လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

D-SNP တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ

ကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ် ကဆၢတဲာ်ဝဲ မ့ၢ်နကံၢ်စီထီၣ်ဘးလၢ ကမၤန့ၢ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလိာ်ဧါန့ၣ်လီၤ. နကကြၢးဘၣ်ဒီး Dual Special Needs plan ဖဲနကံၢ်စီမ့ၢ်ထီၣ်ဘးလၢ Medicaid, ဒိးန့ၢ်ဘၣ် Medicare အကူာ် A ဒီး B (Original Medicare) တၢ်န့ၢ်ဘျူးတဖၣ်ဒီး နမ့ၢ်အိၣ်လၢ တၢ်ကြၢးတၢ်ဘၣ်လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤခံခါလၢာ် (dual-eligible) အတၢ်ကျၢၢ်ဘၢဟ့ၣ်ခွဲးအပူၤအဃိလီၤ. နမ့ၢ်တထီၣ်ဘးဒီး တၢ်လိၣ်ဘၣ်ခဲလၢာ်အဃိ, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နကကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး D-SNP တဖှံၣ်တဝာ်န့ၣ်လီၤ.

Medicaid ဒီး Medicare ဒီး တၢ်နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤန့ၣ်နကကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicaid တၢ်မၤစၢၤတဘျီဃီဧါ. Find out about Medicaid and Medicaid disability requirements.

Learn about disability requirements

မ့ၢ်မတၤအကံၢ်အစီထီဘးဒီး တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခွဲးယာ်ကတြဲၤ မ့တမ့ၢ် Dual Special Needs plan (တၢ်လိၣ်ဘၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီခံမံၤ) န့ၣ်လဲၣ်.

တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤလၢအအိၣ်ဖဲ Medicare ဒီး Medicaid တၢ်မၤစၢၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ကွၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢမ့ၢ်နတုၤထီၣ်ဘးဝဲဒၣ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်ဧါအဂ့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

Learn how to qualify for D-SNP

မ့ၢ်ယကြၢးဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲလဲၣ်တကလုာ်လဲၣ်.

စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်အချ့စှၤကိာ်ဖျၢၣ်လၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်မနုၤတဖၣ်လၢအကြၢးဒီးဂ့ၤဝဲဘၣ်ဝဲလၢနဂီၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

ဃုသ့ၣ်ညါ တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤတနီၤန့ၣ် အခီပညီဒ်လဲၣ်ႋ

If you’re partial dual eligible for Medicare and Medicaid, you may be able to get more benefits with a Dual Special Needs plan than with Original Medicare.

Learn about partial dual eligibility

တၢ်ခွဲးကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤ တနီၤဒီးအလၢပှဲၤ - တၢ်လီၤဆီလိာ်သးမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤလၢပှဲၤ ဒီး တၢ်ခွဲးကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤ တနီၤ အတၢ်လီၤဆီလိာ်သးမ့ၢ်မနုၤလဲၣ် ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်စၢၤလိာ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲ မၤစှၤလီၤစၢၤ Medicare တၢ်န့ၢ်ဘျုးအဘူးအလဲဒ်လဲၣ်ႋ

Learn about full and partial dual eligibility

ဘၣ်မနုၤဃိလၢ Medicaid တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲဒီးတၢ်ဃုထၢ မ့ၢ်တၢ်အလီၢ်အိၣ်လၢ D-SNP တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂီၢ်န့ၣ်လဲၣ်ႋ

တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ (D-SNP) ကရၢဖိတဖၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်ပာ်ဃာ်အ Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့တမ့ၢ် အ၀ဲသ့ၣ်တမၤန့ၢ်လၢၤဘၣ်အဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ သ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤႋ

Learn about D_SNP eligibility

နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ဆူၣ်ချ့တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ န့ၣ်, န Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်ကလီၤမၢ်ဧါ.

ပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံခါလိာ်, တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤ ကပျဲနပာ်ဃာ်ဝဲဒၣ် Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးခဲလၢာ်, လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါမၤန့ၢ်အါထီၣ် Medicare တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီတဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

Learn about dual health plan coverage

ဃုကွၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

Medicaid မ့တမ့ၢ် တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 ဂီၤခီတုၤ 8 ဟါခီ. လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီန့ၣ်လီၤ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink