လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

ဘၣ်မနုၤဃိလၢ Medicaid တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲဒီးတၢ်ဃုထၢ မ့ၢ်တၢ်အလီၢ်အိၣ်လၢ D-SNP တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂီၢ်န့ၣ်လဲၣ်ႋ

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- July 12, 2022

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- December 02, 2022

Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လၢခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤအတၢ်မၤအကျဲတမံၤ

ပှၤလၢအကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး Medicare ဒီး Medicaid တၢ်မၤစၢၤခံခါလိာ်န့ၣ်တၢ်သ့ၣ်အီၤဒ်အမ့ၢ် ခွဲးယာ်ကတြဲၤ န့ၣ်လီၤႋ တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အခွဲးယာ်ကြၢး၀ဲဒၣ်ဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလၢာ်အဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤႋ တၢ်အိၣ်ဒီးခွဲးယာ်ကတြဲၤ အခီပညီမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး ပှၤတဂၤဂၤလၢ အခွဲးယာ်ကြၢး၀ဲ ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ (D-SNP) န့ၣ်လီၤႋ D-SNPs မ့ၢ်၀ဲ Medicare တၢ်ကဲဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တလုာ် လၢဟ့ၣ်အါထီၣ် တၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂၤ လၢအအါန့ၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare ဒီး Medicaid န့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်ဆၣ် ပှၤတဂၤဂၤအတၢ်ကြၢးဒီး Medicaid တၢ်မၤစၢၤမ့ၢ်လီၤမၢ်ကွံာ်န့ၣ်တၢ်ကမၤသးဒ်လဲၣ်ႋ ဖးကွၢ်လၢကသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တက့ၢ်ႋ

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

D-SNP ကရၢဖိတဖၣ်အလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်ပာ်ဃာ်အ Medicaid ခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ

အါန့ၣ်အန့ၢ်လၢတၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲဒီး Medicare အဂီၢ်, လၢတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ အဂီၢ်တၢ်ဘၣ်ဆဲးလီၤဘၣ်မံၤဖဲ D-SNP န့ၣ်လီၤႋ ဒီးတၢ်န့ၣ်တမ့ၢ်ထဲနစးထီၣ်နုာ်လီၤ တၢ်တိာ်ကျဲၤအပူၤဘၣ်ႋ လၢကအိၣ်ဘၣ်ဒီးခွဲးယာ်ထီဘိအဂီၢ်, နကဘၣ်ပာ်ဃာ်န Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢထီဘိန့ၣ်လီၤႋ န Medicaid တၢ်ခွဲးယာ်မ့ၢ်လီၤမၢ်န့ၣ်, တယံာ်ဘၣ်နကြၢးဒိးန့ၢ်လံာ်ပရၢ လၢနဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤအခီပနံာ်န့ၣ်လီၤႋ လံာ်ပရၢအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါနၤလၢ နတကြၢးထီၣ်ဘးဒီး D-SNP ခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ အဂီၢ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

D-SNP ကရၢဖိတဂၤ အတၢ်ကြၢးဒီး Medicaid တၢ်မၤစၢၤမ့ၢ်လီၤမၢ်န့ၣ်တၢ်ကမၤသးဒ်လဲၣ်ႋ

ဖဲ D-SNP ကရၢဖိတဂၤ အတၢ်ခွဲးယာ်လၢ Medicaid အဂီၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်, အ၀ဲသ့ၣ်နုာ်လီၤဘၣ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးပတြီၢ်ဆၢကတီၢ် န့ၣ်လီၤႋ တၢ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ, တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးပတြီၢ် အံၤ ကယံာ်၀ဲ 30 သီ မ့တမ့ၢ် တုၤလၢ 6 လါသ့န့ၣ်လီၤႋ ကရၢဖိတဖၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဒံးတၢ်ကွၢ်ထွဲ ဒီးတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢအ၀ဲသံၣ်အဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ သ့ဒံးန့ၣ်လီၤႋ ဒီး Medicare ကဟ့ၣ်န့ၢ်အီၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်လၢ တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအီၤအဘူးလဲႋ တၢ်လီၤဆီထဲတမံၤမ့ၢ်၀ဲ, ဖဲတၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးပတြီၢ်အဆၢကတီၢ်, D-SNP ကရၢဖိကဘၣ်ဟံးမူဒါလၢနီၢ်ကစၢ်တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤအလၢပှဲၤတမံၤလၢ်လၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ပှဲၤန့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ, တၢ်ဟ့ၣ်သဃဲၤတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ, တၢ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်အုၣ်ကီၤဘူးလဲ ဒီး ဖြံးမံၣ်ယၢၣ် လၢ Medicaid ဟ့ၣ်ပာ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ဖဲ D-SNP ကရၢဖိတဂၤ အတၢ်ခွဲးယာ်လၢ Medicaid အဂီၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်, အ၀ဲသ့ၣ်နုာ်လီၤဘၣ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးပတြီၢ်ဆၢကတီၢ် န့ၣ်လီၤႋ

န Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢတၢ်အိၣ်သးပတီၢ် မ့ၢ်တအိၣ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးပတြီၢ်အဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်, နကဘၣ်ဃုထၢဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအဂၤတခါန့ၣ်လီၤႋ

တၢ်ဟ့ၣ်ခဲးပတြီၢ် မ့ၢ်ကတၢၢ်ကွံာ် ဒီးနမၤသီထီၣ်က့ၤ Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအခွဲးယာ်တသ့ဘၣ်န့ၣ်, နကဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ကွံာ်နၤလၢ D-SNP မ့တမ့ၢ် Medicare တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤ န့ၣ်လီၤႋ မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဒီး, နဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကဆှၢန့ၢ်နၤလံာ်ပရၢအဂၤတဘ့ၣ်လၢအတဲဘၣ်နၤနတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢကကတၢၢ်ကွံာ်အခါဖဲလဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႋ ၀ံၤဒီးနကကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆဲးလီၤမံၤအဆၢကတီၢ်လီၤဆီ (SEP) လၢကဆဲးလီၤမံၤဖဲ Medicare တၢ်ကဲဘျုးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မ့တမ့ၢ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare ဒီး Medidcare အကူာ် D (ကသံၣ်ထံလဲအကသံၣ်ကသီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ) အသီတခါန့ၣ်လီၤႋ နတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢသးအသီ တခါစးထီၣ်ဖဲလါလၢနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤကွံာ်တခါ ကတၢၢ်ကွံာ်အလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤႋ

န Medicaid တၢ်အုၣ်ကီၤအလၢပှဲၤမ့ၢ်လီၤမၢ်ကွံာ်န့ၣ်, နကဲထီၣ်ဘၣ် ကရၢဖိခွဲးယာ်ကတြဲၤတနီၤသ့န့ၣ်လီၤႋ

ခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤတနီၤအိၣ်ဖဲပှၤတဂၤဂၤ အကြၢးထီၣ်ဘးဒီး Medicare ဘၣ်ဆၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တဒိးန့ၢ်ဘၣ် Medicaid ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါအတၢ်န့ၢ်ဘျုးဘၣ်အခါန့ၣ်လီၤႋ န Medicaid ဆူၣ်ချ့တၢ်ကူစါယါဘျါတၢ်န့ၢ်ဘျုးအလၢပှဲၤမ့ၢ်လီၤမၢ်ကွံာ်, ဘၣ်ဆၣ်ပာ်ဃုာ်မၤသကိးဒံးလၢ Medicare စ့ပာ်ကီၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ (MSP) န့ၣ်, နခွဲးကအိၣ်လၢခွဲးယာ်ကတြဲၤတနီၤသ့* ဖဲ Medicare ဟ့ၣ်အါတက့ၢ်လၢတၢ်ကွၢ်ထွဲလၢအုၣ်ကီၤဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးအဘူးလဲ, ခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤအါမံၤကဟံးမူဒါလၢ တၢ်ဟ့ၣ်ဘူးလဲလၢနီၢ်ကစၢ်အလၢပှဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ မၤလိနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီးခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်ကတြဲၤတက့ၢ်ႋ

*တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢ လၢပှၤကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲဒီးတၢ်ခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲကတြဲၤတနီၤအဂီၢ်န့ၣ်အိၣ်ထဲလၢဟီၣ်က၀ီၤတနီၤအပူၤန့ၣ်လီၤႋ 

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink