လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်မၤဆူညါတပတီၢ်လၢတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကြၢးဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤအဂီၢ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါယနူၤအါရံၤ 17 သီ, 2020

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် 01, 2023

ပှၤတဂၤဂၤလၢအမ့ၢ်ဝဲဒၣ် ခွဲးယာ်ကတြဲၤ ဒိးန့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီခံမံၤအတၢ်လိၣ်တဖၣ်သ့ဒ်လဲၣ်.

မ့ၢ်တၢ်အညီလၢတၢ်ဒိးန့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလီၤဆီခံမံၤအတၢ်လိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီး 3 တၢ်အပတီၤပတီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆိကတၢၢ်, နအဲၣ်ဒိးလၢတၢ်ကသမံထံပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤဝဲဒၣ်နတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢ ခွဲးယာ်ကတြဲၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခံခါတခါ, ဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢအမၤလၢပှဲၤနဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲအတၢ်လိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ဝံၤ, သၢခါတခါမ့ၢ်ဝဲ, နဆဲးလီၤမံၤလၢ ခွဲးယာ်ကတြဲၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အဂီၢ်ခီဖျိခၢၣ်စး မ့တမ့ၢ် အ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

ပတီၢ် 1- သမံထံပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤနတၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ တကလုာ်အံၤအဂီၢ်

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး Medicare ဒီး Medicaid ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤလိာ်န့ၣ်, အါတက့ၢ်နမ့ၢ်ဝဲ ခွဲးယာ်ကတြဲၤ ဒီးနဒိးန့ၢ် တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဒိးန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အလၢအပှဲၤဖဲ မတၤလၢအမ့ၢ်ဝဲဒၣ် ခွဲးယာ်ကတြဲၤ အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

ပတီၢ် 2- ကွၢ်ဘၣ် ခွဲးယာ်ကတဲၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ မနုၤတဖၣ်လၢပဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤဝဲဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤအဂ့ၢ်

တၢ်ဂ့ၢ်အလၢအပှဲၤဘၣ်ဃးဒီး ခွဲးယာ်ကတြဲၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဖဲနအိၣ်ဆိးအလီၢ်ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်လၢနဒိးန့ၢ်သ့အဂ့ၢ်, ဝံသးစူၤ ဃုသ့ၣ်ညါတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် ဖဲနကီၢ်စဲၣ်ပူၤတက့ၢ်.

ပတီၢ် 3- ဆဲးလီၤမံၤလၢ ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ အဂီၢ်

ဖဲနဆၢတဲာ်ဝဲဒၣ် dual special needs plan ဖဲလဲၣ်တခါအဂ့ၤကတၢၢ်ဒီးဖိးမံကတၢၢ်ဒီးနတၢ်လိၣ်တဖၣ်အခါ, မ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢနကဆဲးလီၤမံၤန့ၣ်လီၤ. UnitedHealthcare အိၣ်ဒီးတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအခၢၣ်စးတဖၣ်လၢအကမၤစၢၤနၤလၢလီတဲစိဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့တမ့ၢ် နကျဲၤပာ်လီၤတၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးဖဲနဟံၣ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. နနုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ကွၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အလၢအပှဲၤလၢလာ်အံၤလၢနဆဲးလီၤမံၤဖဲအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်သ့ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်.

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

နုာ်ဆဲးလီၤမံၤဖဲအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်ခဲအံၤ

လၢတၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤလၢ ခွဲးယာ်ကတြဲၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အဂီၢ်ဖဲအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်အဂီၢ်, ပှၤပတံထီၣ်တၢ်ဖိတဖၣ်ကဘၣ်ထၢနုာ်မၤပှဲၤဒီးဆှၢထီၣ်တၢ်နုာ်ဆဲးလီၤမံၤအလံာ်ပတံထီၣ်လၢအ့ထၢၣ်နဲးဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. The person who’s applying will be asked a series of questions and the system records the answers.

ထဲဒၣ်မၤပိာ်ထွဲကျဲပတီၢ်တဖၣ်အံၤ

 1. ဃုကွၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် ဒ်သိးကထံၣ်ဘၣ်လၢနအဲၣ်ဒိးနုာ်လီၤဘၣ်တခါတက့ၢ်ႋ
 2. ဆီၣ်လီၤဖဲ "ဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ"အပနီၣ် လၢကစးထီၣ်တၢ်ပတံထီၣ်တၢ်အကျိၤကွာ်တက့ၢ်ႋ
 3. ဖးကွၢ်ဒီးတူၢ်လိာ် တၢ်ဆဲးလီၤမံၤအတၢ်တဟံးန့ၢ်မူဒါ တက့ၢ်ႋ
 4. ဟ့ၣ်လီၤနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒီးစံးဆၢတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢတၢ်မဲာ်သးဖျါထီၣ်တခါစုာ်စုာ်တက့ၢ်ႋ
 5. စံၢ်ပတ့ၤလီၤတၢ်ကိးမံၤဒဲးလၢ တၢ်ပတံထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် လၢအမ့ၢ် ဘၣ်လီၤတံၢ် ဒီးစံၢ်လီၤ "တီၣ်ထီၣ်" တက့ၢ်ႋ
 6. ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤလီပရၢတဘ့ၣ် လၢစံး၀ဲ တၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပတံထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လံႋ ၀ံသးစူၤကွဲးနီၣ်- ပှၤပတံထီၣ်တၢ်ဖိတဖၣ် လၢတဟ့ၣ်ဘၣ် လီပရၢအမံၤ တဒိးန့ၢ်ဘၣ် လီပရၢပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤတၢ်ဂ့ၢ် ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ
 7. ပှၤပတံထီၣ်တၢ်ဖိ အခွဲးယာ်တၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ မ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤလီၤအီၤခီဖျိ Medicare န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ကိးအီၤလီတဲစိ မ့တမ့ၢ် လီပရၢလၢအခီၣ်ထံးကတၢၢ်30တနံၤ လၢကတူၢ်လိာ်ဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဆူပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤန့ၣ်လီၤႋ

နကြၢးကတီၤပာ်ဃာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလာ်တဖၣ်အံၤ-

 • Medicaid ID နီၣ်ဂံၢ် (အလီၢ်အိၣ်)ႋ Medicare ID နီၣ်ဂံၢ် (အလီၢ်အိၣ်)ႋ
 • တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီး တၢ်အုၣ်ကီၤဂုၤဂၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် လၢအိၣ်ဒီးနၤ (အလီၢ်အိၣ်) န့ၣ်လီၤႋ
 • နကသံၣ်သရၣ်လၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်အမံၤ (မ့တမ့ၢ် နဃုထၢဘၣ်တဂၤဖဲနပတံထီၣ်တခါသ့) (တၢ်ဃုထၢသ့ ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးသပှၢ်ပှၢ်)ႋ

မ့တမ့ၢ် ကိးပှၤလီတဲစိ

ကတိၤသကိးတၢ်ဒီးကရၢခၢၣ်စးဖိးသဲစးတဂၤဂၤတက့ၢ်ႋ အ၀ဲသ့ၣ်ကသးခုလၢအစံးဆၢဘၣ်နတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်ဒီးဆဲးလီၤဘၣ်နမံၤလၢ ခွဲးယာ်ကတြဲၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢအကြၢးဒီးနၤဂ့ၤကတၢၢ် န့ၣ်လီၤႋ 

ဆဲးကျိးဆူ 1-844-812-5967
TTY- 711

8 AM - 8 PM local time, 7 days a week. Se habla español.

ဖဲနကိးလီတဲစိအခါ ၀ံသးစူၤ ကတီၤပာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤလၢနစုပူၤတက့ၢ်ႋ

 • ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်အမံၤ လၢကသမံသမိးကွၢ်လီၤတံၢ်လၢ နဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်သရၣ် (PCP) ဒီးကသံၣ်သရၣ်လီၤဆီတဖၣ် အိၣ်လၢပကရၢမၤသကိးတၢ်အပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • တၢ်အုၣ်ကီၤအခးတဖၣ် လၢကပာ်ဖျါထီၣ်ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးတၢန့ၢ်ဘျုးမနုၤတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးနၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ
 • ကသံၣ်ထံလဲ လၢကထိၣ်သတြဲၤဘၣ်ကသံၣ်ကသီအတၢ်အုၣ်ကလီၤလုၢ်ဘၢဒီးတၢ်ဘူးတၢ်လဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink