤဂာ်လၢအဘၣ်ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ခီဖျိတၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢအကဲထီၣ်သးခီဖျိတၢ်အီၣ်တၢ်အီအကျါန့ၣ်လီၤ. အဝဲအံၤမ့ၢ်ကျဲတနီၤနီၤလၢအကမၤစှၤလီၤစၢၤတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်-

  • သ့ကဆှီနစု, ဒီ, နီၣ်ဆဲး, နီၣ်တၢၤဒီးလီခီတဖၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး
  • ဖီအီၣ်တ့ၤအီၣ်လၢနီၢ်ကစၢ်ဒီးအီၣ်အီတၢ်ဖဲတၢ်ကဆှဲကဆှီအဖီခိၣ်
  • ပာ်လီၤဆီတၢ်ညၣ်သံသိ, ဆီညၣ်, ညၣ်ဒီးဆီဒံၣ်တဖၣ်ဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢတၢ်အီၣ်သ့တဘျီဃီအလီၢ်
  • ဖီအီၣ်တ့ၤအီၣ်တၢ်ဒီးတၢ်ကိၢ်သဟီၣ်အဆူၣ်လၢအမၤသံတၢ်ဃူးတၢ်ဃၢ်တဖၣ်န့ၢ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤ (တၢ်အီၣ်လီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ကိၢ်အသဟီၣ်လီၤဆီလိာ်သးစ့ၢ်ကီး)

ကွၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, OTC ဒီးထံလဲမ့ၣ်အူလဲကဒွဲစ့စရီ

တၢ်အီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါတဖၣ်ကဲထီၣ်တၢ်ကီခဲဒိၣ်ထီၣ်လၢပှၤကျိၣ်စ့တထီၣ်ဘးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, OTC ဒီး တၢ်ပီးတၢ်လီတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ကဒွဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်တခါလၢ ပာ်ဃုာ်ဒီး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ ခီဖျိလၢ UnitedHealthcare* န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၢ်ဘျုးအံၤဟ့ၣ်မၤစၢၤဝဲဒၣ်ပကရၢဖိတဖၣ်လၢတလါတဘျီကဒွဲစ့လၢလဲလိာ်မၤသးသ့လၢတၢ်စူးကါဝဲဖဲတၢ်အီၣ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါ, OTC တၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ထံလဲမ့ၣ်အူလဲစရီတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်စူးကါဝဲဒၣ်စ့ကဒွဲဝဲန့ၣ်လၢတၢ်ပှ့ၤဝဲဒၣ်တၢ်သူးတၢ်သၣ်, တၢ်ဒိးတၢ်လၣ်, တၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်ဒီးညၣ်, တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢတၢ်တ့ထုးထီၣ်ဝဲဒီးတၢ်နုၢ်ထံဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီန့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအဂၤတဖၣ်လၢတလၢာ်အပှ့ၤကလံၤန့ၣ်လီၤ.

ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢ ပှၤတဖၣ်အခွဲးအိၣ်လၢ Medicare ဒီး Medicaid ခံခါလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤတဖၣ် ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်န့ၢ်ဘျုးအါထီၣ်အဂုၤဂၤတဖၣ်အါမံၤ လၢအမၤညီထီၣ်တၢ်အိၣ်မူလၢ ပှၤတဖၣ်လၢ ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်စှၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, OTC ဒီးထံလဲမ့ၣ်အူလဲကဒွဲစ့စရီမ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ဒိတၢ်တဲာ်တခါန့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်ဘၣ် ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ အတၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂၤတဖၣ်ခဲလၢာ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲန့ၣ်တက့ၢ်.

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်န့ၢ်ဘျုး, တၢ်အက့ၢ်ဂီၤလီၤဆီဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်ခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအလီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဘၣ်ဃးဒီး OTC+တၢ်အီၣ်တၢ်အီကဲဘျုးလၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဂီၢ်အတၢ်န့ၢ်ဘျုး ပာ်ဃုာ်လၢန 2023 တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အဂီၢ် ကိးလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ် မ့တမ့ၢ် ကွၢ်လၢပှာ်ယဲၤသန့ ကွဲးလီၤသးလၢ န OTC+တၢ်အီၣ်တၢ်အီကဲဘျုးလၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဂီၢ် UnitedHealthcare UCard ခးအလီၢ်ခံန့ၣ်တက့ၢ်ႋ

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink