လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
An elderly woman looking out her front door, smiling

တၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤတနီၤန့ၣ် အခီပညီဒ်လဲၣ်ႋ

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါအီးကူာ်27 2022

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- September 15, 2023

ပှၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicare ဒီး Medicaid တၢ်မၤစၢၤခံခါလိာ်န့ၣ်တၢ်သ့ၣ်အီၤဒ်အမ့ၢ် ခွဲးယာ်ကတြဲၤ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အခွဲးယာ်ကြၢး၀ဲဒၣ်ဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလၢာ်အဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်ဆၣ်အိၣ်အါန့ၢ်ဒံးတၢ်အဝဲန့ၣ်တက့ၢ်လီၤ. ပှၤတနီၤနီၤကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤလိာ်ပှဲၤပှဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဝဲန့ၣ်အခီပညီမ့ၢ်ဝဲအဝဲသ့ၣ်ကြၢးဒီးကီၢ်စဲၣ် Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးပှဲၤပှဲၤ, ဃုာ်ဒီးတၢ်လုၢ်ဘၢတၢ်ကွၢ်ထွဲကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပှၤအဂၤတဖၣ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤတဖှံၣ်တဝာ်ဧိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်တကြၢးဒီးကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်လၢအလဲၤခီဖျိဝဲဒၣ်အကီၢ်စဲၣ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤ, ဒီးအဝဲသ့ၣ်ကြၢးဒံးဝဲဒီးတၢ်မၤစၢၤတနီၤနီၤန့ၣ်လီၤ.

ဖးကွၢ်ဆူညါကွ့ၢ်ကွ့ၢ်လၢတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဃုထၢဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤမနုၤလၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကအိၣ်ဝဲလၢနဂီၢ်ဖဲနမ့ၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤတဖှံၣ်တဝာ်န့ၣ်လီၤ.

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ ခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤ အကလုာ်လီၤဆီလိာ်သးအိၣ်အါမံၤ

တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ 4 ခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤ အကလုာ်လီၤဆီလိာ်သးအိၣ်အါမံၤ. တပတီၢ်စုာ်စုာ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအ တၢ်ပာ်ကီၤ Medicare တၢ်တိာ်ကျဲၤ (MSP) န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၤဆီလိာ်သးအခိၣ်သ့ၣ်ဖဲ MSPs အကလုာ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ-

 1. တၢ်ပာ်ပနီၣ်ကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ (စ့လၢနဒိးန့ၢ် မ့တမ့ၢ် နပၢဘၣ်ဆံးအါ), ဒီး
 2. MSP လုၢ်ဘၢဃုာ်ဝဲမ့ၢ်တလုၢ်ဘၢဃုာ်ဝဲမ့ၢ်ဂ့ၤ
  • တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ, တၢ်ထုးစှၤလီၤစ့ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲလၢ Medicare အကူာ် A (တၢ်ဆါဟံၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤ) ဒီး Medicare အကူာ် B (ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါတၢ်အုၣ်ကီၤ) ခံမံၤလိာ်အဂီၢ်, မ့တမ့ၢ်
  • ထဲဒၣ် Medicare အကူာ် B တၢ်အုၣ်ကီၤလီၤဆီတဖၣ်အဂီၢ်ဧိၤ
  • ထဲဒၣ် Medicare အကူာ် A တၢ်အုၣ်ကီၤလီၤဆီတဖၣ်အဂီၢ်ဧိၤ

ပှၤတနီၤနီၤဒိးန့ၢ်စ့ မ့တမ့ၢ် ပၢဘၣ်စ့အါတလၢကဲၣ်ဆိးလၢတၢ်ကြၢးဝဲဒီးတၢ်ပာ်ကီၤ Medicare တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဒၣ်လဲာ်, တၢ်ကြၢးဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလၢအကြၢးဝဲလၢပှၤလၢအအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်ကတြဲၤတကူာ်တ၀ာ်ကမ့ၢ်ဒံးဝဲတၢ်ဃုထၢလၢအဂ့ၤ1

မ့ၢ်နအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲဖဲနထံၣ်လိာ်ကသံၣ်သရၣ်အခါဧါ.

ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်နကဘၣ်ထုးထီၣ်စ့လၢနနီၢ်ကစၢ်ထၢၣ်ပူၤဖဲနမ့ၢ်ဘၣ် ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲကိးဘျီဒဲးဖဲနလဲၤထံၣ်လိာ်ကသံၣ်သရၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. ဒီးအလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်လၢနကဘၣ်ထံၣ်လိာ်ကသံၣ်သရၣ်စဲၣ်နီၢ်လီၤဆီန့ၣ်, အပှ့ၤကလံၤကအါဒိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. သ့ၣ်ညါတၢ်အံၤအဂ့ၢ်, UnitedHealthcare ပျဲဝဲဒၣ်ပှၤကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤတဖှံၣ်တဝာ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲ Dual Special Needs Plans (D-SNPs) တနီၤနီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၢ်ခွဲးယာ်လၢအဂ့ၤမ့ၢ်ဝဲလၢ, တၢ်စူးကါ D-SNP, ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤတဖှံၣ်တဝာ်ကရၢဖိတဖၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကအိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲစှၤလီၤဝဲလၢတၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်ကသံၣ်သရၣ်ဒီးကသံၣ်သရၣ်စဲၣ်နီၢ်လီၤဆီတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး Medicare တၢ်န့ၢ်ဘျုးအတၢ်တိာ်ကျဲၤခဲအံၤဒ်ညီနုၢ်အသိးန့ၣ်, နကထံၣ်န့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အလဲလၢတၢ်ဆီတလဲဝဲဆူတၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခွဲးယာ်ကတြဲၤ

တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤတဖှံၣ်တဝာ်ကရၢဖိတဖၣ်သးခုဘၣ်ဝဲလၢအတၢ်န့ၢ်ဘျုးဘၣ်ဒီး D-SNP အါထီၣ်

UnitedHealthcare D-SNPs ကရၢဖိတဖၣ်ဒိးန့ၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီတဖၣ်အါမးလၢတၢ်တဟံးအဝဲသ့ၣ်တၢ်အပှ့ၤကလံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.2 တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီတဖၣ်အံၤပၣ်ဃုာ်ဒီး-

 • တလါတဘျီကဒွဲစ့လၢကပှ့ၤဝဲဒၣ် တၢ်အီၣ်တၢ်အီကဲဘျုးလၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဂီၢ်ဒီး OTC တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်ဒီးဟ့ၣ်မ့ၣ်အူလဲထံလဲအစရီတဖၣ်အဂီၢ်
 • တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ $0 လၢကသံၣ်ကသီပနံာ်မံၤတအိၣ် ဒီးကသံၣ်ကသီလၢအိၣ်ဒီးပနံာ်မံၤ အကသံၣ်ထံလဲလၢတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ
 • ဘၣ်ဃးမဲတၢ်အုၣ်ကီၤ, ဒီးတၢ်မၤအါထီၣ်ကဒွဲစ့လၢတၢ်ဟ့ၣ်စၢၤဝဲဒၣ်တၢ်မၤစၢၤမဲအဂီၢ်
 • မဲာ်ချံတၢ်အုၣ်ကီၤ, တၢ်မၤအါထီၣ်စ့လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဟ့ၣ်လီၤလၢမဲာ်ထံကလၤအဂီၢ်
 • ဒီးအဂၤတဖၣ်အါမး

အခီၣ်ထံးတပတီၢ်မ့ၢ်ဝဲတၢ်သမံသမိးဝဲဒၣ်တၢ်ကြၢးဒီးခွဲးယာ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်

တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခံမံၤတနီၤနီၤပျဲဝဲဒၣ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤတဖှံၣ်တဝာ်လၢတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် D-SNPs အဂၤတဖၣ်တူၢ်လိာ်ထဲဒၣ်ကရၢဖိတဖၣ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤပှဲၤပှဲၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးတမ့ၢ်တၢ်အညီထီဘိလၢတၢ်ကတဲဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိနတၢ်မၤအခီၣ်ထံးတပတီၢ်ကြၢးမ့ၢ်ဝဲတၢ်သမံသမိးတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲအတၢ်လိၣ်တဖၣ်လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤတမံၤလၢ်လၢ်ဖဲနသးစဲဘၣ်ဝဲတဖၣ်အပူၤတချုးဒံးဖဲနစးထီၣ်တၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤအတၢ်မၤကျိၤကျဲအခါန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်သိး, UnitedHealthcare D-SNPs အါမးလၢအတူၢ်လိာ်ဝဲဒၣ်ခွဲးယာ်ကတြဲၤတနီၤနီၤအိၣ်ဒီးအတၢ်ကတိၤဖျၢၣ်လၢအမ့ၢ် “ဃုထၢ” (“Select”) ဒ်အမ့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအမံၤအကျါတခါအသိးန့ၣ်လီၤ. မ့တမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်သိးဘၣ်န့ၣ်, တၢ်ခွဲးယာ်တဖၣ်မ့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤထဲလၢကရၢဖိတဖၣ်အခွဲးယာ်ကတြဲၤပှဲၤပှဲၤအဂီၢ်ဧိၤန့ၣ်လီၤ.

ဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢကဃုကွၢ်ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ

မ့ၢ်နဆိကမိၣ်လၢနၤ, ပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိတဂၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤ လၢနကွၢ်ထွဲဘၣ်အီၤကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲဒီးခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤ တနီၤ မ့တမ့ၢ် အလၢပှဲၤ အဂီၢ်ဧါႋ နစူးကါတၢ်ဃုကွၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအလီၢ်လၢလာ်အံၤ လၢကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမနုၤတဖၣ်အိၣ်လၢနလီၢ်က၀ီၤပူၤသ့န့ၣ်လီၤႋ နမ့ၢ်သ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်ဘၣ်န့ၣ်, ကိးပှၤလီတဲစိဒီးကတိၤသကိးတၢ်ဒီး ပကရၢခၢၣ်စးအဖိသဲစး တဂၤဂၤတက့ၢ်ႋ အ၀ဲသ့ၣ်ကတဲဒုးနၢ်ပၢၢ် တၢ်ဃုထၢအဂ့ၢ်ခဲလၢာ်တဖၣ်ဒီးဃုစၢၤနၤ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤလၢအကြၢးဒီးနၤန့ၣ်လီၤႋ

ကိး 1-844-812-5967, TTY တက့ၢ်. 711
8 AM - 8 PM local time, 7 days a week. Se habla español.

1 Dual Special Needs plans with partial dual eligibility categories are not available in all areas.
2 တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ် လီၤဆီလိာ်သးလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးတၢ်မၤစၢၤအဟီၣ်၀ီၤ တတီၤစုာ်စုာ် န့ၣ်လီၤႋ တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်.

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink