လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုး

Medicaid ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤ တၢ်အိၣ်ဆူအိၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤ လၢပှၤလၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤတနီၤအဂီၢ်, ဖိဒံဖိသၣ်, ပှၤပိာ်မုၣ်လၢအိၣ်ဒီးဟုးသး, ပှၤသးပှၢ်, ဒီးပှၤလၢအိၣ်ဒီးက့ကွဲၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲလၢ ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်ကဟ့ၣ်ထီၣ် ဆူၣ်ချ့ယါဘျါတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ် ဆူ ပှၤတဖၣ်လၢအကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲလၢ Medicaid အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ် ဃုထၢလၢကဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂၤ လၢဃုထၢအီၤသ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ

Medicaid ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢဟံၣ်ဃီ

Learn about Medicaid home health care services and how in-home health care can help seniors stay living independently in their own homes.

Learn about home health care

Medicaid မ့ၢ်မနုၤဒီးအကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်တဲနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃး Medicaid အဂ့ၢ်. Medicaid မ့ၢ်ဝဲဒၣ်ပဒိၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢပှၤလၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. Medicaid မ့ၢ်မနုၤဒီးအကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

Learn about Medicaid coverage

မ့ၢ်ယကြၢးဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲလဲၣ်တကလုာ်လဲၣ်.

စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်အချ့စှၤကိာ်ဖျၢၣ်လၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်မနုၤတဖၣ်လၢအကြၢးဒီးဂ့ၤဝဲဘၣ်ဝဲလၢနဂီၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

ဃုကွၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

Medicaid မ့တမ့ၢ် တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink