လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုး

Medicaid ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤ တၢ်အိၣ်ဆူအိၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤ လၢပှၤလၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤတနီၤအဂီၢ်, ဖိဒံဖိသၣ်, ပှၤပိာ်မုၣ်လၢအိၣ်ဒီးဟုးသး, ပှၤသးပှၢ်, ဒီးပှၤလၢအိၣ်ဒီးက့ကွဲၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲလၢ ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်ကဟ့ၣ်ထီၣ် ဆူၣ်ချ့ယါဘျါတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ် ဆူ ပှၤတဖၣ်လၢအကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲလၢ Medicaid အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ် ဃုထၢလၢကဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂၤ လၢဃုထၢအီၤသ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ

Medicaid ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢဟံၣ်ဃီ

ကွၢ်မၤနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် Medicaid ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢဟံၣ်ဃီ အတၢ်မၤစၢၤတဖၣ် ဒီး ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢဟံၣ်ဃီ မၤစၢၤဘၣ် မှံၤတုၤပှၢ်တီၤတဖၣ် အိၣ်မူဘၣ်သန့ၤထီၣ်သး လၢနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲ လၢအဟံၣ်ပူၤဃီပူၤသ့ အဂ့ၢ်တက့ၢ်ႋ

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့လၢဟံၣ်ပူၤဃီပူၤ

Medicaid မ့ၢ်မနုၤဒီးအကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်တဲနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃး Medicaid အဂ့ၢ်. Medicaid မ့ၢ်ဝဲဒၣ်ပဒိၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢပှၤလၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. Medicaid မ့ၢ်မနုၤဒီးအကျၢၢ်ဘၢဝဲဒၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ

မ့ၢ်ယကြၢးဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲလဲၣ်တကလုာ်လဲၣ်.

စံးဆၢတၢ်သံကွၢ်အချ့စှၤကိာ်ဖျၢၣ်လၢနကထံၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအကလုာ်မနုၤတဖၣ်လၢအကြၢးဒီးဂ့ၤဝဲဘၣ်ဝဲလၢနဂီၢ်သ့ၣ်သ့ၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

Medicaid မဲဂ့ၢ်၀ီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢဖိသၣ်ဒိၣ် ဒီးပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤအဂီၢ်

ကွၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး Medicaid မဲဂ့ၢ်၀ီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ ဒီး တၢ်န့ၢ်ဘျုး လၢအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ မ့တမ့ၢ် ဖိသၣ်ဒိၣ်ဃုာ်ဒီး CHIP

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး မဲဂ့ၢ်၀ီတၢ်န့ၢ်ဘျုး

Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤစ့မၤစၢၤ လၢ ပှၤမိၢ်ဒၢတဖၣ်ဒီးအဖိဆံးတဖၣ်အဂီၢ်

ကွၢ်ဘၣ်ဃး Medicaid ပှၤမိၢ်ဒၢတၢ်အုၣ်ကီၤစ့မၤစၢၤ လၢကကွၢ်ထွဲဘၣ်ပှၤပိာ်မုၣ်ဖဲတချုးအိၣ်ဒီးဟုးသး ဖဲအိၣ်ဒီးဟုးသးအခါ ဒီးအိၣ်ဖျဲၣ်၀ံၤလီၢ်ခံတက့ၢ်ႋ

မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်အုၣ်ကီလုၢ်ဘၢတၢ်အိၣ်ဒီးဟုးသး

ဃုကွၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

Medicaid မ့တမ့ၢ် တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink