လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်ခွဲးကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤ တနီၤဒီးအလၢပှဲၤ - တၢ်လီၤဆီလိာ်သးမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါယူၤလံ 12 သီ, 2022

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် 02, 2022

တၢ်အိၣ်ဒီး ခွဲးကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤအလၢပှဲၤ န့ၣ်အခီပညီမနုၤလဲၣ်ႋ

တၢ်ခွဲးကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤ အခီပညီမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤအခွဲးအိၣ်လၢ Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလၢာ်န့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်မၤန့ၢ်ဘၣ်ခွဲးကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤ, အခီပညီမ့ၢ်၀ဲ နကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲလၢကီၢ်စဲၣ် Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးအလၢပှဲၤ ဃုာ်ဒီးလၢ Medicare အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ A person who qualifies for full dual eligibility may also qualify for a Dual Special Needs plan (D-SNP).* တၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲ Medicare တၢ်ကဲဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တလုာ် လၢဟ့ၣ်အါထီၣ် တၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂၤ လၢအအါန့ၢ် Medicare ဒီး Medicaid ညီနုၢ်ဟ့ၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႋ

Medicare ဟ့ၣ်အါတက့ၢ်လၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသး ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးအပှ့ၤခဲလၢာ်, ဘၣ်ဆၣ် Medicaid ဟ့ၣ် တၢ်အဘူးလဲအလၢပှဲၤတနီၤလၢ တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤအဘူးအလဲ, တၢ်ဟ့ၣ်သတြဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ, တၢ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ ဒီးဖြံးမံၣ်ယၢၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ Medicaid အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢစ့ၢ်ကီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးလၢ တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ တအုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ၀ဲဒၣ်, ဒ်အမ့ၢ် ယံာ်ထၢတၢ်ကွၢ်ထွဲ န့ၣ်လီၤႋ

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤတနီၤန့ၣ် အခီပညီဒ်လဲၣ်ႋ

တၢ်ခွဲးယာ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲတနီၤ အခီပညီမ့ၢ်၀ဲ ပှၤတဂၤအခွဲးအိၣ်လၢ Medicare စ့ပာ်ကီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ (MSP) အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ MSPs မ့ၢ်တၢ်လၢဘၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤအီၤခီဖျိလၢ Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဖဲ ကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်ဒီးတဘ့ၣ်အပူၤ န့ၣ်လီၤႋ ဖဲ MSPs အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢဃုာ် Medicare ဘူးလဲ ဒ်အမ့ၢ် Medicare အကူာ် A ဒီး အကူာ် B ဖြံးမံၣ်ယၢၣ်န့ၣ်, ပှၤလၢအိၣ်ဒီး ခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤတနီၤန့ၣ် တဒိးန့ၢ်ဘၣ် Medicaid ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်န့ၢ်ဘျုးခဲလၢာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

A person who qualifies for partial dual eligibility may also qualify for a Dual Special Needs plan (D-SNP).* ဖဲ Medicare ဟ့ၣ်အါတက့ၢ်လၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢ အုၣ်ကီၤ ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးအဘူးလဲ, ခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤတနီၤ ကဟံးမူဒါလၢတၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲလၢနီၢ်ကစၢ်အလၢပှဲၤန့ၣ်လီၤႋ

Medicare စ့ပာ်ကီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ (MSP) မၤစၢၤခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤတနီၤဒ်လဲၣ်ႋ

ဖဲ Medicare ကရၢဖိတဖၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါန့ၣ်, Medicare အုၣ်ကီၤ ဟ့ၣ် တၢ်အဘူးအလဲခဲလၢာ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အဘူးလဲလၢအိၣ်လီၤတ့ၢ်တနီၤ, တၢ်ကိးအီၤလၢ တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အပှ့ၤကလံၤ မ့ၢ်၀ဲ Medicare ကရၢဖိဘၣ်ဟံးမူဒါဟ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤန့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤတၢ်သ့ၣ်ညါအီၤဒ်အမ့ၢ် ဖြံးမံၣ်ယၢၣ်, တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ, တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ န့ၣ်လီၤႋ အိၣ်ဒီး MSPs န့ၣ်, ကီၢ်စဲၣ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဟ့ၣ်စၢၤတၢ်ဘူးတၢ်လဲတဖၣ်အံၤတနီၤလၢ ခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ စ့နီၣ်ဂံၢ်လၢဟ့ၣ်စၢၤ (မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်သကိးဘူးလဲ) လၢ Medicaid ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ် ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ တၢ်သ့ၣ် 2 တဖၣ်အံၤ-

 1. ပှၤတဂၤအတၢ်ဟဲနုာ် (ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်) အိၣ်ထဲလဲၣ်
 2. အနီၢ်ကစၢ်ပၢဘၣ်တၢ် (တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်) - ဒ်အမ့ၢ် ဟံၣ်ဃီ ထဲလဲၣ်
မ့မ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢ တအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤ အလၢပှဲၤဘၣ်န့ၣ်, Medicaid ကဟ့ၣ်စၢၤအီၤ တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤအလၢပှဲၤ သ့တနီၤလၢ Medicare တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ 4 ခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤ အကလုာ်လီၤဆီလိာ်သးအိၣ်အါမံၤ

4 ခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤတနီၤ အကလုာ်ဖိတဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ-

 1. Qualified Medicare Beneficiary (QMB) (ပှၤန့ၢ်သါတၢ်ဖိလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicare) 
  QMB တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဟ့ၣ်စၢၤဘူးလဲ ဖြံးမံၣ်ယၢၣ်လၢ Medicare အကူာ် A (တၢ်ဆါဟံၣ်အတၢ်အုၣ်ကီၤ) အဂီၢ် ဒီး Medicare အကူာ် B (ဆူၣ်ချ့ကသံၣ်ကသီတၢ်ယါဘျါအတၢ်အုၣ်ကီၤ) အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ကရၢဖိတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီး QMB အခွဲးယာ်န့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်ဘူးလဲ အတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢလၢ တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ,တၢ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်သတဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 2. ပှၤကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်စှၤတၢ်ပာ်ပနီၣ် Medicare ဒိးန့ၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျုး (SLMB)
  SLMB တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဟ့ၣ်စၢၤဘူးလဲထဲ ဖြံးမံၣ်ယၢၣ် မ့တမ့ၢ် Medicare အကူာ် B (ဆူၣ်ချ့ကသံၣ်ကသီတၢ်ယါဘျါအတၢ်အုၣ်ကီၤ) အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 3. ပှၤခွဲးယာ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ (QI)
  QI တၢ်တိာ်ကျဲၤဟ့ၣ်စၢၤဖြံးမံၣ်ယၢၣ်ဘူးလဲလၢ Medicaid အကူာ် B (ဆူၣ်ချ့ကသံၣ်ကသီတၢ်ယါဘျါအတၢ်အုၣ်ကီၤ) ဂီၢ်, ဘၣ်ဆၣ်ကရၢဖိတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ပှၤလၢကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်အိၣ်အါန့ၢ် SLMB သ့လီၤႋ
 4. ပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤလၢခွဲးယာ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲဒီး ပှၤဖံးမၤတၢ်ဖိတဖၣ် (QDWI)
  QDWI တၢ်တိာ်ကျဲၤ ဟ့ၣ်စၢၤဘူးလဲလၢ Medicare အကူာ် A (တၢ်ဆါဟံၣ်အတၢ်အုၣ်ကီၤ) ဖြံးမံၣ်ယၢၣ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ တၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲလၢ ပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်လဲၤထီၣ်က့ၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်လီၤႋ လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဃိ, အ၀ဲသ့ၣ်အ ဖြံးမံၣ်ယၢၣ် Medicare အကူာ် A တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢလီၤမၢ်ကွံာ် ကလီန့ၣ်လီၤႋ

ဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢကဃုကွၢ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ

မ့ၢ်နဆိကမိၣ်လၢနၤ, ပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိတဂၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤ လၢနကွၢ်ထွဲဘၣ်အီၤကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲဒီးခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤ တနီၤ မ့တမ့ၢ် အလၢပှဲၤ အဂီၢ်ဧါႋ နစူးကါတၢ်ဃုကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအလီၢ်လၢလာ်အံၤ လၢကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမနုၤတဖၣ်အိၣ်လၢနလီၢ်က၀ီၤပူၤသ့န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်သ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်ဘၣ်န့ၣ်, ကိးပှၤလီတဲစိဒီးကတိၤသကိးတၢ်ဒီး ပကရၢခၢၣ်စးအဖိသဲစး တဂၤဂၤတက့ၢ်ႋ အ၀ဲသ့ၣ်ကတဲဒုးနၢ်ပၢၢ် တၢ်ဃုထၢအဂ့ၢ်ခဲလၢာ်တဖၣ်ဒီးဃုစၢၤနၤ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤလၢအကြၢးဒီးနၤန့ၣ်လီၤႋ

ကိး 1-844-812-5967, TTY: 711 တက့ၢ်.
8 AM - 8 PM local time, 7 days a week. Se habla español.

*တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢပှၤကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲဒီးတၢ်ခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤတနီၤအဂီၢ်န့ၣ်အိၣ်ထဲလၢဟီၣ်က၀ီၤတနီၤအပူၤန့ၣ်လီၤႋ 

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink