လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲထီၣ်ထီၣ်လီၤလီၤ

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- April 05, 2021

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- December 06, 2022

တၢ်မၤစၢၤတၢ်ဒ်ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတဂၤအသိးမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဒီးအလုၢ်အပှ့ၤဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤဝဲဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ပှၤအါဂၤလၢအမ့ၢ်ဝဲဒၣ် ခွဲးယာ်ကတြဲၤ လၢ Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလိာ်အဂီၢ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်အိၣ်ဒီး ဆူၣ်ချ့တၢ်အိၣ်သးဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲတပယူာ်ဃီလၢပှၤတဂၤဂၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီတဖၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကဒိဘၣ်မၤဟူးအတၢ်သးဂဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်ညါပၢဆှၢလီၤနီၢ်ကစၢ်တၢ်တူၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ်ထဲလဲၣ်လၢတၢ်မၤနမူဒါဒ်ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတဂၤအသိးန့ၣ်ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ဒီးအလုၢ်ပှ့ၤအိၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ.

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

လံာ်ပာ်ဖျါသ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢနဂီၢ်ဖဲလဲၣ်တခါလဲၣ်.

အဝဲအံၤမ့ၢ်မုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤတၢ်သးဂဲၤလၢပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်တူၢ်ဘၣ်ဝဲ-

a. ဘၣ်တနံၤနံၤဂ့ၤန့ၢ်ဒံးနံၤအဂၤတဖၣ်
b. ယသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်ယမူဒါမ့ၢ်တၢ်လၢအိၣ်ဒီးအလုၢ်အပှ့ၤ, ဘၣ်ဆၣ်ကဲထီၣ်တၢ်သးအ့န့တဘျီဘျီသ့ဝဲ
c. တဘျီတခီၣ်ယတူၢ်ဘၣ်လၢယမၤကမၣ်တၢ်ခီဖျိယအိၣ်ဒီးတၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢအတဂ့ၤတပၤဘၣ်ဃးဒီးယတၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်
d. ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ပာ်ဖျါဝဲလၢထးခဲလၢာ်

နမ့ၢ်ဃုထၢဝဲဒၣ် “d,” န့ၣ်တမ့ၢ်ထဲနၤတဂၤဧိၤဘၣ်. အါတက့ၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်ဟဲပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ထီၣ်ဒီးတၢ်လီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲထီၣ်အခါကဟ့ၣ်နၤဂံၢ်သဟီၣ်, ဘၣ်ဆၣ်ဖဲလီၤအခါကဲထီၣ်တၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤဒိၣ်မးသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆိမိၣ်ဒီးတၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢအတဂ့ၤတပၤမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ညီနုၢ်မၤသးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်နကဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တကနၣ်ဃုာ်တၢ်သးဂဲၤလၢအတဂ့ၤတပၤဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢတၢ်မံတၢ်ဂဲၤ, ကသံၣ်မူၤဘှိးအတၢ်မၤဆူးမၤဆါ, တၢ်အီၣ်အီတၢ်အါတလၢကဲၣ်ဆိးဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤဒုးအိၣ်ထီၣ်ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတူၢ်ဘၣ်တၢ်ကီခဲဒိၣ်ထီၣ်ဒီးအတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီစှၤလီၤသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. နကသုးကျဲၤနတၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢအကမၤကဲထီၣ်နမူဒါဒ်ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတဂၤလၢအကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.
 

တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ်လၢပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်

ကဲထီၣ်တၢ်ကီခဲလၢနဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးနနီၢ်ကစၢ်အတၢ်သးဂဲၤသ့ဝဲဖဲလၢနဖံးမၤတၢ်ဆူၣ်ဒိၣ်မးလၢတၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤအဂၤတဂၤဂၤအခါန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးနနီၢ်ကစၢ်တၢ်တူၢ်ဘၣ်မ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိအသးတၢ်ဆီၣ်သနံး, ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိအတၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤဒီးပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိအတၢ်ကမၣ်န့ၣ်လီၤ. အါတက့ၢ်တၢ်သးဂဲၤညီနုၢ်မၤသးတနီၤနီၤအံၤမ့ၢ်ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိအတၢ်တူၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢလာ်အံၤမ့ၢ်ဝဲတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢအကမၤစၢၤနၤလၢနတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ်ဒီးပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိအတၢ်သးဂဲၤအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

နတူၢ်ဘၣ်နဲဒ်လဲၣ်.

ကျဲတဖၣ်လၢအကမၤစၢၤနၤလၢနတၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အဝဲန့ၣ်

သးတၢ်ဆီၣ်သနံး

တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤတဂၤဂၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး မ့တမ့ၢ် နီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤမ့ၢ်တၢ်တၤလီၤန့ၢ်တၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်အဝဲန့ၣ်ကဲထီၣ်သးတၢ်ဆီၣ်သနံးသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. တဘျီတခီၣ်ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိအတၢ်သးဘၣ်တံာ်တာ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂၤတဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်သးတၢ်ဆီၣ်သနံး မ့တမ့ၢ် တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤန့ၣ်လီၤ.

ကျဲးစၢးရဲၣ်ကျဲၤလီၤမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးတၢ်မံအဆၢကတီၢ်အဂီၢ်တက့ၢ်. မံန့ၢ်အီၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤ (7-9 နၣ်ရံၣ်) ဖဲမုၢ်နၤခီကတီၢ်တက့ၢ်. ဟးန့ၢ်အီၤဒီးကျဲးစၢးနီၤလီၤနတၢ်ဆၢကတီၢ်ဖဲနံၤအကတီၢ်လၢတၢ်ကသါန့ၢ်ကလံၤယိာ်ယိာ်, ထုးယူာ်ထီၣ်သး မ့တမ့ၢ် ပာ်ဂၢၢ်တၢ်ဆိမိၣ်ဆိမးတက့ၢ်.

တၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤ (တၢ်ဘှံးသး)

ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိလီၤဘှံးလီၤတီၤ, မ့တမ့ၢ် ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိလီၤဘှံးလီၤဘှါဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်, မ့ၢ်ဝဲဖဲပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်အနီၢ်ခိဒီးနီၢ်သးအဂံၢ်ဘါလီၤစၢ်အခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်တူၢ်ဘၣ်တဂ့ၤဒီးတၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိးသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

တူၢ်ဘၣ်ဝဲလၢအသူၣ်ဃၢသးဃၢ, တအိၣ်ဒီးတၢ်ကတီၤသး မ့တမ့ၢ် လၢတၢ်ကဲဝဲဒၣ်ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိအမဲာ်ညါတအိၣ်ဒီးတၢ်ဃုထၢအဂၤဒီးဒုးလီၤဘှံးလီၤတီၤပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိအသးန့ၣ်လီၤ. ပညိၣ်ဃီၤလၢတၢ်ကွၢ်ထွဲလီၤနနီၢ်ကစၢ်သးဒီးဃ့န့ၢ်တၢ်မၤစၢၤတက့ၢ်.

တၢ်သးထီၣ်

တဘျီတခီၣ်ပှၤလၢနကွၢ်ထွဲအီၤတဂၤဂၤတသ့ၣ်ညါဆၢတၢ်ဘျုး မ့တမ့ၢ် တလိၣ်ဘၣ်နတၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အဝဲန့ၣ်ဒုးအိၣ်အါထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. အါတက့ၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဖ့ၣ်ဆၢဒီးတၢ်သးဒိၣ်နးနးကလဲာ်န့ၣ်လီၤ.

ပျၢ်လီၤနနီၢ်ကစၢ်အတၢ်ကမၣ်တက့ၢ်. မၤလိန့ၢ်လၢနကဟးကွံာ်လၢအယံၤဒီးဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်ချၢတက့ၢ်. တဲသကိးဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢအသ့ကနၣ်စၢၤနတၢ်တဲဖျါထီၣ်ကွံာ်တၢ်အိၣ်လၢနသးပူၤလၢအဒုးထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ်နတၢ်သးဒိၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

တၢ်သးဟးဂီၤ

တၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢတၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤတအိၣ်, တူၢ်ဘၣ်တသူၣ်ဖှံသးညီ, မံကီခဲဒီးအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်သးတၢ်ဆီၣ်သနံးအပနီၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်လီၤဘၣ်ဖဲသးတၢ်ဆီၣ်သနံးအတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အပူၤသ့ဝဲ, အဃိဆိမိၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်လၢနတူၢ်ဘၣ်တနံၤဘၣ်တနံၤအဂ့ၢ်တက့ၢ်.

နမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢနအိၣ်ဒီးသးတၢ်ဆီၣ်သနံးန့ၣ်, ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢအဂ့ၢ်တက့ၢ်. မၤတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီလၢနကထံၣ်လိာ်ကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် သးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အပှၤသ့ပှၤဘၣ်စဲၣ်နီၢ်တက့ၢ်. မၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ, ကူစါယါဘျါသးဒီးအီကသံၣ်လၢမၤစၢၤနသးတၢ်ဆီၣ်သနံးသ့တဖၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ပျံၤတၢ်

တၢ်ကဲဝဲဒၣ်ပှၤဟံးမူဒါလၢပှၤအဂၤအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးအတၢ်အိၣ်မုာ်အိၣ်ပၢၤအဂီၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်အတၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကီၤဃာ်တၢ်တိာ်ကျဲၤမၤစှၤလီၤစၢၤတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤသ့သ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဃုန့ၢ်ပှၤတဂၤဂၤလၢအကမၤခၢၣ်စးန့ၢ်တၢ်လၢနလီၢ်တနံၤတနၣ်ရံၣ်တက့ၢ်. ဒ်န့ၣ်သိး, တဲသကိးဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢနနာ်န့ၢ်အီၤသ့ဘၣ်ဃးဒီးနတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

တၢ်ကမၣ်

ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိအတၢ်ကမၣ်မ့ၢ်တၢ်ညီနုၢ်မၤသးန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢပဆိမိၣ်လီၤပသးလၢပကြၢးမၤတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်ထီဘိအဃိန့ၣ်လီၤ. မ့တမ့ၢ် ပကြၢးဟံးဃာ်တၢ်ကဲဝဲဒၣ်ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိအတၢ်ဂ့ၤထီဘိအဃိန့ၣ်လီၤ. မ့တမ့ၢ် ပကြၢးအိၣ်ဒီးတၢ်တသူၣ်စူၤသးစူၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်သူၣ်အ့န့သးအ့အဃိလီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်ရဲၣ်လဲၤသးတခါဘၣ်တခါန့ၣ်လီၤ.

မၤဒ်အမုာ်ဘၣ်ဝဲလၢနနီၢ်ကစၢ်အဂီၢ်ဒီးပာ်လီၤတၢ်အပတီၢ်တဖၣ်လၢအမ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ်တက့ၢ်. တၢ်လၢပှဲၤကတၢၢ်တမ့ၢ်တၢ်ကွၢ်စိဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပာ်ကဖၢလၢလီၤနသးလၢနအဲၣ်ဒိးကဲထီၣ်ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိအဂ့ၤကတၢၢ်တဂၤအသိးတက့ၢ်. ပာ်ဖုၣ်လီၤနနီၢ်ကစၢ်သးဖဲလၢတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်မ့ၢ်တကဲထီၣ်သးအခါတက့ၢ်.

တၢ်သးကါ

မ့ၢ်ပှၤကူပှၤကညီအလုၢ်လၢ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်တူၢ်ဘၣ်လၢအသူၣ်ဒိၣ်သးဖျိး မ့တမ့ၢ် သးက့ၣ်သးကါတၢ်သ့န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်ကအိၣ်ဒီးတၢ်သးကါဘၣ်အတံၤသကိးလၢအအိၣ်ဒီးတနံၤဘၣ်တနံၤတၢ်သဘျ့လၢအအါန့ၢ်ဒံးအီၤန့ၣ်လီၤ. မ့တမ့ၢ် ဘူးတံၢ်လၢအအိၣ်ယံၤတဖၣ်တလိၣ်ကွၢ်ထွဲသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်သးက့ၣ်သးကါကဲထီၣ်သးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ကျဲးစၢးဟးဆှဲးတၢ်သးစၢၢ်ဆၢလီၤတၢ်ဖဲတၢ်သူၣ်က့ၣ်သးကါအတၢ်ဆိမိၣ်တဖၣ်အပူၤတက့ၢ်. လၢတၢ်ဝဲန့ၣ်အလီၢ်, သးစၢၢ်ဆၢလီၤဖဲတၢ်လၢအအိၣ်ဒီးနၤအဖီခိၣ်တက့ၢ်. တၢ်သ့ၣ်နီၣ်စံးဘျုးတၢ်လၢအအိၣ်ဒီးနၤဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ဆီတလဲစၢၤနတၢ်သူၣ်က့ၣ်သးကါအတၢ်တူၢ်ဘၣ်တဖၣ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အိၣ်ယၢၤတဖၣ်လၢတၢ်မၤစၢၤပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်

လၢပှၤအါဒံအါဂၤအဂီၢ်, တၢ်ကဲထီၣ်ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိအါတက့ၢ်မ့ၢ်တၢ်လဲၤခီဖျိအသီတမံၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်စၢၤသ့ဝဲလၢနတူၢ်ဘၣ်တၢ်တလီၤတံၢ် မ့တမ့ၢ် တဘျီတခီၣ်တူၢ်ဘၣ်ဃၢတလၢကဲၣ်ဆိးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိမ့ၢ်တၢ်အရ့ဒိၣ်ဝဲလၢနကသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်နဃ့န့ၢ်တၢ်မၤစၢၤသ့ဖဲလဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ UnitedHealthcare ပှာ်ယဲၤသန့အပူၤ နကထံၣ်န့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးတၢ်အိၣ်ယၢၤလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖၣ်လၢအကမၤစၢၤနၤလၢနတၢ်ကွၢ်ထွဲအတၢ်လဲၤကျဲအပူၤန့ၣ်လီၤ.

UnitedHealthcare ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤစ့ၢ်ကီး ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ, မ့တမ့ၢ် တၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီခံမံၤ, လၢတၢ်မၤစၢၤဝဲဒၣ် ပှၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢ Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလိာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အါတက့ၢ်ပှၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢ Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလိာ်အိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ကူစါတပယူာ်ဃီဒီးဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ လၢတၢ်အိၣ်မူယိယိဖိလၢကရၢဖိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးအဝဲသ့ၣ်ဒုးညီထီၣ်ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်အတၢ်အိၣ်မူစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. တၢ်တိာ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်မၤညီဒိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်တၢ်မၤသကိးတၢ်ကွၢ်ထွဲလၢပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤန့ၢ်အီၤကသံၣ်သရၣ်, ကသံၣ်သရၣ်လီၤဆီဒီးတၢ်မၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲအကလုာ်ကလုာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink