လဲၤလဲၤပတာ်ဆူ တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမိၢ်ပှၢ်

Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤ တဖၣ်

Medicaid ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤ တၢ်အိၣ်ဆူအိၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤ လၢပှၤလၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤတနီၤအဂီၢ်, ဖိဒံဖိသၣ်, ပှၤပိာ်မုၣ်လၢအိၣ်ဒီးဟုးသး, ပှၤသးပှၢ်, ဒီးပှၤလၢအိၣ်ဒီးက့ကွဲၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဖဲကီၢ်စဲၣ်တနီၤနီၤအပူၤ, Medicaid ကျၢၢ်ဘၢန့ၢ်ဝဲဒၣ်ပှၤသးပှၢ်လၢအတၢ်ဟဲနုာ်စှၤလၢအစှၤန့ၢ်ဒံးတၢ်ဟဲနုာ်ပတီၢ်တနီၤနီၤန့ၣ်လီၤ.

Medicaid န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

Medicaid မ့ၢ်ကျဲတဘိလၢ ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤ လၢအပှၤစှၤ မ့တမ့ၢ် လၢတဘျီဘျီနတဘၣ်လၢာ်အပှ့ၤ န့ၣ်လီၤႋ Medicaid မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ရဲၣ်ကျဲၤအီၤခီဖျိ ကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ် လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ခွဲးတၢ်ကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲ အတၢ်ပာ်ပနီၣ် ဆီတလဲသးလၢကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်ဒီးတဘ့ၣ် သ့န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤ တၢ်ကြၢးတၢ်ဘၣ်ဒီး Medicaid

တၢ်မ့ၢ်ဃ့နၤလၢကကွၢ်သမံသမိးဘၣ်က့ၤန Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤ နကအိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣဘၣ်ဃးဒီးဘၣ်မၤတၢ်ဆူညါဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢကသမံထံကွၢ်စၢၤန Medicaid တၢ်အိၣ်သး ဒီး ကွၢ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂၤတဖၣ်ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအသီတခါန့ၣ်လီၤႋ

Medicaid တၢ်န့ၢ်ဘျုး

ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲလၢ ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်ကဟ့ၣ်ထီၣ် ဆူၣ်ချ့ယါဘျါတၢ်န့ၢ်ဘျုးတဖၣ်ဆူ ပှၤတဖၣ်လၢအကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲလၢ Medicaid အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ် ဃုထၢလၢကဟ့ၣ်အါထီၣ်တၢ်န့ၢ်ဘျုးအဂၤ လၢဃုထၢအီၤသ့ ဒ်အမ့ၢ်-

  • တၢ်လဲၤဒိးကွၢ်သးလၢတၢ်ဆါဟံၣ် ဒီးထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်
  • တၢ်လဲၤဒိးကွၢ်သးလၢကသံၣ်သရၣ်အ၀ဲၤလီၢ်
  • တၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤမိၢ်ဒၢဒီးတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ဖိ
  • တၢ်ကွၢ်ထွဲမှံၤတုၤပှၢ်တီၤ
  • တၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လၢဟံၣ်တၢ်မၤစၢၤ
  • တၢ်သမံသမိးကွၢ်တၢ်ဖိသၣ်ဆံး
  • ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဝံစိာ်တီဆှၢ

 

တၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤ တၢ်ကြၢးတၢ်ဘၣ်ဒီး Medicaid

တၢ်မ့ၢ်ဃ့နၤလၢကကွၢ်သမံသမိးဘၣ်က့ၤန Medicaid တၢ်တိာ်ကျဲၤ နကအိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တဖၣဘၣ်ဃးဒီးဘၣ်မၤတၢ်ဆူညါဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ ပအိၣ်ဖဲအံၤလၢကသမံထံကွၢ်စၢၤန Medicaid တၢ်အိၣ်သး ဒီး ကွၢ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလုၢ်ဘၢအဂၤတဖၣ်ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢအသီတခါန့ၣ်လီၤႋ

မ့ၢ်ယကြၢးလၢ Medicaid အဂီၢ်ဧါႋ

Medicaid ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤအီၤလၢကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ် အဃိတၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ခွဲးဂ့ၤယာ်ဘၣ် ကဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢတၢ်လီၢ်လၢနအိၣ်ဆိးန့ၣ်လီၤႋ

ယဆဲးလီၤမံၤလၢ Medicaid ကသ့ဒ်လဲၣ်.

နပတံထီၣ် ဒီးဆဲးလီၤမံၤလၢ Medicaid သ့ထီရီၤတဘျီလၢတနံၣ်တီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႋ

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink