လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်
တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

တၢ်လၢဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤခံမံၤဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်အဂ့ၢ်

ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်- လါယနူၤအါရံၤ 17 သီ, 2020

နံၤသီတၢ်မၤသီထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်- လါအီးကူာ်18 2023

Medicare ဒီး Medicaid တၢ်ကျၢၢ်ဘၢခံမံၤ ဒိးန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢတၢ်အုၣ်အီၤလၢအအါန့ၢ်ဒံး Medicaid မ့တမ့ၢ် Medicare ထဲတခါဧိၤ

တၢ်လိၣ်ဘၣ်လီၤဆီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ (တၢ်သ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးဝဲဒ်အမ့ၢ် D-SNP မ့တမ့ၢ် ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကတြဲၤ) မၤသကိးဒီးန Medicaid ဆူၣ်ချ့တၢ်တိာ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. နကပာ်ဃာ်ဝဲဒၣ်န Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုးခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. နကဒိးန့ၢ်အါထီၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်အါန့ၢ်ဒံး Original Medicare (Medicare အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ) တခါန့ၣ်လီၤ.* Original Medicare ကျၢၢ်ဘၢစၢၤဝဲဒၣ်တၢ်ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဒီးတၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်ကသံၣ်အလဲန့ၣ်လီၤ.

dual coverage (တၢ်အုၣ်ကီၤခံမံၤ) မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်. တၢ်တိာ်ကျဲၤကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤဟ့ၣ်လီၤဝဲဒၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤတမံၤဃီဒ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံး Medicare အသိးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် Medicare ဒီး Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်ကျၢၢ်ဘၢခံမံၤပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်က့ၢ်အဂီၤလီၤဆီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အုၣ်ကီၤဒ်အမ့ၢ် မဲ, မဲာ်ချံ ဒီးတၢ်နၢ်ဟူအတၢ်အုၣ်ကီၤ, ဒီးအဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.* ကဟ့ၣ်အါထီၣ်စ့ၢ်ကီးနၤတၢ်ဃုထၢဒီးတၢ်လဲလိာ်မၤသ့တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်န dual plan တၢ်နဲၣ်ကျဲလၢတလၢာ်အပှ့ၤ

 တၢ်ခဲလၢာ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးဒီး Dual Special Needs တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်တခါဃီ, ဖဲတၢ်နဲၣ်ကျဲလၢအညီထီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်လၢကကဒိးန့ၢ်ဘၣ်သ့လၢခဲအံၤ

တၢ်လၢအအိၣ်သ့တဖၣ်မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုး

မၤနီၣ်လီၤဖဲတၢ်မၤနီၣ်လီၤအဒၢပူၤ
မၤနီၣ်လီၤဖဲတၢ်မၤနီၣ်လီၤအဒၢပူၤ

တၢ်ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်

မၤနီၣ်လီၤဖဲတၢ်မၤနီၣ်လီၤအဒၢပူၤ
မၤနီၣ်လီၤဖဲတၢ်မၤနီၣ်လီၤအဒၢပူၤ

ကသံၣ်သရၣ်ဒီး
တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤဆါလၢတၢ်ချၢ

မၤနီၣ်လီၤဖဲတၢ်မၤနီၣ်လီၤအဒၢပူၤ
မၤနီၣ်လီၤဖဲတၢ်မၤနီၣ်လီၤအဒၢပူၤ

ကသံၣ်လၢကသံၣ်သရၣ်ကွဲးနဲၣ်လီၤတဖၣ်

မၤနီၣ်လီၤဖဲတၢ်မၤနီၣ်လီၤအဒၢပူၤ
မၤနီၣ်လီၤဖဲတၢ်မၤနီၣ်လီၤအဒၢပူၤ

တၢ်ဃုအါထီၣ်ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်

မၤနီၣ်လီၤဖဲတၢ်မၤနီၣ်လီၤအဒၢပူၤ

တၢ်ဃုအါထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်

မၤနီၣ်လီၤဖဲတၢ်မၤနီၣ်လီၤအဒၢပူၤ

ကသံၣ်ထံလဲ
အကသံၣ်ကသီတၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢလၢအဂၤ

မၤနီၣ်လီၤဖဲတၢ်မၤနီၣ်လီၤအဒၢပူၤ

တၢ်မၤအါထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်

မၤနီၣ်လီၤဖဲတၢ်မၤနီၣ်လီၤအဒၢပူၤ

ၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီတဖၣ်လၢတအိၣ်ဒီးတၢ်အပှ့ၤကလံၤလီၤဆီ

UnitedHealthcare Dual Complete® plans include many extra benefits and features.* Dual Special Needs plans have a $0 premium for members with Extra Help (Low Income Subsidy).

နမ့ၢ်ကြၢးဝဲဒ် ခွဲးယာ်ကတြဲၤ တၢ်န့ၢ်ဘျုးပှဲၤပှဲၤန့ၣ်, နဒိးန့ၢ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီအါမးသ့ဝဲဒ်အမ့ၢ်တၢ်ကျၢၢ်ဘၢအါထီၣ်မဲတၢ်အုၣ်ကီၤ, စ့ကဒွဲလၢတၢ်ပှ့ၤဝဲဒၣ် OTC တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်ဒီးတၢ်ကျၢၢ်ဘၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤကစဲးကစီးတဖၣ်, ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်သမံထံကွၢ်ထွဲနီၢ်ကစၢ်ပိးလီ, တၢ်ကွၢ်ထွဲခီၣ်ဒီးတၢ်ကဲဝဲဒၣ်တၢ်လိာ်ကွဲလီၢ်အကရၢဖိန့ၣ်လီၤ.* တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်ထဲဒၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီအဒိအတဲာ်တဆံးတက့ၢ်လၢအကပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ကျၢၢ်ဘၢဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤမံၤသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ.

နသးမုာ်သးခုဃုာ်ဒီးတၢ်န့ၢ်ဘျုးလီၤဆီဒီးတၢ်အက့ၢ်အဂီၤဒ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအသိးသ့ဝဲ-

တၢ်ကူစါကွၢ်ထွဲမဲဒ်ညီနုၢ်အသိး

တၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်သကိးခွဲးယာ်
တၢ်မၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအစဲထၢၣ်တဖၣ်

စ့ကဒွဲလၢတၢ်ပှ့ၤဝဲဒၣ် OTC တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်
ဒီးတၢ်ကျၢၢ်ဘၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤကစဲးကစီးတဖၣ်

တၢ်လဲၤမၤကွၢ်ခီၣ်ဒ်ညီနုၢ်အသိး

တၢ်သမံထံမၤကွၢ်မဲာ်ချံ, တၢ်မၤအါထီၣ်စ့ကဒွဲ
လၢမဲာ်ထံကလၤအဂီၢ်

တၢ်ဆှၢဃီၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီဆူဟံၣ်
(ဖဲကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါအလီၢ်အိၣ်အခါ)

တၢ်သမံထံမၤကွၢ်တၢ်နၢ်ဟူ, တၢ်မၤအါထီၣ်စ့ကဒွဲ
လၢတၢ်မၤစၢၤတၢ်နၢ်ဟူအပိးလီတဖၣ်အဂီၢ်

တၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးဖဲဟံၣ်ခီဖျိ
ကသံၣ်သရၣ်လၢအမၤလိထံသးလၢအပတီၢ်ထီထီၣ်

တၢ်လဲၤဒိးသိလ့ၣ်ဖဲတၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့အလီၢ်
ဒီးကသံၣ်ကျး

ကတိၤသကိးဒီး
ကသံၣ်သရၣ်မုၣ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါတဘျီလၢ်လၢ်

တၢ်ဆဲးထးယါဘျါတၢ်ဆါဒီး
တၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်ကူစါသးလၢတၢ်စံၢ်

တၢ်ဟ့ၣ်သကိးတၢ်အလဲ $0 လၢတၢ်မၤညီနုၢ်အါဘျီအဂီၢ်
တၢ်သမံထံမၤကွၢ်

နီၢ်ကစၢ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ
တၢ်ခီဆၢက့ၤတၢ်အတၢ်မၤကျိၤကျဲ

တၢ်မၤအါထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂၤတဖၣ်အါမး
ဒီးတၢ်အက့ၢ်အဂီၤတဖၣ်

*တၢ်န့ၢ်ဘျုး, တၢ်အက့ၢ်အဂီၤဒီး/မ့တမ့ၢ် တၢ်ပိးတၢ်လီတဖၣ်လီၤဆီလိာ်သးလၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ/လီၢ်ကဝီၤအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကစူးကါ တၢ်ပာ်ပနီၣ်တဖၣ်, တၢ်ကွၢ်ကပာ်ကွံာ်တဖၣ် ဒီး/မ့တမ့ၢ် ပှာ်ဘျးစဲ တၢ်တြီဃာ်တဖၣ် လီၤ.

ကွၢ်ဘၣ် UnitedHealthcare တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဖဲနလီၢ်ကဝီၤပူၤ

တၢ်ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲခံမံၤ မ့တမ့ၢ် Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤအတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်တၢ်ဆီတလဲအီၤသ့ဝဲလၢအဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢနအိၣ်ဆိးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါခီဖျိစူးကါန စံး(ပ) ဟီၣ်က၀ီၤ (ZIP) နီၣ်ဂံၢ် လၢနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအဘၣ်လၢအကမၤပှဲၤ နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

အိၣ်ဒံးဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်ဧါ.

ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢပကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်

ဆဲးကျိးပှၤဖဲ-
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM တုၤ 8 PM, လီၢ်ကဝီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်, တနွံ 7 သီ.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink