လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

3 တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်တဖၣ်မၤစၢၤဝဲဒၣ်ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိအတၢ်ကွၢ်ထွဲစီၤစုၤတၢ်လၢအယံၤလၢပှၤအိၣ်ယံၤတဖၣ်အဂီၢ်

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- April 05, 2021

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- December 06, 2022

ပှၤလၢအိၣ်ဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံခါလၢာ်န့ၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကအိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ကီတၢ်ခဲ လၢဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်သ့န့ၣ်လီၤႋ အါတက့ၢ်မ့ၢ်ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤလၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤတဖၣ် လၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်တဖၣ် ဒ်သိးကအိၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနီၢ်ကစၢ်ဒီးအိၣ်မူပူၤဖျဲးဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢအနီၢ်ကစၢ်ဟံၣ်ဃီဒၣ်၀ဲ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အါမံၤ လၢတၢ်မၤ၀ံၤလၢပှဲၤအီၤသ့ထဲလၢ ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်အစုတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ဘၣ်ဆၣ် နမ့ၢ်အိၣ်လၢတၢ်လီၢ်အယံၤတခီလဲၣ်ႋ

နအိၣ်လၢမူဒါပူၤဒ်အမ့ၢ် ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်လၢလီၢ်ယံခီတုၤ ဒ်ညီနုၢ်အသိးသ့န့ၣ်လီၤႋ အအံၤ 3မ့ၢ်၀ဲ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတနီၤလၢနတၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤတဂၤဂၤလၢလီၢ်ယံၤခီတုၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် 1- လီၢ်ယံၤခီတုၤပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်တဖၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢဘၣ်ရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ

ဒ်လီၢ်ယံၤခီတုၤပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်တဂၤအသိး တၢ်အခီၣ်ထံးဆိကတၢၢ်တမံၤ ဒီးတၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ်တမံၤမ့ၢ်၀ဲဒၣ် တၢ်သ့ရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ န့ၣ်လီၤႋ မၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအအါကတၢၢ် လၢနဃုကွၢ်ဘၣ်အီၤသ့ တသ့ဖဲအသ့-

  • ခ့ခါဆၢကတီၢ်ကသံၣ်ကသီ
  • ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါအလံာ်တီလံာ်မီ
  • ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ
  • Medicaid ဒီး Medicare တၢ်အိၣ်သးပတီၢ်
  • ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ် အမံၤတဖၣ်ဒီးတၢ်ဆဲးကျၢဆဲးကျိးအဂ့ၢ်အကျိၤ

နမ့မ့ၢ် ပှၤသးပှၢ် မှံၤတုၤပှၢ်တီၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီ အပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်န့ၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢနကဘၣ်တဲသကိးတၢ်ဒီးအ ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ် သ့န့ၣ်လီၤႋ မၤလီၤတံၢ်လၢနၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်လၢအဂုၤဂၤ ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ခွဲးတၢ်ပျဲ လၢကဟံးဘၣ်ကသံၣ်ကသီအသီတဖၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်အအိၣ်သ့န့ၣ်တက့ၢ်ႋ အလီၢ်အိၣ်လၢနဘၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီး ခွဲးတၢ်ပျဲအဂၤ လၢကအံးထွဲကွၢ်ထွဲဘၣ် နပှၤသးဘိအ Medicaid, Medicare ဒီး ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ အတၢ်န့ၢ်ဘျုး အဂီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ပာ်ဃာ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါ ဒီးကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတပူၤလၢတၢ်လီၢ်တတီၤဃီန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကဲဘျုး န့ၣ်လီၤႋ မၤလီၤတံၢ်လၢ နဟံးန့ၢ်စူးကါဘၣ်အီၤသ့ဖဲလိၣ်ဘၣ်အီၤအခါ ဒ်သိးနခီၣ်ဘၣ်က့ၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ချုးဆၢချုးကတီၢ်ကသ့အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ နမ့ၢ်မၤမူတၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်ဃုာ်ဒီးပှၤဂၤ လၢမ့ၢ်ပှၤဂုၤဂၤန့ၣ် ကြၢးလၢနဘၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် ပှာ်ယဲၤလံာ်တြူာ်အဘံၣ်ဘၢ တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤႋ လၢကျဲအံၤန့ၣ် သုတဂၤဂၤ မၤန့ၢ်စူးကါဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဖဲနလိၣ်ဘၣ်အီၤအခါသ့န့ၣ်လီၤႋ အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး အဲး(ပ) လၢတဘၣ်လၢာ်စ့တဖၣ်အါမံၤ လၢကရဲၣ်ကျဲၤစၢၤနၤတၢ်ကွၢ်ထွဲအဂ့ၢ်အ၀ီ ခီဖျိတၢ်စူးကါလီတဲစိစိာ်စု န့ၣ်လီၤႋ

ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ မၤညီထီၣ်စၢၤဝဲဒၣ်ပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်အတၢ်အိၣ်မူသ့စ့ၢ်ကီး

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်2- တၢ်ဆဲးကျၢဘၣ် လီၢ်ယံၤခီတုၤပှၤကွၢ်ထွဲတၢ် သ့ထီဘိန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်

နမ့မ့ၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်န့ၣ် ကတိၤသကိးတၢ်ဒီးပှၤလၢနကွၢ်ထွဲအီၤဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ် တက့ၢ်ႋ နကိးလီတဲစိသံကွၢ်သံဒိးတၢ်တစဲးဖိလၢဂီၢ်ကတီၢ်တဘျီစုာ်စုာ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအဂ့ၤန့ၣ်လီၤႋ နကသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ နတံၤသကိး မ့တမ့ၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိ မံဘၣ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢဒီတနၤညါ ဒီးပၢၢ်ထီၣ်ပှဲၤဒီးဂံၢ်ဘါလၢဆူညါတနံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ မၤနီၣ်မၤဃါနတၢ်ကတိၤဆဲးကျၢလိာ်သးတက့ၢ်ႋ အဒိ နပှၤသးဘိတဂၤ စံး၀ဲလၢ အခိၣ်ဆါဘၣ်အီၤလၢမဟါတနံၤ ကွဲးနီၣ်ဘၣ်အီၤဒ်သိးနကတဲဘၣ်အီၤဒီးတဘျီတက့ၢ်ႋ ဒီးမၤလီၤတံၢ်လၢ ကသံကွၢ်တၢ်သံကွၢ်အလီၤဆီတဖၣ် ဒ်သိးကမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအကဲဘျုးအဂီၢ် ဒ်အမ့ၢ်- နနံၤအံၤတဂံၢ်ဘါမၤသးဒ်လဲၣ်ႋ နကဖီအီၣ်နနီၢ်ကစၢ်မုၢ်ထူၣ်တၢ်အီၣ်လၢမနုၤလဲၣ်ႋ တနံၤအံၤနတိာ်ပာ်လီၤလၢကမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်ႋ

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်3- ဆၢတဲာ်ကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်လၢနမၤစၢၤတၢ်သ့ဒ်အမ့ၢ်လီၢ်ယံၤခီတုၤပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်တဂၤအသိးတက့ၢ်ႋ

နမ့ၢ်မၤမူဒါလၢတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်လၢတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲအပူၤန့ၣ် သံကွၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်လၢနမၤစၢၤတၢ်ကသ့ထဲလဲၣ် တက့ၢ်ႋ အဒိ နကသံကွၢ်ဘၣ်လၢ "ယမ့ၢ်မၤလိာ်ဘၣ် ဆ့ကၤသိးမံအသီတဖၣ်လၢ မိၢ် အဂီၢ်ခီဖျိအ့ထၢၣ်နဲးန့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်အကဲဘျုးဧါႋ" မ့တမ့ၢ် "ခဲမုၢ်ဆ့ၣ်ယတၢ်ဆၢကတီၢ်ချုးတတီၤလၢကဆိကဒွးစၢၤ ဖါတံၢ် Dan အတၢ်အုၣ်ကီၤအတၢ်ဘူးတၢ်လဲ န့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢယမၤစၢၤတၢ်ကသ့အဂီၢ်ဧါ မ့တမ့ၢ် တၢ်အဂုၤဂၤလၢနအဲၣ်ဒိးယမၤလၢပှဲၤအီၤအိၣ်တမံၤမံၤဧါႋ"

ကျဲအိၣ်အါဘိလၢကဆဲးကျၢ ဒီးဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဒီးတၢ်မၤစၢၤလၢလီၢ်ယံၤခီတုၤ န့ၣ်လီၤႋ

ကမၢကမၣ်ဘၣ်ဒံးလၢနမၤတၢ်လီၤဆီသ့တမံၤဒ်အမ့ၢ် လီၢ်ယံၤခီတုၤပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်တဂၤအသိး ဒံးဧါႋ

ကျဲအိၣ်အါမံၤလၢကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးပှၤကွၢ်ထွဲတၢ် အမူဒါ န့ၣ်လီၤႋ အဝဲအံၤမ့ၢ်တၢ်အဒိအတဲာ်တနီၤနီၤ-

  • ပာ်ဖါထီၣ်သးလၢကမ့ၢ် "ပှၤရဲၣ်ကျဲၤဖိးမံတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ" မ့တမ့ၢ် ပှၤဟံးမူဒါလၢတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤကွၢ်ထွဲလံာ်တီလံာ်မီ ဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ
  • ဃုသ့ၣ်ညါ တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢဟံၣ်ပူၤဃီပူၤ မ့တမ့ၢ်ကျဲအဂုၤဂၤတဖၣ် လၢကဒုးအိၣ်ဘှံးဘၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးပှၤကွၢ်ထွဲတၢ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤန့ၢ်တၢ်ဆှၢလီၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤကိဆှဲကဆှီတၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ
  • ကဲထီၣ်ပှၤဟံးမူဒါလၢတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤကွၢ်ထွဲကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်၀ီဒီးစ့၀ါအဂီၢ်
  • မၤစၢၤဘၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးပှၤကွၢ်ထွဲတၢ် ဃုကွၢ်ဘၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲမှံၤတုၤပှၢ်တီၤအလီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲမၤစၢၤ ဖဲအလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်
  • တၢ်ဆဲးကျၢဆဲးကျိးလိာ်သးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိ မ့တမ့ၢ် တံၤသကိးဂုၤဂၤတဖၣ် ခီဖျိတၢ်ဆှၢလိာ်သကိး လီပရၢ တၢ်ဂ့ၢ်အသီအသီ မ့တမ့ၢ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် ပှာ်ယဲၤစရီတဘ့ၣ်လၢ CaringBridge

မၤလီၤတံၢ်လၢကပာ်ဖျါသကိး နတၢ်ဆၢဂ့ၤဆၢ၀ါလိာ်ဘၣ်ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်လၢအဂၤတဖၣ်

အါတက့ၢ်ပှၤလၢအဟံးမူဒါလၢတၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤခဲလၢာ်အိၣ်တဂၤဂၤဧါႋ မ့ၢ်အိၣ် တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ် လၢနမၤအီၤသ့ မ့ၢ်တၢ်မၤလီၤတံၢ်လၢပှၤတဂၤန့ၣ်တူၢ်ဘၣ်၀ဲလၢတၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤဘၣ်အီၤန့ၣ်လီၤႋ တၢ်သူၣ်လီၤဘှံးသးလီၤတီၤန့ၣ်တၢ်လၢအညီနုၢ် လၢပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်တဖၣ်အသိးအကျါဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤႋ ဆှၢလီၤ နီၢ်ကစၢ်တၢ်ကွဲးဆၢဂ့ၤဆၢ၀ါလိာ်သးလၢလံာ်ပရၢပူၤႋ ဆှၢလိာ်သးတၢ်ဟ့ၣ်အမုာ်သးႋ မ့တမ့ၢ် ထဲဒၣ်တၢ်စံးဘၣ်လၢနသူၣ်မံသးမုာ်တၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်မၤ၀ဲဒၣ်ခဲလၢာ်ထဲလဲၣ် န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ယာ်စုယာ်ခီၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ထံၣ်ထဲဒၣ်တဆံးတက့ၢ်န့ၣ် အိၣ်စံာ်အိၣ်ကျၢၤသ့န့ၣ်လီၤႋ

နပှၤသးဘိတဂၤ မ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲမၤစၢၤ မ့တမ့ၢ် ယံာ်ထၢတၢ်ကွၢ်ထွဲအလီၢ်န့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ခဲလၢာ်လၢထးအံၤ မ့ၢ်၀ဲတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ န့ၣ်လီၤႋ ပာ်ဖျါထီၣ်နတၢ်ဆၢဂ့ၤဆၢ၀ါ ဆူပှၤမၤတၢ်ဖိလၢကွၢ်ထွဲတၢ် လၢအကွၢ်ထွဲဘၣ်နတံၤသကိး ဒီးပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိတက့ၢ်ႋ တၢ်ကွဲးလီၤတၢ်စံးဘျုးန့ၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ကမ့ၢ်တၢ်ထဲတမံၤလၢအပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲၤမၤစၢၤလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲဒီတနွံဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိ မ့တမ့ၢ် တံၤသကိးတဂၤ လၢလီၢ်ယံၤခီတုၤန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်လၢအညီဘၣ်ႋ ဘၣ်ဆၣ် ကျဲအိၣ်အါဘိလၢကဆဲးကျၢလိာ်သး ဒီးဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဒီးတၢ်မၤစၢၤလၢလီၢ်ယံၤခီတုၤ န့ၣ်လီၤႋ မၤရၢၢ်ကျၢၤတၢ်သ့ရဲၣ်ကျဲၤပာ်လီၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ဒီးပာ်ဖျါထီၣ်နတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢအလီၤမုာ်သးလၢပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအဖံးစၢၤမၤစၢၤတၢ်အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ ဟ့ၣ်လီၤအါထီၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလီၤဆီတဖၣ်

တဘျီဘျီ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအကြၢးဘၣ်လီၤတံၢ်န့ၣ် မၤညီထီၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႋ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ, မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤလၢအကြၢးဝဲဒီး Medicaid ဒီး Medicare ခံမံၤလိာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အါတက့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီ အါမးလၢ ကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ ခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤအလၢပှဲၤ ကရၢဖိတဖၣ် အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအါထီၣ် အတၢ်ကွၢ်ထွဲဒီးတၢ်ဘူးတၢ်လဲ အဂုၤဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ မ့ၢ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ ဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ပာ်လီၤအီၤလၢကမၤညီထီၣ် ခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤအလၢပှဲၤ အကရၢဖိတဖၣ် အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်လီၤႋ တၢ်မၤညီထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလၢတၢ်မၤသကိးတၢ်ကွၢ်ထွဲလၢပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤန့ၢ်အီၤကသံၣ်သရၣ်, ကသံၣ်သရၣ်လီၤဆီဒီးတၢ်မၤစၢၤတၢ်ကွၢ်ထွဲတဘျုးကလုာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိတၢ်မၤဝဲဒ်န့ၣ်အဃိ, ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ မၤညီထီၣ်စၢၤပှၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဖိတဖၣ်အတၢ်အိၣ်မူသ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်န့ၢ်ဘျုး, တၢ်အက့ၢ်ဂီၤလီၤဆီဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီလီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်ခီဖျိတၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်စူးကါတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ်.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink